Groot Gouda, woensdag 22 mei 1946

m6 Gevraagd een JuffrOUW VOOr de HulfhOUCilll9 In gezin van 2 personen waarvan de vrouw des huizes hulpbehoevend Is Voor dag of dag en nacht Looa f 10 per weekBr onder no 7478 bur v d bl CIRCUS VAN BEVER Het Nederlandsche drcus van naam Standplaats MARKT GOUDA Van Vrijdag 24 t m Donderdag 30 Mei iedercn avonfl half acht Matinee a Zaterdag Zondag Woensdag en Donderdag om 3 aar Bntrcapriyzcn Log f4 Statica f 3 50 Ic Bang f 2 50 2c Rang f l SO 3e Rang f 1 Matlneeprljzen voor kinderen Loge f 2 50 Stalles f 2 Ie Rang f 1 50 2e Rang f 1 3e Rang f 0 75 alles inbegrepen RgwieUtalling in het circua Gevraagd in DrogiaterijFotohMfidel in Gelderlaiid ccov DROGISTBEDIENDE met of zonder diploma Brieven met Inl leeftijd godsdienst en verl salaris onder no f475 bureau van dit blad Voor direct gevraagd esnige bekwame ADtomonteDrs Geheel zelfstandig kunnende werkeü Schriftelijk of persoonlijke aanmelding bij GARAGE VAN DER SPEK Henegouwerweg 16 Waddinxpeen EMTAX Luxe Auto verhuur C Michaëlis Zeugestraat 4 Gouda Telefoon 2500 KnnBtnqverheid Atelier vraagt jong decoratie schilder Artistieken aanleg Prettige werkkring Goed loon Aanm op het werk Naalerstraat28 hoven Poldervaart of J P Heijestraat 14 Uiterlijk 25 Mei a s moeten Uw kolenbonnen 60 en 61 f worden ingeleverd Bezorg ze by ons dan zijn Uw bonnen zeker goed besteed ANTOON DESSmK Brandstoffenbanilel Oo8thaven24 Telefoon 2404 Gouda I SPOED 1 Wie helpt zakenman aan 1 500 of il tegen bchoerlQke aflossing Er onder no 7495 bur v d bl Heer vraagt zit slaapkamer met penslont Br onder no 74 bur van dit blad Bij de Fa H Mulder en Zn Parklaaa Boskoop kunnen nog geplaatst wordtneenige Schilders Halfwas Schilders en leerling Schilders Prettige werkkring Goede relsgelegenheld en zeer goed loon JONGEN gevraagd voor opleiding slager Leeftijd ong 16 jaar H 8LU1JTBR Slager Constantljn Hnygcnsstraat 152 Jongedame vraagt BREIWERK onverschillig wat Donkerblauwe Damuregemmantel te koop maat 40 Britvca ader m 7Mt bw m 4tt bUd SPOED Te huur gevraagd Garage of werkplaats of gedeelte daarvaa Anto in en ultr gewcnscht Br rader no 7460 bar v d blad Indoiittsië Ml andcrt il n dan M d€rlandfcli lndi Oude koloniale stelsel heeft afgedaan Dr Vu Mook voor RmIIo Batavia t lodoneslë zal iets andera zQa dan Ncderlandt IndtC evenals het hcdendaagichc Azie geheel verschillend is van dat vaa gisteren aldus dr Van Mook gisteravond voor radio Batavia MHct is een dringende eJsch dat wij de tradionecle opvattingen laten varen Indien wij ons niet geplaatst willen zien voor onaangename verrassingen Een volledige breuk nset het verleden beteekcnt dit evenwel niet en hoe sneller wQ er in slagen de bevende en waardevolle elementen van het verleden met de elschen van den nieuwen tijd te verbinden des te eerder zullen wl in staat zijn aan den wederopbouw te beginnen De meerderheid van het Nederlandsche volk erkent aldus dr v Mook de wenschel kheid en de noodzaak van een stelselmatige evolutie en van zclfregeerlng in Indone ie Van een Nederlandsche regeel ing kan geen herstel van het oude koloniale systeem worden verwacht In Sjahrlr vindt men een vertegenwoordiger vïm een georganiseerd en verantwoordell k nationalisme dat op ava en in een aantal gebieden daarbuiten zijn aanhangers bezit noodzakelijk acht om nu zij haar beleid la groote lijoen duidelijk heeft aangegeven die bevolkingsgroepen te raadplegeQ welke zich vrU kunnen uiten Dit heeh ten doel de regeeringsplannen nader uit te leggen en te verduidelijken en voorts vast te stellen op welke wijze de verschillende bevolkingsgroepen in de huidige omstandigheden hun gevolmachtigde vertegenwoordigers op de rljksconferentie zullen kunnen benoemen De onderhafldellngen kunnen wellicht in de tweede helft van juni reeds een aanvang nemen DAJAKSCHE TROUW Een opmerkelijk bewijs van trouwen aanhankelijkheid leverden dezerdagen acht Dajaks van de Ketoengau toen zij met hun Sampan voor hetLandschapsziekenhuis te Sintang aanlegden en daar de Moeder Overste vande Missie een groote kist en anderegoederen kwamen terugbrengen dtezij hun even voor de komst van deJapanners ter bewaring had toevertrouwd Naar zij mededeelden hadden zij uit vrees voor de vijandelijke terreur diep in het oerbosch een hut gebouwd en het hun toevertrouwde veilig bewaard Zelfvertrouwen Hij waarschuwde zijn luisteraars tegen zwaarmoedigheid omdat een reëele basis voor de toekomst aanwezig is welke tot zelfvertrouwen kan stemmen In de eerste plaats bestaat er het feit van de historische verbondenheid welke herhaaldelijk de noodzaak tot samenwerking tusschen de Indonesiërs en de Nederlanders aan de orde stelt Daarnaast bestaan er denooden van het land welke schreeuwen Ofli verlichting een roep die steed duldeUjker uitklinkt boven het wapengekletter en de politieke nïachlnerle In de derde plaats zij gewezen op de offers voor dit land gczamcBlijk gebracht door duizenden van ledere nationaliteit En ten slotte Is er de realiteit van het Indonesische nationalisme dat zich bewust moet zijn van het belang van het werk aan den wederijpbonw Dr Van Mook deelde voorU mede dat de regeerln het In afwachtiig van de ontwikkeling op Java en Sumatra De kist bleek bij opening voor ongeveer f 4000 aan medicamenten tebevatten terwijl onder de teruggegeven voorwerpen ook een microscoopen zelfs 100 Oranje dasjes van deschoolkinderen die bij verjaardagenvan het Koninklijk Huis voor den oorlog dienst deden werden aangetroffen De assistent resident van bintang heeft de Dajaks in de voorgalerij van de a r s woning officieel toegesproken en bedankt VOETBAL De reserves voor het Nederlandsche Elftal Naar de K N V B ons medede lt zijn voor het Nederlandsch elftal als reserves voor den wedstrijd tegen België op 30 Mei in Antwerpen de volgende spelers aangewezen Van Raalte Blauwwit Caldenhoven D W S Van Buitenen H D V S Schijvenaar E D O Bergman BI Wit en Engelman Quick N Met groote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter en Zusje NOLBERTINA ELIZABETH MARIA AGATHA Wij noemoi haar Bettit N S den Edel A M W den Edel van der Wal Elizabeth Wimmle Srtbor Met Gouda 21 Mei 1946 Splbor weg straat 19 y et groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon Jacolms Coraclis WÜhtlons Adri A Lk V Gennep A W V GeniSep de Jong Gouda 22 Mei 1946 Raam 103 Geboren i VIRGINIB LOUISE dochter van W I C Oostelaar en C H Oostelaar de Groot s Gravenhagc Vrecsw kstjraat 195 AANGEBODEN oude St Janskcrk Gravnres Serie van Vreumingen 10 interieurs Turfmarkt 83 PlDAGOGISCH CONCERT Mtdewerkcndcn Mw Elisabeth te Boekhorst Kolkmeijer Sopraaniaogcm Declimatclcc De Heer Goos v Heusden Plaao De Heer Moss Wolff Altviool en muiikale toellclitiBg Htt MaaBcnkoor Gonda i Liedcrtafel O I T Mom Wolff onder aaspiciên van het Mannenkoor Gouda a Liedertafel op Donderdas S3 Mei 1946 ia de zaal Concordia Wcathavaa Aanvang 8 nar To j oQibewl ïen ad i 1 25 verkrflgbMr bil Boekh D Ven W drtrmat en lodleo voorradig desavoadiaaa i aal Voor direct gevraagd flinke Slagersbediende In of extern SLAGER RIPPERSMA Gouwe 186 Groep oidere Lidmaten iH ie Red Her Kerk In de bijeenkomst op DONDERDAG 23 MEI a s hoopt Ds N O Steenbeek v Amersfoort te spreken over KERK EN JEUGD Aanvang 8 oor n m In de Kleine Kerk aan de Peperstraat Alle belangstellende lidmaten der Ned Herv Kerk worden verzocht tezea avond b4 te wooca Joütnalistiekei reis achter het Stalen Gordijn De Zwitsersche journalist Fritz Heberlein die onlangs met een missie van de Nationale Hulporganisatie Don Suisse naar Polen reisde geeft onder bovenstaande titel zijn indrukken in de Zwitsersche pers weer welke hij gedurende die reis heeft opgedaan De volgende uittreksels ontnamen wij uit de interessante beschrijvingen van Fritz Heberlein Universum Press Honderd uren lang schommelt detrein ons door Beieren door CzechoSlovakije door Polen Sporen vertoonen zicvh welke de hand van den oorlogsgod in het vreedzame landschapheeft aangebracht opgeblazen bruggen bomen granaattrechters doorde natuur in met kroos gevulde vijvers veranderd geraamten van uitgebrande treinwagons puinhoopen vanneergeschoten vliegtuigen verwoestehofsteden Een warboel van daken dwarsleggers en ijzeren balken deuren resten van muren seinpalen enomgevallen goederenwagons vormenhet overblijfsel van het station vanLandshut In het middaguur van 19 Maart van verleden jaar wierpen 480 vliegtuigen twintig minuten lang hunbommenlast uit Tweeduizend dooden Honderd locomotieven werdenvernield Van de 29 spoorwegrailskonden slechts zes weer vrijgemaaktworden Op korten afstand vóór de Poolsche grens Urenlang wacht de trein op een nieuwe locomotief Duitsche gevangenen werken moedeloos en zwijgend aan den bouw van een brug welke hun eigen troepen bij het terugtrekken naar Czecho Slovakije in de lucht lieten springen Met stomme blik kijkt een Poolsch officier naar zijn land terugkeerend naar de arbeiders Oneindige vermoeidheid ligt er in zijnf oogen en hopelooze treurnis Thans keert hij terug in zijn oude vaderland dat hij jaren geleden verliet Toen in de herfst van 1939 Duitschland de brandende fakkel in zijn land wierp streed hij Met 100 000 kameraden bleef hem niets anders over dan de vlucht naar het buitenlan d Thans keert hij terug naar huis Naar huis Waarheen Ik ga naar mijn zuster in Warschau waren de laatste woorden die hij in de eerste oorlogsdagen van zijn vrouw uit Lodz ontving Sedertdien geen woord geen teeken van leven Nu gaat hij op zoek naar haar eerst in Warschau de hoofdstad waarvan de puinhoopen nog steeds 150 000 lijken bedekken Wij hadden ons op het ergste voorbereid doch de waarheid over Warschau is ontzettender dan de fantasie deze kan afschilderen Al wat wij tot nu toe hebben gezien verbleekt bij de vreeseliike afschuwelijke werkelijkheid Spookachtig lichten de Witte voorgevels der huizen op welke in de maanverlichte nacht bij het binnenrollen van den trein aan ons oog voorbij glijden Coulissen niets dan coulissen Geen dak geen venster in plaats hiervan slechts duistere zwarte uitgebreide gaten en holtes Zonder licht zonder leven Een doode stad Den volgenden morgen in den zonneschijn doorkruist onze auto de ruines van de verwoeste stad Puinhoopen vernieling geraamtes steenen stof zoover het oog reikt Een blok huizen waant men onbeschadigd doch bij het naderen merkt men eerst dat alleen nog maar de buitenmuren staan Het binnenste is uitgebrand plafonds en vloeren zijn ineengestort en slechts enkele buizen van de centale verwarming plakken op de derde en vierde verdieping onbeschadigd tegen de muren We rijden door de woestijn van baksteenen waar eenmaal het Ghetto was en waar niet eens armzalige restante van muren verraden waar eenmaal de huizen stonden Dat is de oorlog Tot dergelijke duivelsche vernielingen zijn de menschen in staat Dat is de prijs dien een aangevallen volk in zijn heldhaftigen strijd voor de vrijheid betaalde betaalde met het bloed bovendien van honderdduizenden Ttê96 Een heroiek plan noemde nadenkelijk Professor M Kaczorowski de Poolsche minister van Wederopbouw het besluit van de Poolsche regeering om hun zetel in Warschau op te slaan Niets hoegenaamd niets hadden we ff De eerste van TheBigThree der filmwerken Contrabande De strijd der Engelsehc Marine legende Duitsche oorlogs splonnage 14 Jaar Vaaaf VlIJDAG a a REUNIE THEATER Vdlorta Zondag B m Z K dnnink zakbifbcltic met lades Tcgn bclooaisg tcrag I bt Gtaaf Ploitowtg 51 verklaart hij noch materiaal nodi machinerieën noch een organisatie Eens was Warschau het middelpunt van de Kunst en de Wetenschap zetel van de belangrijkste handelsindustrieen van de bankwereld centrum van het politieke leven Maar begin 1945 nog was er oorlog was alles verdwenen het economische leven vernietigd de meeste hhizen verwoest de stad een woestenij En thans Nu leven hier weer 5 X 000 menschen We hebben op vele plaatsen reeds weer water gas electriciteit o enkele vervoermiddelen enkele tramlijnen autobussen Ons doel was de wederopbouw van het inkomen Tweéen een half milliard Zloty 70 der voor geheel Polen beschikbare middelen hebben we uitgegeven voor de reconstructie van Warschau in het laatste jaar opdat de hoofdstad weer zal kunnen werken Dit jaar gaat de minister van Wederopbouw verder zal de hoofdstad alleen nog maar 45 van ons budget ontvangen en kunnen wij on in meerdere mate op den wederopbouw van Danzig en Stettin en de landelijke districten toeleggen Tot nu toe bezaten de arbeiders in de steden niets meer dan hun vuisten om de geweldige puinhoopen op te ruimen hun vuisten benevens schoffel en houweel Willen we echter succes met ons werk hebben dan moeten wij de modernste techniek tot bondgerfoot krijgen De techniek kan den wederopbouw bespoedigen de productie verhoogen echter niet de geweldige tegenstellingen tusschen rijk en arm waarondef Polen vroeger zoozeer te lijden had de baas worden Hiertegen zijn andere maatregelen te nemen De regeering in Warschau is zich hiervan terdege bewust en wil met een diep ingrijpende agrarische reiormatio het grootgrondbezit vernietigen In de voering van de jas van Petoit die in zijn cel te Parijs op zijn executie wacht heeft men eai fleschje vergif gevonden dat hij waarschijnlijk door omkoopen der bewakers in handen heeft gekregen Reuter verneemt van officicele xijde dat Engeland en Öe V S aan het onderhandelen zijn over het aanhouden van hun oorlogsbasis op de Azoren voor marineen handelsluchtvaart Tabaksplanten vanaf heden verkrijgbaar G Hendriksen Achterwillcns H 6 SCHOUWBURGBIOSCOOP Goada Tel 3750 Donderdag 3 uur 7 uaren 9 15 uur onherroepelijk laatste voorstelling pan de fantasHsche kleurenfilm D8 dief Tan Bagdii VERLOREN Vrijdagmiddag zilv Manchetknoop Zeeuwsche knop Terug bezorgen aan Politiebure sii Gevraagd Voorman Machinale Houtbewerker en Mach Houtbewerker Kennis van Houtdraaien strekltoj aanbev Loon naar overseokom Br onder no 7476 bur v d f fiRlilisitii simiiilionst Vrijdag 24 Md s avonds om SoW in de bovenzaal van het BWaw Kruis Westhaven 5 Sardce Jb KlciB HaBevejd 0 d r Maranathaljezwk Kont U Inlatcrta Te koop gevra gd V BERKEL vleesci snqmachioe snelwegw n ka Br onder no 7469 buivv A s jong echtpaar zoekt KAM ER5 op go en stand Br onder ao 7465 bnr v d t P Ke Dt Me 9 1 P ecl ter de ge G zei mi kI wl st G k w dl fa