Groot Gouda, woensdag 5 juni 1946

Kapttcin Klakkebos op cte Leeuwenjacht door O T Rotrn 122 En de twee giraffen werden door het gemeentebestuur van Rotter dam tot lantarenpoetser aangesteld Ze hadden gepn laddertje noodig en geen weekloon dat was dus zeer voordeelig met het opg op de slechte tijdsomstandigheden Bovendien deden ze hun werk schitterend en wie het niet gelooft moet maar net zoolang door Rotterdam gaan wandelen tot ht ze een van tweeën tegenkomt EINDE 121 Kapitein Klakkebos kreeg voor z n dierenverzameling veel geld en n groote medalje Hij ging deftig in Den Haag wonen en stak de twee negers die hij uit Afrika meegebracht had in een prachtig livrei Van het vel van den luipaard die bij de achtervolging door de politie doodgeschoten was en nog een paar vellen die hij er bij kocht kreeg zuster Ophelia n pracht van n bontjas Eiken Zondag kun je ze met z n vieren op het Bezuidenhout zien wandelen EffecteDkoersen Beurs van imstsrdain 3 6 4 6 Koa Boot 160 § 170 Ned Scheepv Unie 154 § 168 Jap I4n 125 § 130 Saikcr Oadera H V A 253 § javascheCult 115 N in Suiker Unie 120 Tabaka Oadera Deli Bat Ta Dell Mij 139 Senembah 131 ProV ea Gcm Lg 3 A dam 37 lOl 102 2 3 2R dam 37 101 101 Hypotheekbaakea 3 Fr Gr H b 101 § 3V Alg H b 100V 100ï s 3 Wl H B 100 4 § lOOVi b = bieden 1 = laten § = gedaan en icdea = gedala en laten Koersen medegedeeld door M J Ogier ö Co RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG jilLVERSUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Novelty renaders 18 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 19 00 Vervolg iloveltv Serenaders 19 15 Departeïtale uitzending VPRO 19 30 Uit 1 Psalmen RNIO 20 00 Nieuws 005 Weeroverzicht VARA 20 08 Gesprek van den dag 20 15 Openingsconcert in het Kurhaus te Schevenin n 21 00 Hoorspel 21 40 Vijftig min flin en om 22 30 Geen opgaaf ontvangen 22 45 Geestelijk leven 23 00 Weiiws 23 15 Dansmuziek 23 45 r pl 24 00 Sluiting HILVERSUM 11 415 m NCRV 18 00 Rhapsodia Sextet 18 45 Baie da Costa speelt 19 00 Nieuws 1915 Causerie 19 30 Engelsche les oor beginners 20 00 Nieuws 20 05 Vrij en blij 20 50 Causerie 21 10 Radio Philharmonisch Orkest 22 00 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 22 30 Vervolg Philh Orkest 23 00 Werken van Frans Schubert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 HILVERSUM 11 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 iWorgengebed 7 45 Gr pl 8 00 Nieuws 8 20 Gr pl 8 55 Kort keukenspfmoen 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden 9 50 Gr pl HCRV 10 00 Kamerorkest 10 15 Aiorg ienst 10 45 Sonate voor viool en piano KRO 11 00 Radio ziekenbezoek 11 45 Cello recital 12 15 O Hart voor ons gebroken 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 15 Continental Quintet 13 45 Katholieken en Protestanten NCRV Orkestplaten 14 40 Causerie voor de vrouw 15 00 Rotterdamsch Strijljkwartet 15 20 Maggie Teyte sopraan met pianobegeleiding 15 40 Vervolg Rott Strijkkwartet 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Bijbellezing 16 45 Gr pl 17 00 FiuitraHtal RNIO 17 50 Het Rijk over zee bekendheid kon worden gegeven is krachtig hnlp verleend door de betrokken Rijksbureaux de Nederlaijdsche Vliegtuigindustrie en de L S K Het toestel een tweepersoons sportvliegtuigje is genaamd Kaïrel Broese Mn Groenou naar een van de allereerste medewerkers die tijdens den oorlog helaas het leven liet Per 1 Juni 1946 staakt de N V Automobiel Maatschappij Difoga kaar werkzaamheden op vliegtuiggebied en gaan het nü gereed gekomen toestel en de hierbij betrokken menschen over naar de nieuwe Frits Diepen Vliegtuigen N V die zich binnenkort te s Gravenhage zal vestigen JDAG KOMEN WIJ IN HET THALIA THEATER IDOORSLAGPAPIER Fa B A Verzijl Kantoorboek en Kantoormachinehandel AL IN DE TOEKOMST NOG WEL EEN OORLOGSVLOOT NOODIG ZIJN Ten tijde dat de Amerikaansche marine aan de laatste voorbereidselen voor het groote atoombom experiment bij Bikïni bezig is leek het ons bizonder geschikt één der leidende persoonlijkheden van de U S A vloot te vragen ons een verklaring te willen geven in hoeverre het nieuwe strijdmiddel de vlpotstrategie of zelfs de autonomie van de vloot zou kunnen beïnvloeden Admiraal H R Hewett commandant van de 12e Amerikaansche vloot die momenteel in Parijs vertoeft heeft mij te verstaan gegeven dat hij geen angst voor zijn betrekking koestert Hewett een man van ongeveer 60 jaar is tamelijk groot Hij heeft een langwerpig bleek gezicht onder een krans van kortgeknipte grijze haren Hij is beleefd bijna hartelijk en alles behalve een zooals men placht dit te noemen zeehond Zoolang er schepen noodig zijn om de manschappen en het oorlogsmateriaal te transporteeren zeide Hewett zijn er ook oorlogsschepen noodig om de landing in tijden van oorlog te beschermen Het is zoo klaar als de dag dat de dagerf der marme absoluut nog niet zijn geteld De oor logsvloot behoudt haar belangrijkheid Het gaat er hoogstens om de plannen voor een slag en de strategie van den zeeoorlog aan de nieuwe omstandigheden aan te passen In de toekomst mogen veel eenheden niet meer worden geconcentreerd op een relatief beperkte plek en is het noodzakelijk nieuwe methodes voor de verdediging te vinden Het experiment bij Bikini wordt juist voor dit doel gehouden De linieschepen met hun nu reedS zoo aanzienlijke kracht van vuren welke men indien noodig nog zal versterken vertegenwoordigen voor lederen tegenstander een macht waarmede rekening is te houden om hef even of die tegenstander vanuit zee of uit de lucht aanvalt zelfs om het even of hij atoombommen werpt of niet De afweerkanonnen van de vloot hebben in de afgeloopen oorlogsjaren verschrikkelijke verwoestingen aangericht onder het luchtwapen van alle mogendheden Steeds weer moet de nadruk erop worden gelegd dat de uitvinding van nieuwe strijdmiddelen zelden zoo revolutioneerend werkt als men geneigd is altijd in de eerste dagen van het gebruik ervan aan te nemen en men zal zich ook herinneren dat bijna nog ieder aanvalswapen zijn tegenpartij bij de afweer heeft gevonden Toen de torpedo s voor het eerst werden afgeschoten was men ook van meening dat rtü het einde van de oorlogsmarine was genaderd Ook van het groot aantal U booten welke Doenitz had ingezet weder aangenomen dat zii gemakkelijk tot een omwenteling in de zeeoorlog techniek zou kunnen leiden daar deze geschikt schenen te zijn om groote eenheden welke niet in convooi voeren te verdrijven In Amerikaansche marinekringen is men ervan overtuigd dat evenmin de uitvinding van de atoombom een beslissende verandering zal brengen in het bestaan van de oorlogsvloot Toch zou men een oordeel hierover echter nog moeten opschorten todat is aangetoond welke resultaten Bikini oplevert het komt me echter zeer zeker te vroeg voor om van het luchtwapen te spreken als de toekomstièe heerscher der oorlogen Er zijn geen dergelijke he erschers want in den oorlog heeft men alle klassen noodig om te strijden en te overwinnen d w z het landleger het luchtwapen en de marine Er zijn schepen noodig om de vhegtuigen van munitie en brandstoffen te voorzien Een veroverd land kan noch met schepen noch met atoombommen worden bezet Aangezien de sarnenwerking der drie deelen van een leger in de toekomst indien mogelijk nog nauwer moet zijn dan in het verleden wordt in onze vlootkringen het voorstel van president Truman als absoluut verstandig beschouwd volgens welk voorstel de verschillende commando s over de drie deelen van het leger moeten worden gefusioneerd Eén opperste commando is er noodig P VOOR UW RECLAME iN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD 6IQIIT 60UDII hetwelk de noodzakelijke coördinatievraagstukken uitwerkt Dit schijnt mij ook de eenige mogelijkheid toe om aanvallen te verhinderen of indien aanvallen plaats vinden den succesvoUen strijd tegen een met atoombommen uitgerusten vijand aan te binden Wat onze houding betreft tegenover het door den president beschikte experiment bij Bikini deze manoeuvre wordt operation crossroad genoemd kijkt de marine met groote belangstelling toe wat er te zien zal zijn zonder echter aan diep ingrijpende veranderingen te gelooven Er zouden al heel groote verrassingen moeten komen welke niet konden worden voorzien Vermoedelijk zullen de uiteengespatte meialen onderdeden der groote voor het experiment op te offeren schepen volkomen verdwijnen maar dat vormt geen sensatie meer In ieder geval doen wij onze uiterste best opdat het experiment zoo normaal mogelijk kan worden doorgevoerd indien in dit verband van normaal mag worden gesproken De door ons uitnoodigde toeschouwers zijn aan geen enkel gevaar blootgesteld want zij zullen de explosie van een atoombom slechts op een veiligen afstand mogen aanschouwen terwijl bovendien alleen zuiver mechanische hulpmiddelen gebruikt zullen worden om de waarnemingen vast te leggen welke voor ons van belang zouden kunnen zijn INDIË SJAHRIR TEGENVOORSTELLEN NeBierlandüche aanbSd vêr onder verwachting der Indonesiërs Sjahrir die uit Djokjakarta waar hij besprekingen met zijn katiinet heeft gevoerd te Batavia is teruggekeerd heeft aldaar medegedeeld dat de Republikeinsche regeering de Nederlandsche voorstellen verwerpt omdat zij ver beneden de verwachtingen blijven Zij zal met tegenvoorstellen komen Zijn kabinet heeft reeds alle mogelijkheden overwogen welke zich zouden kunnen voordoen indien de Nederlandsche regeering deze tegenvoorstellen zou verwerpen In een persconferentie heeft Sjahrir o m verklaard dat de voornaamste rederten van de teleurstelling welke de Nederlandsche voorstellen bij de Indonesiërs hebben gewekt is gelegem in het feit dat de Nederlanders hebben geweigerd de onafhankelijkheid van Sumatra de facto te erkennen ofschoon er ook nog andere punten zijn Hij zeide verder dat hij met kon voorspellen hoe de Nederlandsche regeering zal reageeren op zijn tegenvoorstellen Het ontwerp van deze voorstellen wil hij trouwens eerst nog Soekarno ter goedkeuring voorleggen De NederlandersN hebben nimmer gewiegd aldus Sjahrir dat hun voorstellen het uiterste waren waartoe zij wilden gaan Met betrekking tot de radiotoespraak van den radiospreker Soetomo waarin gezegd werd dat de Indonesiërs klaar stonden om binnen nkele dagen Soerabaja en Batavia aan te vallen zeide Sjahrir dat Soetomo niets met de T R D of eenige andere officieele organisatie te maken heeft Wij hebben over hem en zijn radiostation geen controle zei hij woordelijk Sjahrir was voorts van meerting dat men in het binnenland in het algemeen niet sympathiek staat tegetiover de rijstleveranties aan de geallieerde gebieden omdat de algemeene indruk was dat de besprekingen met de Nederlanders waren mislukt Hij wacht thans nadere rapporten over de algemeene houding ten aanzien van dit vraagstuk af Verklaring van Sjahrir Het republikeinsche persbureau Antara brengt een bericht over een door Sjahrir aao een correspondent van United Preis verleend interview S ahrlr zou hierbij verklaard hebben dat het geheele Indonesische kabinet hem op het stuk van de onafhankelijkheid van Indonesië ondersteunt Volgens Antara heeft Sjahrir verder nog het volgende verklaardi De houding van de Nederlanders in deze kwestie is negatief De manier waaaop zij handelen doet ons ten aanzien van hen twijfelen Wij hebben meer vertrouwen in de Britten dan in de Nederlanders omdat de Britten ons niet aanvallen Dit alles is de reden dat tot de Ver Naties een verzoek zal worden gerioht om te intervenieereo indien de Nederlanders het verzoek van Indonesië om onafhankeiqkheid zouden afwijzen Een officieel communiqué over den toestand in Indonesië In het Noordelijk deel van Batavia hebben zich eenige kleine gevallen van roof voorgedaan Een Nederlandsche patrouille is beschoten waarbij een soldaat werd gewond n het Zuidelijk deel van Bandoeng heeft n zware ontploffing plaats gehad Een brug ten Noorden van Tjipoekan is door de Indonesiërs opgeblazen en 4 6 3 6 Tape Fondsen StaatalccBia0CB 101 Vi 102 100 4 88 125 1 fïed 41 101 4 37 Ned 41 102 § 3 Ned y lOOVi 3 3V Ned 3810lVi l003 i 2 Sp cert 100 §100 V 3 Ned In 37 A 97 97 Bank en Crcd Iaat Kolon Bank lOS N Ind H B § Ned Handels fJli 120 149 169 117 I2OV2 175 Indastr Oadcrn Aku van Berkel Calvé 296 325 400 H9 A 270 § 295 Lever Bros Phil Gloeil Petrolctun Oad Kon Petr 375 § Scheepvaart M Hol Am L 143 dopr onze eigen genietroepen weer hersteld Te Padalarang is een stelling van een Britsche compagnie door geweren en machinegeweren vanuit het Noorden beschoten Er werd gedurende een nacht met tusschenpoozen geschoten Het Djrakah station te Semarang is door de Indonesiërs bezet die later door Nederlandsche troepen weer wer i den verdreven Drie aanvallen op Nederlandsche stellingen ten Noorden van Toegoe zijn afgeslagen Daarbij werd een persoon gewond Een aantal wapens is buitgemaakt Soerabaja en Kletek blijven nog steeds het tooneel van botsingen Op 31 Mei is een patrouille door ongeveer 50 Indonesiërs aangevallen waarbij een gewonde te betreuren valt Op 30 Mei hebben Nederlandsche mariniers de door terroristen bezette stellingen in een Zuidelijken sector van Soerabaja aangevallen en zijn tot ih Tjimandi doorgedrongen Er is hevig tegenstand geboden te Betro de Nederlandsche verliezen bedroegen vier gewonden Op 31 Mei is het gebied van Betro gezuiverd en verscheidene mijnen opgeruimd Te Grobogan en Poeloekan zijn patrouillegevechten geweest Het Negara vliegvdd is voor gebruik gereed gekomen e Medan werd een Britsch Indische soldaat gewond in een gevecht met Indonesiërs toen Britsche troepen een verkenning uitvoerden in het gebied van Bapoe Tijdens een later uitgevoerde verkenning werd een ander soldaat gewond Te Padang is een verbod uitgevaardigd om zich tusschen 18 30 en 06 30 plaatselijken tijd op straat te begeven Samenscholingen van meer dan 6 personen zijn verboden Nieuwe scholen op Sumatra 3 6 4 Aaadcelea Baak ca C ediet Iaat 129V A Bank 128 R Bank 132 Tw Bank 135 ladaatr Ond v d B öjurg 247 6 Pr Lev Br 1367 1383 4 van Gelder 118 117 133 139 V 290 355 270 148 1387 94 201 1083 4 185 350 § 260 1201 125 § 90 198 106 182 § Ned Gist Ned Kabel Blectr Mij AntemN Bez N Ind Gas Haadel Mij Borsuml Curac H Ned Wol qew Byenk 132 140 131 37 L S mi n 101 b 3 Bat 01ie 101 Vs 102 De Ra jat bericht dat op Sumatra 800 nieuwe lagere scholen zullen worden gesticht Op de regentschapshoofdplaatsen zullen Mulo scholen worden geopend