Groot Gouda, woensdag 22 mei 1946

tb De brochure tegen Prof Coniriaai WONINGBOUW IN NIEUWE BANEN Het Prinselijk bezoek aan Zwitserland Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben hedenochtend een rondrit dooi de stad Bern gemaakt die deed denken aart de overweldigende ontvangst die Maarschalk Montgomery hier drie maanden geleden te beurt viel Langs de oude wegen door eerebogen gemarkeerd en rijk gepavoiseerd vhad een geweldige menigte een haag gevormd en overal klonk leve Prinses Juliana leve Nederland als de wagens voorbijreden Vervolgens werden de hooge gasten officieel ten stadhuize ontvangen door den Staatsraad en den Bernschen gemeenteraad Daar werd hun een eerewijn aangeboden terwijl kinderen in den kkederdracht van de fitreek volksliederen zongen De Prins en de Prinses konden hun aandoening en blijdschap niet verbergen bij een zoo vriendelijke ontvangst In den voormiddag vloog Prins Bernhard zelf een Zwitsersch vliegtuig van het type PeHkan over de hoofdstad waarbij hij werd vergezeld door den staatsraad M Celio chef van het ministerie van Posterijen en Spoorwegen Om 1 30 uur gaven Prinses Juliana en Prins Bernhard een lunch in het Nederiandsche Gezantschap ter eere van den Bondsraad Des middags op een receptie die de Prins en Prinses in het Nederiandsche Gezantschap hielden heeft Prinses Juliana aan den Bondsraad die vertegenwoordigd werd door den president M Kobelt den vice president M Etter en den minister van Buitenlandsche Zaken M Petitpierre een geschenk overhandigd uit naam van de Nederiandsche regeering Het is een schilderij van den Nederlandschen meester Jan van Ooyen dat een Rijnïandschap voorstelt In den bovenrand van de lijst is de volgende inscriptie aangebracht geschenk van de Nederiandsche regeering Heropening inschrijving 3 Grootboekschuld 1946 Het Ministerie van Financiën deelt mede datvan 4 tot en met 14 Juni a s weder de gelegenheid zal worden opengesteld om in te schrijven op de 3 procent Grootboekschuld De betreffende prospectus zal een dzer dagen verschijnen Nadere bijzonderheden hiervoor zullen nog worden bekend gemaakt De inschrijving op Grootboekschuld Naar het A N P verneemt zou op de 3 Grootboekschuld 1946 weder met geblokkeerd tegoed kunnen worden ingeschreven en zou een verder deblokkeering van gelden niet wensche lijk worden geacht In dat geval wordt de mogelijkheid geboden de geblokkeerde tegoeden die renteloos blijven liggen rpet de onderhavige inschrijving rendabel te maken Bovendien zou men de inschrijving voor bepaalde doeleinden tegen vrijgeld kunnen verkoopen Leest Groot Gouda Fabriekmatige productie kan vele moeilijkheden ondervanggfi Pradischer en goedkooper bouwen Nederiand staat voor de gigantische taak den achterstand in te halen welke in het bouwbedrijf gedurende de oorlogsjaren is ontstaan De aangerichte vernielingen achterwege gebleven nieuwbouw en het uitgestelde onderhoud hebben een opeenhooping van werk veroorzaakt die zich uit in een nijpend tekort aan woonruimte Na het loopende jaar waarin men er niet in zal slagen meer dan 10 000 woningen te zetten zal het noodig zijn gedurende minstens tien jaren een bouwprogramma te verwezenlijken met een productie welke het dubbele bedraagt van voor den ooriog Wil dit programma uitgevoerd kunnen worden dan zal men o m dienen te voorzien in het ontstellend tekort aan geschoolde arbeiders Gegeven het algemeene tekort op de arbeidsmarkt zal slechts een klein deel der noodige Jtrachten gevormd kunnen worden door scholing De oplossing zoekt men thans in het vereenvoudigen der werkwijze Wetenschappelijkanalyti sche onderzoekingen in die richting gaan gepaard met pogingen om de bezwaren van den traditioneelen woningbouw te ondervangen Dit zijn HET BINNENL U D IN DEZE V EEK De afgeloopen week bracht belangrijke gebeurtenissen en ook voor de komende week staan er weer enkele op het programma Ondanks alle pogingen om aan de havenstakingen een einde te maken duren deze in de A damsche en R damsche havens nog steeds voort Van de zijde der E V C wordt alle mogelijke moeite gedaan het conflict ook uit te breiden over de binnenscheepvaart iets wat niet zoo vlot schijnt te gaan In ieder geval is de toestand dermate ernstig dat min pres Schermerhom zich genoodzaakt zag voor de microfoon officieel een standpunt tegenover de stakers aan te nemen en ze met klem aan te raden het werk te hervatten Gebeurde dit niet dan zouden vrijwilligers opgeroepen worden en in het uiterste geval zou hef leger bij de zaak betrokken worden Typisch is dat de min pres er een paar maal de nadruk op heeft gelegd dat deze vrijwilligers absoluut geen onderkruipers zijn Ondertusschen is men nu al aardig aan de derde faze van de rede toe want in beide havens zijn de militairen reeds aangekomen en doen daar voorloopig nog dienst als bewakers van de tallooze vrijwilligers De stemming onder ons volk wordt wel voldoende getypeerd door het feit dat de complete bemanning voor de schepen Bloemfontein en Klipfontein die geheel uit vrijwilligers bestaat in twee dagen bijeen was en men nog wel enkele schepen met vrijwilligers had kunnen bemannen De Bloemfontein is na weken wachten Zaterdag j l vertrokken de Klipfontein kiest deze week zee Van geheel andere toon is de reis van onze Prinses en Prins naar Zwitseriand Na hun Scandinavische reis zijn zij naar het gastvrije Zwitseriand gegaan om namens het Nederiandsche Volk de dank te betuigen voor alles wat Zwitseriand voor ons heeft gedaan toen men hier in den grootsten nood verkeerde Als slot komt ditmaal het feit datj wij voor het eerst sinds 1937 weei naar de stembus hebben kunnen gaan om in vrijheid diegenen in onze Volksvertegenwoordiging te verkiezen die wij daarvoor het best geschikt achten En het moet maar direct gezegd dat de uitslag van deze stemming die zoo merkwaardig rustig is verloopen voor velen een teleurstelling is geworden Een succes voor de K V P was het niet rekening houdend met de bevolkingsaanwas om slechts met 1 zetel vooruit te gaan hoewel daartegenover de slag die andere partijen in de K V P hadden gedacht te zullen slaan goed afgeweerd is De Partij van de Vrijheid is er gezien haar beroep op zakenmenschen en Middenstand tegen de geleide economie er ook niet afgekomen zooals men verwacht had met slechts 2 winstzetels bij de oude liberalen vergeleken De Chr Rechtsche groepen wisten zich aardig te handhaven De groote onbekende was ditmaal de Partij van den Arbeid die een eind beneden de verwachtingen is gebleven maar velen hadden zich voorgesteld dat de winst van rechts voor het Socialisme grooter zou zijn Alleen de Commu o m de gehoorigheid de geringe warmteisolatie der muren het brandgevaar en het tochten van ramen en deuren van de meeste bestaande huizen Prof ir B H H Zweers legde in één dezer dagen aan de Technische Hoogeschool te Delft gehouden intreerede het voornaamste accent op de noodzaak van fabriekmatige productie der onderdeden waaruit een huis is samengesteld Dit kan geschieden volgens verschillende methoden waarbij beton en staal een groote rol spelen Montage van uit deze materialen vooraf gereed gemaakte onderdeelen zal één der zeer groote belemmeringen voor vlot bouwen te weten den invloed van het weer elimineeren Het verwerken van gereed aangevoerde ramen en deuren zelfs complete keukens en kasten is reeds bekend Bij montagebóuw vervalt echter ook veel metselwerk het leggen van vloeren enz Dit laatste deel van het werk wordt vervangen door het aanbrengen van een isoleerende laag op den betonvloer Het volledig inbouwen der leidingen voor gas electriciteit en water zal ongetwijfeld heel wat moeilijkheden aan de bewoners kunnen besparen Zoo zouden er nog veel meer organisatorische finesses te noemen zijn die het bouwen goedkooper sneller en beter kunnen doen verloopen nisten zijn behooriijk uit de bus gekomen hoewel zij als vierde partij in grootte en als oppositie partij toch niet die invloed op den gang van zaken zullen hebben als zij graag zouden willen Morgen zal H M de Koningin op Soestdijk de besprekingen betreffende de Kabinetsformatie gaan openen Het zal van groot belang zijn welke figuren in het bizonder door de K V P naar voren worden gebracht Daarvan zal grootendeels afhangen of de regeering meer vooruitstrevend dan wel behoudend georiënteerd zal zijn Maatregelen tegen den smi dcelhandel In de Nederiandsche Staatscourant van hedenavond komt een beschikking voor van den minister van Financiën dat het een ieder verboden is in een strook van 500 meter breedte langs de Nederlandsch Duitsche en de Ne derlandschBelgische grens in de open lucht al dan niet in een vervoermiddel aanwezig te zijn Dit verbod geldt niet ten aanzien van personen die o m uit beroepsoverwegingen of noodgedwongen zich in deze zone moeten ophouden Herstel diplomatieke betrekkingen met Roemenië Eenige tijd geleden is op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken van de Roemeensche regeering het verzoek ontvangen de diplomatieke betrekkingen met de Nederiandsche regeering te herstellen Harer Majesteits regeering heeft zich bereid verklaard aan dit verzoek te voldoen Tot uitwisseling van gezanten zal worden overgegaan Landelijke Vereeniging van expolitieke gevangenen De heer J F Jautze maakt met ingang van 20 Mei 1 1 geen deel meer uit van het bestuur der landelijke vereeniging van ex politiekp gevangenen Deze plaats zal op de eerstkomende vergadering worden aangevuld Hedenmorgen is voor de Civiele Kamer van de Utrechtsche Rechtbank de klacht behandeld van prof ir Goudriaan oud president directeur van de Nederiandsche Spoorwegen tegen ir Driessen gepensionneerd hoofdingenieur van de Nederiandsche Spoorwegen die vlak na de bevrijding in een brochure vooral de houding van prof Goudriaan tijdens de bezetting en tegenover het personeel der N S heeft becritiseerd Mr F M Westerouen van Meeteren pleitte voor prof Goudriaan die zich door de brochure van den heer Dnessen in eer en goeden naam acht aangetast Hij achtte de gewraakte publicatie lasteriijk subs beleedigend subs onrechtmatig Volgens spreker zijn er tusschen eischer en gedaagde moeilijkheden geweest doordat gedaagde trij eèn directeursbenoeming van de Spoorwegen door eischer gepasseerd is Eischer moest tijdens zijn Men dient echter bij de besprekingvan deze vooruitzichten te bedenken dat nog vele weerstanden moeten worden over fi onnen In de eerste plaats heeft Nederland op dit gebied zoowel wetenschappelijk als practisch eengrooten achterstand in te halen Verder zijn er de zeer uitzonderlijke toestanden in het bouwbedrijf dat inhoofdzaak werkt met zeer weinig ofzelfs zonder kapitaal Hierdoor ontbreekt de prikkel tot opvoering vanhet rendement en tevens het geld noodig om nieuwe methoden te probeeren Deze economisch onjuisteorganisatie is oorzaak van vele maatschappelijke misstanden de gevolgen worden uiteindelijk gedragen door de gebruikers der wonmgen en de belastingbetalers Het invoeren van nieuwe methoden kan aan deze misstanden een eind maken Hieruit zou dan voortvloeien dat de bouwindustrie geheel in handen komt van vakmenschen waarmee een ciale saneering van de eerste orde zou worden bereikt Dat deze rationalisatie niet moet worden gezien als een vervaardiging van huizen aan den loopenden band met alle cultureele nadeelen van dien zij hierbij nadrukkelijk gezegd Het gaat sJechts om verbetering van werkmethoden waaraan Nederland thans meer dan ooit behoefte heeft Nederland dankt de B3 C Vrijdag 24 Mei a s zal in het programma van de Engelsche HomeService na het nieuws van 18 uur eenreportage worden uitgezonden vande aanbieding der plaquette van hetcomité Nederiand dankt de B B C door den Nederlandschen ambassadeurte Londen Commissie van Overleg voor het Landschapsherstel Het herstel van de schade aan land tuin boschbouw en woeste gronden is opgedragen aan den Rijksdienst voor Landbouwherstel waarbij thans zeer sterk de noodzaak naar voren is gekomen om niet alleen het cultuurland en de boschcomplexen te herstellen waar dit van economisch belang is doch ook om in de zwaar geteisterde gebieden weer een landschap te scheppen In de geinundeerde gebieden is al het opgaande hout en het struikgewas vernietigd BUHenplaatsen erven van boerderijen wegen en boerderijen wegen en dijken zijn thans gêb W oomloos Het land ligt open en wordt op schadelijke wijze aan den wind blootgesteld De schoonheid van ons typisch Hollandsche landschap is verioren gegaan en heeft plaats gemaakt voor een kale cultuursteppe Ambtelijk overieg heeft er toe geleid dat onder voorzitterschap van één der directeuren van den Rijksdienst voor Landbouwherstel is ingesteld een Commissie van overieg voor het Landbouwherstel Vaste K LJW dien8t Amsterdam New York geopend Deze 21ste Mei is de zooveelste bijzondere datum in de Nederiandsche luchtvaartgeschiedenis Nauwelijks een jaar nadat de Duitsche overheerschers d6 ruïne van ons land veriieten én als nieuw sprekend bewijs van het tempo waarin ons volk zich weer opricht werd een doel bereikt dat de pioniers van onze nationale luchtvaart met name de heer Plesman directeur van de K L M zich reeds voor den oorlog hadden gesteld Talloozen waren er op Schiphol trots presidentschap der Nederiandsche Spoorwegen herhaaldelijk maatregelen nemen die ingingen tegen de tra dilioneele praktijk van het Spoorwegbedrijf Dit alles heeft weerstanden gewekt Vervolgens liet pleiter den inhoud van de brochure de revue passeeren die volgens spreker wemelt van onware beweringen verdachtmakingen en noodeloos kronkelende uitlatingen Het oogmerk aldus pleiter dat volgens eigen verklaring bij gedaagde heeft voorgezeten is om prof Goudriaan de mogelijkheid af te snijden naar andere voor de gemeenschap even gewichtige of nog gewichtiger functies te dingen Pleiter vroeg een schadeloosstelling van ƒ 25 CKX hoewel dit vooi eischer natuurlijk niet het belangrijkste is waar het om gaat de rechtbank besliste in goede justitie Nadat s morgens mr Westerouwen van Meeteren voor eischer prof Goudriaan aan het woord was geweest kwam s middags bij de voortgezette behandeling mr Salm als pleiter voor gedaagde ir Ch H J Driessen aan het woord Mr Salm merkte op dat men niet op de details mag letten maar op het algemeen belang van de brochure Juridisch stelde spreker vast dat indien het objectief belang inderdaad bewezen is daarop den nadruk moet worden gelegd Toen in 1945 prof Goudriaan wederom optrad als pre sident directeur van de Nederiandsche Spoorwegen was dit funest Gevreesd werd dat prof G jUKjriaan nog meer kwaad zou kunnen aanrichten Wanneer nu een groot deel van de in de brochure genoemde feiten waar is kan men zich de vrees der spoorweg menschen indenken Eischer is bekwaam welsprekend en innemend doch eerzuchtig Wanneer niet alle feiten uit de brochure waar zijn is zij daarom waardeloos Gedaagde is in ieder geval te goeder trouw geweest Het adres van Maart 1945 zegt wel genoeg over de stemming bij de spoorwegambtenaren ten opzichte van prof Goudriaan Wat de trein naar IJmuiden betreft het mac dan waar zijn dat prof Goudriaan er zelf niet in zat hij heeft in elk geval wel getracht zijn familie in veiligheid te brengen en dit heeft een slechten indruk gemaakt Mr C Veen de president van de Civiele Rechtbank zal Woensdag 12 Juni uitspraak doen THALIA THEATER D Roode Aarde Ook Donderdag 3 voorst om 3 u 7 u en 9 15 a Plaatsbetpreken vao 10 11 n an de casta tintelend getuige van toen om I4 10 uur het eerste K L M vliegtuig omhoog ging om den vasten voorloopig 2 X s weekschen Nederlandschen luchtdienst Amsterdam New Vork n feit te maken De passagiers voor het meerendeel gasten van de K L M vereenigden zich in de repatriantenloods Daar nam de heer Hans Martin namens de directie van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij afscheid van de reizigers na er aan te hebben herinnerd welk een gewichtig oogenblik ons lami beleefde en er zijn groote voldoening over te hebben uitgesproken dat dit doel eindelijk werd bereikt in weerwil van de ontzaglijke vraagstukken die om oplossing vroegen en de remming die de nu reeds 3 maanden durende staking beteekent voor den opbouw van de wereldluchthaven DAMRUBRIER Red H Tenwolde Bctlficatie Op 9 5 j l gaf ik uit de afgebrokco part Goudriaan A A de Jong alt 38e zet zijnde de slultzet van wit 28 23 aan wat de partij zoo doen verliezen Bij de voortzetting der partij bleek dit wit echter 27 21 als 38ste zet had afgc geven hier gaf ik de winst aan en wit won de partij dan ook C 1 Uitslag probleemweditrijd ladder Ie prijswinnaars zijn de heeren Th v d Veer 4dc Kade 11 H de Jong Bleekerssingel 10 H L Luynenburg Ait Kade 3 Zij ontvangen ieder f 2 50 2e prijswinnaars zijn de heeren K Heetland Ridder v Catsweg 53 P Blok Reigerstr 33 Beiden ontvangen ieder f 1 Hiermede is deze wedstrijd ten einde voor de fouten welke vooral in het begin door ons zijn gemaakt bieden wij onze verontschuldiging de oplossers aan Ook hier geldt alle begin is moeilijk Van verschillende zijden mocht ik critlek vernemen wat ten zeerste op prijs wordt gesteld en gaarne ter harte wordt genomtn om deze rubriek steeds beter te voeren Gaf de heer B Dukcl op de analyse der 10e partij Keiler Rozenburg mij eenige nuttige wenken zoo ook de heer P D de Graaf Maar onze Goudsche dammers bleven niet achter en ik mocht van den heer Th Jaspers eenige zeer julite opmerkingen vernemen De mondelinge opmerking van een der clubgenooten M geensteen meer durfde te verplaatsen aangezien bij een eventueele publicatie alle door hem gedane zetten toch fout souden blijken vormt de humoristische noot van deze ctltiek En last bttt not least moet Ik en veledammers met mij de redactie van Groot Gouda danken voor prijzen en ruimte welke niet alleen voor deze rubriek maar ook voor de vereeniglngultslagen steeds toegestaan wordt zonder welke wij geen publiciteit zouden kunnen geven van onsdammerileven en waarmede onze courant zich als een echte Goudsche laat kennen Wij hopen dan ook er nog veel gebruik van te mogen maken Tot slot nog een eindspel welke een remise stelling is Wie brengt deze tot winst 7 Deze stand is uit de H D Wit dammen 10 24 37 4 5 46 47 48 49 50 Zwart dam 25 Zwart aan zet Door mij wordt f 10 uitgelooft aan hem of hen welke deze in winst weet o te zetten Oplojslngen tot een maand f plaatsing te richten aan redartle G Markt 69 Op de linker bovenhoek DamrubrieK vermelden Voor persoonUjk antwoora postxgel insluiten s v p