Groot Gouda, zaterdag 8 juni 1946

P GROOT GOUDA f ALGEMEEN dAgBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN AP Bedactie L J A d Steenhoven Mr A A J Wjkseo Dmkkert Drukkerij Verzijl Uouda ZATERDAG 8 JUNI 1946 PINKSTEREN Het vlakke Holland met zijn water en weiden tooit zich omstreeks de Pinksterdagen in zijn fleurigste dracht Het volle gras staat er frischgroen bij allerlei bloemen weven er hun kleuren door het pijpkruid als het witte kant van den wegberm de gele lisschen langs den oever van de sloot de lichtrroode koekoeksbloem de bruin roode zuring de witte margrieten en de glanzend gele boterbloemen strooien hun kleur als enkele spikkels of soms met handenvol midden door het weiland Langs de spoorbaan en over het bouwland heeft de klaproos terrein veroverd en juicht het met zijn zegevierend rood uit Zeis en maaimachine gaan nu al gauw hun nuttig werk verrichten daarna zal het gras wel zeer koppig en geduldig gaan groeien maar het land zal zijn juichende fleur niet heroveren Het zal verder nuttig zijn maar zijn ziel niet zoo ongedwongen uitleven in het zonlicht Er zal iets eentonigs misschien zelfs dorheid over neerdalen De levensgang volgt in allerlei verschijning deze orde van opgaan blinken en verzinken Zoo maakten ook de juichende dagen vlak na de bevrijding waarin Nederland het vorige jaar Pinksteren nog leefde plaats voor matheid al werd er veel gedaan al was er groei en verbetering De liefde die zich verbreedt en omzet in daad gaat samengroeien met de werkelijkheid van allen dag Ze is misschien niet minder maar ze is toch anders Ze is misschien vaster maar loopt gevaar minder vreugdevol te worden Ze gaat dan ook aan bereidheid tot overgave Daarom blijft er altijd verlangen naar het diepe echte begin naar zuiverheid en overvloed naar den stroom van Heiligen Geest zooals die zich uitstortte op den dag dat het Christendom zijn loop in de geschiedenis begon Zoo zong in vele talen en in allerlei vorm gesladht na geslacht zoo herhalen ook wij overtuigd dat de Pinksterboodschap er ons ieder naar zijn aard iets van geeft het Veni Sancte Spiritus Kom Heihge Geest Laat in U gezond zich baden wat gebogen gaat doof smart Stroom o Heil ge Geest ter neder op het uitgedroogde lajjd en de bloemen bloeien weder haast verwelkt door zonnebrand VACANTIE 1946 Eea prachtig initiatief vao Ned Volksherstel fd Gouda Gezien de qtxïnqt rel en verblijfgelegenheden voor hen die dit a r over VBcantie zullen beschikken heeft de afd Gouda van Ned Volkiheritel in navolging van het reeds Landelijk opgerichte Comité Vacantie 1946 het Initiatief geaomen hier ter plaatse een dergelijk Comité op te richten Aan den oproep hiertoe hebben vele vertegenwoordigers van onderscheidene organisaties en w iasdgingen gehoor gegeven en op ikz week gehouden vergadering liebben allen met Instemming kennis genomen van het doel van dit Comité Men Is dan ook oogenbllkkelljk met enthousiasme aan het werk getogen i Een werkcomlté bestuur benevens onderscheidene sab commlssies werden gevormd ter nadere uitwerking van de plannen Deze sub commissles stellen zich In verbinding met onderscheidene vereenigln n op het gebied van groot en klein tourlsme sport muziek zang toonecl teneinde voor elck wat wils te verkrijgen Met volkomen zelfstandigheid van de medewerkende vereeniglngen zullen deze onderdeden door het werk comltétotéén geheel gevoegd worden Hel comité hoopt binnen afzienbaren tW een programma klaar f e hebben waardoor ledereen in staat gesteld zal worden NUMMER 248 VAN WEEK TOT WEEK Het IS een opvallend vertehljnsel dat een groot deel van de menschheid zich momenteel bezighoudt met de mogelijkheid van eea nieuwen oorlog en de berichten van de afgeloopen week hebben velen In deza veronderstelling gesterkt In Anverlka is men vrij algemeen van mecnlng dat een coifilet tusschen de Westersche demdlratleëa en Rusland binnen de komende 25 jaar niet kan uit blijven De Daily Herald publiceerde Maandag een artikel dat begon met de ernstige woorden i In vele landen spreekt men over een derden Wereldoorlog Dit Is geen losse bewering want leder mensch zal moeten toegeven dat een botsing onvermijdelijk zat ziJB wanneer wijsheid en verdraagzaamheid tn de bewogen besprekingen der groote mogendheden de overwinning niet zullen behalen Generaal Martial Valla de Fransche gedelegeerde bij de UNO schreef in het laatste nummer van La Revue des Nations ten hoofdartikel onder den kop van Demaln la gnerre Morgen oorlog waarin hij onomwonden n nieuwen oorlog voorspelt Indien de groote mogendheden zich niet vereenigen Zich vereenigen en samenwerken zijn de eischen van dezen tijd Opvallend is dat Byrnes Molotoff en Bevln in hun laatste toespraken over het wereldbeleld allen van dit standpunt uitgaan Men zou zeggen dit is een gelukkig teeken doch Byrnes en Bevin staan beiden op t standpunt dat Rusland zijn expansionistische politiek zal moeten opgeven terwijl Molotoff de beschuldiging uit dat Amerika en Engeland Rusland on der den duim willen houden tot hnn voordeel I Staande op deze standpunten zal men op 15 Juni as gaan confereerenover de komende vredesverdragen Erg hoopvol stemt dit niet Een ander belangrijk feit dat wij deze week meemaakten was de val van de Italiaansche kroon Nadat na veel geharrewar en Intriges in de laatste helft van de vorige eeuw de Italiaansche eenheid onder het huis van Savove tot stand kwam heeft het Italiaansche volk met n niet overweldigende meerderheid het koningshuis afgewezen Een opmerkelijk verschijnsel hierbij was dat het agrarische en meer achterlijke Zuldrn een koning prefereerde terwijl het industrieele r ioorden zich met een groote meerderheid zich ypor een republiek uitsprak Indien men weinig tact gebruikt zal deze tot uitdrukking gekomen tegenstelling tot ernstige moeilijkheden lelden zeker niet tot voordeel van het verpauperde Jtalie Frankrijk ging Zondag j I ter stembus en tegen de verwachtingen in bracht deze een neikrlaag voor de Fransche socialiatcn Ook de communisten verloren iets terwijl de vooruitstrevende republlkelnsche volkspartij de MR bij de verkiezing als de grootste partij uit de bus kwam Het FranKhe volk heeft hiermede weer eens duidelMk zijn politieke onevenwichtigheid getoond Nadat Tsjang Kal Sjek in de afgeloopen weken belangrijke sucessén op de Communisten had behaald kwam Bonderdag het bericht dat de generalissimus aan de Communisten een wapenstilstand voor veertien dagen heeft aangeboden Ongetwijfeld Is dit aanbod geschied op Amerikaanich verzoek Amerika ziet in China groote mogelijkheden voor afzet van zijn Industrieproducten Voordat Rusland de kans neemt om China als grooten afnemer In te palmen stellen de Amerikanen van hun kant alles in het werk om de ruim 400 mltlloen Chineezen voor hun producten te winnen Op het Chlneesche tooneel wordt duidelijk het spel der economische machten uitgespeeld De wereldeconomie was en wordt weer het groote probleem op dit onder maansche op een juiste gepaste en prettige wflie van zijn vacantie te genieten Het werkcomlté bestuur is als volgt samengesteld M W G M v Loon voorz D Kraayenbrink Secr Th Oudenhoven penningm iKok ISvSoest jPAv Catz en L Dullemond Lttst Groot Gouda STADSNIEUWS Gemeen teraadi Candida ten Partti van den Arbeid Na in een ledenvergadering behandeld te zijn Is de candidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen thans bij referendum als volgt door de leden vastgesteld t 1 Mevr C v Daatzig Melles 2 C H Hagedorn 3 Drs G M Nedorhorst 4 a Beunk 5 Mr W Blankcrt 6 P den Edel 7 van Ooyen 8 Th Allebrandl 9 G W M GardenierSchttltz 10 A Roskam 11 H de Wilde 12 W Amesz 13 Kersbergen 14 A A de Mink 15 Mevr de JongMaaslaad 16 I van Straten 17 P Tak 18 L de Blijker 19 D Kraayenbrink 20 G Swart 21 J M Kwinkelen berg 22 Mr W H Sprenger 23 £ Akkerman Govwenaar Inspectevr v Politie op Borneo Naar w vernemen Is onze ond stadgenoot de heer J Jongeboer bevorderd tot Inspecteur van Politie teBandjermsskin Borneo Hij had reeds de functie van HoofdageUlt fste klas De opheffing van de stakiag van den heer Dqkxhoorn Op grond van binnengekomen aanklachten heeft de Militaire Commissaris van Gouda vorig jaar den heer Dljkxhoorn in zijn functie van adjunct directeur van het Gew Arbeidsbureau gestaakt Thans na een onderzoek dat bijna een jaar duurde zond de Minister v Sociale Zaken Z Exc W Drees aan den heer Dijkxhoorn een schrijven waarin hem werd medegedeeld dat hl dlenstverpllcbtlngen heeft geteekend hetgeen afkeurenswaardig was doch dat door dit teckenen niet is gebleken dat er voor iemand nadeellge gevolgen zijn ontstaan Integendeel is In zeer veel gevallen gebleken dat de heer Dijkxhoorn alles heeft gedaan om de tenultvoering ongedaan te maken terwijl bovendien Is komen vast te staan dat hij op daadwerkelijke wijze heeft deelgenomen aan het tegenwerken van maatregelen van dtn bezetter Op grond van bovenstaande heeft de minister van sociale zaken gemeend dat er geen termen aanwezig waren voor het treffen van maatregelen op grond van het zuiveringsbesluit Hiermede Is de heer D ongetwijfeld tot genoegen van zeer velen volkomen gerehabiliteerd en wij meenden goed tedoen onze lezers van bovenstaande inkennis te stellen x Terugkeer kinderen uit Zwitserland De kinderen die 28 Februari nit Nederland naar Zwitserland zijn vertrokken zullen 13 Juni weer terugkeeren De kin deren worden in Gouda verwacht met den trein die om 13 31 aankomt Inalniper opereert Een bewoner aan de Krugerlaan zag bij haar buurman een onbekenden maa dt keuken binnengaan en waarschuwde telefonlKh haar buur Toen de opgeroepene naar beneden ging om de telefoon aan te nemen verdween de onbekende snel uit de keuken en kwam even later in de voordeur om wat drinken te vragen Hl ventte met potlooden De inmiddels gewaarschuwde poHtle trof direct daarop in de la Reylaan een man aan Ons carrillon met zingen kan met half nof Vanaf gisteren zingen onze klokken het heel uur Hij die geen liedje van Emiel Hullebroek en Melodie van de Man Gerookte ham met Pinksteren De landbouwer A V deed aangifte dat een gerookte ham van 10 Kg uit een kist van zijn wagen In het bodchuis aan de Nieuwe Markt l gestolen MMcH wif UU qd€Juit Vijf jaren oorlog hebben wij meegemaakt met een periode tot slot waarin het er om ging om ledere kruimel eten te benutten en men bijna bovenmenschelijke prestaties moest verrichten om de eerste levensbehoeften te dekken Gelukkig zijn we nu dezen tijd te boven en de voedselsituatie Is veel beter geworden al Is het nog nkt volmaakt Velen van ons hadden echter verwacht dat wQ geleerd zouden hebben wat het wil beteekenen te zorgen dat leder het hem toekomende deel krijgt Helaas blijkt deze verwachting in groote lijn nog ijdel te zl n De omstandigheden waarom doen In dit verband niet ter zake maar gisteren is geen bon voor suiker bekendgemaakt en behoudens een toewijzing voor kinderen in de helft van deze maand hebben de ouderen voor Aagustus geen suiker meer te verwachten Dit Is erg maar de feiten liggen er ea wi kunnen er niets aan veranderen Nog gisterenavond verklaarde Min Mansholt dat wi reeds gerulmen tijd van de hand in de tand leven en dat de laatste suiker welke aankwam reeds Engeland geleend was Door enkele zuivelfabrieken die zich gespecialiseerd hebben worden voor baby s tot ongeveer een half Jaar preparaten in den handel gebracht waarin melksuiker en voedingssuiker zijn verwerkt Dit is suiker met een zeer laag zoetgehalte en het percentage der suiker is zeer gering Bij een fleschje karnemelk met rijstebloem en vitamine D slechts 9 5 pCt Suikerbonnen zijn voor deze producten niet vereischt Tot groote verbazing vna vele moeders die gisteren deze producten zooals geregeld wilden betrekken bleken ze echter totaal nltverkocht te zijn Er waren face wat vreemde gezlehten gewccsT verklaarde de betreffende filiaalhouder Het gevolg is nu dat hedenmorgen bi aankomst van de auto met nieuwe voorraad van de fabriek er natuurlijk een heele rij gegadigden sfkat en de moedars weer enkele uren moeten speadeeren om deze baby producten te betrekken ter wille van diengene die direct weer gaan hamsteren Kijk stadgenooten Is het nu noodzakelijk dat een winkelier in zoon geval een eigen distributie systeem gaat toepassen om te vaorkomen dat vanwege een klein percentage zoetigheid een groot percentage vaor baby s onontbeerlijke producten verloren gaan of hebben wij in den oorlog geleerd wat wij wel maar ook wat wij beslist niet kunnen doen Laten wi dan dit laatste toonen en ons de noodige zelftucht opleggen Drankwet Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter openbare kennis dat op 28 Mei 1946 bij hen Is Ingekomen een verboekschrift van D van Reeuwljk van beroep caféhouder wonende te Gouda L Tiendeweg 83 om hem op grond van het bepaalde bi art 8 2e lid der Drankwet een tapvergunning voor de benedenvóór vóóren achterlocaliteit van het perceel L Tiendeweg 83 te verleenen benevens een verzoek van H C Segers van beroep koopman wonende te Gouda Karnemelksloot 8 om een verlof A voor de benedenvoorloralltelt van het perceel Karnemelksloot 6 Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij hen in brengen Klciwcgbrng gesloten Wegens noodzakelqk te verrichten hcrstellingswerkzaamhcden aan het brugdek zal de Klelwegbrng vanaf Dinsdag 11 Juni voor 14 dagen voor alle verkeer behalve voor voetgangers zijn gesloten Op Donderdag zal het verkeer doorgang kunnen vinden Fietsendief geknipt Mevr L van de Oude Gouwe die eenige oogcnblikken haar fiets onbeheerd liet Jtaan deed aangifte van diefstal van het rijwiel Het signalement van de vermoedelijke dader was vrij nauwkeurig bekend en de politie deed aanstoads pogingen den dief te pakken te krijgen Redactie ea administratie Bur Markt 67 Gouda Tdefoon Abonn p w 27 c Losse nuoiin 10 k ceeUciM Weer s v er wachting door het K NJyU tot margeaavMid Zwoel weer wlsselede bewolking regen of onweer Veranderlijke wind Weinig verandering 8 Juni Zon op 4 21 onder 20 56 Maan op 14 11 onder 2 13 Mat Is r In Gouda t dean f Reunk Vr dag t m Woensdag Kcrelavan de Kustwacht Toeg lederen leeft d SchouwburgBiosc k p Vr dag t m Wocnadag Gehooië ï i éd Toegang lederen leeftQd ThallaTheater Vrijdag t m Wocaadi Hoe langer hoe gekker Toegang voor iederca lerfi d Sociaal Adviesbureau NVH Maandiag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en tevena Woensdagavond van 7 9 uur Het mocht inderdaad gelukken blanen 10 minuten den dader te grijpen die inmiddels reeds In de omgeving vao Moordrecht wes Het bleek de 25 JBrlga electrielen W v d B te zijn it Rijswijk BURGELIJKE STAND Geboren Johannes M zv M Britsemmer en J Boere N Haven 39 Jacques I L G zv J H M Chappln en R van Boele B Martenssingel 49 Susanna G dv D de Rotte en M H A v d Weljden Ie Kade 36 4 Juni Ina P dv C L Berretty en C M Doesburg Krugerlaan 11 5 Juni Margaretha J W G A dv JWJ Schul z en J de Kogel K Dwarsstraat 2 i Juni Adrlana L dv P Radder en C N M Kammeraat K Wllha weg 177 Dick C zv A F Steenbergen en DSteenbeek IJssellaan 92 7 Juni Jan zv SLdenUfll en A Raiaders Vossenburchkada 115 Alida C dv C J v Nieuwpoort en CA Verhoef J v Renesseplein 2 Ondertrouwd 6 Juni J A Gleltjes tn L Pieters J B Oskam en J v d Geest A Blcijenberg en J Bleijenberg A v Prooljen en M 1 Plokkaar J de Pater en S A Dijkman A C V Rossem en A M Verbfl H Terlouw en J P Plokkaar G Hordijk en G Verbiest J v d Post en G A Oud M P de Jong en A E Roobeek Th A M de Korte en C Boonekamp Overleden 6 Juni Cornelia v Elswijk geh met R Vreeswijk 23 J BINNENLAND Besprekingen rond de Kabinetsformatie In verband met de kabinetsformatie voerde minister dr Beel besprekingen met de heeren Schouten A R Biere ma Partij van de Vrijheid en Tilanus C H InleveHng Bonnen vocm Meat and Vegetables door de slagers Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat slagers t z t de voor ca 16 oz meat and vegetables aangewezen bonnen 249 vleesch op AFZONDERLIJKE opplakvellen en met een afzonderlijk ontvangstbewijs bij de plaatselijke distributiediensten moeten inleveren Restantbonnen 240 moeten zij inleveren bij de Plaatselijke Toewijzingscommissie Rooiverbod van vroege aardappels wordt opgeheven Met ingang van 12 Juni a s wordt het rooiverbod van vroege aardappelen welke zijn geteeld op een tuinbouwteeltvergunning dan wel op een bijzondere vergunnmg opgeheven Op de veilingen zal de V B N A als eenige kooper de aardappelen tegen vastgestelde prijzen overnemen Amhentsche Motorclub naar Engeland De Amhemsche Motorclub is ultgenoodigd om met zes motoren en 12 motorrijders deel te nemen aan motorwedstrijden te Cheltenham in ZuidEngeland welke in de week van 8 tot 15 Augustus a s worden gehouden