Groot Gouda, zaterdag 18 mei 1946

Kapitein Kialilcebos op de Ucuwenfadit iooraTL RdMB 93 Die vang ik zei de kapitein Hij joeg de leeuwen met geweerschoten eerst op de vlucht Toen werd een vlakbij staande boom van z n takken ontdaan doormidden gehakt en in schuinen stand aan een anderen boom vastgemaakt De vlijmscherpe dolk van den kapitein kwam tegen het touw te hangen en vier bokkenhammetjes werden netjes op n rijtje aan paaltjes gebonden op den grond gelegd gedaan te hebben Het standpuntvan Byrnes dat hij gisteren heeft ingenomen geeft ons aanleiding tevreezen dat er druk op ons uitgeoefend wordt om een centraalbestuur in Duitschland te accepteeren DE GAMELAN KLINKT Feest op Bali 0 Bali de parel van ons eilan denrijk over zee Het is feest Do gamelan klinkt en rhythmisch bewegen de ranke figuurtjes der danseressen Strak en met onbewogen gezichten voeren zij de traditioneele dansen uit Het zijn de symbolische figuren zoo nauw verweven met de geschiedenis van dit volk Een eeuwenoude wertooning en telkens weer ondergaan de toeschouwers de bekoring van dit boeiend schouwspeK Ook in Nederland weerklinken opgewekte klanken In fabrieken en op de scheepswerven klinkt weer het Hed van den arbeid Er wordt gebouwd aan onze toekomst Er wordt Weer gewerkt om nieuwe welvaart mogelijk te maken Fraaie etalages noo den tot koopen van al die levensmiddelen waarvan wij een jaar geleden nog niet durfden dróomen Een sprekend bewijs hiervoor is De Gruyter Die geeft weer net ajs vroeger hétere waar èn voor elke tien gulden cassabons een gulden contant terug Zoo bouwt De Gruyter mee aan de welvaart van Uw gezin Ingezonden mededeelirg It drie maal per dag tusschen Soeradeelt mede dat zij die op de bonnen j arta en Semarang vliegen terwijl det 35 en X 35 nog geen importcigaretten vierde en laatste vlucht naar Batavia hebben kunnen koopen deze bonnen zal gaan Dit zal dagelijks plaats vinteleurstelling door de volgende uitla oD Maandag 20 of Dinsdag 21 Mei den met uitzondering van Zaterdag en tingen De Groote Vier gaan uiteen as bij een detaillist in tabaksartike en Zondag i u nh n NED HBRV ifEBBBNlGING CALVIJN Tarfni rktl42 Dinsdagavond21 Mei 7 30 u hoopt voor te gaan Ds D v de Eot Braat van Montfoort Hle n e4e betuigen wij onzen hartelijkea dank aan Barg mee tet en Wethoaders en an directie en personeel der Gent Lichtfabrieken voor de gelukwenschen belangstelling en geschenken OLtvangea bl gelegenheid van mijn 25 jarig dienstjubileum W Rijnshof ouda 18 Mei 1946 Karekletstraat 41 karmonica plaaa klavler4tl cB 120 baaacn R v CaUwcg MPornato k a ch e Bodegr Slraatwag 75 cycioatyle Gettettacr geheel complcat aat toebehooren f 225 ala alenw Brieves oadar ao 734t bureau v d blad Groot zwaar maialtf ikcaboutca liarcaa oubcrt traat I3S sw aaateipak m 46 48 Vouaabarchkada 3S kladcrladlkaat gr aiaat Goudkada 2 Kaip Hoed baret groene bloute blauwe rok drie damealapoanco kl maal Maandag Dlaadag Ooaderdag tuuchet 6 7 uur Zoutmaantraat 64 vaa parlienllet Radio Bira priaa wccrgav ook Ie rullen Brievea onder ao 7157 bar v 4 Uad TE KOOP GEVRAAGD 2 pcraoona ipiraal Groenewcg 89 drie wlellg klodarfletijc K Tieadcweg 2S Wcckpotten met ringen Joubertatraat 163 zwart caituua m 44 av te mllea t nteaw wintcrfaa ai 46 Iriavea aadcr aa 7243 bar aa dit blad PERSONEEL AANGEBODEN Net Bieiaie ali bulp la ét hnlskondlno ia kl burger gezia Uefat la Goada v d oi vaor d en n Br onder io 7234 burtau vaa dit lilad DIVERSEN Weggeloopen Wolfibond ren ttgca faaL leng te bez P C BotkMraal 79 Gouda Wie helpt gerepatrieerd tegen betaling aaa een lpenoona kapokmatraa S v p aaab onder no 7279 bureau vaa dit blad Slaapgelegeaheid aangeboden ceatran voo o achterkamer Brieven no 7244 bareaa vaa dit Ua4 TER RUILING cea paar lage kccrcaachoeaea 40 voor m 41 Grnaf v Blolaatraat M i joagentpik met laag br leeft 16 aar v oarl t voor leeftitd IS Jaar ea t flaafnaa pak 14 taar oor aaaUra Ueadiag laa LaykeutraM S Tot onze diepe droefheid overleed heden in het van Itersonziekenhuis tengevolge van een noodlottig ongeval voorzien vin de H H Sacramenten der stervfkdcn nze innig geliefde Echtgenoot Vader Schuwden Grootvader de Heer CorneliB Kraaa ia den ouderdom van bijna 58 jaar Namen de familir P E Kraan Krijtz W H Kraan P E Engelen Kraan C Engelen H J Kraan G P Kraan Lexmond en kind G V Leeuwrn Kraan A v Leeuwen en kind C Kraan L L Kraan M G Kraan j J Kraan Gouda 16 Mei 46 an Phtlipsweg 32 De H H Uitvaartdicostcn xoIIcb gfhaudea warden In de parochiekerk van bet H Sacrament aan de Tolleaetraat op Maandafl 20 Mei Ie 7 30 mar de tlllc H Mli en te 9 ÏO ur de gnomgen H MU vaa Requle waarna de begrafcalt vaauit de k fk ap het K VAPOTOX en IXOL voor de FÜtspuit Drogisterij tCrabeth Crabcthitraat 14 Telefoon 2133 D L Dijkxhoorn apoth assist Voor direct gevraagd flink Dagmeisje Zondags vrij Goed loon Mei r Geerling Pa Bata Hoogstraat 14 HEEREN EN DAMESPORTEMONNAIES PORTEFEUILLIS LEDEREN SCHOUDERTASSCHEN Speciaal Leder en Staalwarenhandel B A MWziil Markt 20 h K Tiendeweg Oude gevestigde aardewerkfabriek vraagt bekwame modellear Aanbiedingen onder só 7399 bureau yaa dit blad Kerkhof Adverttert in Groot Gotêdm RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM 1 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Weeroverzicht 18 18 Kwartet Jan Cordu ner 18 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 19 00 Vrouwenkoor 1920 Socialistische Belastingpolitiek VPRO 19 30 Bijbdvertellmg door Ds B j Aris Amsterdam 2O S0 Nieuws 20 05 Oorlogsdocumentatie VARA 20J0 Promenadeorkest 20 30 Bingenlandsch Politiek Weekoverzicht 35 45 Promenade orkest 21 10 Dat geleurde hier 21 40 Vroolijk programma 22 00 Lichte maanden lichte klanken 23 00 Nieuws 23 15 Weekeindgerenade 23 45 Orgelopnamen 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuziek 18 30 Het rijk overzee 18 45 Dinermuziek 19 00 Nieuws 19 20 jonge kunstenaars 1940 Paul de Waart 20 00 Nieuws 20 05 Henri de Greeve 20 30 Te Deum 20 50 Ali Baba en de veertig f oevers 21 35 Prof Sof s problemen 21 50 Piano duo met piano imitaties 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed J2 30 Selecta 22 45 Slagwoorden van onzen tijd 23 00 Selecta 23 15 RADIOPROGRAMMA VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 m VARA 8 00 Nieuws 8 15 HILVERSUM II 415 m KRO 8 00 Nieuws 8 15 Van man tot man 8 30 Plechtige Hoogmis 9 30 Nieuwsberichten en Waterstanden NCRV 9 15 Met groote blijdschap geven wij kenaii van de geboorte van onxen 2 n FRITS R P Dilsselhoff C P DijsaelhoffHoolpcQer Gouda 16 Mei 16 Wllteaa 131 Heden werd uit ons midden eggenomea na een langdurig doch geduldig gedragen lijden ooze geliefde Vrouw Moeder Behuwd Groot en Overgroot aoeder Harit Mafdaleaa i Vriei ccktgcDOet van Gerard Kitoibargcr ia den ouderdom van 83 jaar Uit aller naam G Rijnsburger W ve 17 Mei 1946 Bioemendaalscheweg 77 Getn bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag a s op de Alg Begraafplaats te Gouda Vertrek vaaaf het sterfhuis 12 uur 6elé cr tM f ttO 5 pCt dw borg ladaraon pro t puetuê Ir w SpMrerwi init Mattwn w 110 Roitardam W 16 00 Marialof te Amersfoort IKOR 17 00 Prot Kerkdienst uit Utrecht Voorganger Ds B v Ginkel NCRV 18 15 Koorzang en Orgelspel 19 15 Kent gij uw bijbel 19 30 Nieuws KRO 19 45 Opera Manon 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 30 Gr platen 22 45 Kampvuren langs den evenaar 23 00 En tenslotte 24 00 Sluiting Nederlandsche Paarden voor den Engelschen Koning De eerste groep paarden welke eerlang als bewijs van erkentelijkheid namens de Nederlandsche Regeering aan den Engelschen Koning zal worden aangeboden is onder groote belangstelling in Engeland aangekomen De groep die Woensdag uit Hoek van Holland vertrok omvatte 14 zwarte paarden voor de Royal Horse en twee schimmels voor de koninklijke stallen Maandag a s 11 uur zal een tweede transport van 16 paarden in Hoek van Holland worden ingescheept De paarden blijven drie weken in quarantaine in het paardendepot van Melton Mowbray waarna zij naar Londen gaan om te gewennen aan de drukte van een groote stad Hoe en wanneer de officieele overdracht der paarden aan den Engelschen Koning zal plaats vinden moet nog worden vastgesteld Mts en Miss Churchill bezoeken het Mautritshuis Mrs en miss Churchill bezochten Donderdagmiddag in gezelschap van Lady Bland de echtgenoote van den Engelschen Ambassadeur de tentoonstelling Herwonnen Kunstbezit in het Maurilshuis Zij werden rondgeleid door den heer dr H Gersen conservator van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie Bijzondere aandacht schonken de Engelsche gasten aan de Italiaansche schilderijen voorts aan die van Rubens Rembrandt Jan Steen en de Hollandsche landschapsschilders Ook de collectie van het Mauritshuis zelf werd nog bezocht waarbij vooral het legaat Bredius en de Engelsche portretten van Holbein werden bewonderd Twee Liter Petroleum op de Bonnen 281 en 782 Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat gedurende het tijdvak van 19 Mei tot en met 15 Juni a s op de bonnen 281 en 782 der bonkaarten k 606 2 Liter petroleum beschikbaar wordt gesteld In verband met de bevoorrading van den handel is het mogelijk dat de petroleum niet overal onmiddellijk verkrijgbaar is Voorinlevering der bonnen is evenwel niet toegestaan Importsigaretten op t 35 en X 35 Het Centraal Distributiekantoor I VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD tlOOT GOUIM kunnen inleveren tegen ontvangstbewijs Zoodra de detaillist op deze bonnen is bevoorraad zal de aflevering der sigaretten plaats hebben De K L M naar Zuid Afrika en Zuid Amerika Reeds éenigen tijd doen geruchten de ronde volgens welke de K L M binnenkort een geregelde luchtlijn of Kaapstad zou openen Van bevoegde zijde deelde men het A N P mede dat inderdaad plannen voor een dergelijke luchtverbinding bestaan doch dat zij zich nog in het eerste stadium van voorbereiding bevinden In geen geval kan verwacht worden dat de geregelde lijndienst ait jaar nog tot stand komt BUITENLAND Na de Conferentie te Parijs Gisterenmorgen zijn Molotov Bevin en Byrnes achtereenvolgens per vliegtuig uit Parijs vertrokken Britsche vliegtuigen nemen deel aan evacuatie Uit officieele bron wordt vernomen dat Britschfe vliegtuigen zullen deelnemen aan de evacuatie van de geinterneerden uit het binnenland van lava Volgens een schema dat met ingang van 20 Mei zal worden uitgevoerd en gelden zal gedurende twee weken of langer zullen twee Dakota s 94 Even later zat het heele gezelschap met van spanning kloppende Jiarten boven op de Alida in afwachting van de dingen die komen zouden De kapitein hield het uiteinde vast van ee lang touw dat met het andere einde aan de dolk gebonden was En jawel hoor het duurde niet lang of daar kwamen de leeuwenaansluipen Broederlijk naast elkaarbegonnen ze aan de hammetjes teknabbelen Tentoonstelling Druldcer tegen Onderdruklter Onder het motto drukker tegen onderdrukker is Donderdagavond in de bibliotheek der universiteit van Bazel een tentoonstelling geopend die een inzicht wil verschaffen in het werk van de illegale pers in Nederland trjdens de Duitsche bezetting t Betreft fiiet alleen politieke doch ook bibiliphiele uitgaven die onder uiterst moeilijke omstandigheden zijn ontstaan en getuigenis afleggen van de moed en de vaardigheid der Nederlandsche uitgevers en drukkers Het Japansche geld Het Republikeinsche Dagblad Rajat schrijft naar aanleiding van de Republikeinsche geldleening dat als gevolg van deze leening Japansch geld aan de circulatie onttrokken zal worden Het blad raamt dat in geheel Indonesië in totaal 6 milliard gulden in Japansch geld in omloop is waarvan op Java ruim 3 milliard De inflatie kan slechts opgeheven worden door de inwisseling van Japansch geld tegen Republikeinsch geld en door prijsbewaking Fransche Perscommentaren op bespreidngen te Parijs na Frankrijk een onmogelijk aanbod Na afloop van d viermogendhedenconferentie te Parijs is de grondtoon van de Fransche ochtendbladen er een van bittere teleurstelling voor zoover het de weigering van de Groote Drie betreft Frankrijk het economisch beheer van het Saarge bied te verleenen Het officieele conservatieve blad La Nation geeft uiting aan het algemeene gevoel van cliroB Kerkcoocert nitgcvacrd door het Zusterkoor o l v de heer G Pe reboom Dubbelaannenkwartet I v dhr C de Graaf MeJ Bl m orgel Mevr I Hoogcveen alt de heer oop Weyand fluit In de Groote of St fanakerk op D T Wocasdaa 32 Md 1946 aaavang 8 ur De deuren open om half adit Plaatskaarten d f 1 00 plas sted bel verkrijgbaar bij Boekhandel Bijlsma em De Ven TE KOOP AANGEBOOEN Kinderwagen op veeren geen aletiw aiodel prije f iO en een paar zw Damaaachoeaen m 39 voor ondete dame priji f 7 50 Brieven onder no 7227 bureau v d blad Nieuwe schaonteeoklok old floiKh z g g n tofsuiger v o ilceaiodel Kan WUh weg 317 een paar zwarte dameaichoeaeajm 3é z g a a Weetbaven 21 kinderwagen Groenandaal 27 2 auteuilt en 4 toeten aa Lay kenttraat I Sfiilaipraiectle apparaat 4e Kade 3 Heetea demi nieuw m een aleaw conet Koa Wllbelmlaawcg 217 2 penooai ledlkaat aeet itroomatraeaea eneen kookkachel Klevltitraat 24 x g a n DaaeHckacaeo 3S Burgeai Martaaalatel S9 TW Mmtofelkaa at kaaea taM Woadilr 22 Boaia wilta kcaahaad laar and Graaaaadaal i2a a 7 aar