Groot Gouda, woensdag 29 mei 1946

Kapitein Klaiclcebps op de Ueuweniaclit door Q Tk Rotma BUITENLAND Japan s Bevolkingsregister afgenmnen Volgens tot nog toe geheime statistieken welke thans door den Japanschen Minister van Openbare Gezondheid bekend zijn gemaakt overtreft het sterftecijfer in Japan nu het geboortecijfer Men voorziet dat de bevolking van Japan dat momenteel 74 millioen inwoners telt in vijftien jaar tot 50 millioen zal zijn teruggevallen Gedurende 20 jaar was de bevolkingsaanwas ongeveer 1 millioen per jaar fnaar sinds omstreeks de bezetting van het eiland Saipan door de Amerikanen steeg het sterfte en werd het geboortecijfer lager In 1945 bedroeg het eerste twee millioefl het laatste 1 millioen Ned oplichter te Heist België gearresteerd De politie te Heist België heeft een Nederlandsch onderdaan aangehouden bekend onder den naam Croln die zich in die streek aan talrijke oplichterijen heeft schuldig gemaakt door zich uit te geven voor veekoopman of graanhande aar Hi zou zich door middel van denkbeeldige bestellingen belangrijke sommen hebben laten voorschie e n De stakingen in de haven van Antwerpen De Antwerpsche havenarbeiders hebben gevolg gegeven aan den oproep van het A B V B om in de huidige omstandighedgn geen onwettige stikingen voort te zetten Derhalve hebben zij het werk op het Nederlandsche schip Prestess hervat Hervatting van den art eid in het centrum De metaalbewerkers uit het centrum hebben tengevolge van de resoluties der congressen van de Bonnage en Luik besloten den arbeid te hervatten De kwestie zal over een maand opnieuw onderzocht worden NoQrwegen zet Papierrantsoeneering aan den kant Hoewel de toestand op de papiermarkt nog niet geheel aar wensch is en het derhalve nog niet mogelijk zal zijn onbep erkte hoeveelheden te verkrijgen zullen niettemin sommige der huidige beperkingen t a v de gj otte der dagbladen en tijdschriften met ingang van 1 Juli a s komen te vervallen Zeeliedenstaking op Cura9ao In de haven van Curasao zijn nieuwe moeilijkheden gerezen De zeelieden aldaar weigeren n l oni het nieude contract dat door de Nederlandsche reeders en zeelieden is aanvaard te onderteekenen Volgens dit nieuwe contract dat OD 4 Juli a s S oor het Westelijk halfrond van kracht zal worden zal geen oorloestoeslag meer worden betaaia maar worden de loonen vergeleken met die van 1938 met 100 procent De zfeiieden maken echter bezwaar tegen het feit dat de loonen zijn vaÏÏgesteld in Nederlandsch betaalmiddel eri heöben tegen het advies van de vakvereeniging in geweigerd 5e contracten te teekenen Tengevolge hiervan kunnen 2 schepen Vati de K N S M niet uit Willemstad vertrekken VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD 112 Pats Boem Kwak O kinders wat n verschrikkelijke botsing was dat Alles rolde holderdebolder over en door elkaar heen en de bloedneuzen waren gewoon niet te tellen Maar het ergste was dat al die stakkers nu zoomaar aan de geweldige kaken van de leeuwen overgeleverd waren Of zou er misschien tóch nog redding kpmen 111 Toen hij daar aankwam heerschte er de grootste consternatie Half Rotterdam holde wild krijschenddoor de straten met twee van des kapiteins leeuwen er achteraan Maar o wee om den hoek in de anderestraat kwam de andere helft aanzetten door de twee andere leeuwenach tervolgd Eén twee één twee hollen jongens Zoo lang er nog levenis is er nog hoop GIOQT GOUDH DE TOESTAND IN SOERAKARTA Het is in den laatsten tijd in het Gouvernement Soerakarta oppervlakte 6 217 vierkante km totale bevolking 2 millioen voornamelijk tot botsingen gekomen in de stad Soerakarta nadat de Soesoehoienan die naar schatting 75 der bevolking achter zich heeft gedwongen was zijn gezag te beperken tot zijn paleis de Kraton op aandrang van Moewardi en zijn buffelleger die een beweging onder het volk tegen hem hadden ontketend Uit Batavia werd naar Soerakarta een afvaardiging gezonden onder leiding van Soedarsono Jen minister van binnenlandsche zaken doch de pogingen om een compromis te sluiten faalden Het voorstel van de missie om een raad te vormen waarvan de Soesoehoenan het nominale hoofd zou zijn en die uitvoerende bevoegdheden zou bezitten werd verworpen De extremistische elementen werden in hun streven om de vorsten van hun macht te ontdoen nog gesterkt doordat de Soesoehoenan zelf den weg van den minsten weerstand koos en bij voorbaat verklaarde dat hij zich zou schikken in de wenschen van het volk De volgelingen van Mangkoenegoro veel minder in aantal dan die van den Soesoehoenan waren hoewel zij in geen enkel opzicht vijandig stonden tegenover de republiek met bereid om te aanvaarden dat eenige inbreuk werd gemaakt op de bevoegdheden van den vorst met wien zij door de traditie verbonden waren Zij begonnen de wapens die zij na de Japansche capitulatie hadden begraven voor den dag te halen en er hadden eenige botsingen plaats met Moewardi en zijn buffelleger Erger werd voorkomen doordat de republikeinsche militaire politie ingreep en Moewardi arresteerde Volgens ooggetuige bestaan er geen aanwijzingen voor dat Moewardi zich tegenover de republiek stelde doch slechts het feit dat hij ter plaatse zulke moeilijkheden veroorzaakte door olus republicain que la republiquete zjjn is de reden geweest voor zijnarrestatie Dit is de tweede maal dit jaar dat Moewardi door de republikeinen is gearresteerd Zijn vorige arrestatie had plaats in Maart j l gelijktijdig met die van Tan Malaka dr Gatot en anderen Moewardi is toen na eenige dagen weer vrijgelaten Intusschen wijzen nieuwe refiublikeinsche bestuursmaatregelen in i oeïakarta er op dat de Indones ers trachten den moeilijken toestand in Soerakarta onder controle te krijgen Volgens de luisterrapportea van radioSoefakarta van gisteren is Soeroso de hooge commissaris voor Soerakarta en Diokiakarta benoemd tot Gouverneur van Oost java Hij zal te Malang resideeren Dit vormt een aanvulling op de vroegere berichten dat Soerjo de republikeinsche gouverneur van OostJaïa zijn residentie in Soerakarta gekozen heeft Soerjo die met dr Moestafa en den resident Soedirman met te verwarren met den generaal der TRI een driemanschap heett gevomd dat hoofdzakelijk verantwoordelijk s geweest voor de gevechten te Soerabajf in begin November 19 wordt algemeen beschquwd als de Tsterke man Vart de republiek en hij heeft verstrekkende volmachten gekregen om zich van zijn nieuwe taak te kwijten INDIE Effectenkoersen Beurs van Amsterdam Onrust te Medan De Voorlichtingsdienst van het KN I L meldt toenemende onrust m Medan gepaard gaand met herhaal delijke botsingen usschen Btitsche troepen en extremisten Nadat een l aanval op een Britsche patrouille had D aats gehad zijn de Britten gister S d een griotscheepsche zu ve ringsactie begonnen Verschillende gebouwen in het centrum der stad die tot nog toe in het bezit van de Indonesiërs waren hebben zij bezet Algenieen Kiescollege voor het Bijzondere Gebied van Soerakarta 27 5 Scheepvaaft M Hol Am L 126§Kon Boot 145 b Ned Scheepv Unie 135 ap lijn 110 § Saiker OndcfVi H V A 229 § JavascheCult 110 N ln Suiker Unie 120 Tabaks Oadcta DeliBat Mij 110 § Dell Mij 126 b 148 Senembah 115 § 134 Obligaties A dam 37 lOl i lOlV R dam 37 101 101 Kon Zout 360 360 Het blad Ra jat deelt mede in verband met den huidigen toestand te Soerakarta heeft de Min van B nn Zaken een comité samengesteld teneinde algemeene verkiezingen in he Sndere gebied van rakarta voor te bereiden en te do houdpn b = bieden 1 = laten § = gedaan en bjeden1 = J en lat Koersen medegedeeld door M J Ogler öUï BADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Novelty prenaders 18 30 Programma voor de S Strijdkrachten 19 00 The Saïaiian Serenaders 19 15 Het zieWondswezen m Nederland VPRO vo 0 Vierde lezing over de OpenbaS van Joh RNIO 20 00 Nieuws Si 05 Weeroverzicht VARA 20 08 t O rek van de week 20 15 Radio Sarmonisch Orkest 21 00 De wereld van vandaag en morgen Het ivondprogramma wordt onderbroken rfnor uitslagen der verkiezingen voor STprov Staten 21 30 The Ramblers 2245 Geestelijk leven 23 00 Nieuws 23 15 NCRV 18 00 Mandolinata 18 35 Grol 19 00 Nieuws 19 15 Gereserveerd voor Dep uitzendinng 19 30 Eneelsche les voor beginners 20 00 Nieuws 20 05 VOOR DONDERDAG HILVERSUM l 301m AVRO 8 00 Nieuws 8 15 ë Ned Strijdkrachten 19 00 En nu naar bed 19 05 Kleine gedachten in zang en muziek 19 25 Brieven aan iedereen 20 00 Nieuws 20 05 Film en Theater agenda 20 15 HILVERSUM II 415 m KRO 8 00 Nieuws 8 15 Inleiding Hoogmis 8 30 Hoogmis 9 30 Nieuws NORV 9 45 Gr pl IKOR Kerkdienst uit de Ned Herv Kerk te Blaricum NCRV 11 45 Hemelvaart Cantate KRO 12 15 Heiligen op klompen 12 30 Utrechtsch Strijkkwartet 13 00 Nieuws 13 15 Lunchconcert 13 45 Kafho ieken en Protestanten NCRV 14 00 NCRV Harmonie orkest 14 15 Ged uitz van den Bondsdag 15 30 Marinierskapel o l v Gijsb Nieuwland 16 15 Nachtvorstverwachting 16 17 Openingsrede door Prof Dr K Dijk te Amsterdam 17 15 Concert 17 30 De HARK aan het woord 17 35 Concert 17 50 Gr pl 18 00 The Travellers 19 00 Nieuws 19 20 Vrij en blij 20 00 Nieuws 20 05 Orgelbespeling 20 25 Wijdingscantate 21 00 Bondsrede door Dr G P van Itterzon 22 00 Nieuws 22 15 Eeuwfeest van den Klokkenberg 22 30 Gr pl 22 45 Stichtsch Kamerorkest 23 25 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting VOOR VRIJDAG miVER UM I r 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontm 8 00 Nieuws 8 20 Gr pl 8 50 Voor de huisvrouw 9 00 Gr pl VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds J A y Nieuwenhuijzen Rem Pred te Hilversum VARA 10 20 Een programma voor de zieken 10 45 Alt mezzo en piano 11 15 Voor de vrouw 11 30 Gr pl 11 45 Familieberichten uit Indie 12 00 Elisabeth Everts Pian AVRO 12 30 Sportagenda 12 35 Het ohanSextet 13 00 Nieuws 13 15 Orkest Malando 14 00 Kookkunst 14 20 Kamermuziek 14 55 G Versteeg draagt voor 15 10 Gr pl 15 20 Voor zieken en thuiszittenden VARA 16 00 Muzikaal Babbeltje 16 30 Het stond in de krant 17 00 Eddy Walis speelt 17 3U Orgelspel HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Gr pl 8 00 Nieuws 8 20 OchtendWanken 8 40 Kort keukensermoen 8 50 Gr pl 9 00 Opgewekte me odieen 9 30 Waterstanden 9 50 Gr pl 10 15 Kathoireke actie 10 30 Uit het oude Rusland 11 00 Gr pl 11 5 Als de ziele luistert 11 30 Hindemith progr 12 00 Gr pl 12 15 Voordracht 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 20 Ens Nina Dolce 13 45 Het ontstaan van den Nederlandschen Staat 1400 Fluit en piano 14 30 Uit het Boek der Boeken 15 00 Voor de vrouw 16 00 Vroolijke koorplaten 16 30 Vioolrecital 17 00 Het achtste uur 17 30 Nederland helpt Indië 17 35 Dwars er door heen 17 50 Selecta Sjahrir s antwoord aan Pandit Nehru In antwoord op de boodschap die Pandit Nehru op 25 Mei aan Sjahrir zond heeft de laatste geantwoord Wij zien verlangend uit naar hetoogenblik dat gij in staat zult zijnons een bezoek te brengen Als leidersvan Azië zijt gij en Mahatma bij onsvolk welbekend en geliefd Ik ben er van overtuigd dat wij over niet te langen tijd de gelegCTheid zullen krijgen deze schitterende vruchtbare samenwerking tuschen onze beide volken evenzeer uit te strekken tot cultureele en politieke betrekkingen Wil onze groeten en onze beste wenschen overbrengen aan uw volk en aan zijn andere groote leiders De vrouwen mogeo Pasirah worden Algemeen Kiescollege voor het bijzondere gebied van Soerakarta Aan het blad Ra jat ontleenen wij het volgende In de vergadering van de volksvertegenwoordigers in de residentie Palembang waar de Minister van lustitie en Verkeerswezen vertegenwoordigd waren is o m beraadslaagd omtrent de verkiezing van volkshoofden Pasirah Kerio etc m die residentie Os Pasirah s mogen thans rechtstreei door het volk gekozen vi orden ë i niet als vroeger door lagere Adathoofden Er zal algemeen kiesrecht zijn terwijl zoowel mannen als vrouwen candidaat gesteld kunnen worden De bevoegdheden van den Pasirah worden gedecentraliseerd waarbij deze volkshoofden in de Marga rechtsgemeenschap blijven en de Marga de vorm van een kleine gemeente gaat aannemen Indonesische Persstemmen In een uitzending van de Indonesische radio die hier beluisterd werd is gezegd dat de Merdeka er de Nederlanders vaji heeft beschuldigd dat zij de vroegere onderhandelingen met de Indonesiërs saboteeren door nieuwe voorstellen naar voren te brengen waaraan nog werd toegevoegd het is overduidelijk dat wij de Nederlandsche voorstellen zullen weigeren omdat zij geen onafhankelijkheid noch de erkenning van het Tape Fondsen 27 5 28 5 4 Ned 41 100 V8 § 101 3V Ned 41102V8 § 102 i6 3 Ned 37 100 3 e lOP i 3 3V Ned 38101V8§101 i8 2 Sp cert 1009 6 § 1009 3 NcdIn 37 A 98 97 Bank en Crcd Inat Ned Handels Mij 110 § 120 b Indoatr Oadern Aktt 1333 4 140 155 258 302 158 250 280 van Berkel 108 115 § Calvé Lever Bros Phil Gloeil Pctrolcnm Oad Kon Petr 335 b 366 recht van zelfbeschikking inhouden Het in de Maleische taal geredigeerde weekblad De Ster heeft ineen hoofdartikel gezegd Als de Indonesiërs weigeren de Nederlandschevoorstellen te aanvaarden zullen deonderhandelingen worden afgebroken Als de Nederlanders dan tot geweldovergaan zullen de Indonesiërs daarongetwijfeld geweld tegenover stellen Zou dan een oorlogstoestand geschapen zijn dan zullen de VereenigdeNaties verplicht zijn tusschenbeide tekomen De Toestand Volgens een bericht van den Voorlichtingsdienst van het K N I L is op Nederlandsche patrouilles die het Angkekanaal in Batavia overstaken van uit een groep dorpen beschoten Na een vuurgevecht werden de extremisten uit deze dorpen verdreven de actie duurt voort Op 25 Mei is een van de Nederlandsche bivaks ten Noordoosten van Kiender onderhevig geweest aan artil lerievuur hetwelk werd beantwoord en uiteindelijk tot zwijgen werd gebracht De Nederlandsche troepen hebben geen verliezen geleden In Tjiteureup hebben binnendringende groepen extremisten de dorpen geterroriseerd Een der Nederlandsche patrouilles die pntboden waren heeft de extremisten verspreid Zondag j l zijn in Tandjong Priok arrestaties verricht o m van den beruchten bendeleider Si Asam Drie verdachte personen zijn gearresteerd in het Westelijk deel van Tahdjong Priok twee in Tjiteureup en eenige anderen in Tjiseng Markt Gouda Aangevoerdi 226 Biggen prijs 20 30 27 runderen prijs 500 6C0 nuchtere kalveren overgenomen door Bedrijfschap Vee 3 graskalveren idem 173 lammeren ooles prijs 2530 rammen prijs 18 24 10 bokken en geiten prijs 20 52 4 honden Handel matig Aangevoerd 90 partijen kaai Ie kwa met rijksmerk 90 92 2e kwal met rljks mcrk87 88Vj Deze prijien zijn inclusief f 24Vs toesfaa Handel matig 28 5 27 5 28 5 Hypotheekbaakcn 133 151 145 121 300 135 130 134 3 2 Fr Gr H b 101 IQO3 4 3V Alg H b lOOVs IOOV4 3VjW1 H B 100 V8IOOV4 Petroleum Oadern 37 Bat Olie lOP i 101 Aandcelett Baak en Crcdiet Inat A Bank 127 llS f R Bank 128 Tw Bank 130 Indaatr Ond 115 335 250 van Gelder 117 Ned Gist 325 Ned Kabel 235 R am Droogd 263 Wilton Feijen 162V b