Groot Gouda, zaterdag 25 mei 1946

Hei üeditU I OH dc wuk Het onderstaand gedicht werd overgenomen uit een artikel van Dr K Heeroma getiteld De poëzie van het verzef uit het maandblad Wending In dat artikel gaat de sch rijver na wat het typisch karakter is van de illegale verzetspoëzie De geuzenpoëzie is de poëzie van de geboorte van ons Volk de verzetspoëzie de poëzie van de wedergeboorte van ons volk De verzetsgedichten zijn daarom populair omdat zij vaak meer verzet dan poëzie bevatten maar hun typisch karakter is dat zij getuigen van de Waarheid voor het geheele volk Als een gevoelig waar getuigenis van de Waarheid ver van alle soldaten romantiek volgt dan het gedicht op de Britsche bommenwerper die brandend neerviel op de es van Gieten De piloot en zijn zes kameraden worden gezien als zeven zaden neervallend in het witte veld van de vrede dat tot rijpen oogst bereid is De naam v den dichter wordt niet vermeld J N Een zomeravond zijn zij zingend opgestegen En overmoedig naar de einders scheep gegaan Als meidoorn bloeien kleine wolken langs hun wegen Eer van de nacht de koele poorten opengaan Zij zagen diep en ver de schuwe sterren staan En dan nabij één ster die andre vreemd verwant Een gouden bloem een vuur een wapperende brand j Onder het groene schemerlicht van de Plejaden Stormen daar als een vlam naar het verschrikte land Mac Baine a sergeant pilot en zes kameraden O Vrede Witte Prins die door de landen rijdt Gij vindt ons in Uw veld tot rijpen oogst bereid Gedenkend in Uw naam ook deze zeven zaden Dat zij tot halmen rijzen in Gods eeuwigheid Mac Baine a sergeant pilot en zes kcipteraden ♦ De Plejaden een sterrenbeeld Henk Schacr als Elckcrlyc Gisteravond gaf Henk Schaer op iattlatief van de Hanze in de bovenzaal van Ter Gouw een declamatie van de mlddeleenwsche moraliteit Eickeriyc A moral play noeaien de Engelscheo literatnur historici het gelijknamige Engel sche ipel Everyman dat de ooripron keli kheid van om mlddeleeuwsch stuk betwist En deze benaming geeft duidelijker aan wat doel en Inhoud is dan onze technische term moraliteit Immers het doel van de Eickeriyc iedereen is den mensch te wijzen op zijn eeuwige bestemming de middelen aan te geven deze te bereiken en hem de onbetrouwbaarheid van alles wat des werelds is vriendschap bloedverwantichap enaard sche bezittingen de vergaokrlljkbeid van schoonheid kracht wetenschap en verstand en tevens de eenigste eigenschap die trouw blijft metterdaad tot In den doodt de deugd tastbaar voor oogen te too veren De Eickeriyc werd geschreven tn een tijd die eenerzijdi blijk gaf van een heldensche verzadiging en een buiten nisslge weeldezucht en anderzijds de krachten wekte die haar een tot hier toe en een terug toeriepen naar de eeuwige bronnen der christelijke levensbeschaving Het Is daarom een gelukkige greep van den Eickeriyc in dezen tijd waarin het leven nauw verwant is aan den dood la dezen tijd die de worgende vuist van den atoombom omkneld houdt opnieuw voor het voetlicht te brengen Het spel is opgebouwd Iseen allegorie abstractt begrippen worden als personen voorgesteld en het Is voorwaar geen gemakkelijke taak voor één speler alle personen te moeten uitbeelden terwijl in het spel de deugd b v als een teer jong meisje wordt voorgesteld De declamator Henk Schaer heeft zich van zijn taak gekweten op een wijze die boven all lof verheven Is en méér dan dat De majesteit van God de sinistere aankondiging van den dood de grijns van de ontrouwe gezellen en den adeldom van de deugd werden klank en kregen kleur die de hoorders met zich mee znllea dragen door hun leven Avonden als deze vergeet men niet nel Vooral de verpersoonlijking van Eickeriyc zelf de measch in al zijn klelnheld de losgeslagene van zijn zedelijke ankers maar ook weer de hunkerende oaar een eeuwige ruat en gerechtigheid gedragen op de vleugels van berouw boetvaardigheid en liefde heeft Henk Schaer weten uit te beelden weten te kaedeit uit de middelecawsche tekst op cca behecrschte en verinnerlijkte wijze aangrijpend in zijn tragiek en verheerlijkt ia zijn rust die onvergetelijk blijft Na de pauze droeg de declamator afgezien van bet itatig dramatische bodeverhaal uit de Samson van Joost van den Vondel kleiner werk voor van verschillende dichters Aansiuitend bij het middeleeuwsche Slnneapel weVden het Aegldius waer bester bleven en P N van Eyck s De tuinman en de Dood op een waardige wijze vertolkt terwijl ook de kindergedichten van P ul van Ostayea ais Berceux en Mare groet s morgens de dingen den declamator lagen De Wel Eerw Pater van Riet die ook den avond en den declamator had Ingeleid sloot na de verheugende meede deeling dat het de bedoeling van het bestuur van de Haaze Is het volgend seizoen meerdere van zulk kunstavonden te organlseeren en na de hoop uitgesproke te hd ben dat nog meer Ingezetenen van Gouda deze avanden zullen waardeeren eo b w nen met een hartelijk dankwoord aa s kunstenaar en bezoekers Benoeming Onze stadgenoot dhr P v d Dool leeraar aan het Goudch Conservatorium en directeur van De Tokkelmelodisten is met Ingang van hedea benoemd tot leeraar aan Toonkunst Muziekschool en Conservatorium te Rotterdam Jobilenm voorsteUmg Circus Bever Tot 1 Jani kunnen de Gouwenaars In het reeds 50 jaar oude Ncderl circus Bever van een over het algemeen goed uitgevoerd programma genieten Men ziet ziet paarden en hondendressuar krachtpatserij equilibristen ea clownerie in n bante rij het oog passeeren De voorstelling begint met een goed nummer paardendresiuur waarbij prachtige paarden getoond worden door den heer van Bever waarna de rest van het programma in een vlot tempo wordt afgewerkt Het meest in den smaak viel de rub berman die werkelijk wel van elastiek schtea en de man met de ijzeren schouderbladen die behalve een ongeloofelijkebeweeglijkheid In zijn schouderbladen er ook een enorme kracht mee kon uitoefenen Ofschoon de doodensproog gelukkig geen doodensprong was was het toch een adembenemende toer die boven de hoofden van de gisteravond goed met publiek gevulde tent werd uitgevoerd Voor eenige vroolijke nummers zorgden twee clowns die van alle markten thuis bleken Jammer was dat bij de nummers van de truck riders enkele deelen minder vlot verliepen Laten we hopen dat dit in volgende voorstellingen niet het geval zal zijn Daar we niet over voldoende ruimte beschikken om alle 20 nummers te bespreken zullen we het hierbij laten Alles en alles bij elkaar een programma dat zeer zeker het bekijken waard is en dat vlot afgewerkt nog 3 unr vraagt UIT DEN OMTREK Vergaderiag Coop Melkafzet centrale Onder voorzitterschap van den heer W Bunnlk hield de Coöp melkafeetcen trale afd Reeuwijk in de zaal van den heer N J van Dam aan de Rceuwijkschebrug een ledenvergadering Na behandeling der notulen A Ingekomen stukken waarbij een schrijvan het hoofdkantoor over de arbeidstoestanden en loonen In Reeuwijk werd het woord gevoerd door den heer A P L van der Burg directeur vaa RotterdamNoord die een overzicht gaf van den melkprijs die te laag werd genoemd en hij riep alle leden op om mede te werken om tot een loonenden melkprijs te komen Bij de rondvraag werd de vraag gesteld of de IV4 cent toeslag prr pCt vet boven de thans geldende prlJs van i 5 cent komt Geantwoord werd dat dit niet het geval is Dan werd er geklaagd over den slechten toestand van de melkbussen en vooral deksels Voor verantwoording van verontreiniging van da melk op deze wijze kan niet worden Ingestaan Verder bleek dat de melkprijs van C M C met die van de Producent te Gouda gelijk is Nadat nog eenige vragen gesteld waren wepden een drietal melkemmers onder deaaawezigen verloot Da gelukkige wianaars waren de heeren N J v Leeuwen C Mourits en L Mourlts Opiporing verzocht Da Korps Ct van Politie te Tegelen verzoekt te worden bekend gemaakt met de identiteit van den Ncderlandschen arts die In het concentratiekamp te Salzgltter Did omstreeks November 1944 in ziekenbarak No 12 heeft behandeld WILLEMS Gerard geboren te Horst 510 1926 wonende te Tegelen Van Willeas voornoemd ontbreekt tot op heden elk bericht BINNENEAND DE SCHOENENBON VOOR JUNI Het Centraal ENstijbutiekantoor deelt mede dat ia den loop van de maand Juni voor een sdioenenbon in aantneckhig komen zij wier stam kaartnummer op een 6 zes eindigt voor zoover aan hen sedert 1 Januari 1945 nog geen bon voor sdioenen werd uitgereikt De plaats jKe distri butjediensten zullen na 1 Juni a s bekend maken op welke dagen men de bonnen kan afhalen Volgende week een bon voor eieren Op 29 Mei zal een bon worden aangewezen waarop voor personen geboren in 1932 of later een ei per verbruiker verkrijgbaar zal zijn Prijs Bandenreparatie Het directoraat generaal van de prijzen deelt mede dat voor het plakken van een rijwielbinnenband ongeacht het aantal lekken ten hoogste ƒ 0 40 mag worden gevraagd Tot voor kort werden nog prijzen van ƒ 0 75 en ƒ 1 gevraagd maar nu de bandenpositie zooveel is verbeterd dat oude opgelapte banden veel minder voorkomen heeft een kostprijscalculatie aangetoond dat ƒ 0 40 voor een bandenreparatie voldoende is HANDELS EN BETALINGSOVEREENKOMST TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIË In aansluiting aan de besprekingen die op 17 en 18 April 1946 tusschen de desbetreffende Belgische Luxem tnu gsche en Nederlandsche nünisters plaats hebben gevonden te Den Haag zijn op 24 Mei 1946 op het Belgische mhiisterie van Buitenlandsche 2 ken door den Nederlandschen ambassadeur te Bfussd Baron van Harinxma Thoe Sloten voor het Koninkrijk der Nederlanden en den Belgische mini ster van Buitenlandsche Zaken den heer Spaak voor de Belgisch Ltixem burgsche Economische Unie twee overeenkomsten getedtend De Nederlandsche mmister van Financiën prof mr P Lieftinck en de Bdgische minister van Financiën de heer L de Voghel waren bij deze plechtigheid aanwezig OPKOMST MARINIERS De Marinevoorlichtingsdienst meldt zij die zich indertijd hebben aangemeld voor dienstname in beroepsver band bij het korps mariniers kunnen eerstdaags hun oproep verwachten Met de oproeping wordt 3 Juni a s een aanvang gemaakt Zij die eeiii gen tijd na dien datum noj geen bericht hebben ontvangen dienen zich echter niet ongerust te maken aangezien de capaciteit van het bureau in Amsterdam voorloopig nog beperkt is Telegram van Prins en Prinses aan den Zwitserschen Bondsraad Prinses Juliana en Prins Bemhard hebben het volgende telegram aan den Zwitserschen Bondsraad gezonden Op het oogenblik waarop wij u mooi en gastvrij land verlaten willen wij U hartelijk danken voor de buitengewoon hartelijke ontvangst die ons door U en het Zwitsersche volk werd berei d De herinnering aan ons verblijf in Zwitserland zal onuitwisbaar in onze gedachten blijven De Johan de Witt naar Amsterdam Omstreeks 16 Juni wordt in Amsterdam het S S Johan de Witt met 1400 evacué s verwacht Zondagavond a s Openbaar Dansen In Concordia Westhaven 27 Band Thc Bhythaa Playcra D u baadhMftultbrcldiagondugaaB Bulge prima krachten x n hier aan toegevoegd Komt daatt ca gealct op dc beerlljlcc danusaiick Aaavaag 7 30 Holthuysen gedipl dansleeraar Prinses Juliana zal een bezo aan Brabant brengen H K H Prinses Juliana heeft het voornemen om het onlangs uitgestelde bezoek aan Brabant thans te laten doorgaan op 28 Mei a s H K H zal een bezoek brengen aan het land van Heusden en Altena West Brabant en aan het nieuwe sanatorium de Klokkenberg te Tilburg Bovendien zal de Prinse een vergadering van Brabant s Volksherstel bijwonen De Weltevreden met repatrieerenden in Rotterdam Met 824 repatrieerenden van Java aan boord is het motorschip Weltevreden gisterochtend vroeg te Rotterdam aangekomen Om 9 uur is men reeds bij de bekende loods van de Holland Amerika lijn a n de Wilhelminakade met de ontscheping begonnen Er waren 17 zieken aan boord Aanvulling Overlijdensregister t i aanzien van vermiste personen De Min van Justitie heeft bij circulaire aan de Officieren van Justitie verzocht aanmelding van het Overlijdensregister bij den rechter aanhangig te maken in gevallen waarin de dood van vermiste personen op grond van gegevens van het Roode Kruis als vaststaande kan worden aangenomen Anterikaansche journalisten in de hoofdstad De Amerikaansche journalisten die gisteren met het eerste retourvliegtuig van de K L M over de Noordatlanti sche route van New York in de hoofdstad aankwamen waren heden de gasten van het gemeentebestuur dat het gezelschap een tocht door de grachten en havens aanbood en hedenmiddag een kijkje gaf in de dia mantindustrie Voor de lunch waren de Amerikaansche bezoekers uitgenoodigd in jde localiteiten van de American Businessmen s Club waar zij na eerst een bezoek te hebben gebracht aan het bekende lokaal van Wynand Fockink hartelijk werden ontvangen en eenige uren doorbrachten Eerste recordvlucht op K L M li n Amsterdam New York volbracht Wederom klonken gistermiddag op Schiphol de Nederlandsche en Amerikaansche volksliederen en was een groot aantal belangstellenden getuige van de aankomst van t eerste retour vliegtuig in de Dinsdag geopende vaste Noord Atlantische K L M Lucht lijn Amsterdam New York Precies 12 20 uur zette gezagvoerder Georges de Flying Dutchman P H T A S die binnenkort Schiedam ipal worden gedoopt op den Nederlandschen grond Van de 41 passagiers zijn er zeven journalisten gedurende een week de gasten van de K L M en den regee ringsvoorlichtingsdienst In de repatriantenloods heeft de heer Hans Martin van de K L M directie het gezelschap begroet waarna het met zijn gastheeren naar het Amstelhotel reed waar de eerste lunch in het land van de K L M werd g i ruikt Gisteravond heeft de K L M een Cocktail Party gearrangeerd waarbij de Nederlandsche Pers gelegenheid kreeg met de Amerikaansche collega s in contact te komen Benzine ook vrij voor de Watersport Het Bestuur van de Koninklijke verbonden Nederlandsche Watersport vereenigingen deelt ons mede dat van de Overheid bericht is ontvangen dat het gebruik van benzine voor watersportdoeleinden in beperkte mate zal worden toegelaten met dien verstande dat alleen in de maanden Juni t m S tember benzine zal mogen worden verbruikt en wel uitsluitend op Zaterdagen en Zondagen In de maanden Juli en Augustus is het verbruik over de geheele week toegestaan Het S S Sumatra naar Nederland De afdeeling pers en publiciteit van den Dienst der Repatrieering deelt mede dat het s s Sumatra 23 Mei j l van Tandjong Priok is vertrokken en vermoedelijk 8 Juni a s te Suez zal aankomen Het m s Tegelberg is eveneens 23 Mei j l van Tandjong Priok vertrokken Het schip zal vermoedelijk 6 Juni a s te Suez arri veeren Overdracht Autopark Deel Woensdagavond heeft op het vlieo veld Deelen de officieele overdracht plaats gehad van hef aldaar gevestigde Canadeesche demobilisatie autopark aan de Nederlandsche autoriteiten Waarschijnlijk zullen de departementen van Oorlog en van Financiën dit autopark beheeïen Er zijn 25 000 motorvoertuigen overgenomen DE KABINETSVORMING H M de Koningin heeft heden in verband met de kjibinets vomiing de heeren mr W L Baron de Vos vao Steenwijk voonitter van de Eente Kamer mr J R H van Schalk voorzitter van de Tweede Kamer en iv mr F Bedaerts van Bloklzmd vW president van den Raad van State tir besprddng In Paleis Soestdajk oot vasigen De eerste groote lading Bananen aangekomen Het eerste schip met bananen is gistermorgen te Rotterdam gearriveerd Het heeft ligplaats genomen in de Jobshaven bij de loodsen van de firma Muller Co Met de lossing van de 27 000 bossen bananen is reeds een aanvang gemaakt De staking in Amsterdam breidt zich steeds meer uit De staking in Amsterdam gaat steeds verder Gistermorgen hebben n l de losse ploegen der Wester Suikerraffinaderij het werk gestaakt daar de ruwe suiker welke door hen wordt gelokt volgens hun meening afkomstig was van besniette schepen Deze staking omvat plm 100 arbeiders Er zijn inmiddels onderhandelingen gaande om tot een oplossing van dit jieuwe probleem te komen De sympathiestaking bij de Reederij Koppe welke gistere i dreigde is niet doorgegaan Vanmorgen is het werk hervat echter niet door de 24 vervoerders van geblikt vleesch die deze waren aan den kleinhandel moesten afleveren daar zij de blikken als besmet beschouwden In dit conflict is tot op heden nog geen overeenstemming bereikt Wat de brengen De Roode Aarde Thalia Theater prolongeert de Detn chc verzetifdm Monte Carlo MootCiCarlo Speelzaal Cercle Prtvé Beroepispelers Valsch pelers Ziedaar de feer waarin de Franschefilm dledeM week in de Schouwbuig Bioscoop de hoofdschotel vormt zich afspeelt n Jongeman die het leven van den luchtiflen kant opneemt int voor zi n broer een cheque in Menton Van Menton naar Monte CarJo il n y a qu n pas en aut valt hlJ via een Jongedame in handen van een clnbje valschspelers VerlWta zijn geld zelf de cheqo s vaa KW OOü franc en zet dan in een spannende rit per race auto d n trein na waarin de aplichteri naar Parijs vertrokken ziJn Bfl een spoorwegovergang verongelukt hij en komt in een ziekenhuis terecht Te Panji wacht zijn broer aan den trein en mist de verwachte reiziger met de cheque maar ontmoet wel de betreffende Jongedame die een Jeugdvriendin van hem Tot zoover hebben wij U een indruK van het verhaal willen geven U verklappen hoe alles zich verder afspeelt niet onze bedoeling Wat wij U we kunnen vertellen is dat de hoofdrollen worden gespeeld door Albert Préjea Dita Parlo als de Jongedame en Jules Berry als de valschspeler en oP cn Deze drie spelers geplaatst in B met perfecte echt Franse he stertming er borg voor dat het een go i D sluitend geheel is geworden flechts ae rechtscène aan het eiBd Sverl ppt volgen Nederlandsche begrippeolfal erg vioi en makkelijk maar tegenAerWiet geöee willen we dit graag over et hoofd zien in het Journaal dtze Xweek een r opnamen van Churchill s MriomftocM door de Amsterdarosche grachten waarnu wij het aparte stadsschoen van Amsterdam ruimschoots kunnen bewonderrn e bovendien de voetbalwedstrijd nf België waarbij het de camera flelo alle doelpunten en bovenal deenthousia stemming goed op het doek te bfengen Als voorfilm draalt tenslotte nog filmpje over de Engelsche n wat nader br nottot de werker ons delvers naar het zwarte goud m