Groot Gouda, dinsdag 11 juni 1946

boot van de Kon Marine De eerste Air Sea Rescue boot een reddingsboot voor neergeschoten vliegers van tie Koninklijke Marine jtis dezer dagen op het Marine Vlieg 3 3kamp Tandjong Priok in dienst genonen RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m aYRO 18 00 Nieuws 18 15 1905 Öe waarheid over Java 19 20 Blaasinstrumenten in de kamermuzielc IQ 45 Departementen spreken 20 00 Nieuws 20 05 Weeroverzicht 20 08 Bonte Dinsdagavondtrein o a De Kilima Hawaiians 21 40 Voordracht 2200 Contact 22 15 Buitenlandsch overz 22 30 Contact 23 00 Nieuws 2315 Het orkest van Lajos Veres 2345 HILVERSSJM II 415 m KRO 18 00 Harry de Groot en zijn Vibrafoonsextet 18 15 Nederlandsche Katholieke Arbeidersbeweging 18 30 Vibrafoonsextet vervolg 18 50 Des avonds als ik slapen ga 19 00 Nieuws 19 15 Stichting voor oorlogseetroffenen 19 30 Voor de jongeren laOO Nieuws 20 05 VOOR WOENSDAG HILVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 20 miWERSUM 11 415 ra CRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 n De eerste Air Sea Rescue De boot is in de eerste plaats bestemd voor het redden van vliegtuigbemanningen die een noodlanding op zee hebben moeten maken en daartoe uitgerust met accomodatie voor vijf zwaargewonden Bovendien kan op t schip een groot aantal lichtgewonden worden meegenomen De actieradius is ongeveer 600 mijl met kruissnelheid De Sintelbaan op Avegor De Sintelbaan op Avegor te Elle com is thans vrijgegeven Zondae 30 Juni wordt deze in gebruik geiiomen met een nationalen wedstrijd te origa niseeren door Sparta te Dieren ANNEXATIE ZONDER BEVOLKING BIEDT GROOTE MOGELIJKHEDEN Zonder annextatie wordt het kleine boerenvraagstuk land bouwtechnisch nagenoeg onoplosbaar zegt rapport van de commissie Stichting van den Landbouv Thans is verschenen het rapport van de annexatie commissie van de Stichting van den Landbouw over het vraagstuk der gebiedsuitbreiding Het heeft zoo lang op zich laten wachten omdat er details in voorkomen die bij het corrigeerên moeilijkheden opleverden door technische moeilijkheden moesten ook eenige kaartjes vervallen Het rapport bevat eenige gegevens betreffende het eventueel te annexee ren gebied en behandelt de sociaal economische problemen Het komt tot de volgende conclusies Indien tot annexatie wordt overgegaan heeft de landbouw belang bijeen zoo dun mogelijk bevolkt gebiedom haar bevolkingsoverschot op tevangen Hoe minder Duitschers hoebeter dit den Nederlandschen landbouw past De structuur van den landbouw en het landbouwbedrijf in het annexatiegebied zal geheel moeten wordeningesteld op de behoefte van Nederland dus veel graanbouw en overwegend grootere bedrijven van circa 50 ha Tevens vinden natuurlijk wel eenige kleine bedrijven een plaats voorlocale behoeften Behalve plaatsing van ons bevolkingsoverschot biedt annexatie zooals hierboven omschreven voor den landbouw vele voordeden t a v Verbreeding van onze landbouwbasis endaarmede van ons volksbestaan b Door annexatie zal er binnen de tegenwoordige Nederlandsche grenzeneen mogelijkheid bestaan om het kleine boerenbedrijf op een betere economische basis te brengen doorvergrooting van de bedrijfsopper vlakte tot een rationeele productie Zonder annexatie wordt het kleineboerenvraagstuk landbouwtechnischnagenoeg onoplosbaar c Grondstof fenleverancier van onze landbouwbedrijven welke veredelingsproducten voor den export voortbrengen d Verbetering van onze handelsbalans De commissie is er zich vanbewust dat indien aan n annexatie uitvoering zal worden gegeven vele moeilijkheden te overwinnen zijn Voorts ziln er vele problemen welke niet door landbouwdeskundigen maar door andere specialisten moeten worden beschouwd Indien tot annexatie wordt oyer gegaah op bovenomschreven wijzezonder bevolking biedt dit voor denNederlandschen landbouw groote toekomstmogelijkheden f BUITENLAND SEYS INQUART IN KRUISVERHOOR Op 10 Juni is Seys Inquart met zijn verdediging begonnen waarbij hij inzake NeSerland o m het volgende aanroerde Het kan op de Nederlanders wel eens de indruk hebben gemaakt dat ik het Nat Socialisme aan Nederland wilde opdringen omdat tenslotte slechts de N S B als partij over bleef maar nooit heb ik aldus Seys Inquart met staatsdwang van den Nederlander verlangd dat hij Nat Socialist werd of het lidmaatschap der Partij als vooropstelling doen gelden voor het uitoefenen van algemeene rechten Seys gaf toe dat hij met groot gebrek aan fantasie te werk was gegaan toen hij bij het opheffen van Partijen en organisaties daarvoor organisaties naar DuiBch voorbeeld in ae plaats stelde Ik ging uit van twee onjuiste overwegingen aldus Seys Inquart dat onze Duitsche organisaties beter waren en dat zich in bezet gebied een eigen politiek zou kunnen ontwikkelen Daarom is mijn politiek mislukt Seys beroemde zich er op op advies van zijn Nederlandsche adviseurs een Quisling regeering te hebben ingesteld Het plan tot Germaniseering van Nederland wees hij af Doel was slechts gelijkberechtigde samenwerking van de Germaansche volkeren Het was in Seys gedachten vanzelf sprekend dat de Nederlandsche politie aan Rauter ondergeschikt gemaakt werd echter gijzelaars executie waren die volgens hem slechts van Augustus 1942 en het was aan hem te danken dat toen niet 50 doch slechts 5 werden neergeschoten Van executies in het kamp Vught ha i hij eerst in Neurenberg gehoord Zij moesten op orders uit het Rijk gebeurd zijn Aan de moord in Putten en represaille voor den aanslag op Rauter had hij evenmin iets kunnen doen Zij waren door Himmler geeischt Voor Rauter wilde Himmler 500 personen laten doodschieten Uiteindelijk waren er volgens Seys 230 gefusilleerd Hij had de uitvoering van het bevel niet kunnen verhinderen omdat de verzetsbeweging onderdrukt moest blijven Seys zeide de terugvoering van de mannen van Putten te hebben gevraagd en toestemming te hebben verkregen Hij wist evenwel niet of de terugvoering nog uitgevoerd had kunnen worden Het was niet te zien aldus Seys dat de maatregelen op fin gebied voor Nederl zoo catastrophaal zouden worden als naderhand bleek want Duitschland stond toen op het hoogtepunt van zijn macht en had bij een anderen afloop van den oorlog de deviezenschulden gemakkelijk kunnen terugbetalen Voor de toestanden in de Nederlandsche concentratiekampen noemde Seys zich niet verantwoordelijk zij stonden onder de politie Langdurig sprak Seys over den Arbeids einsatz waarbij hij toegaf dat van t half millioen Nederlanders in Duitschland de helft gedwongen was De eischen waren door Bohrmann gesteld Doch Seys had zich beijverd zooveel mogelijk jongeren te sturen Hij zeide niet te zijn opgetreden tegen de sabotage van Nederlandsche ambtenaren waardoor 1 millioen vrijstellingen werden gegeven In 1944 had hij nieuwe eischen van Sauckel voor 250 000 man afgewezen De daarna door de Wehrmacht uitgevoerde razzia s vielen buiten zijn verantwoordelijkheid Hij zag de Joden als vijanden van Nazi Duitschland en zonder zich in de schuldvraag te verdiepen meende hij slechts met dit feit rekening te moeten houden Na Heidrichs eerste bezoek was de registreering gekomen en daarna was men stap voor stap verder gegaan Het kruisverhoor zal Dinsdagmiddag aanvangen en Seys zal vermoedelijk nog twee volle dagen op de ge tui genstbel zitten DE KONING VAN SIAM NEERGESCHOTEN Volgens een telegram van Associa ted Press uit Bangkok heeft men den Koning van Siam Zaterdag even voor twaalf uur dood in zijn slaapkamer gevonden Een woordvoerder van de koninklijke hofhouding verklaarde dat een explosie van een geweer den dood had veroorzaakt Verleden week Vrijdag deelde een telegram van Reuter uit Washington mee dat volgens een aankondiging van het ministerie van Buitenlandsche Zaken de 21 jarige koning Ananda Mahidól een uitnoodiging van de Ver Staten had aanvaard en 19 Juni te Washington werd verwacht De koning die de ooriogsjaren in Zwitserland had doorgebracht was in December 1945 naar zijn land teruggekeerd Hij wordt opgevolgd door zijn 18 jarigen broer Phoemiphon Aboeldet die door een regentsraad terzijde zal worden gestaan Nieuwe koning van Siam De wetgevende vH raderii van Siam heeft met algemeene stemmen Prins Phoemiphon Aboeldet den 18 iarlgen broer van den Zondag overleden koning Ananda Mahidoi als nieuwen kotüng gekozen en evenzoo een uit drie leden bestaande regents schapsraad benoemd die den jeug digen koning in staatsz en zti terzijde zal staan DE TOEKOMST VAN DUITSCHLAND Reuters correspondent sehtt naar uit gezaghëbtjende bron verluidde dat de regeering van de Vereeirigde Staten formed zou hebben to estemd zich te vereenigen met het Britsche voorstel tot de oprichting van een fe deratie van elf of twaalf autonome Duitsche Staten welk voorstel op de te hervatten conferentie van de ministers van Buitenlandsche Zaken d Big Four te Parijs ter tafel zou worden gebracht Volgens het plan zouden de afzonderlijke Duitsche Staten een groote mate van politieke onafhankelijkheid verkrijgen welke misschien zelf tot lidmaatschap van de V N zou kunnen leiden Hun oorlogs potentied m het bijzonder dat van het Ruhrgdried zou echter onder scherpe controle gehouden worden Ook Frankrijk staat gunstig tegenover het Britsche voorstel van een federatief Ehtitschland WAAR IS DE MOEFTI Men hoopt dat hij niet naar Midden Oosten is De Moefti van Jeruzalem die in de oorlogsjaren herhaaldelijk liet Wijken dat hij op een overwinning van de As hoopte en die sinds eenigen tijd in Frankrijk onderdak had gekregen blijkt te zijn verdwenen Het Fransche ministerie van Bin nenlandsche Zaken heeft tegenover Reuter verklaard Wij denken dat hij het land verlaten heeft Het is echter mogelijk dat hij niet in zijn woonplaats is maar nog wel in Frankrijk vertoeft Hij bevond zich niet onder huisarrest Er is ook geen Fransche wet waardoor wij hem konden verhinderen zich vrijelijk in het land te bewegen Hij stond niettemin onder politietoezicht en wij zijn nu de omstandigheden van zijn verdwijning aan het onderzoeken Engeland beschouwt hem niet als oorlogsmisdadiger omdat het liever geen conflict uitlokt met de Arabieren Zijn terugkeer naar het Midden Oosten zou in de tegenwoordige omstandigheden zeer onwelkom zijn Officieel is tegengesproken dat hij te Damascus zou zijn aangekomen en zich naar de conferentie van den Arabischen Bond te Bloedan in Syrië zou heljjie begeven Drukt te Londen in verband met V day Het stralend mooie weer heeft Londen reeds gisteren in een V day stemming gebracht Uit alle deelen van het land eri ook van buiten de grenzen beginnen de bezoekers bij duizenden en tienduizenden de Britsche hoofdstad binnen te stroomen In totaal worden er ongeveer twaalf millioen menschen verwacht zoodat Londen thans een vreedzame invasie beleeft Gisterochtend om vijf uur stonden de huisvrouwen al in de rij voor bakkers kersen slagerswinkels omdat zij vreesden dat zij in de komende feestdagen niets zullen kunnen bemachtigen Vele zaken die om acht uur open gingen waren reeds een half uur later leeggekocht De uitroeping van de Republiek in Italië Öe Italiaansche Eerste Minister Alfride de Qasperi heeft op 10 Juniverklaard dat de Republiek is uitgeroepen Hij voegde er het volgendeaan toe Het kan worden afgekondigdvanuit een balcon of waar ook vandaan Voorts zeide hij dat het vertrek van Umberto vandaag of morgenverwacht werd Behandeling Spaansche kwestie in den Veiligheidsraad tot Donderdag uitgesteld De Voorzitter van de Veiligheidsraad Alexander Baradi heeft de Vergadering van dien Raad welke het Spaansche vraagstuk zal bespreken op verzoek van den Brit chen afgevaardigde tot Donderdag a s uitgesteld INDIË De toestand rondom Batavia De Vooriichtingsdienst van het Ne derlandsch Indische leger heeft gemeld dat een groot gebied ten Zuid Westen van Kiender door Nederiand sche troepen doorzocht en gezuiverd is Aan Nederlandsche zijde zijn geen vediezen geleden Zes personen zijn voor een onderzoek vastgehouden Ten Oosten van Batavia is er een Chineesche vrouw door de extremisten ontvoerd Een Nederiandsche patrouille is ter bevrijding Van haar uitgezonden en heeft de bendeleiders gearresteerd Leest Groot Goudal No 22 Feuilleton Het geheim van den insesneeuwden slaapwagen HOOFDSTUK IX In den restauratiewagen was alles n gereedheid gebracht Poirot en monsieur Bouc gingen samen aan één kant van de tafel zitten De dokter aan den overkant Op de tafel voor Poirot ag een plattegrond van den Istanboel Calais agen met de namgn van de reizigers aangegeven in rooden inkt De passen en biljetten lagen op een f tapel aan één kant Er was schrijfpapier inkt pennen en potlooden Uitstekend zei Poirot We kunden ons onderzoek zonder meer beginnen Het eerst vind ik moeten we en conducteur van den slaapwagen ooren Je weet waarschijnlijk iets Sn den man Wal voor karakter heeft hij Is hij een kerel op wiens woord je zoudt vertrouwen Ik zou zeggïn zeer zeker Pierre Michel is meer dan vijftien jaar in dienst bij de maatscha i Hij is een Franschman woont bij Calais Door en door eerlijk en fatsoenlijk Misschien niet opvallend snugger Poirot knikte begrijpend Goed zei hij Laten we hem roepen Pierre Michel had veel van zijn gewone zekerheid teruggekregen maar was nog wat nerveus Ik hoop dat monsieur niet zal denken dat er achteloosheid van mijn kant is geweest zei h i o f terwijl zijn oogen van P t f monsieur Bouc dwaalden Het s iets vreeselijks wat er gebeurd is Ik hoop dat monsieur met denkt dat het eenigszins op mij neerkomt Nadat hij den man gekalmeerd had begon Poirit hem te ondervragen HU Tefgewiste zich eerst van z jn naam pn adres zijn dienst aren en hoe ang hij op dèze peciale lijn had gediend we aan de gebeurtenissen van gisternacht Mijnheer Ratchett ging naar bed wanneer Bijna onmiddellijk na het diner monsieur Voordat we Belgrado verlieten Dat deed hij den vorigen avond ook Hij had me gezegd het bed op te maken terwijl hij aan tafel zat en dat deed ik Ging er later iemand naar zijn coupé Zijn knecht monsieur en de jonge Amerikaansche mijnheer zijn secretaris Niemand anders Neen monsieur niet dat ik weet Goed En dat is het laatste dat u van hem zag of hoorde Neen monsieur U vergeet dat hiJ om twintig minuten vóór een belde kort nadat we gestopt hadden Wat gebeurde er precies ik klopte maar hij riep dat hij zich vergist had In het Engelschof in het Franséh in het Fransch Wat waren zijn woorden precies Het is niets Ik heb me vergist En toen ging u weg Ja monsieur Neen monsieur ik moest eerst naar een anderen coupé waar gebeld was Nu Michel ga ik u een belangrijke vraag doen waar was u om kwart vóór één Ik monsieur Ik zat op mijn bankje aan het eind met mijn gezicht naar de gang Weet u het zeker Mais oui ten minste Ja Ik ging naar den volgenden wagen den Atheenschen wagen om een praatje met mijn collega te maken We spraken over de sneeuw Dat moet kort na één uur geweest zijn ik weet niet precies hoe laat En wanneer keerde u terug Er ging een bel voor mij monsieur ik weet dat ik het u toen vertelde Het was de Amerikaansche dame Ze had verscheidene malen gebeld Ik herinner het me zei Poirot En daarna Daarna monsieur Ik kwam op uw bel en bracht u mineraalwater Toen een half uur later maakte ik het bed op in een anderen coupé die van den jongen Amerikaanschen mijnheer de secretaris van mijnheer Ratchett Was mijnheer MacQueen alleen in zijn coupé toen u zijn bed ging op r maken De Engelsche kolonel van no IJ was bij hem Ze hadden zitten praten Wat deed de kolonel toen hij mijnheer MacQueen verliet Hij ging terug naar zijn eigen coupé No 15 dat is vlak bij uw bank niet Ja monsieur het is de tweede coupé aan dien kant van den gang Was zijn bed al opgemaakt Ja monseieur Ik had het opgemaakt toen hij aan tafel zat Hoe laat was dat alles Ik weet het iftet precies monsieur Zeker niet later dan twee uur En daarna Daarna monsieur zat ik op mijn bankje tot den morgen Ging u niet weer naar den Atheenschen wagen Neen monsieur Misschien hebt u geslapen Wofdt vervolgd