Groot Gouda, vrijdag 31 mei 1946

BUITENLAND Hfït Atoomofuierzoek in Engeland Qeleerdeii wegeren Ongeveer tachtig procent van deBritsche geleerden die tijdens denoorlog aan atoomonderzoek hebbendeelgenomen weigeren opgenomen teworden in het regeeringslichaam vooratoomonderzoekingen Zij vreezen dat hun initiatief zal worden gefnuikt wanneer zij als ambtenaren worden beschouwd Zij zijn echter niet tegenregeeringbemoeiïng en wenschen eenorganisatie naar het voorbeeld van deB B C welke hun volledige vrijheidvan handelen geeft Zij zijn van oordeel dat niet zoozeer het zuiver wetenschappelijk onderzoek als wel deindustrieele zijde van het vraagstukop den voorgrond moet worden gesteld Eteroep van de belde Antonescu s verworpen Volgens den Britschen Nieuwsdienst in Duitschland is het beroep van Ion en Mihail Antonescu resp voormalig dictator en voormalig vice premier van Roemenië door t opperste gerechtshof verworpen De Antonescu s waren ter dood veroordeeld wegens verraad SIAM LEGT KWESTIE MET FRANKRIJK VOOR AAN VEILIGHEIDSRAAD De Presklent van den Raad der ministers van Siam heeft een brief geschreven aan den secretaris generaal van de Vereenigde Naties Trygve Lie waarin Frankrijk wordt beschuldigd van inbreuk op de Sia meesche souvereiniteit en verzocht wordt deze kwestie door den Veilig heid ad te laten bdiandelen De brief van den Siameeschen eersten minister Pridl Panomyong luidt als volgt Op 24 25 en 26 Mei j l zijn Fransche troepen de rivier de Mekong overgestoken en hebben met geweld Siameesch grondgebied bezet dat zij thans behouden Deze aanvallen moeten worden beschouwd als een weloverwogen actie tegen de Siamee sche souvereiniteit en het behoud van den vrede Tegenover deze ongerecht vaardige agressie houdt Siam staifd vastig en geduldig vast aan zijn politiek van geen weerstand bieden De bevolking in de aangevallen en aangrenzende gebieden verlaat haar huizen en rijstvelden op een oogenbhk dat mijn regeering haar uiterste best doet om haar verplichtingen een maximum hoeveelheid rijst voor de door den honger getroffen geöleden voort te brengen en af te leveren na te komen PERZIÊ De Perzische minister president Soeltaneh heeft besloten de parlementsverkiezingen na de oplossing van het vraagstuk Azerbeidjan te doen plaats vinden Na de linksche partijen eischen nu ook de gematigde bewegingen een vernieuwing van het kabinet De ministers die zullen aftreden zijn generaal Ahmadi de minister van oorlog Bayat de minister van financiën Sepahbodi de minister van justitie dr Eghbal de minister van gezondheid en generaal Firoez minister van de verWndingswegen Het is mogelijk dat de ministerraad t a v deze kwestie morgen of overmorgen een beslissing al nemen Een lid van de regeeringscommissie van onderzoek naar de evacuatie van Azerbeidjan door troepen van het roode leger heeft heden het volgende verklaard De commissie kan noch alle gebieden ten Oosten van Tebris tusschen die stad en de Kaspische Zee noch het Zuiden van het Meer Roemiyeh aan de grens van Koerdi stan noch het gebied van Koerdistan bezoeken Wij kunnen ons slechts van de situatie in de streek ten Noorden en Noordwesten van Tebris op de hoogte stellen Fransch Hoofdkwartier te Saigon dementeert grensincidenten Een communiqué van het hoofdkwartier van het Frahsche expeditieleger te Saigon luidt De berichten uit buitenlandsche bron betrekking hebbend op vermeende operaties van onze troepen op Siameesch gebied hooren thuis in het rijk der fantasie Men kan niet goed begrijpen welk doel verantwoordelijke kriftgen die onjuiste berichten uitgeven nastreven Communiqué van de Conferentie te Singapore Nadat dr v Mook en zijn gezelschap gisteren uit Singapore waren teruggekeerd is het volgende communiqué uitgegeven Op 25 Mei is op het hoofdkwartier van Seac een conferentie over den toestand in Nederiandsch Indië gehouden De pnferentie werd gepresideerd door den opf erbevelhebber voorts waren aanwezig Lord Kil learn luit gen Stepford luit gen Mansergh en vooraanstaande Neder landsche militaire en politieke adviseurs Onder de aangelegenheden die besproken werden waren de ontwapening en de evacuah e van de Japan neezen welke thans voortgang vinden het in veiligheid stellen van de ge interneerden en andere kwesties die op de liquidatie van den oorlog betrekking hebben Ook heeft men gesproken over de aflossing van Britsche troepen door Nederlandsche Men nam ook den politieken toestand in oogenschouw en men wijdde voorts aandacht aan de voedselsituatie in Nederiandsch lndië Op de conferentie werd aangekondigd dat na Mountbattens vertrek naar Engeland luit gen Stopford op zal treden als opperbevelhebber vah Seac luit gen Mansergh zal opperbevelhebber der geallieerde troepen in Neder landsch Fndië blijven In deze laatste bijeenkomst onder admiraal Mountbattens voorzitterschap heeft een hartelijke sfeer ge heerscht Verkiezingsuitslag in Beieren t etwist Een door radio Frankfort uitgezonden officieel bericht zegt dat duizenden kiezers in Frankfort en Marburg voor de vandaag in Beieren gehouden gemeentelijke verkiezingen door onachtzaamheid niet op de kiezerslijsten voorkwamen Vele huisblokken en zelfs straten waren vergeten Vooraanstaande personen der politieke partijen hebben verklaard de uitslagen te zullen betwisten De houding van de Overheid te dien aanzien is nog niet bekend De toestand in China De regeering van gencraliMimo Tsjang Kai Sjek houdt vast aan het bezetten van geheel Maadsjoerlje voor de formeele vredesonderhandelingen tot beëlodiflag van den burgeroorlog tusschen de regeerlag en de commtmlsten In het Noord Oosten van China worden hervat Een eventueele wapenstilstand zal het bezetten van Mandsjoerije door regeeringstroepen niet verhinderen De communistische gedele geerden hebben deze aangelegenheid voor nadere bespreking naar het hoofdkwartier la Jenan doorgezonden Volgens de laatste berichten is de communistische hoofdmacht in het gebied van Harbin de rivier Soengarl overge trokken tea noorden van 4e stad Thck en rukt thans op tegen Taitslhar 300 km ten noord Westen ier rivier Spanje ea de SolMsommissie van de V N Spanje heeft aan de geallieerde diplomaten te Madrid een nota gezondco i aarln het zegt dat het ledere beslissing door de Sub commlssle van de V N omtrent h t regime Franco met onverschilligheid zal oatvaagen aldus is vandaag medegedeeld door een woordvoerder van het Spaanscbe Ministerie van Buitenlandsche 2 aken hQ zcide dat de nota op 23 Mei waa verzonden De Sab commissle heeft juridisch geen recht over Spaansche zaken te oordeelen aldus de nota Het onderzoek van de Subcommissie Is een ongeoorloofde In acnglag in de Spaansche binnenlandsche zaken door een lichaam waar Spanje geen deel van uitmaakt en onder welks leden zich vertegenwoordigers bevinden van latles die openlijk vijandig tegenover tegenover Spanje zijn Daarom zoo voegde de nota hieraan toe kan de Sub com mtssle niet als onpartijdig borden beschouwd Byrnes antwoordt Molotof Da Amerlkaansche minister van buitenlandsche zaken heeft hedenavond tijdens een persconferentie verklaard dat generaal Issima StaUn vorig jaar December Byrnes voorstel om het sluiten van een vtermogcndhedenverdrag van 25 jaar over Duitschland toejuichte Byraes sprak de verklaring van Molorof die hem van onnauwkeurigheid had beschuldigd met nadruk tegen Byrnes verklaarde voorts dat er geen Engelsch Amerlkaanech blok bestaat en dat de Amerlkaansche regeerlag bereid Is wereldproblemen aan de wereldopinie voor te leggen In antwoord op de beschuldiging van Molotof van Ame rikaabsch imperialisme bi de pogingen van Amerika bases op IJsland te verkrijgen zeide Byrnes dat de Amerlkaansche voorstellen voor bases op IJsland aan de Russische en de Britsche regeering waren voorgelegd voor zij aan de regeering van IJsland waren overhandigd Byrnes deelde mede dat hij generaal Clay den commandant van de Amerlkaansche bezettingszone van Duitschland Instructie had gegeven aan den geallieerden bestuursraad te Berlijn voor te stellen plaatsvervangers een onderzoek te doen Instellen naar de voortgang van de demllltarlsatie en de oatwapenlng In alle zones van Duitschland doch dat dit voorstel door het Russische lid van den raad was geblokkeerd Byrnes verklaarde dat hij ervan overtuigd was dat de woorden van Molotof over het voorgestelde vle mogendheden verdrag overDuitschland door de Prawda verkeerd waren weercegeven of dat er een misverstand In het spel was kdvzttt rt in Crool Gouda De Amerlkaansche mi nwerkerBkwcstie De Amerlkaanacht scoaat heeft cti amendement op het ontwerp van m betreffende arbeidsgeschillen aaBgenomca waardoor den werkgevers wordt verbodta bijdragen te storten voor de sociale foadsi der arbeiders tenzij deze fondsen odij kelljk door dlrectiea en vakvereeniging worden geadministreerd Dit zon aetr komen op afwijzing van dan eisch dir vakvereenlgiagen van mljnwerkeri het sociaal fonds alleen door hen te lilta admlnlstreeren De mijnwerkers ondn leiding van John Lewis eischen o a tla cents royalty per ton steenkool voork sociaal fonds m aUc hoeken Het wereldzloatetencongres dat op 7 Aag te Jeruzalem zou worden gehoadto b uitgesteld tot December Het DuiUche luxeschip Europa ii au Frankrijk toegewezen Vandaag q morgen worden de veroordeelden in bet proces tegen de bewakers van Dachag ttr dood gebracht Te elfder ure Is eca 1 onderzoek geopend van de zaakvBsdn veroordeelde Weiss BINNENLAND Tweede Kamerfractie its Partij van de Vrijheid Tot voorzitter van de Tweede Ka merfractie van de Partij van de Vrijheid is gekozen dr S E B Bierena en tot secretaris de heer H A Korthals 1 Mei 30 Augustus Tea bate van oorlogsslachtoffers en ter voor zicning ia oorlogsoooden EEN DAAD Ttahkeu cits ufd mei UH SCHOUWBURG Illllli BIOSCOOP $ ii Gouda s mooiste Theater Vanaf Vr dag tot en me Woenadag brengen wij een subliem filmwerlr met ean prachtige lo ui e sfeer Afrika en Parijs SAFIA S LEUGEN In d hoofdrollen t Vlvlanc Romaticc Louis Jouvct Pierre Renoir Een film van groote liefde en dreigend noodlot roet opvallende illustratieve muziek van ac Ibeti Toegang boven 18 Jaar Aanvang der voorst Vrijdagavond 7 u en 9 15 u Overige dagen 3u 7 u en 9 15 u Zondag 4 voorst 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Plaatst espreklng 11 uur voor iedere voorstelllnfj Zaterdag geeh voorstelling TH AL A TH EATER Tel 2230 Gouda Vanaf Vr dag tot ca met Wocnadaf een vroolijk maaicaal sportief programma voor jong en oud BUSTER CRABBE en MARY CARLISLE in De groote WHERRYRACE BfUddag ta avondvoorateUingen Aanrang der vooratelUngcn Vr dag en Woenadag 7 a en 9 j5 u Maandag en Dinsdag 3 n 7 o en 9 15 o Zondag 4 voorstellingen 3 5 7 en 9 15 a Pkatsbeapreken 1 n voor ledere voorstèlllag LBT WBtl Zaterdag 3 TooratcUiaacn 5 7 en 15 Cht V d Heuvel en Lidy Wammea hebbes mede namens wederzijdsche Ouders de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk op 12 Juni a s te 9 30 uur De plechtige huwelijkslnzegntilng sial plaats vinden in de parochie van O L Vrouw te Vianen om 10 u Zoutmansplein 1 Bnrgvlietkade 55 Toekomstig adres Turfmarkt 117 Gouda Meisje H jaar biedt zich aan als leuling verkoopster in iedere branche Br onder no 7705 bur v d bl Gevraagd hulp in de huishouding noodhulp of vast voor dag en nacht Hoog loon Aanb schrlftel Mevr A v BRUGGEN Savenye Kleiv eg 103 Pomonalaan 60 Den Haag Voor TABAKSPLANTEN NAAR REDELIJKHEID Bloemendaal 16 Werkster of Meisje gevraagd van S S uur Korte Tiendewcg 12 Gedeputeerde vraagt ter overname BROEK en JASJE flinke maat Punten aanwezig Br onder no 7709 bur v d blad Jongelui die wenschen te trouwen zoeken gedeelte van woning Br onder ao 7703 bur v d bl Te huur diikn bl trouwjuiion Bloemendaal 16 D V P tfes TE KOOP AANQEBÖDEN ptioM Hii Mastin Voice Kofftrgrtmoloon van Swictca traat 3 ma 7 nar n oi V OfOOrl pi pcawicg pftritt att b ta dtkcBtiM f IS Bttnim m 7707 baitaa ▼ dit U 4 BOD GEVRAAGD op l g st z handnaaimacbine ook te ruilen voor radio Tevens te koop aangeboden magn dynamo Lucas ineompl Bloemendaal 16 PENSION aangeboden voor R K Heer of Dame Br onder no 7701 bur v d blad GROOTBOEK SCHULD 1946 Oe aangewezen mogelijkheid ter verkrij ging van een behoorlijk rendement van Uw geblokkeerde en vrije gelden inschrijving is Uw eigen belang en bevordert bovendien het financieel herstel vqn Nederland Schrijf 4 Juni ini Gelegenheid fot inschrijvea van 4 tof en met 14 Juni bij de effectenkantoren handelsbanken boerenleenbanken spaarbanken giroen postkantoren Uitvoerig prospectus verkrijgbaar bij dez instellingen PUBLICATIE VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN Pracht OuitKhtkruluaarigeyUaoook rniUn voor motorrijwiel 1 Juntham Khoortteen pendult Dicuw Onfl 7 ttuki div menbcU makangerccdtchap Nleuwa v e itofzttlgcr modtra lecmodtl Koa Wilh wcg 217 1 rawhailgc Fok es ca l g at i Ividaprekcr C dt KoDiag KrngcrlaaB2 Ooaktibl zomcihoad donlcerbl mantelpak z g a o en brniae damuioacrmaatcl nieuw aat 42 Raam 129 Kiprengaaa20b4 1 M Kattcailnftl 3ébcn RUILEN z gjiJa damenchocaaa zw aatde met lak 4 hak a 39 voor achocBca f I kak 39 1 f 39i Bodtgrjtoaatw 113 to VtUlaggab f REUNIE BIOSCOOP THEATER DlrecUe T J v d Tooren Goadi MIDDAG EN AVONDVOORSTELLINGEN Vanaf VRIJDAG 31 MEI tas WOENSDAG 5 JUNI Het zeer bijzondere plmatti STALINGRAD Ondergang en glorie cener stad Het verkaal van t gtoodkeerpunt In den 2en wereldoorlog De glgantiicbe strijd oW nomen door 15 Film operateurs I Filmex m Vooraf de nieuwste actnalittiten en Toegang bovea KI ATTENTIE I Aanvang dei voontilhngea Vr ldag 7 EN 9 1S UUR Zaterdag Maandag Dlnidag n Woeawl ï 7 U EN 9 15 U Zondag 3 U 5 U 7 U EN B IS U tddMi PlaaKbeaprtken dagclijki 1 uar voor den aanvang van iedere f l Bczockckt buiten Gouda kunnen icbrirtelilk plaatten opgeven aan d oi Deze moeten i uur voor den aanvang zijn afgebaald PLAATSBESPREKEN ORINQENO AANBEVOLEN Nletfcr Verwacht BLOKKADE Dit ia ntffn theelattd Op d beroemde p aniages van BrHseh Indii ontdekte ik de fijnste eo geurigste titee voor mijit vrier den In Nederlahd o VAN DER PLAATS THEE VAN OER PLAATS THEEHAN£ tl BOlJVVARt Hed óudaUui Groot Goud