Groot Gouda, dinsdag 28 mei 1946

Kapitein Kiaiclc bos op de Leeuwenjadit door Q Tk Rotmas 109 Schuimbekkend rende het gehoornde gedrocht door de straten tothet eindelijk met zijn berijder buitende stad kwam Ha jon gens daar zaghij water Hij er op af Nu trok Janus die van angst niet wist wat hij deed zijn sabel en gaf er het dier een watjekou mee over zijn dikken kop dieraak was 19 40 Politieke toespraak buiten verantwoordelijkheid van den K R O 20 00 Nieuws 20 10 Kamerorkest 21 00 Filmkwartier 21 15 Ensemble Splendora 1 45 Katholieke actie 2200 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 30 Ensemble Cantare 22 45 Het gevaarlijke terrein 23 00 Vervolg Ens Cantare 23 15 Frankrijk speelt en zingt 23 45 Gr pl 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG HÏLVERSim 1 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 15 Wij stemmen vandaag voor de Prov Staten 8 20 Gr pl 8 50 Voor de huisvrouwen 9 00 Gr pl VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds A L Broer Doopsgezind Pred te Hilversum VARA 10 20 Pianorecital 10 45 Uitzending voor de arbeiders in de Continu bedrijven 11 45 Familieberichten uit Indië 12 00 Orgelspel 12 30 Kalender 12 35 Eddy Wilis speelt 13 00 Nieuws 13 15 Gr pl 13 i8 Omroeporkest 14 00 Voor de vrouw 14 15 Gr pl 14 30 Cotktails for two 15 00 Voor de jeugd 17 00 Orkest Carlo Carcassola 17 30 Ned Volksherstel 17 35 Zweedsch mannenkoor 17 45 Novelty Serenaders HILVERSUM II 415 m NCRV 7 0 Nieuws 7 15 Ochtend gymnastiek 7 30 Gr pl 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Morgenconcert 9 15 Ochtendbezoek bij onze jonge zieken 9 30 Waterstanden 9 50 Gr pl 10 30 Morgendienst te leiden door Majoor J H Salomon van het Leger des Heils 11 00 Orgelbespeling 11 15 Sonate Op 75 11 45 Het Don Kozakkenkoor zingt 12 00 Vedelaars 13 00 Nieuws 13 20 Quatre Mains recrtal 14 00 Om roepKamerorkest 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Voor onze jeugdige postzegelverzamelaars 16 15 Meisjeszangklassen 16 45 Voor jongens en meisjes leider D van Wijk te Gouda 17 30 Zingen met pianobegeleiding 17 45 Het rijk overzee Scheepvaartstaking in Canada 5000 man Scheepvaartpersoneel van de Kustvaart en de vaart op de groote meren zijn vanmorgen in staking gegaan nadat de laatste pogingen om tot n oplossing te geraken schipbreuk hadden geleden Het belangrijke vervoer van vruchten groenten en grondstoffen voor de industrie tusschen Canada en de Ver Staten wordt hierdoor vooral benadeeld De Canadeesche Scheepvaartbond een zeer machtig lichaam eischt den achturigen werkdag inplaats van 4en thans geldenden twaalfurigen Nieuwe Nationale Vergaderiag te Praag Op grond van de resultaten der verkiezingen zal de nieuwe nationale vergadering ongeveer als volgt zijn samengesteld Communisten Tsjechen en Slowaken samen 115 zetels Tsjechische socialisten Benesj 55 zetels Chr volkspartij Kath Tsjechen 47 zetels Rechtsche democraten Slowaken 42 zetels Tsjechische sociaaldemocraten 36 zetels Partij van de vrijheid Slowaaksch 3 zetels Partij j oissevam en Kota Inten Het motorschip Boissevain wordt Donderdag 30 Mei te Amsterdam verwacht Het ligt in de bedoeling om 12 uur met de debarkatie te beginnen Het mptorschip Kota Inten is 26 Mei 1 1 uit Port Said vertrokken en wordt 6 Juni a s te Rotterdam verwacht De P N E weer op krachten Dezer dagen kwamen te Geertruidenberg een tweetal turbo generatoren bestemd voor de P N E M met aan capaciteit van resp 2Q 000 en ÏIADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m 2apc OÖr de AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Mafiette Serlé zang met gitaarbegeleijjnff 18 30 Programma voor de Ned Strudkrachten 19 00 Partij van den Artflik Toespraak 19 20 Serenade Wuit viool en alt viool 19 45 Departementen spreken 20 00 Nieuws 2005 Weeroverzicht 20 08 Bonte Oinsdagavond trein 21 30 De waarheid over Java 21 50 Contact 22 15 Buitenlandsch Werzicht 22 30 Vervolg Contact 23 00 Nieuws 23 15 Bureau cratie 22 30 Voor middernacht 40 000 KW uit Zwitserlan Men hoopt thans nog ydW den komenden winter de centrale weer in bedrijf te kunnen stellen Sititerklaas in Zevenbergen Zonder dat dit bezoek was aange 23 45 HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuz 18 15 Voor de jongeren 18 30 Vervolg Dinermuz 1850 s Avonds als ik slapen ga 1900 Nieuws 19 15 Departementale uitzending 19 30 Gramofoonmuziek Kondigd verschenen Vrijdagmorgen zes groote vrachtwagens met voedselpakketten van het Roode Kruis opde markt van Zevenbergen Het gemeentebestuur werd in allerijl gewaarschuwd en toen bleek dat het Roode Kruis zoo vriendelijk wilde zijn voor elk Zevenbegsch gezin er zijn er 1900 een voedselpakket ter be schikking te stellen De uitdeeling kwam volkomen onverwacht maar was daarom niet minder welkom Bra bant heeft nog zeer weinig in dit soort extraverstrekkingen op groote schaal welke voornamelijk plaats von den in de zwaar getroffen streken gedeeld De Amerikaansche belangstelling voor ons land Op Hemelvaartsdag zal mevr Patricia van Delden om 19 15 uur over Hilversum I een radiotoespraak houden over de Am belangstelling voor ons land Mevr Van Delden is Amerikaansche van geboorte Zij is na de bevrijding naar Amerika gegaan en heeft daar over het heele land steunverleening aan Nederland bepleit Jeeps voor den LancfixHiw Na de triomphen op ooriogsterrein zal de jeep waarschijnlijk een vreedzame bestemming krijgen Er zal namelijk een aantal jeeps ter beschikking worden gesteld van den landbouw Omdat men echter eerst uitvoerig na wil gaan hoe het rendement van de jeep in den landbouw is en welke de mogelijkheden zullen zijn is dit aantal zeer beperkt Graaf Marchant et d Arsembourg in cassatie Luisterwedstrijd ten bate van Nederlands Volksherstel Koos Koen komt op beide Hilversumsche zenders voor de microfoonmet een groOten luisterwedstrijd tenbate van Volksherstel Zaterdag 1 Juni 21 30 uur wordt deze wedstrijduitgezonden Vele prijzen waaronder 50 fietsen met banden levensverzekeringpolissen huishoudelijke artike len boeken en tijdschriftenabonne menten zijn ter beschikking gestelddoor Nederlandsche firma s De opbrengst van den wedstrijd komt aande bewoners der geteisterde gebieden exonderduikers en andere oorlogsslachtoffers ten goede De advocaat fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te s Hertogenbosch de heer mr F J G baron van Voorst tot Voorst heeft cassatie aangeteekend tegen de sententie van voormeld Hof kamer Roermond d d 13 Mei j l waarbij V E H J M Graaf Marchant et d Arsembourg voormalig commissaris in de provincie Limburg werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf De advocaat fiscaal had de doodstraf geeischt BUITENLAND Arbeiders van Anglo Iraansche Oliemaatschappij winnen staking Radio Moskou maakt bekend datde arbeiders der Anglo lraansche Oliemaatschappij gedurende veertien dagen gestaakt hadden welke stakingZaterdag j 1 is geëindigd met een volledige overwinning voor de stakers De Maatschappij is accoord gegaanmet hun eischen en betaalt de loonenjover de stakingsperiode uit VOOR UW RECLAAAE IN GOUDA EN OMGEVING mnlIriJr DAGBLAD GIOOT GOUDA Telegranüwisseling tusschen Londen en Moskou De Britsche minister van Buitenlandsche Zaken Bevin heeft Molotof een telegram gestuurd ter gelegenheid van den vierden verjaardag van het Britsch Sowjet Russisch vriendschapsverdrag Hij verklaart daarin dat verdraagzaamheid en begrip noodzakelijk zijn Het is een groote steun zegt Bevin daarbij te kunnen denken dat onze verbondenheid aan de diepste wenschen en belangen van onze volkeren is ontsproten Molotof zond Bevin een telegram waarin hij hem zijn beste wenschen aanbiedt en zegt dat in de jaren Van den strijd tegen onzen gemeenschappelijken vijand deze overeenkomst tusschen onze beide landen het symbool was van onze politieke en militaire eenheid Truman stakingbreker nr 1 Meer dan duizend afgevaardigden hebben op het congres van Nijverheidsorganisaties in New York president Truman bestempeld als stakinghreker nr 1 en zij hebben gezwwen wraak Wj de verkiezingen te zullen nemen dit naar aanleiding van Truman s antistakingsvoorstellen Dit is de eerste reactie der Vakvereenigingen geweest Er zou reden zijn om aan te nc men dat de machtige Vakvereenigingsleidefs den politieken ooilog tegen Truman gaan ontketenen Engelsche minister van Voedselvoorziening afgetreden Sir Ben Smith de Engelsche minister van Voedselvoorziening is afgetreden John Strachey pariementair onderstaatssecretaris voor Luchtvaart is benoemd tot minister Van Voedselvoorziening en hij zal wordgn opgevolgd door Geoffrey de Freitas In een verklaring van Downingstreet 10 wordt medegedeeld dat deminister van Voedselvoorziening eenzeer zware werktaak heeft gehad endat hij reeds voor Paschen zijn taakhad willen neerieggen doch dat hijop verzoek van den ministerpresidentaangebleven was tot na het bezoekvan Morrison aan Washington 110 Tjoep De neushoorn nam van puren schrik een geweldigen sprong om zoo ineens in het water te komen Hij wou daarbij net tusschen twee vlak naast elkaar staande boomen door schieten maar ach hij was er precies te dik voor en raakte in de klem Janus Hakhout viel er door den schok af en holde buiten zichzelf van opwinding naar de stad terug V d arbeid Slowaaksch 2 zetels Samen 300 zetels De meerderheid is dus in handen van de partijen van het linksche blok communisten sociaaldemocraten en partij V d arbeid Resultaat der Beiersche verkiezingen De verkiezingen voor de gemeenteraden die Zondag in Beieren hebben plaats gehad hebben tot het volgende resultaat geleid 86 4 der kiesgerechtigden hebben hun stem uitgebracht Er waren ruim 954 000 kiezers De christendemocraten kregen 43 der stenïmen 313 zetels in de raden de sociaaldemocraten 36 236 zetels de communisten 6 8 31 zetels de liberale democraten 6 31 zetels en de andere partijen tezamen 3 3 Maarschalk Tito bezoekt Moskou Volgens een officieel communiqué is Tito voor een vriendschappelijk bezoek naar de Sowjet Unie vertrokken in gezelschap van minister Rankowitsj generaal Popowitsj en andere vooraanstaande personen Effectenkoersen Benrs van Amsterdam TapelFondsen j 24 5 27 5 4 Ned 41 101 e 100 i 37 Ned 41 3102V8 1025 8 3 Ned 37 lOlV 101 V e 33 Ned 38 101 Vs 101 Ve 2 Sp ctrt 1009 u 100 3NedIn 37A 99 99 Bank n Cred Intt Ned Handels Mij 109 110 tadaatr Oaderm 24 5 27 5 Scheepvaart My Hol Am L 123 126 Kon Boot 137 145 b Ned Scheepv Unie 127 135 lap lijn 100 § 100 Sttikcr Ondcrn H V A 180 b 2001 229 § Javasche Cult 1201 110 N In Suiker Unie 1201 120 Tabaka Oadcra Deh Bat Mij 80b 1251110 Deli Mij 100 b 1401 126 Senembah 80 b 1301 115 Obligaties A dam 37 102 R dam 37 102 24 5 27 5 Hypotheckbaakca 3 jFr Gr H b lOlVjlOl 3V Alg H b 100 lOOVg 3 Wl H B 1003 4 lOOVs Petroleam Ondern 37 Bat Olie 102 Vg lOP Aan4celeo Bank ca Crcdict Inat A Bank 122 127 R Bank 125V4 Tw Bank 127 134 1333 4 102 § 108 156 158 240 § 250 261 § 280 Aku van Berkel Calvé Lever Bros Phil Gloell 117 325 235 IOIV4 101 Ve Petrolcam Oad Kon Petr 320 335 b 360 Indnatr Ond van Gelder 1201 Ned Gist 335 Ned Kabel 238 R dam Oroogd 263 Wilton Feljen 151 Kon Zout 360 b bieden 1 = laten § = gedaan en bieden gedaan en laten Koersen medeged eeld door M Ogter S Cg Feuilleton o i9 Het gelieim van den insesneeuwden slaapwagen Het zijn zwakke schampsteken Maar deze hier en deze weer wees hij daar was groote kracht voor noodig Ze zijn door de spierWeefsels gedrongen Ze zijn naar uw meening toegebracht door een man Zeer zeker Konden ze niet door een vrouw In toegebracht Een krachtige athletische vrouw ad ze ook kunnen geven vooral Onder den invloed van een sterke motie maar het is naar mijn meeding hoogst onwaarschijnlijk Poirot was een oogenblik stil De ander zei bezorgd Begrijpt u Volkomen zei Poirot De zaak begint zich prachtig op te helderen De moordenaar was een man van groote kracht hij was een vrouw hij was zwak hij was rechts hij was links Ah dat is wel hoogst vermakelijk Hij viel met plotselinge drift uit En het slachtoffer wat doet hij bij dat alles Schreeuwt hij Worstelt hij Verdedigt hij zich Hij stak zijn hand onder het kussen en haalde het automatisch pistool te voorschijn dat Ratchett hem den vorigen dag getoond had Geheel geladen ziet u zei hij Ze keken om zich heen Ratchett s kiëereïi hingen aan de Haken in den wand Op het tafeltje glvormd door het deksel van de waschkom lagen allerlei voorwerpen Een valsch gebit stond in een glas water Nog een glas stond er leeg Een flesch mineraah water Een groote flacon en een aschbakje met wat sigareneindjes en verkoolde stukjes papier Ook twee verbrande lucifers De dokter nam hel leege glas en I rook er aan Hier is de verklaring van de apathie van het slachtoffer zei hij rustig Verdoofd Ja Poirot knikte Hij nam de twee Ittcifers op en onderzocht ze zorgvuldig Hebt u een spoor vroeg de kleine dokter levendig Die twee lucifers zijn van verschillenden vorm zei Poirot De een is platter dan de andere Ziet u Dat is de soort die je in den trein krijgt zei de dokter In papieren TTlils jes Poirot voelde in de zakken van Ratchett s kleeren Hij haalde er èendoQg lucifers uit en vergeleek ze zorgvuldig j Maar een verder onderzoek leverde geen andere lucifers op Poirofs blikken schoten door dencoupé Ze waren zoo helder en scherpals die van een vogel Men voelde datniets aan hun onderzoek kon ontsnappen Met een uitroep bukte hi zich en raapte iets van den grond op Het was een klein stukje batist heel fijn In den hoek was een geborduurde letter H Een dameszakdoek zei de dokter Onze vriend de hoofdconducteur had gelijk Er is een vrouw bij betrokken En ze laat heel gedienstig haar zakdoek achter zei Poirot Precies zooals dat in de boeken en de films gebeurt en om het nog makkelijker voor ons te maken staat haar naam er op Wat een bof voor ons riep de dokter Ja hé zei Poirot Iets in zijn toon verbaasde den dokter Maar vóór hij om opheldering kon vragen ddok Poirot weer naar den vloer Dit keer hield hij een pijpschoon maker op de palm van zijn hand Het is misschien het eigendom van Ratchett meende de dokter Er was geen pijp in een van zijn zakken noch tabak of een tabakszak Dan is het een spoor O beslist En weer zoo echt handig Een mannelijk spoor dj keer let wel We kunnen niet klagen dat we geen sporen hebben Er zijn er hier in overvloed Tuschen twee haakjes wat hebt u met het moordwapen gedaan Er was geen spoor van een wapen De moordenaar moet het meegenomen hebben Ik zou wel eens willen weten waarom peinsde Poirot Ah De dokter had voorzichtig de pyamazakken van den doode doorzocht Dit heb ik over het hoofd gezien zei hij Ik knoopte de jas los en gooide ze naar achteren Uit den borstzak haalde hij een gouden horloge De kast was ruw gedeukt en de wijzers stonden op kwart over een Wordt vervolgd