Groot Gouda, zaterdag 8 juni 1946

Ef fectenkoersen Bears van Amsterdam 6 6 7 6 Kon Boot 177 183 Ned Scheepv Unie 1685 166 ap lijn 128 § 127 Saikcr Oadera H V A 275 Vj § 278V JavascheCult 125 120 N ln Suiker Unie 128 121 Tabaks Oadera Dell Bat Ta 140 141 Dell Mi 153 153 Senembah 149 152 Prov ea Gcm Lg 3 A dam 37 101 101 3 2R dam 37 102 § lOl g Hypotheckbaakea 3 ïFr Gr H b 101 lOl g 3V Alg H b lOOVi lOO g 3 Wl H B 101 b = bieden I = laten § = gedaan ea biedea = gedaaa en laten Koersen medegedeeld door M Ogier Co ftUWOPROORAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM l mtiL VARA 18 15 3 En nu oké 21 30 Politiek eekoverzi ht 21 45 Dat gebeurde hier 22 15 The Ramblers 22 45 HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuziek op Cinemaorgel 19 00 Nieuws 19 20 Jonge Kunstenaars stellen zich voor 19 40 Journalistiek weekoverzicht door Paul de Waart 20 00 Nieuws 20 05 Henri de Oreeve 20 30 En morgen is het Zondag 21 30 Zuster Goud 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 30 Meunier Kwintet 22 45 Slagwoorden van onzen tijd 23 00 Vervolg Meunier Kwintet 23 15 In 45 min de wereld rond 24 00 Sluiting VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 m VARA 8 00 Nieuws 8 15 Voor het platteland 8 30 20 45 Luister en huiver 21 15 Toon Hermans 21 30 Vacantievitami nen 22 30 Pinkstermijmering 23 00 Ijieuws 23 15 The Skymasters 24 00 Sluiting HlLVE St Af II 415 m NCRV 8 00 Nieuws 8 15 Van man tot man 8 30 Protestantsche Studiodienst RNIO 9 30 Nieuws en waterstanden KRO 9 45 Inleiding Hoogipis 10 00 Plechtige Hoogmis 11 30 Nummercouptires Het C D K deelt mede dat van 9 I tot en met 15 Juni nummercoupures zullen worden uitgereikt voor versnaperingeen A 016 A 017 suiker geen inlevering brood 911 patentWoem 912 Inl bloem A 018 reductie 913 roggemeel bloem 14 rijst 915 boter A 019 margaflne A 020 vet A 021 kaas 916 917 iJlelk A 022 A 023 vleesch ont angstbew m vleeschzegels vleesch aren art 52 aardappelen 918 919 reren 910 eieren rantsoenbonnen rt 37 tabak A 024 A 025 De toe wg bedraagt voor versnaperingen ö Oem rijst boter kaas vleeschwaren tabak 50 voor margarine 20 en voor vet en melk 10 De jonnen 374 en 874 suiker voor stii er moeten nog niet worden ingele VJV Ltll liUg IIICl WUiUVll IllfS nnen met twee weken is verlengd Je toewijzingen voor boter en marga ne worden uitgereikt op basis vari fd daar de geldigheidsduur dezerponnen met tv toeNvijzingei worden uitgereikt op u o n half maal het aantal ingeleverde tsoenen de toewijzingen voor vet P basis van het aantal ingeleverde Tant oenen in de week van 26 Mei tot n met 1 Juni j l Voor versnaperin en bloem rijst en tabak wordt een fgoeding voor handelsverlies gegeten De vakjes 20 40 60 80 en 100 an de opplakvellen met deze bonnen öehotven dus niet beplakt te worden Bovenstaande toewijzingen behalve die voor melk en aardappelen zijn gfeldig voor detaillisten tot en met 29 ini voor grossiers tot en met 13 Juli De toewijzingen voor aardappelen zijn geldig tot en met 22 Juni De toewijzingen voor melk ziin geldig van 15 tot en met 22 Juni De reductiebonnen zijn geldig van 9 Juni tot en met 6 Juli Kort ocdiog EVC Mia Drecs Diaadag tl aiil om 10 30 ar wordt in het Gerechtshof te Den Haag het kort geding gcbpuden EVC contra Min Drecs en de Staat der Nederlanden De advocaat van de EVC is Mr D Barmci uit Amiterdam Prüi8eli k paar te Londen aangekomen Prinses luliaoa en Prins Bernhard zi n gisteravond om 17 50 uur met een Dakota 971 op het vliegveld Hendon aangekomen Na aankomst begaven zi zich naarde woning van den Nederlandschen Ambassadeur waar hedenavond dlocr gegeven wordt Bi afwezigheid van het Prinselijk paar nemen de Prinsesjes de honneurs waar Gtsterniddag om kwart over vier beeft Prinses Beatrix met haar zus cs Irene en Margriet bi afwezigheid vao haar ouders die in varbaad met de Victory parade op weg waren naar Londen onverwachtsde honneurs waargenomen toen 260 ouden vaa dagen uit Nijkerk op dejaarlijksche tocht van het Nijkerkschecomité Zoonedag in 26 rijtnigen deoprijlante van het palels Soestdijk opreden De Kofa Baroe Dii sdag a s te Hoek van Holland Het M S Kota Baroe Is Donderdag 6 JanI om 2 uur Gibraltar gepasseerd Het schip zal Dinsdag 11 uni a s om 5 uur in den voormiddag te Hoek van Holland arrlvecren Nieuwe Tweede Kamerleden Ia de plaats van den beer Guurhoff Parti vd Arbeid die door verbliif buitenlands verzuimde zijn verkiezing aan te nemen heeft het Centraal Stembureau gekozen verklaard tot Ud der Tweede Kamer den heer F J Goedhart te A dam In de plaats vaa den heer Ruyter R K d e bedankt heeft is gekozen verklaardde heer B A A Eagelbertiak teOldenzaal t Weer drie geinterneerden ontsnapt Deze week zijn uit een intcrneeringskamp te Steenbergen opnieuw drie voormallge NSS aanhangers ontsnapt Een Ingesteld onderzoek bleef zonder resultaat De ziektewetpremie over 1944 verhoogd De Minister van Sociale Zaken heeft de premie voor de bij de ziekenkassen van de Raden van Arbeid verzekerden voor 19i4 verhoogd met 1 pCt Hnir voor kinderen van dit ladiC gerepatrieerden Op 8 Juli a s wordt door het Ncder andsche Roode Kruis in samenwerking met het comité Nederland helpt Indlë een huis geopend voor kinderen van uit Indlë oerepatrieerden Ia aaamerking voor opname komen her telbeho venden kinderen waarvan de ouders naar de orient zullen terugkeeren en weezen la den leeftijd van 3 tot en met 12 jaar Inlichtingen te verkrijgen en opgaven la te dienen bij Mevr Meihulzen ter Braake kaatoor Nederland helpt Indle Berkhelstraat M Wassenaar Geen Roggebloem op coupures voor Inlandsclie Bloem Met C D K deelt mede dat op de na 9 Juni a s uitgereikte nummercoupures voor inlandsche bloem GEEN roirgemeel meer kan worden gekocht Voor roggemeel zullen met ingang van dien datum afzonderlijke nummerToupures in omloop worden eebracht Bakkers dienen telkenmale bij het mleveren van broodbonnen aan den distributiedienst op te geven voor hoeveel eenheden zij coupures voor roggemeel wenschen te ontvangen Voor de resteerende rantsoenen zullen coupures voor inlandsche bloem en coupures voor patentbloem worden verstrekt en wel zoodanig dat voor elk geheel tiental eenheden worden verstrekt coupures voor negen eenheden inlandsche bloem benevens een coupure voor één eenheid patent bloem Indien niet voldoende rantsoe nen resteeren voor een geheel tiental eenheden zullen uitsluitend coupures voor inla ndsche bloem worden uitgereikt Zooals bekend kan roggtbloem uitsluitend gekocht worden op industrie toewijzingen van het Bedrijfschap voor Granen Zaden en Peulvruciiten Mijn en Munitieniiming Door de hiermee belaste diensten werden in de eersfè helft van Mei geruimd 3202 mijnen en 71 tön munitie w o 16 bommen 113 bommen Naar dverse dumps werden vervoerd 1767 ton w o 90 bommen 426 ton w o 23 bommen werden ter plaatse vernietigd terwijl 634 ton voor zeestorting werd afgegeven Gesorteerd werd 865 ton In totaal werd dus 3692 ton munitie verwerkt w o 4 1 s J r zjift nt Dure Kersen dit jaar Bij de gisteren gehouden verkoop van kersen te Geldermalsen werden zeer hooge prijzen gevraagd De gemiddelde prijs werd geschat op f 0 60 tot f 0 75 per kilo op het hout Men verwacht dat het beschot zal meevallen half Juni denkt men met het plukken te beginnen BUITENLAND De Rutnjfwestie In een interview met den Parijschen correspondent van La Lanteme h eft minister Bidault verklaard dal Nederland België en Luxemburg deel moeten nemen aan het statuur van West Duitschland Sowjet Unie is niet eens met rapport Subcommissie Spanje In welingelichte kringen van de Sowjet Russische delegatie bij den Veiligheidsraad verklaart men dat de Sowjet Unie gekant is tegen het rapport dat de subcommissie van den Veifigheidsraad voor onderzoek inzake de situatie in Spanje heeft uitgebracht Het voorstel van de subcommissie dat de Veiligheidsraad de algemeene vergadering der V N zal adviseeren op een verbreking der diplomatieke betrekkingen met Franco bij haar leden aan te dringen zou volgens deze kringen tot gevolg hebben dat alle internationale actie ten aanzien van Franco meer dan drie maanden vertraagd zou worden Verder zou de Sowjet delegatie de conclusie der subcommissie niet kunnen aanvaarden dat de regeering van Franco geen onmiddellijke bedreiging van den wereldvrede en de internationale veiligheid vormt Gromyko die tijdens de eerste bespreking van de Spaansche kwestie in den Veiligheidsraad met stelligheid verzekerde dat de bewijzen van deze bedreiging voorhanden zijn in de aan den Veiligheidsraad ter beschikjcing staande documenten zou van zijn recht van Veto gebruik kunnen maken wanneer de Veiligheidsraad zijn meening over het rapport der subcommissie zal moeten uispreken v De nieuwe Wapenstilstandsvoorwaarden voor Italië De nieuwe wapenstilstandsvoorwaarden voor Italië bestaan volgens de Italia Sera uit een inleiding en twaalf artikelen De inleiding leert welke motieven de vier geallieerde mogendheden er toe geleid hebben den wapenstilstand met Italië te herzien Italië heeft de vijandelijkheden jegens de geallieerden gestaakt heeft voorts tegen Duitschland meegestreden en heeft bovendien om herziening zelf verzocht Ook zijn enkele bepalingen van het oude wapenstilstandsverdrag door de tijdsomstandigheden onbruikbaar geworden De nieuwe bepalingen handelen onder meer over de spoedige registreering vanItaliaansche krijgsgevangenen Italië verplicht zich onder meer tot handelen overeenkomstig de doelstellingen en beslissingen van de Vereenigde Naties De Surinaamsche delegatie naar Nederland Op verzoek van H M de Koninginhebben de Staten Dinsdag j l besloten den heer Hendrik Mi lan voormalig lid der Staten aan da legatie die gisteren naar NederfónTTvertrok toe te voegen In antwoord op het aan de Koningin gerichte protesttelegram van de Islamitische Organisaties in Suriname dat de Islamitische bevolking van Suriname niet in de delegatie is vertegenwoordigd heeft Hare Majesteit verzocht bij voorkeur een Indonesiër aan de delegatie toe te voegen Geen contact tusschen ICO en Giral De president der Spaansche republikeinsche regeering in ballingschap Barrio heeft officieel de berichten ontkend volgens welke twee leden van Franco s kabinet in een Fransch dorp nabij de Spaansche grens een onderhoud zouden hebben gehad met een vertegenwoordiger der Spaansche republikeinsche regeering Officieele Spaansche kringen verklaarden echter dat de mogelijkheid van een contact tusschen personen met minder bevoegdheid niet uitgesloten is Joegoslavische critlek op de Ver Staten Mlkaar Bakitzj secr generaal van de Joegoslavische regeering heeft critlek uitgeoefend op het o langs genomen Amerikaansche besluit de leveringen aan Joegoslavië uit de Amerikaansche bezettingszone van Duitschland die als herstelbetaling zouden worden gedaan stop te zetten Hij zeide dat Joego Slavic ondanks de verhezen die het in den oorlog heeft geleden nog geen enkele Industriecle installatie als herstelbetaling beeft ontvangen Sprekende over de Italiaansche herstelbetalingen zei Bakltz dat dit laad aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen als de Britsche ea AmerikaaaKbt bezettingskosten slechts een Weinig Souden worden verlaagd Verder merkte hi op dat de Amerikanen in gebreke warea gebleven de 166 Joegoslavische rlviervaar taigcB die met oegoslaVUehc bemaaaiogen te Llnz Oostenrijk liggen te wachten terug te geven terwijl op het verzoek der Joegoslavische regeering de zaak af te wikkelen geen aatwoord is oatvaagen Br Indische vonten zullen Br voorstellen aannemen Een dag nadat de Mohammedaansche Liga de Britsche voorstellen heeft aangenomen hebben de vorsten regeerders van lOOmlIlioenmenschen zich vandaag In gunstlgen zin over het plan uitgesproken De commissie van de Kamer van Vorsten na het congres en de Mohammedanen het belangrijkste element In Indle heeft na een vergadering verklaard dat haar leden over het algemeen voor aanvaarding van de Br voorstellen zijn INDIË In Tangerang verkeeren nog 30 000 personen in levensgevaar Her Fransche persbureau A F P seint De wanordelijkheden te Tangerang hebben volgens de laatste berichten niet minder dan 3000 dooden veroorzaakt Door den brand die nog woedt verkeeren nog 30 000 personen in levensgevaar 5 000 overlevenden zijn erin geslaagd de Nederlandsche linies te bereiken Zij vertellen dat de wegen bezaaid zijn met de mishandelde lijken der slachtoffers als getuigenis van dei wanhopigen strijd die de slechts met messen gewapende Chineezen tegen de goed gewapende Indonesiërs voerden Onder de bezettingstroepen van Tangerang hebben zich géén Chineezen bevonden 6 6 Tape Fondsen Staatalecalagca 4 Ned 41 lOlVie 37 Ned 41 101 V 6 3 Ned 37 100 i 3 3ViNed 38101 2 iSpcert 100 8 § 3Ncd In 37 A 97 Baak ea Crcd last Kolon Bank 115 N Ind HB 94 Ned Handels Mij 126 ladaatr Ondera 7 6 101 lOlVs lOOV 101 8 100 97 92 129Vi 165 120 176 2 3 320 43S Aku 168 van Berkel 11 5V4 Calvé 178 Lever Bros 292 Phll Gloell 328 § Pcteolcum Oad FCon Petr 450 Scheepvaart M Hol Am L 160 160 2 Het vermoeden dat de aanwezigheid van Chineezen onder de Nederlandsche troepen die Tangerang hebben bezet de reden zou kunnen geweest zijn waarom de extremisten tot hun moordpartijen zijn overgegaan berust op © njuiste inlichtingen aldus deelt de Nederlandsch Indische Voorlichtingsdienst mede Er hebben zich geen Chineezen onder de bezettingstroepen bevonden Nieuwe wetten vaa de republiek De Indonesische Repnblickelnsche radio heeft het volgende bericht aitgezoadea Het uitvoerende comité van de natioaale conveatie heeft hedea drie wettca aangenomrn t w een wet op het afkondigen van den noodtoestand cea wet op de afkondiging van den staat vaa bekg en een wet op het instellen van een militair gerechtshof Deze wetten waren ontworpen door de ministers van defeasie ca vaa justitie De wet op den noodtoestand maakt het mogelijk dat in geval van nood da hoogste macht zal berusten bij den nationalen verdediglngsraad die zal bestaaa ultdcministers vaa oorlog binnenlandsche zaken financiën verbindingenen welvaart alsmede uit den opperbevelhebber van bet nationale leger tè drie afgevaardigden der volkorganisaties onder voorzitterschap van den minister president De verdediglngsraad heeft krachtens de wet op den noodtoestand de bevoegdheid regelingen uit te vaardigin tea eiadc d regccringsmaatregelea te centraliseeren te coördineereo e i te versnellea Behalve door de int el ins vao dezen raad zal geen inbreuk worden gemaakt op de bevoegdheid vaa dea president ea de aationaie conventie wat betreft het maken van ge oa ettea Het millitair gerechtshof zal naast de gewoae gerechtshoven functioreeren Z n taak ztl voornamaiqk bestaaa ft het berechten van misdaden die door militairen of anderen die belastNzIJn met militaire opdrachtea zijn begaanN President Soekarno heeftN ed B de wet op den noodtoestand geteekead UU cdU tóckcH De orgaalsatle vaa reeders te Fleetwood heeft besloten het Britsche mlnisterte van landbouw en visscherij med te deelen dat Indien Zweedsche vlSschersschepcn niet ergens anders heen gedirigeerd worden of het hun heeiemaal onmogelijk wordt gemaakt naar Gr Brittannie te varen zi na 15 uni zullen weigeren genoemde schepen te doen lossen Na Engeland zelf visch la overvloed heeft wonlt de prijs door de Zweedsche visch aog meer gedrukt De organisatie van vlschhandtlaren heeft eveneens in een telegram aan het bovengenoemde mlpisterie aangedrongen op een verbod van invoer voor bultenlandsche visch 9 De commissie voor oorlogsmisdaden van de V N eeft melding gemaakt van het feit dat stuk glas ijzer en touw in open beenwonden van vrouwelijke geïnterneerden van het concentratiekamp Ravensbrueck werden gestopt teneinde de uitwerking van kunstmatig verwekte infecties fia te gaan Op 25 Augustus zal de Paus door het omdraaien van een knop het monumentale kruis dat op den top van den berg Amiata ten noordwesten van Rome wordt gebouwd zal verlichten Het kruis was in 1910 gebouwd en werd tijdens een hevig bombardement in Juni 1944 vernield 9 De Amerikaansche nieuwsdienst In Duitschland meldt dat het eerste naoorlogsche congres van de nieuwe zionistischs organisatie op Zondag in de Amerikaansche zone zal worden geopend Drie Britsche chefs van den generalen itaf Alan Brooke admiraal Cunningham en luchtmaarschalk Tedder hebben tijdens een geheime conferentie van de Empire Press belangrl ke feiten betreffende de veiligheidsplannen van het gemeenebest aan de afgevaardigden vaa alle dominion medegedeeld 6 6 7 6 Aandcelcé Baak ea Crediet Iaat A Bank 131 131 R Bank 133 1343 Tw Bank 150 149 4 145 132 Indastr Ond v d B GJu g 260 § 6 Pr Lev Br 14072 139 van Gelder 117 117 Ned Gist 374 370 Ned Kabel 269 265 Eiectr M4 AnlemN Bez 1501 N Ind Gas 133 § 94 973 4 220 230 108 107V4 185 85 103 b 103 1023 103 Haadel Mi Borsumij Curac H Ned Wol gew Byenk 37 L S mijn 3 2 Bat OUe