Groot Gouda, zaterdag 1 juni 1946

PER ASPEKA ASTPA KKlactie PfBkker De moeder vao Rubens t Is toch vergeven Bij de schilderijen van Pieter Pauwel Rubens die nu te zien zijn op de tentoonstelling van oude Belgische kunst in het museum Boymans te Rotterdam bladerden wij in den catalogus Daar vindt men aan het begin van zijn levensbeschrijving vermeld Geboten te Siegen Nassau op 28 juni 1577 I De geboorte van dezen Antwerpenaar in het land van de Nassau s riep de gedachte op aan een boekje m t maar twee brieven van Maria Rubens de moeder van den schilder beide van 1 April 1571 Bij de komst van Alva was Jan Rubens oud schepen van Antwerpen Mr in de Rechten uitgeweken naar Keulen Hij was opgetreden als raadsman van Anna van Saksen die tienjaren vroeger met Prins Willem vanOranje in het huwelijk was getreden maar al een viertal jaren gescheiden van deze leefde Rubens was beschuldigd van overspel met de Prinses en op last van den Prins en diffns broer gevangen genomen Rubens erkendede misstap en verwachtte de doodstraf straf Vanuit de gevangenis had Jan Rubens ook aan zijn vrouw geschreven en zich zelf als onweerdighen man teekenend haar vergiffenis gevraagd Haar brieven van 1 April 1571 die hierop een antwoord zijn zijn vol teerheid en meegevoel Tevens heeft zij de heeren van Nassau gevraagd omgratie voor haar man Na twee jaren is Jan Rubens in vrijheid gesteld Hij kr g toestemming zich met zijn gezinin öiegeit te vestigen L J A V d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukkerij Verzijl Gouda Wat Is r In Gouda t dean f Reunie Vrijdag t m Woensdag Stalingrad Toegang boven 14 jaar SchouwburgBioscoop Vrijdag t m Woensdag Saflas Leugen Toegang boven 18 Jaar ThaÜa Theater Vrijdag t m Woensdag De groote Wherry Race Toegang voor lederen leeftijd Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van2 4uurenteveni Woensdagavond van 7 9 uur Zaterdag 1 Juni Kunstmin 3 uur Receptie Olympla ter gelegenheid van het 60jatig bestaan Nieuwe Schouwburg 8 uur Feestavond Olympia Leger des Hells 7 uur Bidstond 7 30 Straatzang Westhaven 1 3 5 uur Receptie ter gelegenheid van 25 Jarig bestaan Fotostudio Dinsdag 4 Juni Leger des Hells 2 15 uur Geslnsboadsamcnkomst 7 30 nnr Ledenvergadering l Woensdag 5 unl 3 uur Vrije Evbb Gemeente Gebedsuur Idem 7 30 uur Ned Herv er Calvfa Ds van Dqk van Monster Idem St Janskerk OrgelbeipaU mej Blom Idem Bureau Groot Gouda 7 8 30 spreekuur voor gerepatrleerden Donderdag 6 Juni 2 uut Excortie van Vrouwengroep P v d A naar De Producent Vertrek Roode Brng Idem Leger des Hells 7 30 nor Openbare Samenkomst Leiders adjudant en mevr J Drentje Idem Nieuwen Schouwburg 7 onr Eerste van de 4 concerten in de Beethovencyclus Orkest R Ph O o l v Gyula Bando waar later zijn de schilder ge zoon Pieter Pauwei boren werd Diep bewogen en tegelijk zelfvergeten fel maar vol van aandacht voor den ander zoo staat deze vrouw op uit de eenvoudige woorden van deze brieven Deze moeder stond aan den ingang van het leven van den beroemden Antwerpenschen schilder Pas drie eeuwen later werd dit diep menschelijke getuigenis ontdekt In een klein aantrekkelijk boekje liet de uitgever Boucher ze kort voor den oorlog nog eens verschijnen Wij drukken er enkele regels uit af in de misschien wat duistere oude spelling maar daarmee ook in de bekoring van I woord zpoals het opwelde uit het harl De vergiffenisse die ghy van my begeert Hebt gheve ick u op conditie dat ghv my suit lief hebbenalsoo ghy plêecht ende en begeeregheen andere satisfactie van u Jandieselfde liefde wederomme wantals ick die hebbe alle de reste salmy wel volghen Pock so was ick seer verblijdt dat ick teenighe tijdinghe creechvan u want op dese maniere sooverre van den anderen verscheydente sijne causeert my een eewigheonrust van herten en gestadich verlanghen Ook hier blijkt de vrouw moedigeren koppiger het lot te trotseeren dande man Mnn hert en dunckt my breken omd t ghy soo den moet verloren gheeft ende alleleens spreeckt als oft ghy terstont soudt sterven Ick bender sooinne geturbeert dat ick niet en weet wat ick schrijve Tschijnt alleleens oft ick u doot begeerde want ghy begeert dat ick daer mede tevreden salsijn Och wat eenen druck is my dit te hooren ende verlieser mijne patientie inne En zij eindigt haar brief Ick sal alle mijn be st doen denHeere voor u te bidden soo doenoock ons kinderkens die u seerdoen groeten en stDO seer verlanghen u te siene alsoo ick oockdoene dat weet den Heere Geschreven den 1 April tsnachtstuschen 12 ende eenen en schrijft toch nu niet meer onweerdighen man want tis toch vergeven Uw getrouwe huysvrouwe MARIE RUEBBENS Adverteert in Groot Gouda Vrouwen van alle landen Vereenlgt Ut Uit Is t met de schoenenbonnen Want de sterke man die staakt En dus wordt In de fabrieken Niets maar dan ook niets gemaakt Daarom roep ik alle vrouwen Neen Ik schreeuw het haar nu toe Leer dien mannen hier een lesje Staakt U zelf U vraagt ipij hoe Zwoegt niet langer in uw huizen Weest niet heel den dag een sloof Hecht aan al die stakingsleuzen Van uw mannen geen geloof Zorgt niet langer voor zijn eten Ploetert niet van vroeg tot laat Maar zegt al dien luien mannen Eens precies waar het op staat I Laat ze zelf maar boenen schrobben Laat ze zitten met de vaat Wascht en stopt toch niet hun kleeren Gaat toch wandelen op straat I En vooral ién raad o vrouwen Dat zal helpen bij meneer Geeft hem als hij tóch wil staken Dan vooral geen liefde meeri Niet de man de vrouw stelt elschen Brenge zij hem aan t verstand Dat wij flinke mannen willen Die zijn noodig voor ona land Vrouwen STAAKT in alle landen Vindt U luieren een toer Desalniettemin gaan staken I Bovenal maf den amoar 11 Een vroaw f GOUDA EENDRACHT MAAKT vfAorr lEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OM STREKEN Redactie en administratie ZATERDAG 1 JUNI 1946 NUMMER 242 Bur Markt 67 Gouda Tflefoou jJWH Abonn p w 27 c Losse nunun lOtt Trekking Stichting 40 45 I De loten voor de Japonnen ter beschikking gesteld door de fa Bahlman zijn hedenochtend uitgelood de prijzen vielen op de nrs 153 effen blauwe japon 1038 geruite japon 1039 licht gebloemde japon 772 donker gebloemde japon De prijijen kunnen irorden afgehaald an het bureaa van Groot Gouda Verfaderiog Ned InTBlidcnboDd De Algem Ned Invalldenbond afd Gouda hield Vrijdag j l een vergadering In het gebouw Daniël Er waren veel belangstellenden als spreker jias Mr R v d Zee hoofdbestuurder uit R dam In het bestuur werden gekozen de heeren Joh Scharieman Wilhelminastraat 24 voorzitter P GraatsmB N Markt 9 en de Pater Karretccretarli VAN WEEK TOT WEEK In de afgeloopcn week kenmerkte de politieke bedrijvigheid zich vooral in het gereedmaken van bet terrein van de komende vier mintsters coDferrntie In de groote rede die de Amerikaansche staatssecretaris Byrnei Dinsdag l hield kwamen vooral twee groote lijnen naar voren i Ie Amerika als een der leidende wereldmachten is vast besloten de ontwikkeling in Europa niet uit het oog te verliezen en zal zoo noodig de reorganisatie van het Avondland in eigen hand nemen 2e Amerika is vastberaden zich tegen het Russisch imperialisme te verzetten Nadat onze driekleur in top was k cu6e€iM gegaan werd de middag geopend door den DC de heer P J A Bijlo waarna Weersverwachting medegede W dosr het K N M l tot n rgcaa VMi Wordt verwacht I Zwaar bewolkt met tljdeHjk regen Krachtige wind tusschen Z en Z W Weinig verandering In temperatunr het woord gevoerd werd door den H C de heer Proest van Limburg en eenige leden van de plaatselijke afdeeling Gouda Na deze offlcieele opening maakte de H C een rondgang over het eiland waarbij hij de afgevaardigden van de Goudsche troepen met hun tenten en keukens inspecteerde De heer Roest van Limburg die een liefhebber van zeilen Is maakte daarna met de gcnoodlgden een tochtje over de plassen Na een prettigen middag was zeer spoedig de tijd van vertrek aangebroken erzeiicn Penningmeester Molotof heeft hierop prompt 9 Uietstraat 41 S oord en de scheidingslijn tusschen de Bij zijn afscheidswoord wenschte de H C de aanwezige geluk met dit prachtige buitencentrum en hoopte dat vele troepen uit het heele land van deze mooie omgeving zouden mogen genieten Gondsche zeilweek woor Remonstrantsche Gemeente Inf de Rem Kerk gaat Zondag voor Ds P Elderlng van Ootstgeest en niet Ds Nlenhuls Peter Hurkos in Concordia Verbluffend werk Sedert de bevrijding hebben wij in Gouda verschillende malen telepathen en psychometristen zien optreden Dit optreden ging dan meestal gepaard met het noodige bra our en de gebruikelijke geheimzinnigheid waardoor het publiek vanzelf onder den indruk komt Gisteravond aanschouwden wij In Concordia het optreden van een jeugdige figuur op dit mysterieuze terrein Het was Peter Hurkos In een eenvoudige smoking v rtChe btt P toon eel en liet zich op een zoodanige wijze blinddoeken dat van bedrog geen sprake kon zijn Hierna vertoonde hij zijn verbluffende telepatische en psychometrische staaUjes Zonder geheimzinnigheid en gewlchtlgdoenerlj teekcnde hij geblinddoekt na wat door verschillende personen op een bord werd geschreven Aan de hand van een foto vertelde hij op duidelijke wijze zonder in vaagheden te vervallen het wel en wee van de personen die erop stonden afgebeeld deed hij mededeelingen over veriHjste personen en beschreef hij karakters Dit alles geschiedde op een dergelijke eenvoudige wij zouden bijna zeggen dilletantische wijze dat alle aanwezigen al was dit aantal ook niet groot met groot vertrouwen in hetgeen Peter Hurkos vertelde medeleefden Zijn opmerkelijke gave verkreeg deze telepaath tengevolge van een val van een hoogte van twaalf meter Na drie dagen bewusteloos gelegen te hebben kwam hij bij en ontdekte hij dat hij niet meer was zooals vroeger Een psychologisch onderzoek wees uit dat de val een afwijking In de hersens had veroorzaakt Ongetwijfeld zullen de aanwezigen zijn optreden met groote belangstelling hebben gevolgd en een tweede optreden van hem In Gouda met verlangen tegemoet zien Maria Toussaint zong met haar melodieuze stem voor en na zijn optrec en eenige liederen De onden van dagen in het circus Van Bever Na een bespreking met het bestuur der Vereen Onderdomszorgen Ons Belang en Directie van het circus van Bever leidde ertoe dat de oudjes georganiseerd in deze vereenlglng ongeveer 300 In getal een gratis voorstelling konden bijwonen aangeboden door de Directie Er is volop genoten van alle grappen en kunsten en zob hebben deze oudjes door de ijver van hun bestuur een prettlgen avond gehad waar de geachte clrcusDlrectle zeer zeker een dankbare herinnering aan zal bewaren Voor de nationale zeilwedstrijden die door de R en Z V Gouda en de G W V Elfhoeven uitgeschreven zijn op 8 9 en 10 juni a s en die gezeUd zullen worden op de sGravenbroekscheen Elfhoeven plassen zijn ruim 150 jachten ingeschreven De deelnemers die zich voor dit groote sportgebeuren aangemeld tebben komen uit geheel West Nederland erzljnielfslnschrijvlngen bij uit Alkmaar en Amersfoort De Valkenklasse met een deelname van elf jachten waaronder we de Goesting van de Kaag en de Trcwes uit Alkmaar aantreffen zal een behoorleken strijd opleveren De 12m2 sharpies vormen met een Inschrijving van 15 scheepjes een mooi veld maar de zestien Olympiajollen zeilers waarvan er minstens tien tot de beste zeilers van Nederland behooren zullen waarschijnlijk de interessantste wedstrijden laten zien In de 16m klasse 27 deelnemers x IIen de Goudsche zeilers wel een woordje meespreken doch de heer C Schoon derwoerd lal zijn uiterste best moeten doen om in de B M klasse de Goadachc klenren hoog te houden De 12 voetsJollen A en E zijn belden vertegenwoordigd met een veld van 15 jachtjes en ook deze klassen zullen een moolen strijd te zien geven De programma s van deze wedstrijden zullen vanaf Donderdag as verkrijgbaar zijn bij sigarenmagazijn De Kroon Kleiweg 18 en op de wedstrijddagen in het clubgebouw der R en Z V Goijda en bij het iallchtingenbureau van de Zeilweek In hotel Elfhoeven Westersche democratiën en de SovjetUnle acherper doorgetrokken Hij beschuldigde Amerika en Engeland van hetzelfde imperialisme als waarvan de SovjetUnie door Byrnes werd beschuldigd De politiek van Engeland enAmcrika is er niet opgericht om de wereld een nieuw aanschijn te geven doch staat offensief en bepaalt haar aandacht uitsluitend op Rusland Toch liet Molotoff zich tegenover de Russische persmenschen die zijn standpunt wereldkundig moesten maken niet pessimistisch uit over dt komende conferentie ondanks de onvriendelijke houding van Engeland en Amerika Ook het ilopzetttn van de Duitsche herstelbetalingen aan Rusland d m v goederen alt de Xmerikaansche zone heeft Molotoff niet kunnen beinvloeden scherpe protesten te laten hooren Zoo zijn thans Byrnes en Molotoff bezig een publieke opinie t a v de komende conferentie te vormen waarultzjj krachten kunnen putten De Tsjechen en Slowaken gingen j l Zondag ter stembus en de uitslag heeft geen groote veranderingen gebracht Het was bekend dat er in het Tsjechische gebied een sterke linksche meerderheid was terwijl in Slowakije de rechtsen het in aantal wonnen Evenals in alle andere landen boekten de communisten over de gehtele linie winst Vooral in de industriesteden was deze groot VROUWEN STAKING Het Fransche volk maakt zich thans gereed voor de verkiezingen van de 2 grondwetgevende vergaderingen die volgende week zullen plaats hebben Schoon de oorlog Is gewonnen t Spijt me dat k het zeggen moet Gaat het nergens op de wereld Rustig ordelijk en goed Overal Is t ruzie rommel En wie Is de schuld er van Vrouwen durft het te bekennen a de schuld ligt bij den man Zegevierend kwam hij huistop In zijn groene battle dress Hiep hiep tlep nu Is er vrede Aan het werk I Nu komt t succes I Overal zat men te springen Om den man in overall Maar dien sloeg meteen de vrede Totalitcr in zijn bol Werken Nou kun je begrijpen Nee meneer is llchtgeraakt Aan den slag heeft hij geroepen Maar hij doet het niet hij staakt l Bij de mijnen in de havens Overal ligt het werk al stil Kijk eens rond in de fabrieken Waar de man niet werken wil Wat veroorzaakt al dat staken Niets dan armoe honger kou En wffe draagt de meeste zorgen 7 t Is natuurlijk weer de pronw 1 Die lit zonder brood en suiker Zonder kolen geld textiel En hoe meer de man gaat taken Hoe meer zorg krijgt zij de ziel I Vrijwel alle partijen voeren n hevige progagandacampagne tegen de communisten Uit de referendum uitslag viel te concludeeren dat er een zeker percentage ontrouw was In de linksche partijen De komende verkiezingen zuilenaan het licht moeten brengen of er van afval sprake is Engeland maakte gisteravond zijn standpunt tegenover Franco bekend en het ia overduidelijk dat ook Engeland evenals Amerika zich niet wil mengen itt Spaanschebinnenlandscheaötigelegenheld Spanje wordt onmogelijk geacht een oorlog te kunnen voeren Economisch en militair is het hiertoe niet in staat Toch zal deze beslissing voor velen een doorn In het oog zjfn Al heeft Franco dan ook niet geheel en al zijn krachten Hitler ea Mussolini gegeven toch aan Opening Buitencentrum Roggebroek Op Hemelvaartsdag heeft de afdeeling Gouda van de N P V haar buitencentrum dat gelegen Is aan de plas Roggebroelt geopend Voor deze gelegenheid had de hoofdcommlssaris de heer W C Roes van Limburg zich vrij gemaakt om bij deze belangrijke gebeurtenis aanwezig te zijn hetgeen door allen zeer op prijs werd gestld wordt hij als hun gelijke beschouwd en ziet men in Spanje een gevaarlijke kiem van het bijna vernietigde fascisme STADSNIEUWS Gouda ging Ier stembus Bij de stemming A voor de Proy Staten zijn op de den lijst der A R voorkwamen de volgende voorkeurstemmen uitgebracht De h r E A Polet kreeg 30O2 voorkeurstemmen op zijn naum de heer t Vink hoofd van de Chr Landboowickool verwierf 35 stemmen