Groot Gouda, donderdag 6 juni 1946

TBi KOOP 4 riems toerkano benevens 2 oude fietsen z banden en wat r wielonc erdeelen Te bevragen Jan van Henegouwenstraat 1 Bod gevraagd op gouden Heeren horloge 15 steens Ancre Union zware gouden ketting ong 35 gr pracht stel Jochems L Nóodgods raat 29 Te koop gevraagd een i g st z KINDERWAGEN Br onder no 7905 bur v d bl Door Heer gevraagd omgeving Korte Akkeren NET PENSION tegen 1 Juli met huiselijk verkeer Br onder no 7887 bur v d bl Tegen vi f gulden per dag biedt flink net meisje zich aan als WERKSTER i Br onder no 7879 bur v d blad Gevraagd voor de Pinksterdage een werkster lieden werden wQ verbied met de 1 geboorte van eeaZoonenfiroert e Johannes Marinas Wi noemen hem HANS M Britsemmer A Britsemmer Boere Gonda 5 Juni 1946 Nieuwe Haven 39 Efiiliiisitiisiiiiliflist Visdag 7 Jnai a avonda om 8 u ia de bovenzaal van Het Blanke Knals Westhaven 5 Sptcker b Kleia Haaeveld Evang te Bodt t Ondcrwixp Ltvtnslmat en Levenuiast De Heer en MeyrQuw J CHAPPIN van Boele geven met grootc vreugde kennis van de geboorte van hun zoon JACQUES Gouda 5 unl 1946 Burg Martenssingel 49 KoHl kllcn nlatcrcn I Voor Gouda ca Omstreken vraagt groot Volks en Levens ver z M voor oltbr van haar organisatie HOOFD vertegenwoordiger JAN BOTH Salaris en provisie Brieven no 7893 bureuau van dit blad en JEANNE DE BRUIJN geven U bi deze mede namens wederzijdscbe Ouders kennis van hun voorgenomen Huwelijk waar van de voltrekking D V is bepaald op Donderdag 20 uni a s HuwelljksbevesUging in de Chr Gercf Kerk Gouwe te Gouda des namiddags 3 u door den Weleerw Heer Ds G Koenekoop Gouda 6 Juni 1946 Ridder van Cntsweg 244b Fluweelensingel 30 deceptie 20 Juni drs namiddags van 56 uur Hotel Ccntrar Markt Gouda Toekomstig adres Burg Martensstraat 7 Gouda Jongelui die wenschen te trouwen zoeken KAMERS f1 met keuken of gebruik daarvan Br onder no 7891 bur v d blad eïT i III STICHTIHC 1940 4 $ POSTGIRO 194015 voor diegene die mij aan een woonhuis helpt v 5 pers Liefst in het Oosten van Gouda Er onder no 7909 bur v d bl Extra Tabaksbon il r Bkt nagewcicn nur er ii volap lichte ahag ea een prachtige collectie aigaren en cigarilloa Ztadt euUgc BeIccM aubcvdcad Jok Graafland de la ReijlaanlZ SigattBrnagniin P S D oieawc reUgidi Ncd Spoorw ligt voer iedeteen bij oni tci Inzag Te koop gevraagd een in goeden taat zijnde ROEIBOOT Vriienhocff Burgvlietkade 83 Te koop Kaatoorschrijfmachine merk Remmington of te ruil voor Engcbche Kinderwagen of een in goeden staat zi nde naaimachine Br onder no 7910 bur v d blad Gevraagd een MEISJE voor halve dagen Mevr STRAVER Herzogstraat 3 liW mill i DE KOFFIE EN THEEZAAK i SCHOUWBURG lll lil BlOSCOOP i Gouda s mooiste Theater met de groote films Vaaaf Vrüdag tot ea met Wocaadafl Tcrtooaea w4 cea GRANDIOOS PINKSTESPROGBAMMA NOÊL NOËL in het ontroerende prachtige filmwerk Gekooide Jeugd La Cao aox Roailgnott met het bekende Fransche Jongenskoor les Petits Chanteurs èla croix de bois Dcxc tmlUagcwoa aiodlt Ala aanraa dt p f scgt dat liit de Piaaidie laagcautad U werd wektalaag gcprolaagccid la de grootc Thcatcit teAattcrdan ca Dea Haag Tacgaag ALLE Iceltltdca Aanvang der voorst Vrijdagavond 7 u en 9 15 n Overige dagen 3 u 7 u en 9 15 a Zondag en Maandag Ie ea 2de Pinksterdag 4 voorst 3u 5m 7 o en 9 15 n Plaatsbespreking 1 uurvoor iedere voorstelling Afederlandsche Spoorwegen TIJDELUKE BEPERKING RUWIELVERVOER H t vervoer van rijwielen alt bagage over afstanden grooter dan 40 km kan niet met treinen naar keuze van den reiziger plaats vinden van 7 Juni t m 11 Juni 1946 Gedurende dit tijdvak zal aflevering dezer rijwielen binnen 24 uur geschieden MVarzulmt niat Uw rQwlal duidel k en doelmatig van Uw naam en adres te voorzien PINKSTER RECLAME Jonge Hanen Braadkuiken KIppenpouIct f 1 50 ff S OO r kso f 5 00 f 3 50 p p Atles franco thaUbezorgd I Aanbevelend J Verschuur L Noodgodstr 13 15 Tel 3238 Wilt U een lekker stukje vleesch of iets fijns op de Boterham i oor de Pinksterdagen Ga dan naar SiBDBr IIDDERSMt Gouwe 186 Tel 2067 TH ALI A TH EATER Kleiweg 103 Tel 2230 Gouda Vaaaf Vrüdag tot ea met Woensdag Na zes jaar van onderduiking komen weer in het van ouds bekende Theater STAN LAUREL en OLIVER HARDY in het groote lachsucces Hoc Uut hoc ekkcc Toegang alle leeftijden Aaavaag der ▼ oeratelliafea Dagelijks 3 u 7 a ea 9 15 uur Zaterdag 2 ndag en Maandag 4 voorst 3 5 7 ea 9 15 n Plaatsbespreken Dagelijks van 10 11 uur aan de Cassa ca 1 uur voor iedere voorstelling Wij perwachten binnenkort weer een groot Prannch plmwerk VROUWEN CEVANGENIS Bezoekt met de Pinksterdegen het mooie speel fruit en dierenpark DE RLEINE BETUWE te Hamitrecht b a Vliegtuig Doolhof Rudgebaan Ponyrijden enz 2e Pinksterdag BAL met medewerking van de bekende dansband The Ofcé Rhythm Stars o l v den heer Den Held Speciale busdienst Gouda Kletne Betuwe v v leder half uur vanaf het Station p consumptie Beleefd aanbevelend A Bolk ea Zn WEVER s Bakkerijen bieden een keur van f I Zie onze etalages By inlevering van Vh Itter melk y S v p voor Zaterdag Vrüdag melk inleveren 11 8 fijne Tompouces oi 10 Doomsoezen Prys 12 cent per stuk BAKKERIJ WEVER Kleiweg 46 en Nieuwe Markt 25 Lampenkappen Atelier vraagt Leerling Naaisters Hoog loon Aanmelden Peperstraat 14 REUNIE BIOSCOOP THEATER Dlnctic T J T d Taotca GMfc Grootich Pinktterfeeêt Programma Vanaf VKIJDAG 7 JUNI ta WOENSDAG 12 JOW In woedende ttormen tustchen t Poolijs ter zee en m de lucht MANNBNMOBD BN VKOUWBMBBI Btt FRANCES DEE RANDOLPH SCOTT Kerels van de Rnstwacbt Vooraf O B Zwitsersche reis van Prinses Juliana ea PiIh Bernhard K L M vlucht Amsterdam NewYork en voetbalwedstrijd België Nederland te Antwerpen en nog een speciale Pinksterverrassing met groot Uchiacca To g ng Uderet laft é Plaalibciprclito dagciitlu li ar voor dtn anirana vaa Icdcfe Toooltlll Bcxockcn bulten Gouda kuoncB tchriftclijk plaalicn opgeven aaa de iliMtk Deic moeten uur voor den aanvang xl n afgehaald Vrijdag 7 EN 0 15 UUR Zaterdag Dlnidag en Woenedag U TU U 9 1S U Beide Pinlceterdagen S U B U 7 U EN 0 15 U Het oordeel van dulxendcn beio ker iteri Reunie ledere waek een goed prejtMW BLOKKADE kontl De aeeit l eiprokcn film vnn de heele wtteld b brandaod modtfB vraagatnk 11 r Vanaf DINSDAG 11 JUNI nemen wij iijdelijk weer STOOM en VEDFGOEDEDEN aarf MUL Gouda V SIGARENROOKERS I i Wij bieden U voor de Pinksterdagen een keuze uit ea fraaie collectie SIGAREN w o vele Ic rangs fabrikaW Ook in Knhkjes ruim gesorteeti U vindt bi ons den grootst mogelijkcn voorraad en keuze Gourfa s oudste Tabakszaak Fa D G V VrCUmiogeB Wydatraat 20 Goj i VOOR DIRECT GEVRAAGD flink Winkelmeisje Aanmelden TH ALLEBRANDI Kleimtg 7 BLOEMKOOL MET SAUCIJZEN Varkenavleesch zooveel U bonnen heeft Rundvleesch prachtig doorregen Kalfsvleeich en een groote lortcering fqne Vleeschwaren Komt U even kijken 7 En denkt U om den vetboti Fa C Kiars WistbniD 36 Til 2912 Gevraagd hylpindehDiiliouiling loon f 7 50 per Goudache Roei en ZeilvereeniQ p a Crabetbstraat 8 BERTELS Du Toitstraat 3 pevraagd flink meisje Tot 2 30 uur Eens p weekheelen het meest gelazen bladln em9 dag Loon f 15 per week en H P V Wijngaarden Kleiweg 75