Groot Gouda, zaterdag 1 juni 1946

Kapttdn Klakkebos o de Ueuwenladit RADïOPROORAMMA VOOR ZATERDAG WLVERSOM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 KwarM lan Corduwener 18 30 ProgramS ioor de Ned Strijdkrachten 19 00 nreelspel door Johan Jong 19 15 Per nneelsbeheer onder Socialistisch perSé VPRO 19 30 Bijbelvertellin 1945 Departementale uitzending ortllO Nieuws 20 05 Weeroverzicht S Causerie VARA 20 13 Prome fl leorkest 20 45 Binnenlandsch pol overzicht 21 00 Metropole orkest 21 Man over boord door Koos i vn 22 00 Reportage van de taptoe te Delft 22 20 Radio revue 23 00 Nieuws 23 15 HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuziek 18 30 Nieuw licht op ons volkslied 18 45 Cinemaorgel 19 00 Nieuws 19 25 ionge kunstenaars stellen zich voor 1940 Journalistiek weekoverzicht 2000 Nieuws 20 05 Lichtbaken 20 30 Operette Programma 21 30 Man over boord door Koos Koen 22 00 Nieuws 2215 Ayondgebed 22 35 Delft 700 laar 23 00 Slagwoorden van onzen m 23 15 Plattermusic 23 45 Saloninuziek 24 00 luiting VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 m yöOR uw RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT eOUDA 116 Rrrrr daar kwamen de tweedienders den hoek omstuiven en rrrrlde leeuwen vlak er achteraan Dediender die het stuk vleesch trok zagin één oogopslag de open autodeurenen slingerde in één zwaai het stukvleesch tot vooraan in de auto En deleeuwen sprongen wip wip hetvleesch achterna ook de auto zoodatde verhuizers van schrik de heelepinao lieten schieten 115 Op den hoek van een stille straat stond de verhuisauto voor de deur en de verhuismannen waren net bezig de piano neer te laten Het was een pronkjuweel van n piano schitterend in de lak en zonder smetje Het neerlaten gebeurde dan ook met de meeste zorgvuldigheid want stel je voor dat er een krasje aan kwaml het pond sterling tegen een koers van f 10 691 t Voorgestelde dividend van 4 45 komt op dezelfde wijze overeen met het gewone dividend van 5 van Lever Bros en Unilever Ltd over 1944 de kamerplanten 9 15 Orgelspel door lohan Jong 9 45 Geestelijk leven 10 00 Cantate no 183 van J S Bach 10 30 In den tuin der pgëzie 10 50 Arnhemsche Orkestvereeniging 11 15 Lezing 11 30 Amh Orkestver AVRO 12 00 The Romancers 12 30 Wat vrouwen op het hart hebben 12 40 Concert 13 00 Nieuws 13 15 Geen opgaaf ontvangen 13 50 De Spoorwegen spreken 14 00 Gr pi 14 05 Boekbespreking 14 30 Radio Philharm Orkest 16 30 Spor litsen VARA 17 00 Een half uur bij het G G Caba ret 17 30 Oome Keesje 18 00 Nieuws VARA Sportuitzendingen 18 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten IKOR 19 00 Prot Studiodienst 20 00 Nieuws AVRO 20 05 Promenadeconcert 20 40 Zoo juist gearriveerd 21 00 Hersengymnastiek 21 30 Metro voole orkest 22 15 Actualiteiten 22 30 t Pianospel 23 00 Nieuws 23 15 Radio dansorkest 23 45 HILVERSUM II 415 m KRO 8 00 Nieuws 8 15 Van man iot man 8 30 Hoogmis 9 30 Nieuws NCRV 9 45 Gewijde muziek IKOR Prot Kerkdienst NCRV 11 15 Gewijde muziek 11 45 Fransche orgelmuziek KRO 12 15 In t Boeckhuys 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 20 Vaudeville orkest 13 40 Apologie door ProL Kors 14 00 Viool klarinet en piano 14 15 BUITENLAND Het Proces te Neureni erg Het gerecht te Neurenberg snijdt vandaag weer een nieuwe maand aan en men vraagt zich af of Sheaf Prosecuter Jackson s laatste schatting volgens welke het proces in de maand Augustus beëindigd kan worden niet evenzeer te optimistisch geweest zal blijken als alle vorige officieele schattingen betreffende het eind van het proces In werkelijkheid is de gang van zaken in de laatste weken weer traag geweest dat men opnieuw een beduidende achterstand bij het schema heeft opgeloopen Vooral de zaak Rader heeft veel gevergd van het geduld van het tribunaal doch slavendrijver Sauckel die Vrijdag na drie dagen zijn getuigenstoel verlaten heeft schijnt nog meer tijd te zullen eischen Het laat zich aanzien dat het verhoor van zijn getuigen nog enkele dagen zal duren jodi die Vrijdag vrijaf had om zijn verdediging voor te bereiden zal vermoedelijk niet minder tijd vragen en daardoor wordt de mogelijkheid dat Seys Inquart voor Pinksteren voor de microfoon en onder de schijnwerpers der fotografen komt zeer klein De oorspronkelijke verwachtingen dat Seys lnquart Maandair 3 juni aan de beurt zou komen zijn dus ondanks het feit dat Von Papen s zaak is uitgesteld weer eens niet vervuld Franco geen gevaar voor den vrede aldus Engeland Sir Alexander Cadogan de Britsche afgevaardigde bij den Veiligheidsraad van de Ver Naties heeft de Subcommissie inzake de regeering Franco medegedeeld dat de Britsche regeering geen reden heeft om aan te nemen dat Spanje een onderzoek naar atoomenergie of andere methoden van massa vernietiging heeft ingesteld De productie van oorlogsmateriaal in Spanje is te verwaarloozen en net f WAJANG POERWO de kunst van den dalang Op Java is het wajang spel wel zeer populair ledere Javaan groot of klem arm of rijk kent de figuren die uitgebeeld worden Van heinde en verre komt men on te genieten van de kunst van den dalang ol wajang vertooner Èr be aan tal van soorten wajang het oude schaduwspel op zeil geprojecteerd maar ook het spel met levende acteurs Poch alle wajang spelcn hebben een diepe strekking en geven het leven weer in ai zijn rijke schakeeringen Het volle werkelijke leven kennen wij na ook weer in ons vaderland Het leven met al zijn vreugden en zorgen Zorgen ook voor de huisvrouw VJat prettig dat die zorgen zoo verlicht worden door De Gruyter Niet alleen betere waar maar weer net als vroeger tien procent korting Ja dat üija dingen waar men wat aan heeft in het leven Dat IS de kunst van De Gruyter Ef feetenkoersen Beurs van Amsterdam 29 5 Scheepvaart MQ Hol Am L 137 Kon Boot 149 Ncd Scheepv Unie 143 Jap lijn 125 $ Suiker Ondcra H V A 262 JavascheCult N ln Suiker Unie 130 Tabaka Oadcrn DeliBat Mi 131 Deli Mij 137 Senembah 134 Obligatiea A dam 37 R dam 37 b = bieden 1 = laten § = gedaan en bieden = gedaan en laten Koersen medegedeeld door M J Ogler 6 Ce da op een r wiel door Reeowl k Hoeweleenlge verandering aan het rl wlel wasaangebracht herkende it eigenaar toch zl n gestolen f iet H werd door de Reen wijkiche politie aangchooden en na verhoor bekende hl den dltfttal Het rijwiel werd aan den eigenaar teruggegeven terwijl na opgemaakt procci verbaal H wtrd overgebracht naar het hali van bewarlagte Rotterdam Inbreker op pad Deze weck werd uit een achnur die opengebroken was van den kweeker A OUeman In de afd Middelburg een damesrijwiel gestolen In dienzelfdcn nacht werd bij den tuinder de Ron aan diezelfde weg eveneens een schuur opengebroken maar hier wordt niets vermist VSTaddinxveen Haagsch Tribunaal Op Vrijdag 7 Juni a s zal te 11 uur veor de Vijfde kamer van het Haagsche Tribunaal terechtstaan In het gebouwvan het kantongerecht te Lelden G Buitelaar eertijds te W veen groepsleider van da V N S B BINNENLAND NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOft GEBLOKKEERD GELD HlLVtKüum I oui lil VARA 8 00 Nieuws 8 15 over de geblokkeerde gelden Oeblokkewd geld is voor de redithebbenden een oi ezelUg bezit omdat de kansen op deblokkeering steeds geringer worden en bezig zijn geheel te verdwijnenVelen meenen nog gebloWieerde saldi bij de financiaring van het bedrijf te kunnen besdiouwen ala beschikbare middelen Deze opvatting is fout evenzeer als het fout is te meenen dat geblokkeerde gelden voor goed voor de eigenaren verloren zijn Nu echter is slechts één vrij onaantrekkeUjke bestemming ervoor overgebleven betalen van enkele belastingen Een andere bestemming kan van 4 14 Juni aan dit geld worden gegeven door inschrijving in het Grootboek 1946 Op die wijze kan het zij het pas na een periode van maximum 2 2 iaar in vrij geld worden omgezet De minister bestreed de dezer dagen geopperde meening dat inplaats van grootboekinschrijvingen beter verhandelbare staatobligaties zouden kunnen worden beschikbaar gesteld Ten eerste zouden er millioenen obligaties noodig zijn Voorts zouden zi terstond worden verkocht en de opbrengst weggewerkt zoodat zwarthandelaars en collaborateurs toch nog hun geld aan den fiscus zouden kunnen onttrekken Een ander gevaar is dat obligaties in handen van ettelijke honderdduizenden zouden komen deze voor directe verbruiksdoelen zouden gebruiken en daarmee de jacht op consumptiegoederen zouden vergrooten Ook bestaat de kans dat velen direct zouden trachten door verkoop der staatsscHnildbewijzen vnj geld in handen te krjjgen zoodat een ernstige koersdaling met alle bedenkeliike gevolgen voor de bonafide beleggers en het staatscrediet zou zijn te verwachteri UIT DEN OMTREK Deze bezwaren beletten het onbeperkt in vrij geld verhandelbaar stellen der grootboekinschrijvingen op dit moment De minister verwachtte dat binnen een paar jaar dit standpunt kan worden herzien REEUWIJK BUjartaieuwsT O P Heeuwijk Nu de tweekamp tuischen T O P en de Viersprong geëindigd ismoeatcn Dinsdag 1 de prijzen worden uitgereikt Die avond speelden nog een vijftal P O P ert tefen de Viersprong met daar n verbonden eenige aardige prijsjes voar fe hoogste serie en de meest verbeterde oyenae De hoogste was voor deVler Proag het meest verbeterde moyenne voor T O P De uitslagen voor dien avond waren G v d Heuvel C Schakel 2 0 W Stam P v Gameren 0 2 P Riemers L Prins 2 0 L Stein T A van Dam 2 G Luitjes F van Dijk 0 2 Hiermede werden de wedstrijden met Vierapronh besloten De uitslagen van persoonlijke kampioenschap waren T van Dam A v d Voorn 0 2 C Scha 1 A Verkalk 2 0 N J van Dam F v P k 02 C Schakel M Verkaik 0 2 A RooiJ B Grooteadorst2 0 T v Dam A V d Voorn 1 1 Fiets teredit Metde Paaschdagen werd bij het café De Sport te Reeuwijk het rijwiel van heer J Oosterwijk albltr gestolen jWider dat de dader kon worden achter DeeUieming aan het Grootboek 1946 brengt u van de gang in het voorportaal Als straks de buitendeur wordt geopend kuiit ge schriiving ter markt gaan Verzuimt ee echter den eersten stap te do i dan i8 uw kans verkeken aldus prof Lieftinck Lever Brothers en Unilever N V De raad van bestuur van Lever Brothers en Unilever N V heeft begoten aan de algemeene vergadering die na verkregen toestemming van het Nederlandsch Beheersinstituut op een nader aan te kondigen datum zal worden gehouden dividenden op de gewone aandeden voor te stellen groo 22 50 en 4 45 derhalve in totaal 26 95 Sinds 1 December 1939 is op de gewone aandeelen geen dividend Het voorgestelde dividend van 22 50 komt overeen met het slotdividend over 1939 van 5 en de dividenden over de jaren 1940 tot en met 1943 Zn telkens 5 door Lever Brothers and Unilever Limited te Londen aan haar gewone aandeelhouders uitge keerd volgens de berekeningswijze voorgeschreven in de tusschen f wer dat de dader kon worden achter maatscnappjjc i e gr wld Dezer dagen reed H J H uit Gou lovereenkomst en onder herleidmg van Spaansche leger is afhankelijk van iiivoer uit het buitenland aldus Sir Alexander Cadogan gaat evenwel voort Het regiem van Franco en de repressaillemaatregen tegen politieke tegenstanders hebben langzamerhand een verslechtering in de verhouding tusschen Engeland en Spanje teweeggebracht Deze verhouding is op het oogenblik zoodanig dat de Engelsche regeenng duidelijk als haar meening te kennen geeft dat wanneer een zoodanig regiem in Spanje blijft bestaan er geen kijk is op een verbetering der Engelsch Spaansche betrekkingen en de Engelsche regeering de candidatuui van Spanje als lid der Ver Naties met zal kunnen ondersteunen Toch kan de Engelsche regeering het regiem Franco niet als een oorzaak van wrijvingen en als een gevaar voor de internationale vrede en veiligheid beschouwen Rapport over de Amerikaansche Bezettingszone Voor het eerst is thans officieel melding gemaakt van vergeldingsaanvallen door Duitschers op Ameri kaansche troepen en arbeiders en wel in het maandelijksch rapport over April van generaal Mc Narney commandant van de Amerikaansche bezettingszone van Duitschland Het rapport noemt als oorzaak van de stijgende wetteloosheid het lengen van de dagen waardoor zich meer menschen op straat bevinden het verlagen van de rantsoenen en de hangende repatrieering van verplaatste personen Deze laatsten vooral maken zich aan onwettige handelingen schuldig Roofovervalen op treinen nemen groote proporties aari zoo zegt het rapport Gedurende de maand April had Mc Narney geen vooruitgang kunnen bespeuren in den ongunstigen economischen toestand van Duitschland De geschatte industneele productie was nog steeds twee derde beneden het minimum vastgesteld te Potsdam Aan practisch alle grondstoffen voor de industrie bestaat een tekort Dit belemmert de productie de ontwikkeling van de industrie zal vooral afhangen van het ontvangen van steenkool uit de Ruhr Tape Pondaen 31 5 10l 4 102 Vi 100 101 29 5 4 Ned 41 101 § 37 Ned 41 1021 3 Ned 37 100 33 jNed 38l01 s 2 iSp cert lOO Vis lOO Vi 3NedIn 37A 97 1 97 j Bank en Crcd Inat Ned Handels Mij 124 124 4 ladoatr Oadcrn Aku van Berkel C lvé Lever Bros Phil Gloeil 1403 4 144 1163 4 II8V4 160 § 163 264 § 260 307 304 369 Pctroleam Ond Kon Petr 379 DISTRIBUTIB NIEUWS RibberUanea aiet meer p dea boa Het centraal distributiekantoor deelt ede dat met ingang van i Juni a s de distributie van rubberlaarzen beëindigd wordt Na dien datum kunnen rubbet laarzen zonder bon worden verkocht ThM ea koffiepottea vrij Thee en koffiepottea in alle maten alsmede vuurvaste thee en koffiepotten mogen met ingang van 1 Juni a s door handelaren aan uiteindelijke gebruikers worden afgeleverd zonder in ontvangst neming van punten voor serviesgoed Pctroleam voor kookdoclcindeB en verlichting Het centraal distributiekantoor deelt mede dat zij die in het bezit zijn van een petroleumkaart voor kookdoeleinden of verlichting op onderstaande bonnen deatr kaarten gedurende de maand Juni de daarachter vermelde hoeveelheid pC troleum kunnen koopen Bon 37 t m 40 der kaart ua 510 4 liter Bon 37 en 39 der kaart ub 510 4 liter Bon 70 der kaart uc 510 4 liter Bon 125 der kaarC ud 510 2 liter Hat privilege der trajectkaarthouders Gchoorgevend aan vele verzoeken der trajectkaarthouders hebben de Ned spoor wegen eertijds besloten op enkele drukke baanvakken speciale rijtuigen voor trajectkaarthouders te reserveeren Daardoor werd bereikt dat de dagelijksche beroepsreiziger meer kans kreeg op een zitplaats dan hij cie slechts zoo nu en dan uitsluitend voor genoegen rijdt Nu ingaande 3 Juni a s de treinfrequentie op vele plaatsen opgevoerd zal worden en de klachten over d tenachterstelling van hen die voorheen op algemeene abonnementskaarten reisden en van hen die op weekkaarten reisden en die ook tot de dagelijksche beroepsreizigers behoorden zeker niet geheel ongegrond kunnen worden genoemd zullen de Ned spoorwegen met ingang van 3 Juni de reserveering voor trajectkaarthouders achterwege laten Dit voordeel waarvan veel Gouwenaara op de trajecten naarRotterdam Den Haag of Utrecht van genoten is dus Maandag É s weer van de baan 31 5 138 154 147 125 260 129 129 126 135 129 31 5 29 5 Hypothcckbaakcn 1003 1003 g 100 3 2Fr Gr H b 101 3ViAlg H b IOOV4 3ViWl H B IOOV4 Pctroleam Ondcrn 3Vi Bat Olie 1013 § jqis Aandcelen Baak en Crcdict Inat A Bank 129 Indttstr Ond 120 335 260 260 102 4 101 loi A 101 van Gelder 120 Ned Gist 331 Ned Kabel 255 R dam Droogd 265 Wilton Feljen 170