Groot Gouda, maandag 27 mei 1946

1 Kapitein Kialdcebos op de Ueuweitfacht door a Tk RotmM RADIOPROGRAMMA VOOR MAANDAQ HILVERSUM I 301 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 HILVERSUM II 415 m NCRV 18 00 Celesta ensemble 1845 Sportpraatje 19 00 Nieuws 19 20 Anti Rev Partij Toespraak 1940 De geestelijke verzorging van t leéer 20 00 Nieuws 20 05 De vroolijke golf 22 00 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 22 30 Moeilijke teksten uit het Nieuwe Testament 22 50 Zangrecital 23 10 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Een Engelsch ontbijt 8 15 Opgewekte klanken 8 45 P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD filOOT GOUDA 107 Op den hoek van t Beursplein stond Janus Hakhout de verkeersagent Z n lange armen zwaaiden als molenwieken en het verkeer geraakte geen seconde in de war Maar Janus keek jaloersch naar z n collega die aan den overkant te paard passeerde Die heeft t gemakkelijk zuchtte hij die kan fijn zitten Maar wacht Janus behoefde g en oogenblik meer jaloersch te zijn om den tocht naar Bergen België tot waar dezen dag gereden werd te vervolgen m Met een kruissnelheid van circa 5U kilometer per uur koos de Linjebuss via Arnhem en Nijmegen zijn weg naar het Zuiden Men waant zich gezeten in de gemakkelijke zetels werkelijk aan boord van een vliegtuig De reizigers waren dan ook allen zeer enthousiast en zij prezen de vetzorging aan boord De Zweedsche journalisten de hee ren Bestrahle van het p ersbureau T T en Rune Moberg van Helsingborgs Dagblad uitten hun bewondering over ons land Vooral het herstel van bruggen en wegen had hun aandacht Zij verklaarden dat de energie van de Nederlanders eens te meer tot uiting kwam na de reis door Duitschland De verwoestingen te Zutphen Arnhem en Nijmegen maakten indruk op de reizigers doch evenzeer trok de reeds tot stand gekomen opruiming de aandacht Den Zweden viel de heiderheid van ons land op het enthousiasme bij het publiek onderweg dat direct bij hetzien van de twee Zweedsche vlaggendie de bus voorop meevoerde groetteen juichte maakte een prettigen mdruk Geen van de passagiers was eerder in Nederland geweest en zi verklaarden eenstemmig dat Nederland zich mag rekenen tot de mooiste landen van Europa Gevraagd naar de kosten van dit vervoer per bus deelde men raede dat de reis Stockholm Basel op 200 Zweedsche Kronen dit is 130 gulden en de reis Stockholm Parijs op 185 Kronen of wel rond 120 gulden Luid brommend vervolgde de Wolvo zijn weg naar de lichtstad waar men Zondagmiddag omstreeks 14 hoopte aan te komen weer eens in een bonte kermisvreugde s Avonds baadde de toren Van de oude kerk in een zee van licht en lieten roode bellen in de boomen langs de grachten hun licht over het water schijnen Dichte scharen Delftenaren en bezoekers uit den omtrek wandelden tot diep in den nacht door de straten of pleinen en langs de grachteij van Delft s binnenstad Ieder Delftsch burger voelt zich bij dit feest van zijn stad betrokken en het is lang geleden dat Delft zoo enthousiast heeft feestgevierd Woensdag wordt de traditioneele bloejnenmarkt gehouden en s avonds is er een gSoot Volksdansfeest op de Markt Donderdagavond wordt de tweede opvoering van het openluchtspel gegeven Zaterdagmiddag zijn er watersportwedstrijden met turndemonstraties De feestelijkheden worden besloten met een taptoe van alle Delftsche muziekvereenigingan Bezoek van Prinselijk Paar aan de Ver Staten Tijdens een Vrijdag in de Nederlandsche Club te New York gegeven diner heeft de heer Wilson publicitymanager van de K L M medegedeeld dat Prinses Juliana en Prins Bernhard voornemens zijn over eenigen tijd een bezoek te brengen aan de Ver Staten Camille Huismans 75 jaar D Belgische minister van Staat en Jjurgemeester van Aniwerpen Camille Huismans is gisteren 75 jaar geworden Viiftien landen waaronder Nederland Polen Tsjecho Slowakije Frankrijk Engeland en Luxemburg zonden vertegenwoordigers van de Arbeiderspartijen naar Antwerpen NEDERLAND MAAKT KENNIS MET DE LINJEBUSS De eerste lijndienst Stockholm Parijs Zaterdagavond woei van een tankstation te Velp een groote Zweedsche vlag daar dien dag de eerste bus van den dienst Stockholm Parijs aldaar zou arriveeren 1 Even voor half 12 kwam de reusachtige lichtblauwe Wolvo diesel vande Linjebuss in zicht en enkele minirten later hield het veertien meterlange gevaarte bij het Tankstationstil en stegen de Zweedsche reizigers uit De wagen is zeer comfortabel ingericht en biedt plaats aan 30 passagiers Deze kunnen gezeten in gemakkelijke fauteuils zonder vermoeidheid genieten van het afwisselende natuurschoon dat het traject biedt De passagiersruimte is in twee compartimenten verdeeld die gescheiden zijn dooreen deur In het voorste deel kunrrtn de rookers plaats nemen terwijl het achterste voor de niet rookers gereserveerd is Voorts biedt de bus nog meer comfort in den vorm van radio ijskast een cantine waar de reizigers tet en vastgestelde tarieven sigapetten dranken chocolade e d kunnen koopen kortom alle luxe die men aanboord van een vliegtuig vindt is ookhier aanwezig Twee zeer bekwamechauffeurs vormen samen met eenstewardess de bemanning van dit moderne verkeersmiddeL Na een oponthoud van circa drie Ondertrouwd 23 Mei T Vuljk en M M v Vliet C de Joeg en M d Jong v Arkel en C Po ma W Koster en E W Broekman H Bouter en J E Tom C v Prulssen en G vd Laan N Broekhulsen en S de Jongh Overleden 23 Mei AUda Schullng geh m L Veraal 65 BUITENLAND DE STAKINGSGOLF ROLT OVER DE WEi LD Amerika neemt maatregelen Nauwelijks had Reuter uit Washington bericht dat de spoorw stakmg in Amerika was bijgelegd of er komen meldingen van nieuwe stakingen Naderhand verklaarde de Amwikaansche minister van Binnenlandsche Zaken Kfug dat er geen overeenstemming was bereikt met John Lewis tav de nrijnwö kersstakm Krug die de in beslag genomen mijnen beheert heeft een t eroep op de mijinwerkers gedaan om Maandag air net werk te Wijven daar de stakingsvrede d ze week ten ednde is De Ameiïkaansche Senaat heeft ZaterdagnaoMt met 49 tegen 29 stémnien het wetsontwerp dat belangnjke beperkingen oplegt aan de rechten der Vakvereenigingen en reeds door de Kamer van afgevaardigden is aangenomen goedgekeurd De Senaat zal niet voor Maandag het wetsontwerp aver het verbod tot stakingen tegen de regeering IjVspreken Wetsontwerp imake stakingen l en de r reering aangenomen Na de rede van Truman in het congres heeft de Kamer van afgevaardigden met 310 stemmen voor en 13 tegen het wetsontwerp inzake stakingen tegelif de regeering aangeno Gevraagd V herverschijning Geïllustreerd Weckblad en Damesweekblad geroutineeride Colportenrs trices Garantieïoon plus provisie Brieven ulvoerlg geichr onder no 7633 bureau van dit blad De feestelijkheden in Delft Zaterdagmiddag heeft BeMi de feestelijkheden ter gelegenheid van het 700iarig bestaan onder een stralenden hemel ingezet s Morgens vroeg blies een militair muziekcorps u t Den Haag de reveille Verder op den dag werden tentoonsteUingen geooend raasden motoren door Ueltt werden er wandeltochten en sport werden er wandeltocnten en pu i u oponthoud van circa drie kingen tegelf de regeering aangeno wedstrijden gehouden en verloren de J a ee p p s g gezonden Delftenaren zien na uuvcci j i omdat zij gelijkelijk dealen in de verantwoordelijkheid D rksos op een Nationaal Kabinet zoiy ongetwitfeld worden vergroot wgmneer de P v d V die bij voortduring voor een dergelijk kabinet heeft gepleit versterkt uit de komende verkiezing te vQorsChijii zou komen Als tweede spreker trad op de heer Wm C Hage uit Boskoop die een uitwerking gaf van de wijze waarop de P v d V welvaart voor het geheele volk wil bereiken De P v d V wenscht geen schijnwelvaart ook geen Mevr V d Torren Veendorp richtte zich speciaal tot de vrouw In een zeer verzorgd speechje zette zij uiteen welke groote belangen er speciaal voor de vrouw op het spel staan bij de beslissing wie het land zullen besturen Zij wees er op dat de P v d V de eenige partij is geweest die bij de KariServerkiezingen een vrouw als lijstaanvoerdster heeft laten optreden Ook bij de Statenverkiezingen kan men er zeker van zijn dat de speciale vrouwelijke belangen waarvan zij de woningbouw en de volksgezondheid met name noemde door de P v d V op deskundige wijze zullen worden behartigd De heer Streefland uit Lekkerkerk wijdde vooral aandacht aan het plattpjCapd De huidige regeling voor het onderhoud van provinciale wegen waarbij de aanwonenden de kosten moeten dragen voor schade door an deren bijv militaire voertuigen aangericht noemde hij zeer onbevredigend De Provinciale Staten kunnen een belangrijke taak vervuilen bij het stim uleeren van ruilverkavelingen HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgenigebed 7 45 BURGERLIJKE STAND Geboren 20 Mei Maria dv J A IJiielstein en M M Hofseede Raam 248 22 Mei Anna M dv H Mikkers en A M vd Heuvel Tuffslngel 11 Cornells J L zv J Romijn en C G V Kwaweten Burgvlietkade 84 23 Mei Willem iv P d Bruin en N G Ee rl nd A de Kerk 2 Roza H J dv J W L de Vrind en H Kleijbeuker N Haven 47 Cornells zv Ó Hel en A vd Heuvel Pr Hennrlkstraat 40 Johanna dv L Zorg en P Valk 4e Kade 92 Gwrit G zv D R Mulder en P I Rademaker Naalerstraat 32 Johanna H dv J de Bruijn en J H van Zijp 3e Kade 121 Dirkje J dv B d Ouden en M J Helimenberg IJssellaan 223 24 Mei Petrus zv C H A Schepes en P G Kreuger GoeJ dijk 39 De rij d er sprekers werd gesloten door Mr J W Rutgers die in een vlot en kernachtig betoog o m enkele recente uitlatingen van Koos Vorrink critiseerde Vorrink heeft n l een Nationaal Kabinet verworpen dat goed geweest zou zijn in t n tijd waarin mestruimen en puinruimen noodzakelijk was Het Kabinet Schermerhoorn is geen Nationfial Kabinet geweest maar een socialistisch kabinet En bok nu nog valt er heel wat mest en puin op te ruimen reden waarom Mr Rutgers evenals de eerste spreker thans een Nationaal Kabinet bepleitte VERKIEZINSVERGADERING PARTIJ VAN DE VRIJHEID Op Zaterdagmiddag 25 Mei hield de Partij van de Vrijheid in Kunstmin n vergadering waar o m een drietal candidaten d zer partij voor de Provinciale Staten het woord voerden Wegens ziekte van den lijsttrekker Mr de Witt Wijnen zou als eerste spreker optreden de heer Dettmeijer uit Den Haag Deze was echter op het laatste oogenblik verhinderd In zijn openingswoord deelde de heer Arn Boer voorzitter van de centrale kieskring Gouda mede dat het bestuur den heer Stijkel bereid had gevonden de rij der sprekers te openen De heer Stijkel wees er op dat de Verkiezingen voor de Provinciale Staten vee minder de belangstelling van ket publiek trekken dan die voor de Tweede Kamer Dit is begrijpelijk maar toch is het gevaariijk deze verkiezingen te onderschatten In de eerste plaats om het rechtstreeksche belang dat aan deze verkiezingen verbonden is De Provinciale Staten toch kiezen de Eerste Kamer uit hun midden worden de Gedeputeerde Staten gerecruteerd wier invloed op het bestuur der gemeenten zeer groot i is en de Provinciale Staten zelt beTiartigen voorname provinciale belangen Maar ook indirect kunnen deze verkiezingen een grooten invloed uitoefenen BINNENLAND De uitslag van de verkiezingen van 17 Mei heeft n l de kabinetsformatie niet zeer eenvoudig gemaakt Zoowel de P v d A als de K V P moeten beducht zijn een deel van hun aanharïg te veriiezen wanneer zij met elkaar in zee gaan DaStrom zal een Roomsch Roode Coalitie aanleiding geven tot geschipper en gemanoevreer waarbij Tiet landsbelang op den achtergrond zal geraken en zal worden opgpofferd aan het partijbelang De eenige manier om dit te vookomen is te geraken tot een Natonaal Kabinet dat de taak van herstel en wederopbouw op zakelijke wijze energiek ter hand kan nemen waarin partijbelangen op zij gezet worden en waarin de partijen niet bevreesd behoeven te zijn om een deel van hun aanhang te verliezen 108 Want vlak daarop kwam de neushoorn aangestoven en vloog met een bons van achteren tegen Janus kuiten en het volgend oogenblik zat Janus tjoeps boven op het afgrijselijke dier en moest mee of hij wou of niet Hij had nu óók een paard en nog wel een met een prachtigen kapstok voor zijn helm maar of Janus er erg mee in z n schik was staat te bezien De stakingen in België 5000 betoogers behoorende tot alle industrieën met uitzondering van de kolenmijnen in het bekken van het centrum zijn gisteren te Bergen bij eengekomen De delegaties zijn overeengekoijien om contact te zoeken met de organisaties van het bekken Charleroi en dat van de Borinage ten einde te weten te komen of een algemeene staking zal plaats hebben In het tegenovergestelde geval zal het werk overal Maandagochtend her vat worden Mijmverkeirsstaking in Pennsylvanië Vandaag zullen tusschen de vertegenwoordigers van de ni ijneigenaren en van de arbeiders de onderhandelingen hervat worden om een staking van 75 000 mijnwerkers in Pennsylvanië te voorkomen De bij de American Federation of Labor aangesloten arbeiders hebben het v ornemen te kennen gegeven om a s Vrijdagmiddag hun contract met de mijneigenaren op te zeggen Hervatting onderhandelingen Azerbeidsjan Perzië Volgens radio Tebriz zullen de onderhandelingen tusschen de delegj jfie van AzerbSdsjan te Teheran en de Centrale redering van Perzië die veertien dagen geleden in een impasse geraakt waren biqnen enkele dagen te Tebriz worden hervat Uitbarsting van de Smeroe uur Volgens een bericht van de Mer deka heeft de hoogste vulkaan van Java de Smeroe kort geleden weer een uftbarsting gehad en verspreidt asc h gesteente en modder Bijna 100 huizen en ongeveer 150 hectare rijstvelden zijn verwoest Bovendien heeft de uitbarsting overstroomingen veroorzaakt Persstenunen uit Sumatra Een van de hoofdoorzaken van de moeilijkheden in de Indonesische ge J meenschap is het gebrek aan leiders met voldoende verantwoordelijkheid opgewassen tegen de problemen welke het gevolg zijn van den huldigen poUtieken en economischen chaos De hoofdredacteur van de Kedaulatan Rakjaf het Republikeinsche blad op West Sumatra schreef onlangs een artikel dat beschouwd kan wórden als een karakteristiek van de gevoelens van de Indonesische intelligensia naar aanleiding van de onrust welke sinds kort heerscht te Tapanoeli alwaar een groot aantal functionnarissen en leiders werden gearresteerd Hij schrijft Wij leven in een tijd van onvolkomenheden Er zijn weinig bekwame en zelfs nog minder moedige menschen zoo wel binnen als buiten regeeringskringen Niet de gevangenneming van officieele personen en leiders is de oplossing maar een eenvoudige poging om e£n front te vormen en hard te werken dag en nacht Het Nederlandsche blad de Padangbode beschouwt de cri de coeur van den Indonesischen journalist als een duidelijke beschrijving van het Indonesische hoofdprobleem en vraagt zich af of zij die de facto baas zijn in eigen huig wel weten hoe een huis te beheeren