Groot Gouda, vrijdag 24 mei 1946

Voorjaar in de Kopenhaagsche winkels Is hooger welvaartspeil mogelijk De zeelieden staken door Gisteravond va gaderden de stakende zeeJieden in gebouw rascati te Amsterdam Besloten werd de staking voort te zettm totdat aan de laatstgefomtuteerde eisdien zou zijn tegemoet gekomen Deze eischen zijn geen rancune zitting van de zeelieden in de coh tactcommissie tot radertiandöing over de looo en arbddsvoorwaarden de pool weduwöien wezenpensioen enz en mede ondoteekeing door de E V C afd Transport van de nieinve C A O Getracht zal worden ook de arbeiders in het vervoer per as ep de Wnnenscheepvaart er toe te brengen geen Jjesmet werk te varlchten Een begin van s rfidariteitsstaldï bij deze arbeiders opeiriiaarde zk h reeds gistenmddag toen een sdiuitenvervoerder van de Reederij Koppe het vervoer weigerde van goederen die van een boot kwameft welke door nriUtairen werd gelost en op grond daarvan werd ontjagen waarmee aHe werki m van deze Reederij het wetk neeriegdau Van de löijde der vaste artïtiders zijn nadien enkde afgevaardigden met de directie gaan praten en naaf wij vernemen zullen deze morgen nomiaal aan het werk gaan Eenige leden van het personed die aangesloten zijn bij de E V C lieten zich aldus uit die zuUm misschien geen besmet werk willen doen maar komen daar toch nooit onderuit En wat moeten wij nu doert Debarkatie Nieuw Holland Het repatrieeringsschip Nieuw Holland kwam hedenmorgen om half 11 voor de kade te Amsterdam waar de debarkatie om 11 15 uur begon Van de 1063 passagiers zijn er 28 ziek doe zij lijden niet aan ernstige ziekten De debarkatie heeft een vlot verloop Prinselijk Paar in ons land teruggekeerd HARE MAJESTEIT ONTVANGT DE FRACTIEVOORZITTERS De Koninoln heeft heden in verbaad iet de kabinetvoraiao heereo H W Tllaana Toorzitter der C H fractie Ëhr S E B Bierema ▼ oorzlttcr der firaetic vaa de Partij v n de Vr heid ca De P Zaadt voorzitter der Staatknadig Gereformeerde fractie van de Tweede Kamer ter betpreklao ont▼angen ▼ H M de Koningin heeft heden in verband met de kabhKtsvorming de heeren prof ntf C P M Romme voorzitter van de fractie der Katholieke VolkSpartsj jhr mr M van der Goes van Naters voorzitter van de fractie van de Partij van den Arbdd J Schouten voorzitter van de AntiRevolutionnalre fractie G Wagenaar voorzitter van de Communistische fractie in de Tweede Kamer der Sta ten Generaal ter bespreking op Paleis Soest jk ontvangen Laatste te Singapore ondergebrachte evacué s naar Nederland Gisteren hebben ongeveer 1000 NexlerlandsChe evacué s de laatsten van de 13000 die 9 maanden geleden naar Singapore kwamen aan boord van de Johan de Witt Singapore verlaten met bestemming Nederland Het Wilhelmina kamp waar de geevacueerden waren ondergebracht zal deze week wórden gesloten en ter beschikking van de Landsregeering worden gesteld Practisch bevinden er zich nu geen Nederlandsche geëvacueerden meer te Siagapore De eenige daar aanwezige Nederlanders zijn leden van militaire en consulaire missies van commercieele diensten en personeel van den Evacuatiedienst die thans wordt afgewikkeld Luitenantkolonel Creutzberg de commandant van het Wil helminakamp heeft bij zijn afscheid van de ingezetenen van Singapore zijn dank uitgesproken voor alle welwillendheid en vriendelijkheid die hun gedurende hun verblijf is betoond Gisteravond om 18 30 uur zijn H K H Prinses Juliana en Prins Bernhard na een zeer gunstigp vlucht van ongeveer twee en h lf uur op Soesterberg geland Omstreeks vier uui was de terugtocht vanaf het vliegveld Cointrin bij Geneve aanvaard Ook ditmaal bestuurde de Prins het toestel weer zelf De Prins en de Prinses hebben zich na aankomst onmiddellijk naar het Paleis te Soestdijk begeven Extra Bon voor Aardappelen In de week van 26 Mei tot en met 1 Juni a s zal op de bonnen 236 en 736 der aardappelkaarten 1 kg aardappelen verkrijgbaar zijn Koopen op deze bonnen is van Maandag 27 Mei a s af geoorloofd Ontvluchte gedetineerde meldt zich aan De dne dagen geleden uit het bewaringskamp op Texel ontvluchte gedetineerde J N Rijk die wordt verdacht van verraad heeft zich weer bij de politie aangemeld Scheveriingsche Haringvloot uitgeV en Gistenavofld zijn vanuit de Scheveningsche haven 20 motorloggers ter haringvangst uitgevaren Vanochtend zouden nog 5 haringschepen zee kiezen Militairen moeten stoppen voor controleur van den C C D De minister van Oorlog heeft in een iegerorder er nadrukkelijk op gewezen dat alle militairen zich behooren te gedragen naar de aanwijzingen eu bevelen van het personeel der burgerlijke politie Hieronder vallen zooals bekend ook de ambtenaren van den Centrale Controledienst Thans is dus alle onzekerheid over het al of niet onderwerpen zijn van militairen aan de controle van den C C D opgeheven leende en waarvan het rendement dus hoog was Zoo groeide de toestand dat Nederland een zeer belangrijke export opbouwde van zuivel en tuinbouwproducten en dat vele belangrijke landbouwproducten moesten worden ingevoerd In 1929 exporteerden wij voor 86 millioen gld boter 79 millioen gld kaas 70 millioen gld eieren 88 millioen gld vleesch enz Daar tegenover stond weer een zeer belangrijke invoer van graan vetten en suiker om maar eenige der allereerste levensbehoeften te noemen De crisis met zijn ver gaanden afbraak van de internationale handelsbetrekkingen en tenslotte de tweede wereldoorlog met een op de spits gedreven autarkie drukten de productiemogelijkheid en daarmee het gemiddelde internationale levenspeil aanmerkelijk omlaag De tijdens den oorlog kunstmatig en zeer on economisch opgejaagde wapenproductie deed de deur dicht De stakingen die alom in de wereld thans het toch reeds zoo wankelbare evenwicht bedreigen zijn een gevolg van het verzet der arbeiders tegen deze daling van het algemeen welvaartspeil dit heeft weliswaar hoogere loonen maar naar verhouding Men pleegt in deze dagen van groote duurte ons tegenwoordig welvaartspeil te vergelijken met de periode van voor den oorlog en verzucht dan dat het vroeger toch alles zooveel beter was Men is maar al te zeer geneigd de vooroorlogsche ellende van werkloosheid en moordende concurrentie te beschouwen als een pikant sausje over een gerecht van ambrosijn Dit is evenwel een averechtsche waardeering Wil men vergelijken welnu dan ligt het voor de hand de periode bij den kop te nemen vóór de crisis van 1929 1930 Deze crisis immers sloeg een der zeer belangrijke peilers weg onder de Nederlandsche economie De situatie was aldus dat onze volkshuishouding in hoofdzaak gevoed werd uit drie bronnen Behalve de inkomsten uit buitenlandsche beleggingen en de inkomsten uit Indië was er in de eerste plaats Nederlands functie in de internationale arbeidsverdeeling Deze arbeidsverdeeling het absolute tegendeel van autarkie schonk de mogelijkheid de arbeidsproductiviteit zeer sterk op te voeren De Nederlandsche boeren en tuinders brachten producten voort waarvoor hun productiegebied zich bijzonder Hilversum heeft een tekort van ƒ 2 770 000 De thans verschenen gemeentelijke begfooting van Hilversum voor het jaar 1946 wijst een tekort aan van ƒ 2 770 000 Niettemin spreekt het college van B en W in de begeleidende nota zijn vertrouwen uif dat de Gooische hoofdstad een goede toekomst op een gezonde financieeje basis tegemoet gaat Europeesche Zwenricampioefischappen gaan niet door Drielandettwedstrijd Nederland Denemarken Zweden Naar wij vernemen zullen de Europeesche zwemkampioenschappen welke dit jaar voor de eerste maal na den oorlog zouden worden gehouden geen doorgang vinden Nederland zal in de plaats daarvan een drielandenwedstrijd organiseeren Elke ploeg zal uit ongeveer 20 personen bestaan Het programma zal nader worden vastgesteld He ligt in de bedoeling dat de Deensche en Zweedsche zwemsters enzwemmers n tournee door Nederlandzullen maken waarbij wedstrijden op het programma staan te Alkmaar Amersfoort Utrecht Haarlem s Oravenhage Leeuwarden Groningen en Naarden Bniteobewaking interneerings kampen De buitenbewakiDg van de bewarlngsea interneerlngikampen der politiek verdachten welke tot dusverre geschiedde door de gezagstrocpen zal geleidelijk aan worden overgenomen door bewakers die rechtstreeks zullen staan onder het direc toraatgeneraal der bijzondere rechtspleging met de organisatie van dei dienst voor de buitent waking is belast de luitenant kolonel j H J Raat Tweatsche Bank n v Naar wij vernemen zal aan de algemeene vergadering van aaadeelhouders van de Twentsche bank n v worden voorgesteld over 1945 een dividend uit tekeereavan 3 onveranderd Dit zal in het bizonder de vrouwen interesseeren wat onze correspondente hier vertelt Nu zijn er cocosmatten te koop in de stad Echt Indische cocosmatten staat er met grote letters in de etalages En heel de stad sleept dan ook met matten die niet duur zijn Netjes opgerold met een touwtje erom maar vooral geen papier Maar hiermee is dan ook de goed koope vreugde afgelopen Het is een waar genoegen om te gaan winkelen in Kopenhagen als men een gespekte beurs heeft of tot die zeldzame categorie van mensen behoort die zich verheugen over een rijkdom aan waren zonder iets voor zichzelf te wensen Anders is het een Tantaluskwel ling Daar zijn in de eerste plaats kledmg en stoffen Confe ctie is er in echte zijde of dunne wollen stoffen Heerlijke zomermantels of lichte lammepelsen in tere tinten elegante hoeden tasjes handschoenen Het grootste deel der wollen mantels zijn K waren hetgeen betekent dat alleen mensen met een textielkaart zeer veel sterker gestegen prijzen meegebracht Voegen we daar voor Nederland bij dat er uit Indië voorloopig geen inkomsten alleen maar schulden te wachten zijn en dat onze buitenlandsche beleggingen voor een zeer belangrijk deel worden geliquideerd dan wordt het duidelijk dat een terugkeer tot den vroegeren levensstandaard slechts zeer traag en moeizaam zal gaan Weliswaar staat hier tegenover dat de vooruitgang der techniek grootere productiemogelijkheden biedt maar deze zullen toch pas geheel tot hun recht komen bij een zoo groot mogelijke internationale arbeidsverdeeling Wanneer deze werd hersteld zou het grootste deel van den maeilijken weg zijn afgelegd Het is de tragiek van deze verarmde en geschonden wereld dat juist nü de diplomatieke betrekkingen zich ontwik kelen in tegengestelde richting en dat men hij de handelspolitiek alom tracht den uitvoer te bevorderen zonder in dezelfde mate invoer te willen toestaan De strijd om een hooger levenspeil zal lang en bitter zijn Dit besef alleen kan bescherming bieden tegen den verslappenden invloed van de illusie dat het binnenkort vanzelf al lemaal wel beter zal gaan NooTsch Banancnschip zal w M den gdost Thans staat vast dat het Noorsche motorschip Duala dat van Puerto Barrios is vertrokken met een lading bananen aan boord ondanks het conflict in de haven naar Rotterdam zal komen Het schip wordt heden verwacht De bananen zijn deels voor Nederland deels voor Zwitserland bestemd Vorriok over de politieke mogelijkheden In den Dinsdagavond te Almelo gehouden rgadering van de Partij van den Arbeid heeft de voorzitter van deze Partij de heer Koos Vorrink de politieke situatie geschetst die na de verkiezingen ontstaan is Met den meesten nadruk betoogde spreker dat de Partij van den Arbeid nooit en te nimmer zal deel uitmaken van een Nationaal Kabinet Zij mogen aldus riep hij uit net zooveel nationale combinaties bijeen probeeren te krijgen ais ze willen maar wij zullen er niet bij zijn De tijd van een Nationag l Kabinet is voorbij Dat was goed toen het allerzwaarste werk moest geschieden en toen de ministers in het kader van het herstelwerk eigenlijk niet veel anders waren dan mestruimers en puinruimers Dus geen Nationaal Kabinet met de Partij van den Arbeid Voorts heeft de voorzitter van de Partij van den Arbeid duidelijk gemaakt dat het meest voor de hand ligt een samenwerking tusschen deze Partij en de Katholieke Volkspartij Er zijn partijgenooten aldus zeide hij die zeggen mogen dat anderen het nu maar moeten opknappen en dat de Partij van den Arbeid nu maar in de oppositie moet gaan en daarvan dan ook de voordeden zal opstrijken Maar dat is een kruidenierspolitiek waarvan wij niets moeten hebben Spreker gaf als zijn overtuiging te kennen dat met de Katholieke Volkspartij samen te werken is ondanks ze kunnen kopen Deze mensen vormen het z g n onbemiddelde deel der bevolking hetwelk echter ongeveer 80 is De prijzen zijn helaas niet in overeenstemming met de koopkracht dezer 80 en als gevolg daarvan zijn alle 100 meer of minder ontevreden met deze verordening Herenmodemagazijnen zijn nog niet zo goed voorzien en kinderkleding is ook nog een probleem Allé kinderen hebben echter textielpunten Stoffen zijn er nog niet veel Af en toe kan men het treffen en tamelijk goedkope katoenen stoffen op de kop tikken Op de textielkaart dan De werkelijk mooie stoffen zijn vrij dat zijn Zwitserse en Franse natuurzijden stoffen tegen fantastische prijzen Met de garens gaat het nog maar langzaam De breienthousiasten moeten voorl nog uithalen en overbrei en Maar er is heerlijke ongetwijnde IJslandse wol te krijgen voor 3 punten per 100 gram Met het schoeisel gaat het ook vooruit De étalages hebben niet méér uitsluitend schoenen van visieder maar behalve plastic zomerschoenen ook echt lederen met dito zool Ondergoed kan men in bescheiden mate kopen als men een kaart heeft Anders vervalt men in luxewaren Er zijn echter grenzen voor wat men kan kopen voor de 23 geldige punten Een mantel kost b v 14 punten en een Jierenhemd 6 punten Het begint langzamerhand ook prettig te worden om huishoudelijke artikelen te kopen Aluminimumwaren zijn er in overvloed Er duiken ook steeds meer voor oorlogse dingen op d w dingen waaraan we toen zo gewernd waren dat we ze geen blik waardig keurden maar waar we nu in bewondering voor stil blijven staan Er zijn echte koffiemolens en wringers Maar er zijn lange lijsten van wachtende klanten en deze waren zijn gauw uitverkocht De boekwinkels zijn rijk voorzien In de eerste plaats is er een ongelofelijke massa oorlogsliteratuur verschenen Zakelijke en documentaire overzichten saboteurromans en fotografische verslagen Daarnaast een deel vertaalde boeken en veel Amerikaan se en Engelse boeken Tijdens de oorlog is het aantal lezers zeer gegroeid maar toch kijkt 1 8 van de Deense bevolking nooit een boek in Over de levensmiddelen behoeft men zich hier geen zorgen te maken Behoudens enige gerantsoeneerde waren en enige buitenlandse artikelen die niet te krijgen zijn is het winkelen hier geen probleem den reactionnairen vleugel die in fle partij aanwezig is Im mers in gg zelfde partij is ook een sterke radicale stemming aanwezig v Die betiteling radicaal geldt niet alleen voor de Christofoorgroep die naar de Partij van den Arbeid is overgegaan maar evenzeer voor de vooruitstrevenden die in de K V P gebleven zijn Maar als er samengewerkt wordt met de K V P aldus spreker dan zal de Partij van den Arbeid dit uitslui tend doen op den grondslag van be paalde voorwaarden In de eerste plaats nationalisatie van de mijnen nationalisatie van de Nederlandsche Bank uitvoering van het welvaarts plan en bepaalde maatregelen zooals ze door minister Vos uitgestippeld zijn Die voorwaarden laten wij nimmer los En gaat men daar niet op in dan zal de Partij van den Arbeid geen deel uitmaken van de nieuwe regeering REGELING VAN MEUBILAIR VAN EX GEDETINEERDEN Na de bevrijding is het vermogen van hen die wegens politieke redenen geïnterneerd werden onder beheer gesteld Voor zoover dit vermogen bestond uit meubilair is dit veelal ten einde tegemoet te komen aan de behoeften van oorlogsslachtoffers door het Militair Qezag of het Be heersinstituut aan zoodanige slachtoffers uitgegeven hetzij in bruikleen hetzij in huur hetzij in eigendom met beding van wederinkoop Nu langzamerhand N S B ers die gedetineerd waren in vrijheid worden gesteld doet zich de vraag voor hoe deze personen nu weer aan meubilair moeten worden geholpen zonder de huidige bezitters weer terug te brengen in den hulpeloozen toestand waarin zij geheel buiten eigen schuld door oorlogsgeweld waren geraakt Deze vraag zou gemakkelijk oplosbaar zijn indien niet nog steeds schaarschte aan meubilair bestond Nu dit wel het geval is is de noodzakelijkheid gebleken over te gaan tot afkondiging van een aantal vorderingsbeschikkingen welke gepubliceerd zijn in de Ned Staatscourant van heden Overwogen is dat het hoogst bezwaarlijk en niet te zeggen onrechtvaardig zou zijn en door de tegenwoordige gebruikers die reeds het slachtoffer zijn geweest van oorlogsgeweld of vijandelijk onrecht als nieuw onrecht zou worden gevoeld indien zij thans dat meubilair weder aan de ontslagen politieke delinquenten zouden moeten afgeven De Overheid had derhalve den plicht in dezen door haar aangetroffen toestand ordenend en regelend in te grijpen Door de v ordering van het reeds uitgegeven meubilair verkrijgt de Staat daarover het volledige beschikkingsrecht dit zal worden aangewend in dezen zin dat het meubilair in net algemeen zal blijven waar het J thans bevindt De ontslagen politiekedelinquenten komen daardoor in een soortgelijke positie als die van oorlogsslachtoffers die hun meubilairhadden verloren u at Ter tegemoetkoming in hun behoei ten dient een andere thans afgekondigde vorderingbeschikking Het meubilair dat nog in de opslagplaatsen van het Beheersinstituut aanwezig is is daarbij eveneens door den b aai gevorderd en zal door bemiddeling van de Stichting Politieke Delinquenten onder hen worden verdeeld Arnold Meyer zal 12 Juni terechtstaan Arnold meyer zal op 12 Juni f voor het Bijzonder Gerechtshot te s Hertogenbosch terecht staan r De tenlastelegging houdt in dat nu itusschen Mei 1940 en het einde van het jaar 1941 opzettelijk ten voordeeie van den van den vijand als leider van Nationaal Front in het openbaar in het regelmatig in Nederland verscni nende en verspreid wordende weeK blad De Weg en het dagblad M dprlandsch Dagblad veelvuldig een propaganda heeft gevoerd die was gericht op het breken van het gew telijk verzet van het Nederlandscne volk tegen den bezetter en op n ontrouw worden van dat volk aan ziJ regeering en de gemeenschappelilke zaak der tegen Duitschland stnjdenae mogendheden Ten bewijze hiervan citeert de tenlastelegging achttien passages uit verschillende van zijn hana afkomstige artikelen in bovengenoema weekblad en dagblad Nederlanders uit Oost Europa verwacht Naar wij vernemen zijn uit Oos Europa via Oostenrijk in Brussel aan gekomen omstreeks 500 Nederlanders die binnen enkele dagen in Nederian zullen aankomen