Groot Gouda, donderdag 6 juni 1946

P GROOT GOUDA m p j ASCTBA redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijtaen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda ALGEMEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K Redactie eo adalBistratie NUMMER 246 DONDERDAG 6 JUNI 1946 Xnrp rJz ST t i S BeslissingswedstrJid Handbal Op Maandag 10Juni 2en Pinksterdag speelt Vlres et Celeritas tegen C W P uit Leidschendam den besllssingawedstrijd om het kampioenschap der 2e klasse district West B van het N H V De wedstrijd het Neptunes Evangelisatie saaujakomst In Gouda zal a s Vr dag wederom eenevangelisatiesamenkomst gehouden worden In de bovenzaal van Het BlauweKruis aan de Westhaven s avonds om 8 uur Deze bijeenkomsten die onafhankelijk 1 worden gehouden op van eenige kerk of richting zijn maar terrein te Rotterdam ten doel hebben om de positieve boodschap van het evangelie uit te dragen genieten een toenemende belangstelling De heer b Klein Haneveld evangelist te Bodegraven hoopt ditmaal te spreken over Levenslast en levenslust Passagiersl st Kota Baroe Vauaf heden ligt op ons bureau ter Inzage de passaglerslQst van de Kota Baroe welke vermoedel k op 11 Juni a s te Riotterdam zal aankomen BURGERLIJKE STAND Geboren 2 Juni Rober J J zv W P V Wilgen en W v Wijk Kareklelstr 114 Marlnus J zv D C Uijl en J C Schat Kon Wllha weg 231 Juni Jannle M A dv J v d Vliet en A Vink R V Catsweg 92 Theunls W zv G Verwelj en J Hofstede Crabethstraat 39 CornelU T zv J de Jong en TVermelJ R v Catsweg 160 Cprla dv A Verlaan en K v d Kraats Hoefsteeg 5 Gerardus FM zv W H P Verkerk enC W Compeer Walvlssfraat 96 Juni AUegonda C J M dv W J LFrederiks en A C Mertens Markt 15 Johanna W dv JJ de KelserenGKeijmel Speldemakerst 20 Juni Georg L zv G L Dortland enN H V Vliet Lflsterbesstr 10 Cornells G ZV CHeiJ en MS Natrop Fluw slngel 73 Franciscus J G M zv M FF Verkaaik en J W Verweij L Tiendew 37 Getrouwd t 5 Juni N Broekhuisen en E de Jongh CvPruissen enGvdLaan W Koster en E W Broekman C de Jong en M de Jong J v Arkel en C Postma D Ernst en C Vermeulen J N CTuljnenburg en A Dekker J Ernst en A Verstoep 6 Juni T Vuijk en M M van Vliet STADSNIEUWS De gcdenkateea aan het Stadhnis Zooaii men weet had het HcrdenkingS comité aan Professor Wenckebach verïocht een ontwerp te maken voor een Bonumcnt ter herdenking van verdrukking en bcvrQding Dit monument zou In den xUwand van het stadhnis worden aangékacht Prof Wenckebach heeft aan het comiii twee ontwerpen in gip voorgelesd Eén dssrvan gaf de voorstelling van twee perionen die een ewonde helpen achter m groepje staat een figuur die beide armen omhoog heft en opziet naar twee uotko de Vrede en de Victorie belde ia ka top van het blinde raam waarin j HAASTRECHT Burgerl ke stand Geboren 26 Mei Maria A dv J A v Leeuwen en J W Rondeltap 28 Mei Jacobus A M zv P G Klarenbfcek en C M Steenbergen 29 Mei Alle dv AGde Wit en W N Kool 30 Mei Trijntje M dv W S v Dam en C M Verkerk Wetsovertreders voor den Kantonrechter Niet naar school i h Orgclbesptling in de St Jan Gisterenavond gaf Mejnffr Blom eenorgelbespeling In de St an met medewerking van den Heer de Munck fluit IDe buitenstaander x l zich waarschijnlijk nauwelijks bewust zijn van de techoniwerp V nlsche en artistieke voorbereiding die een Het tweede ontwerp met een forsch uitgevoerde voorstelling van St Joris en de Draak mede bekend door den St Joiisdag van de Padvinders had echter de voorkeur van het Comité Prof Wenckebach neemt thans maatlegelen ter verkrijging van de noodige natuursteen die slechts schaarsch aanwezig is en deelde mee dat hij al zijn best zal doen om tegen Mei 1947 het fflonument gereed te hebben Onder de voorstelling van dit symbool van den moedigen strijd tegen al wat kwaad is zullen de namen komen van diegenen die in het verzet gevallen zijn Voorts zal er melding worden gemaakt van het getal van diegenen In Gouda die tengevolge van den oorlog omkwamen Het geheel belooft een mooi monument te worden In den zijgevel van het stadhuis zooals dit zal worden gerestaureerd üog geen ontwetp voor het gedeokraam ia de St Janskerk aanvaard Het comité tot stichting van bet gedenkraan in de St Janskerk beeft nog geen van de ingezonden ontwerpen voor uitvoering la glas kunnen aanvaflrden Aan den heer C Meisfhke te Rotterdam Is verzocht mede een ontwerp in te zenden Dit zal moeten geschieden vóór 1 Nov a s Ook de kunstenaars Charles Eyck en Hans van Norden worden In de gelegenheid gesteld tegen dien tijd hun definitieve ontwerp aan het oordeel van de commissie te onderwerpen Wipmolentje naar Arnhem orgelconcert vereischt wil het tenvoUe slagen Eén melodie kan door het gebruik van andere registers door koppeling enz op zeer verscheidene manieren ten gehoore worden gebracht Deze z g registratie is afhankelijk van het klankeigen van een orgel zij kan dus door de componisten slechts onvolledig of in het geheel niet voorgeschreven worden en Is dus het werk van den organist Voegt men daarbij dat hetgeen gespeeld wordt op het orgel anders klinkt dan in de kerk dan krijgt men eenlgszins een beeld vaij de moeilijkheden waarvoor de concert gever zich geplaatst ziet Mcj Blom heeft bewezen een talentvol organiste te zijn die eenmaal afgestudeerd haar plaats zal innemen onder de goede organisten die ons land telt Speciaal viel de fijnzinnige registratie op an het koraalvoorspel van Krebs de goede uitvoering van de ainzone en Fuga va Timmermans De min of meer chromatische melodiek der canzone kwam bijzonder goed uit tegenn de achtergrond van gesluierde zestiende figuren de fugathema s kwamen duidelijk naar voren tegeÉ de polyphone begeleiding Jammer was dat tengevolge van een mankement aan het orgel een prestaat werkte niet de bastonen in Bach s fuga minder goed te volgen waren Bonset s Thema s met variaties is een met knap vakmanschap geschreven compositie De echo effecten deden het bijzonder goed het geheele werk is een bewijs van de meesterlijke variatietcchniek waarover haar schepper beschikte De Munck had In Bach s so ate met de aceoustische moeilijkheden waarvoor een solist bij ons orgel staat tekan pen In t Allegretto Pastorale van v d Sig tlnhorst Mefler bewees hij een goed fluitist te zijn Op initiatief en door bemiddeling vaa den museumconservator Helbers is door het Nederlandsche Openluchtmuseum te Arnhem een houten wipmolentje aangekocht Dit molentje stond in het poldertjelagtsloten door de Gouwe en de NieuweVaart Aangezien deze kleine polder thans door de gemeente Gouda voor Industrieterrein wordt volgespoten washet wi moleatje dat een lager gelegen tuk land vaa den veehouder C Spruit droogmaalde overbodig geworden Inmiddels is het in zijn gpheel naar Arnhem overgebracht waar het niet alleen te bezichtigen zal zijn maar waar het ook zijn oude functie van watermolen zalvoortzetten Het Is een welkome aanwinst voor liet Openluchtmuseum dat in den strijd om Arnhem en door een bezetting van S S zeer heeft geleden Het groote kerkgebouw leent zich bijzonder goed voor fluitsolo Syrinx kreeg een klankvolle wedergave mede dank zij de technische vaardigheid v n den solist Zeer te betreuren was het dat de kerk zoo slecht gevuld was even eens dat verschillende laatkommers niet de fijngevoeligheid bezaten te wachten tot het eerste nummer voorbij was Luide Voetstappen en drukke redeneerlnf waar men zal gaan zitten getuigen van niet veel tact en opvoeding Radio praatjt Stadispaarbank Stortingidicnst Id de maand Mei Ingelegd In 8125 posten Terugbet In 3146 posten Meer Ingelegd dan terupbtt Saldo per 1 Wfel 1946 Saldo ultimo April 1946 Ultimo Mei 1946 Spaarboekjes in omloop Rekeninghouders Het wekelijks radio praatje via de RadioCentrale ta Gouda voor Ned volksherstel over Gezinsherstel zal in verbaad mst 2en Pinksterdag op dien avond niet plaats vindea maar Dinsdag d a v na de aieuwsberlchten en 196 625 59 179 647 29 Verseet U niet f 16 978 30 f3 198 216 05 f3 215 194 35 dat U morgen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 6 en Uw naam begint met de letter 842 2661 R S T U en V 8503 een schoenenbon kunt afhalen Ultimo April 1946 Spaarboekjes in omloop Rekeninghouders 5841 2660 8501 2 Meer U moet medenemen Uw tweede distributiestamkaart en het nieuwe inlegvel en U kan terecht van 9 12 uur in de Gymnastiekzaal aan de Peperstraat Damnienws van Damlnit Damlust 1 speelde 4 Juni den beslissingswedstrijd tegen Moordrecht om den beker Damlust toonde dat het haar ernst was en sloeg Moordrecht met 14 6 Ook de vier reserves wonnen 0 2 0 2 2 0 2 t 1 1 02 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 02 02 De uitslagen lulden als volgt Moordrecht Damlust P Twigt A vd Berg G V Jeveren M Zijlstra C Terlouw NN H AdmiraalP T om A Multem A de Frankrijker G Twlgt M Vermeulen Verhoef H v Eljk M Boere A Kooy J v Jeveren J L Bol C de Joode P Versloot Reserves G de Bruin A v Beuzekom Blom P Verboom P Verhoef N Gerhards M Terlouw A Rodenbach 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2 De uitslagen van da onderlinge competitie van IDamlust lulden als volgt A vd Berg A Kooy C MolenaarA Boer P Schouten A Beuzekom P Schouten M Zijlstra C Molenaar A Beuzekom M Zijlstra P Versloot P Tom P V Dam P Tom H V Bljk C Molenaar P V Dam P V Dam P Slleker 1 L Bol P Slleker N vd Wouden P Schouten J L Bol J Backer C Molenaar P Slleker A Kooy P Slleker N Gerhards P Versloot M Vermeulen C Motenaar Ik kan ze veel te goed thuis gebruiken Hij Is al zoo groot enz enz dat zijn zoo de gewone antwoorden op devraag van den kantonrechter Waarom is Uw dochter zoon niet naar school Coriel is zoon van C de H scheeneen nogal aardig Inkomen te hebben van dit inkomen zal nu f 10 bet ald moeten worden tenz papa 4 dagen gaat brommen f 15 boete of 4 dh was de straf die M J V L opgelegd omdat haar dochter thuis had gehouden Van U kreeg f 3 of 1 dh de W het dubbele M H verleende weinig medewerking bij de uitvoering van de leerplichtwet met f 10 subs 3 dh hoopte de kantanrechter de medewerking te vergroeien Omdat erbij E T eenige verbetering te bespeuren viel bleef het voor hem bij f 0 50 of 1 dh Voor onbepaalden t d werden aangehouden de zaken tegen C v T en C v G M V S die beweerde weduwe te zijn maar naar later bleek reeds 15 Jaar geschelden was wat volgens haar weinig verschil ulttönakt kreeg een flinke boete Ze repliceerde hierop nou dan ga ik maar naar den Noordsingel en moet ik mUn kinderen maar meenemen De kantonrechter maakte er toen maar f 1 van A J V werd veroordeeld tot f 5 f 2 dh P H M wiens dochter hem moest helpen schrijven kwam er met f l of 4 dh af G J had zijn zoon thuis gehouden van school omdat zooals hij zei mln prei Schermerhorn in een reden het 8e leerjaar een ramp had genoemd hij noemde het grenadier figuren in de schoolbanken De elsch van den ambtenaar van het OM van f 15 of 5 dh werd door den kantonrechter verlaagd tot f 5 subs 2 dh Sprokkel Voor het trekken aan een bel werd een Inwoner van Oudewater veroordeeld tot f 15 of 10 dh Voor het rijden zonder licht werd K V uit Ouderkerk veroordeeld tot f 4 of 2 dh tegen H de S werd het zelfde geeischt de kan UleccUeiM Weersverwachting mcdcgcdnlé door het K N M I tot msrgenavMt Heldere nacht overdag wisselende bewolking met hier en daar nog een enkele bul Matige wisselende wind Koel weer 7 Juni Zon op 4 22 onder 20 55 Maan op 13 00 onder 1 58 Mat Is r in Gouda ta doant Reunie Vrijdag t m Woensdag Kerel van de Kustwacht Toeg lederen leeftQd SchouwburgBloicoop V rljdag t m Wo B dag Gekooide Jeugd CToegang lederen leeftQd Thalla Theater Vrijdag t m Wocnadag I Hoe langer hoe gekker Toegang voor icdcrcB leefl a Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en teven Woensdagavond van 7 9 uur Donderdag 6 Juni 2 uur Excursie van Vrouwengroep P v d A naar De Producent Vertrek Roode Brug Idem Leger des Hells 7 30uur Openbare Samenkomst Leiders adjudant en mevr J Drentje Idem Nieuwen Schouwburg 7 uur Eerste van de 4 concerten In de Beethovencyclus Orkest R Ph O o l v Gynla Bando REEUWIJK Loop der bevolking UIT DEN OMTREK Ingekomen J Akerboom uit Boskoop in E 59 W vd KlelJ uit Gouda In B 9 M Boere uit Amsterdam In B 20 Vertrokken KI Duljs wed J de Zeeuw van H 131 naar D ume België J J Blok echtg van H G Englese uit E 135 naarSchkdam J I v Z est van D 116 nn rRuwiel W M Stalenburg van H 159 naat Rotterdam J D Verdoes van E 48b naar Katwijk Nieuwe BonneoÜjst van 9 t 22 Juni 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 606 316 320 algemeen 800 gram brood 400 gram brood 200 gram kaas 100 gram bloem 1600 gram brood 800 gram brood 2 kg aardappelen 100 gram kdas 315 algemeen 314 algemeen 313 algemeen b 61 reserve c 61 reserve b 62 reserve b 63 reserve Bonkaarten kf 606 BMV BMV BMV tonrechter maakte er f 2 50 of 1 dh van terwijl M v E voor het zelfde feit f 1 50 of 1 dh kreeg 125 gram boter 125 gram margarine 100 gram vet C J M had In strijd laten handden met de arbeidswet door een carrier met papier door trappen voort te laten bewegen Daar in M s bedr f behalve in het groot ook In het klein gehandeld werd was dit niet geoorloofd Voor het grootbedrijf was het n l niet strafbaar De fietstocht v n den knecht werd echter uitgevoerd voor het groot en het klein gQg and Ve getables 443 aardappelen 2 Kg aardappelen a 49 melk 2 liter melk b 49 c 49 melk 3 Hter melkBonkaarten kd en ke 606 815 816 algemeen 800 gram bro d 814 algemeen 100 gram kaas 813 algemeen 100 gram bloem 822 algemeen voorinlevering 500 gram banemca d61 reserve 800 gram brood e 61 resp 500 gr rijst kindermeel of kinderblscults Bonkaarten kg 606 BMV algem BMV algemBonkaarten 747 748 249 vleesch plm 16 oz Ment karakter van deze kwestie zal over 14 dagen schriftelijk uitspraak gedaan worden A de K reed op een motorrijwiel waar echter van alles aan ontbrak Aan het mottorrljwiel ontbrak een spiegel een geluidsinstallatie een geluidsdemper en de rem verder was noch een rij aoch nummerbewijs aanwezig Voor dit geheel aan overtredingen ofschoon het ontbfekan van een geluidsinstallatie en het ontbreken van den geluidsdemper tach wel tegen elkaar opwegen werd K tot f 26 of 10 dh veroordeeld H K had zich destijds in het motorr den geoefend had das geen ri baw s waarvoor hij nu I 4 af 2 dh tegen zlsh hoorde uitspreken Tot slot stond nog terecht de belastiagambtenaar H K wiens zooa met een mator had gereden zonder in het bezit te z a van een rijbewqs volgens K reed de Jongen voor de aardigheid om het te leeren Het OM eischte f 25 of 10 dh de kantonrechter maakte er nadat K beweerd had dat het op zijn hoofd neer kwam f 7 50 of 3 dh van K vond dit nog te hoog dat vinden de meeste menschen ook van hun belastingpapieren en vertelde toen dat de dagvaarding onjuist was daar zijn zoon niet In 1927 zooals op het vervalschte persoonsbewijs staat en dus ook in de dagvaarding maar In 1921 waarom moest die Jongen ouder gemaakt worden geboreb was In een eenmaal uitgesproken vonnis wordt echter geen verandering gebracht K scheen echter wel iets voor hooger beroep te voelen 125 gram boter 125 gram margartsic ld en Ie 616 100 gram vleesch bedrllf wat de zaak er niet eenvoudiger Bonkaarten la Ib ic OUO OP maakrin verband met hetprlndpieele 247 248 150 gram vleesch 1 Kg aardappele 6 Liter melk 743 aardappelen d 49 e 49 melk Tabakskaarten enz t 31 2 rants tabaksartlkalea naar keuze geen imp rt V 31 100 gram ocolade f suikerwerken X 31 2 rants tabaksartlkalea naar keuze geen Import Van de bonnen voor suiker 374 en 874 is de geldigheidsduur verlengd t m 22 Juni De volgende week zullen bonnea worden aangewezen voor melk aardapp boter Jam koffie cacao tabak en versnaperingen Oi de bbn voor Meat and Vegetables mag reeds Vrijdag worden gekocht