Groot Gouda, dinsdag 28 mei 1946

Priester Jubileum Bij gelegenheid van zijn zilveren Priesterfeest werd de Z Eeiw Heer Schneiders op Zaterdagavond te 7 uur met zijn familie te Gouda afgehaald waarna langs de Reeuwijkschebrug waar een escorte ruiters afdeelingen van verschillende R K vereenlgingen en vele belangstellenden hun opwachting maakten werd gereden om vervolgens vooraf gegaan door politie te paard vla Oud ReeuwljkKerkweg de Parochiekerk te Reeuwijkdorp te bereiken Op den Kerkweg maakten een groot aantal bruidjes onder leiding van de eerwaarde Zusters der R K school hun opwachting vanwaar voorafgegaan door de bruidjes de Parochiekerk werd bereikt Bij gebrek aan een klok werd gebruik gemaakt van geluidsinstallatie in dan toren Hierna werd een kort Lof opgedragen door den jubilaris waarna een plechtige ontvangst van den jubilaris plaats had De kerk was voor deze gelegenheid door Reeuwijksche kweekers met bloemen eo planten versierd Zondag 26 Mei des morgens te 8 uur werd door den jubilaris een plechtige Hoogmis opgedragen in de Hulpkerk aan de Reeuwijkschebrug Vervolgens droeg de jubilaris in de Parochiekerk te Reeu wljkdorp om 10 uur een plechtige Hoogmis op Na de Hoogmis werd door het koor de Prlestercantateuitgevoerd waarna gelegenheid gegeven werd om den jubilaris in de pastorie te fellclteeren waarvan door velea gebruik werd gemaakt In den namiddag werd een drubezochte receptie gehoaden in het gymnastieklokaal Des avonds 7 uur werd een plechtig Lof met Te Deum gecelebreerd waarmede de plechtigheden voor dea Zondag waren geëindigd Voor de komende week staan nog verschillende bijeenkomsten op het programma vermeld o a in het gymnastieklokaal waaraan o m schoolkinderen en de R K Tooneeldnb hun medewerking zullen verleenen BINNENLAND Korte levensbeschrijving van Dr Louis zef Maria Beel Gistermiddag kwam op de telex t bericht door van de benoeming van Dr Beel tot Kabinetsformateur Wij laten hier zijn levensbeschrijving in het kort volgen Dr Beel werd geboren 12 Aprtl 1902 te Roermond Hij deed in 1920 eindexamen aan het Gymnasium teRoermond waarna hij in 1923 het diploma gemeente administratie A behaalde Vervolgens ging hij rechten studecren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen slaagde voor het doqtoraaL examen in 1928 en promoveerde in 1935 op proefschrift Zelfbestuur of afhankelijke decentralisatie Zijn ambtelijke loopbaan begon Dr Beel in 1920 aan de gemeentesecretarie te Roermond waar hij in 1921 als ambtenaar aan verbonden werd na een volontairschap van een Onze patken en plantsoenen We willen nu nog het een en ander vertellen over de kenmerken en eigenschappen van verschillende boomen en struiken in het Van Bergen IJzendoornpark We zullen in hoofdzaak op het volgende letten Ie de groeiwijze 2e de kleur der bladeren en ten 3e de bloeitijden We vinden er boomen met zeer iteenloopende vormen groeiwijze zooals de Treurwilgen aan de Vijverkant de zuilvormig groeiende Italiaansche Populieren naast de brug bijde ingang van het park bij t station en de kegelvormig groeiende Moerascypressen aan het z g n binnenpad In deze omgeving kunnen We ook de mooie bolvormige groeiwijze der bruine Beuken aanschouwen De mooie py rami de vorm van een Linde kunnen we goed waarnemen bij degrdote boo h voor het huis van denheer Bol Struiken met zilverbonte bladeren staan voor villa de Klaproos dit zijn de zilverbontbladerige Cornussen met bruine bladeren vinden we aan het binnenpad de meergenoemde bruine Beuken en donkerbruine Hazelaars Op verschillende plaatsen in het park staan verder hoog en laaggroeiende bloemheesters aangeplant welke op bepaalde tijden door hun mooie bloei en hun kleurenpracht de bijzondere aandacht hebben Al deze boom en struikgewassen met al hun verschillende groeiwijzen en variaties kon men natuurlijk bij den aanleg van het park er maar niet luk raak neerzetten maar moesten op de juiste plaats geplant worden wilden ze een goed effect maken goed uitkomen en met de omgeving harmo TUSSCHEN TWEE VERKIEZINGEN Ia het Kader van de propaganda actie voor de verkiezingen der Provln talc Staten belegde de Partl van den Arbeid 1 gisteravond een openbare vergadering waarin alt spreker optrad den Heer H Ploeg Jr wethouder van Utrecht Spreker ving aan met zijn gegronde verwachting uit te drukken dat de steabos uitslag van Woensdag a s anders zal zijn want een beduidend aantal stemmers zijn geschrokken van de 17 Mei Ook zal de uitspraak op Woensdag a s belangrijke invloed doen gelden op het jltsAltieke aspect Daarna ging de Heer v d Ploeg ertoe over even terug te grijpen naar de periode van vöör den oorlog en schetste ht den tijd van onmachtige regeeringen gebrek aan moed fantasie en durf Bij elke verkiezing trad opnieuw een onmachtige regeering op In den oorlog is er gelukkig in ons volk een groot saamhoorigheldsgevoel gegroeid met behoud van en begrip voor eikaars verschillende inzichten Tevens groeide hierdoor en grootere belang telling voor de politiek Ook kwam men algemeen tot het inzicht dat een bepaalde politiek niet aan een bepaalden godsdienst gebraden was Bij den vrede heeft de Partij V d Arbeid deze erfenis toti haar bezit gemaakt en daarmede getracht het l4td Volk te wlnaea De heer v d Ploeg chtte hel vooral te wijten aan de verarming verwildering en verwarring in OBS volk dat wij diegenen die de zwaarste taak in Ned Historie ooit hebben gehad ntet beter hebben gewaar decrd Bij de strijders voor Dem cratlc CB Socialisme richt spreker zich dan pcciaal even tot de leden der oude S D A P De oogen van zeer velen zijn voor bet Socialisme opengegaan en het hoort niet alleen aan de arbeider Socia lisme is nn volkszaak en daarom dienden oude vormen te verdwijnen Hoogere loonen lagere prijzen De houding der communisten besprekende haalde spreker enkele voorbeelden aan van een debat met Paul de Groot Tegenover de lenze werken werken en nog eens werken wist de Groet alleen maar te zeggen hoogere loonen en lagere prijzen Hiermede hebben zij honderdduizenden stemmen gewonnen en deze leuze is absoluut onvervulbaar Dit weten de communisten zelf ook wel want toen de Groot in de Kamer moest spreken over de loonpolitiek repte hij geen woord overde actie van 70 pCt loons verhoog ing toen in de Waarheid gevoerd Daarna behandelt de heer v d Ploeg uitgebreid dat wat diegenen nu bereikt hebben die communistisch gestemd hebben Zij zijn nu met 10 zetels in de Kamer en niemand denkt eraan deze groep verantwoordelijkheid voor de Regeering te geven De Partij v d Arbeid is nn 2 partij ge Heel anders zon de situatie geweest zijn indien de Partij van den Arbeid de meerderheid zou hebben gekregen Schermerhom en Drees hadden da de kans gehad rustig hun plannen uit te werken en te verwezenlijken Nu hebben de communisten de reactie een pracht troef in handen gespeeld Er valt echter nog veel te redden De Prov Staten die vocal voor de samenstelling van de Eerste Kamer van groot belang zijn moeten worden gekozen Als nu de Partij van den Arbeid winst boekt zal zeker de toon van de onderhandelingen bij de Kabinetsformatie veranderen Op 17 Mei Is op den weg van het Socialisme een slagboom gevallen die moet worden weggenoman Dit is niet alleen voor ons land een elsch saaar ook internationaal De ingeslagen weg dient voortgezet De tijd is er nu om opbouwend constructief te gaan werken als het volk dit wil Dit is reeds gebeurd onder de Regeering Schermerhorn Drces Dit was geen Socialistische Rcgecring kon dit niet zijn en wilde het niet xijn Zij was allereerst gericht op herstel en daarnaast op vernieuwing en wel in Socialistische geest In dit verband gaat spreker dan dieper in op de daden van het Kabinet Schermerhorn Drees zooals Indonesië WerkenioozcDZorg Ordening van het Bedrijfsleven en de saneering van de financiën Wij moeten begrip toonen voor de Siogelijkhedea en de moeilijkheden maar e mentaliteit onder een groot gedeelte van ons volk Is niet geschikt om rustig te oordeelen Hoe heeft ons volk op dit alles gereageerd De wijze waarop de Partij v d Arbeid Is aangevallen was diep teleurstellend en wij hadden zooiets na de bezettingstijd zeker niet verwacht Allereerst van diegenen die prils stellen op het behoud van het kapltallstlKhe stelsel maar dat die te hoop zijn geloopen is begrijpelijk West Europa is de bakermat van het DemocratlschSocialUme dat zal gaan aangeven wat er in de wereld moet gebeuren Wij hebben ons In die rij van WestEuropcesche volkeren te scharen Door te stemmen op No 1 van lijst 5 doet U wat Uw kinderea en ons volk van U vraoeni Met deze woorden besloot den Heer H v d Ploeg zijn betoog en was er verder gelegenheid tot het stellen van vragen Zieken ter stembus Zieken hulpbehoevenden en ouden van dagen die slecht ter been zijn en Woensdag toch stammen willen kuaaen dien dag telefoon No 3500 bellen Het verkiezingsbureau van de Partij v d Arbeid dat op Gouwe 1 is gevestigd zorgt er dan voor dat men per auto wordt gebracht Houden van varkens zonder vergunning C C D ambtenaren stelden in deze gemeente een onderzoek la in hoe verre de voorschriften omtrent het houden van varkens zonder vergunning werd nageleefd Oplicliterstrac toegepast De kelner K uit de Boeickade kwam In contact met een onbekende schoone die hem wist te vertellen dat zt allerlei begeerenswaardige zaken tegen goed geld wilt te krijgen De onbekende dame kreeg het vertrouwen plus tachtig gulden Ook de docht r van K gaf de juffrouw geld en 35 serviespunten In den Haag zon de juffrojuw op bet adres het geld even besteden maar keerde niet terug en verdween spoorloos met het afhandig gemaakte geld en de distrlbutlebescheidea In de afd Sluipwljk bij den heer O werd een varken aangetroffen wegende ongeveer 90 kilogrammen Daar de eigenaar van het varken niet In het bezit was van een vergunning tot htt houden van een varken bestemd voor buisslachting werd het dier in beslag genomen en weggevoerd terwijl tegen O procesverbaal werd opgemaakt Van wie zijn die schapen UIXgDEN OMTREK REEUWIJK Huisslachtiogen Btorgemeester en Wethouders hebben ter openbare kennis gebracht dat de Minister van Blnnenlaadsche Zaken bij circulaire van 17 April 1946 heeft bepaald dat vanaf dien datum alle huisslacHtlngen wederom aan keuring zijn onderworpen Voordat iemand tot buisslachting overgaat moet hij derhalve in het bezit zijn van een door of vanwege den keuringsve irts afgegeven vergunning ingevolge de Vleeschkeoriagswet Ter bekoming van deze vergunning dient hij op grond van art 6 dier Wet aangifte te doen van zijn voornemen om een slachtdier te stachten of te doen slachten waarna het dier wordt gekeurd Aangifte moet geschieden ten gemeentehnize dti k Benoemd De politie te Reeuwijk heeft een ongeveer half was schaap en een volwassen schaap die onbeheerd losliep op den straatweg GoudaBodegraven opbebracht Het lam schaap is met blauwe inkt gemerkt Inlichtingen voor den eigenaar zijn bij de politie te Reeuwijk te bekomen Yergaderiag Partij v d Arbeid Vrijdagavond hield de afd Reeuwijk van de Partij van den Arbeid in de zaal van den heer T vao Roon aan den Weth Venteweg een goed bezochte ledenvergadering De verificatie commissie bracht verslag uit over de kasmiddelen die bevredigend konden worden genoemd Hierop had de caadidaatstelling voor gemeenteraadsleden plaats Ben groslijst werd samengesteld die aan de leden zal worden toegezonden wonende aan den iraven is benoemd te Gouda De heer J P straatweg Gou tot t delyk onderwij De definitieve candidaatstelling zal na den uitslag van de groslijststemming plaats hebben op Maandag 3 unt a s des avonds te 8 uur De inleveriag van de groslijst wordt voor of op Maandag 3 Juni a s ingewacht bij den secretar s de heer H C Groenendijk s Gravenbroekscheweg P 19 of bij een der b tuursleden Bij de rondvraag werden nog enkele vragen besproken jaar Sinds 1924 was Hj werkzaam bij de Bisschoppelijke inspectie van het lager onderwijs te Roermond Het volgend jaar aanvaardde de heer Beel een benoeming als adj commies eerste klas aan de Provinciale Griffie te Zwolle Van 1929 1942 vervulde htj achtereenvolgens verschillende functies aan de gemeente secretarie te Eindhoven laatstelijk als referendaris en plaatsvervangend secretaris op de afdeeling Sociale Zaken welke dienst hij in 1942 om principieele redenen het optreden van den N S B burge meester heeft verlaten Dr Beel vestigde zich toen als advocaat en procureur te Eindhoven waar hij tevens optrad als leider van t Adviesbureau voor Bestuursrecht Na de bevrijding werd hij benoemd tot adviseur voor Sociale Zaken bij den Militairen Commissaris voor Oost Brabant Een functie als Rijksbemiddelaar Icon Dr Beel niet aanvaarden wegens zijn vertrek naar Engeland waar hij Adviseur van den Minister van Algemeene Zaken werd Op 23 Februari 1945 werd Dr Beel benoemd tot Minister van Binnenlcmdsche Zaken in welk ministerie dat van Alg Zaken is opgenomen Ook in onderwijskringen is Dr Beel een bekend figuur zoo was hij examinator voor verschillende examens op gemeente administratief gebied en docent bij de opleiding van het Nederlandsch Instituut v Accountants voor het vak rechf en sedert 1927 buitengewoon docent aan de Katholieke leergangen gemeenteadministratie en later ook staatsinrichting M O Een benoeming als hoogleeraar aan de Nijmeegsche Universiteit kon door weigering van het Departefnent van Onderwijs niet doorgaan Hij bewoog zich voorts op sociaal en charitatief terrein was voorzitter van verschillende commissies en comité s b v het Comité voor Maatschappelijke Wederopbouw Van zijn hand verschenen tcd van artilcelen in wetenschappelijke tijdschriften VOORLOOPIG GEEN NIEUWE SUIKERBON Zooals bekend is ons land in de laatste maanden voor rii suiktfvoorziening geheel aangewezen op invoer De stakhigen hi de havens in Rotterdam en Amsterdam hebt en er toe geleid dat groote hoeveelheden aangevoerde ruwe suiker niet konden worden gelost Ofschoon hierin de laatste week een wijziging is ingetreden heeft de staking reeds te lang geduurd om het suikerrantsoen onverminderd te kunnen handhaven Daarbij is inmiddels nog gekpmen de staking bi de Westersuikerraflinaderij te Amsterdam zoodat thans van een regelmatige stukmroorziening geen sprake meer kan zijn Men moet er dan ook rekenütg mede houden dat na den loopenden bon voorloopig geen bon voor consumptiesuiker zal kunnen worden aangewezen Het publiek wordt dan ook dringend aangeraden met de suiker nieeren Hier komen we met het voornaamste werk van den tuinarchitect in aanraking en men noemt dit werk tuinkunst Dit is wel een zeer moeilijke kunst Want in tegenstelling met andere kunsten zooals bouwkunst schilder kuïist toonkunst enz waar men van alles wat door kunstenaars wordt gegeven door aanschouwen en hooren direkt ten volle kau genieten kan men het werk van den tuinarchitect eerst na vele jaren beoordeelen Eerst moet al het levende materiaal groeien zich ontwikkelen en na 40 50 jaren kan men de bedoeling de plannen en de kunstzin van den aanlegger an een park ten volle begrijpen onidat dit daa eerst tot geheele voltooiing komt li dit z g n olgroeiïngs stadium verkeert thans ook zoo ongeveer het Van Bergen IJzendoornpark dat in 1902 is aangelegd We hebben misschien bij de vertelling ovei de tuinkunst wel wat uitvoerig stilgestaan Maar we deden dit opzettelijk omdat we bij ondervinding weten dat wanneer men eenig begrip van een bepaalde kunst krijgt het doet er niet toe welke kunst dat dan is men in den regel meer voor die kunst gaat voelen èr meer liefde en er vanzelfsprekend jneer waardee ring voor krijg Wanneer kunstbesch slaagd mo van het pu te vergrooten wj i6r bovenstaande eenigszins in ge zijn de belangstelling voor ons mooie park o er tevens steeds meer waardeering voor mag ontstaan danvinden we de hiervoor genomen moeite ruimschoots beloond i F BARMBNTLOO wtike zi thans n ter beschikkkig heeft uiterst zuinig te zijn Door den consumentetibon te lattti vervallen hoopt men in staat te zijn de voorziening van de industrieën nog zoo lang mogelijk in stand te houden Er bestaat dus kans dat de voorziening van het publiek met Jam en andere producten op den jambon versnaperingen e d voorloopig niet te zeer zal stagneeren Personen die in het Centraal Bevolkingsregister zijn opgenomen en de a s verkiezingen Personen die zijn opgenwnen in het Centraal Bevolkingsregister mogen niet aan de te houden stemmingen ter verkiezing van de Provinciale Staten en vaii de Gemeenteraden deelnemen met dien verstande dat zij die hebben verzocht op de kiezerslijst van hun werkelijke woonplaats te worden geplaatst in die woonplaats wel kufinen stemmen TWEEDE KAMER Verlenging Machtigingsbesluit Geldzuivering gevraagd De Minister van Financiën heeft bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp tot verlenging van de machtiging als bedoeld in artikel 1 lid I van het Machtigingsbesluit Geldzuivering Ten einde de reeds behaalde resultaten der geldzuivering te kunnen veilig stellen is het wenschelijk de bij t machtigingsbesluit geldzuivering aan den minister verleende machtiging met één jaar te verlengen Staking te Amsterdam De staking in het Amsterdamsche havenbedrijf breidt zich steeds meer uit Vanmorgen zijn ook de 40 man personeel van de N V Leidsche Oranje Nassauveem in staking gegaan toen bij dit veem een lichter voor den wat kwam geladen met Amerikaansche tabak De arbeiders verklaarden deze tabak besmet en weigerden te lossen De directie heeft hen hierop ontslagen en tracht nu vrijwilligers te vinden Ook bij het graanexpeditie en veembedrijf H Schutter jzn een contrólebedrijf zijn de controleurs in staking gegaan omdat hun was opgedragen een partij haver van het s s Aalsum bestemd voor een havermoutfabriek welke gelost was door de reederij met behulp van vrijwilligers te controleeren Deze staking omvat 14 man Ook in dit geval heeft de directie het staken als een vrijwillig ontslag beschouwd en wordt getracht werkwilligen te vinden Militairen en Havenstaking In verband met de geruchten die hier en daar in omloop zijn gebracht deelt de R V D het volgende mede Toen het arbeidsconflict in de havens dreigde te leiden tot welhaast catastrofale gevolgen voor het geheele Nederlandsche volksleven heeft de regeering het noodzakelijk geacht over te gaan tot het gebruik van militairen als werkkrachten Voor zoover deze bewapend zijn doen deze Ms versterking der politie dienst ter bescherming van de werkende arbeiders en de vrijwilligers Een andere taak valt aan de ingezette troepen niet toe zij hebben instructie elke agressieve houding tegenover de stakers te vermijden OPGEPAST MET UW DISTRIBUTIESTAMKAART Het C D K deelt mede dat zij wier distributiestamkaart op eenigerlei wijze in het ongereede raakt of geraakt is niet voor een schoenenbon in aanmerking kunnen komen Men betrachte dus de noodige zorg bij net opbergen en bewaren van zijn stamkaart Amerikaansche melk voor Nederiandsche schoolkinderen Het Amerikaansche Roode Kruis heeft medegedeeld dat aan ondervoede Europeesche kinderen onder wie ook 78 000 Nederlandsche kinderen tot het einde van het schooljaar een kwart liter melk per dag gedistribueerd zal worden H M de Koningin stelt Pand ter beschikking H M de Koningin heeft het haar toebehoorende pand aan het Korte Voorhout te s Gravenhage legen is naast het Paleis van de Kon moeder én voorheen door de hofhoiH ding werd gebruikt ter beschikking gesteld van het Centraal Bureau Uor logsslachtoffers ten behbeve van oe Repatrieeringsdienst