Groot Gouda, dinsdag 11 juni 1946

schappelijke verkiezingslijst n gezamenlijk program De partiien v Maniu boerenpartij en Bratianu S geen vonnis in den gangbaren zin van üet woord genoemd worden Het is eerder een principieele uitspraak waarop de latere berechting der individueele leden gebaseerd kan worden In Neurenberg wordt geen straf opgelegd De onbeperkte differentiatie m beweeggronden die tot het lidmaatschap gelfeid hebben en in de activiteiten in de organisaties betoond maken dit onmogelijk Geen lid der organisaties zal gestraft worden zonder voor een gerecht zijn omstandigheden te hebben uiteengezet Maar in de honderden processen die in en buiten Duitschland straks nog gevoerd zullen woren zal na een Neurenbergsch vonnis een ding buiten discussie staan dat de organisatie misdadig was en dat dit feit alleen voldoende is om haar leden te berechten Welk een overwegende beteekenis dit onderdeel van het groote proces heeft wordt wellicht het best gekarakteriseerd door de uitspraak van den Amerikaanschen hoofdaanklager dat het met betrekking tot het voorkomen v n een herhaling van deze misdaden tegen den vrede misdaden tegen de menschelijkheid en oorlogsmisdaden een grootere ramp zou zijn deze organisaties vrij te spreken dan een vrijsprekend vonnis te vellen over alle 22 individueele beschuldigden Want de macht tot kwaad van deze individuen is voorbij doch die van de organisaties woekert voort Als zij worden vrijgesproken zal het Duitsche volk concludeeren dat zij geen kwaad deden en zal het er gemakkelijk voor te vinden zijn zich te laten groepeeren in organisaties die herrijzen zullen onder nieuwe namen doch achter hetzelfde program De organisaties zijn zes in getal rijksregeering leiderscorps der partij generale staf en opperbevel der weermacht S S met inbegrip van S D Gestapo en S A Vijf dezer omvatten slechts een beperkt aantal personen en de groote massa wordt gevormd door S S en S A de twee oude partijformaties die de steunpilaren zijn geweest waarop de Nazi elite bij haar misdadig spel rustte en de roeden waarmee zij haar terreur uitoefende Zonder deze organisaties zouden de Nazi despoten hun toeleg nooit hebben kunnen uitvoeren Duizend kleine führeiis bevalen duizend imitatieGoerings praalden duizend Schirachs bewerkten de jeugd duizend Sauckels dreven V aven duizend Sreichers en Rosenbergs zaaiden haat duizend Kaltenbrunners en Franks n Ik vraag voor Juffrouw die reeds 5 jaar bij mij woont EEN KAMER Br onder no 3278 Advertentiebur Houtman B Martenssingel 6 COHCORDIA Westhaven Zaterdag 15 Juni 8 uur Nederlandsch Volkstheater k Eca diep aangr pcBd tooaeelspcl met een hartverscheurend einde dat U langen tijd bijblijft N V MACHINEFABRIEK v h A de Weger Bogen 27 Gouda vraagt bekwaam penoiieal o a een SCHIIIIEI Naar den veel geliefden roman van Florence E arclay bewerking Pierre Mols met Netty Braase in haar glansrol als Zuster Rosemary Gray Stormea van applana 11 5 jaar verboden na weer te zleml Oordeel der per Een huivering van medeleven doortrilde de aanwezigen 111 Diepste bewondering PRIJZEN F 1 50 TOT F 2 50 PIaatsT êpr aan de zaal dagelijks van I0 r2 en 2 5 uur GEVRAAGD ZAKKENSTOPPERS en LËERUNGZAKKENSTOPPERS Aanmelden Fa J G DE JONG EN ZOON Verlorenkosl i Fa D VERMIJ en Zonen BrandstolFcnhaDdel Gouda Blcckcrsaiagcl 77 78 Teltf 2174 L levert thans weder lange Friesche aanmaak tiirf bij iedere gewcnschte hoeveelheid Bestelt spoedig Te koop een partij Rijnsteen handvorm en Uss lsteen Te bevragen C P DE WAABD Sloopcrsbcdr f Jaagpad 19 Gouda Telef 2569 MiddenstandsCursus Gelegenheid tot aanmelding van nieuwe leerlingen voor opleiding Middenstandsdiploma examen 1947 T VUIJK Older de Boompjes 1 Tel 3797 TOONT 1 dal h t Uw nationaca belan wttl helmie Ofiwm Oe lettende schuld vo ee litnderpaal bq het financieren van dèn ir dttr ouw ConioUdotte neemt die héléti erUl we Helpt hieroon mede Nul Nog kont U deelnemen 3 GROOTBOEKSCHULD 1946 Inschrijving kan t m 14 Juni dagelijks geschiedan bij de effecfenkanforen handelsbanken boerenleenbanken spaarbanken giro en pqstkantoren Uitvoerig prospectus bij deze instellingen verkrijgbaar jj Ter ruiling wit sat bruidstoilet m sleep m 44 voor gekl zomerjapon bijp sluier en schoenen Gmdities nader overeen te komen Br onder no 7994 bur v d bl Weduwe biedt zich aan als Huishoudster bij Heer alleen of klein gezin tot 60 jaar zonder salaris Br onder no 7996 bur v d blad PLAATST UW FAMILIEBERICHTEN II DIT BLAD PUBLICATIE VAN HET MINISTERIE VAN PiNANCIËN Aanklacht tegen honderdduizeaden In het Dienstabteil van den langzamen sneltrein Hannover Frankfort waarin hij me op Voorwaarde van vrij rocken geloodst had om me het ge vecht om een standplaats te besparen vertrouwde de conducteur mij toe dat van elke twee Duitschers er minstens één lid geweest was van eert der Nazi Organisaties Hij zelf was partijlid geweest zij het voor korten tijd en alleen omdat het als voorwaarde gesteld werd om bij de Reichsbahn te worden te werk gesteld Wanneer straks in Augustus na de beëindiging der individueele gevallen het Wereldtribunaal de zaken tegen de NaziOrganisaties ter hand gaat nemen zullen de enkele beschuldigden in de beklaagdenbank d ar zitten als vertegenwoordigers van een grootere groep beklaagden dan ooit in de wereldgeschiedenis heeft terecht gestaan Hoe groot die groep in werkelijkheid is kan niet bij benadering gezegd worden wanneer men uitsluitend afgaat op het aantal Duitschers dat zich heeft laten organiseereo dan schat men licht te hoog Tallooze meeloopers van het kaliber van onzen conducteur vallen er buiten kleine om den broode Werkende functionarissen van de Gestapo S A sportlieden en reservisten leden van wohlfahrtorganisationen Studentenschaft Hitlerjugend en zelfs stafleden van Ortsgruppenieiters zeilen en blockleiters zijn bij voorbaat uitgesloten Afgaande op Jackson s mededeeling dat de Amerikaansche strijdkrachten circa 130 000 personen gearresteerd hebben die lid waren van de aangeklaagde organisaties kan men concludeeren dat het aantal beklaagden dat In Augustus theoretisch in d beklaagdenbank komt zitten niet zooals op de straathoeken hier nogal eens gefluisterd wordt met millioenen doch met honderdduizenden gesteld moet worden Al duurt het nog minstens tweemaanden voor deze monsteraanklachtin openbare zitting zal worden behandeld toch is zij sinds eenige dagenreeds aangesneden in een voorbehandoling met gesloten deuren Doel hiervan is uiteraard het ontzaglijkemassamateriaal en de ontelbare getuigenverliooren te schiften om straksde openbare behandeling niet zoodanig te rekken dat het proceè genoodzaakt zou worden zijn verjaardagte vieren Het oordeel da het Neurenbergsche gerecht over de organisaties zal hebben uit te spreken kan eigenlijk De Heer en Mevrouw A C COSIJNOEPKES geven met blijdschap kennis van de geboorte vanhnn Zoon f Cornelis Arie Good a 2e Pinksterdag IQ tö van Swletenstraat 12 Tijdelijk Sti Jozef Pavllieen Gr Florii g 77 Souda Kamer 55 2i Juni hopen onze geliefde Ouders ff Philippss Coroelii Knyleabarg ea Gerdlaa Kaylcabar Dóornik den dag te herdenken dat zij voor 50 ja2ir in het Huwelijk traden Dat zij n g lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen enkleinkinderen Gouda Helmerstraat 5 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wi onzen hartelijken dankaan de Weled Zcergcl Heeren Dr H W de Planque Dr J van Woerden en Dr P de Boer voor hun zorgvolle behandeling en de Zusters Van het an Iterion Ziêkeahuis voor hun liefdevolle verpleging tijdens de ziekte aan onien besten Vader Behuwden Grootvader LEENDERT KOOT bewezen FAMILIE KOOT Gouda Juni 1946 2en Pinksterdag werden wi verblijd met de geboorte van onsen Zooo en Brorrtje Marlnus Wi noemen hem Rini J H SLUIJTER G SLUIJTER van Eeuwen Jopie Gouda Bilderdijkitraat 14 Heden wer d np een kortstondig ziekbed van onze zijde weggenomen onze beste Vader Behuwd huwden Grootvader LEENDERT KOOT Het Direcioraai Generaal voor Bijzondere CechisplefiioS roepl sollicilanien op voor de builenbewaking der inierneeringakampen fcucaagd te ocdcH A fdeelings commandanten Hoofdbewakers Bewakers Ie klasse en Bewakers Zij die hiervoor in aanmerking wenschen te komen kunnen schriftelijk solliclteercn bij het Gewestelijk Arbeidsbureau of een zijner bijkantoren De inzending der sollicitaties kan geschieden tot en met 15 Juni a s Wedown v HUIGERINA BOTH in den ouderdom van bijna 85 Gouda J W Koot S Koot DeGoeij Stolwljk D Valk Koot J Valk Den Haag C $ Kraan Koot Th Kraan Gouda M H Kooy Koot M Kooy en Kleinkinderen Gouda 8 Juni 1946 Boelekade 251 Verteren GOUDEN BROCHE met bloedkoralen steen Aandenken aan overledene Tegeo De teraardebestelling is bepaald op Woensdag 12 Juni des namiddags 2 45 op deAIgemceoe begraafplaats te Gouda Vertrek van uit de rouwkamer Blauwstraat 19 pim 2 uur Te koop in prima st z kinder wagen nieuwe samenst f 75 flinke bclooning terug te bezorgen Te bevr Weth Venteweg H 140 Ibl Mevr van Burk Kleiweg 39 martelden en doodden duizend Schachts en Speers en Funke admini streerden en steunden de beweging zoo zeide Jackson het De beulsknechten der Nazi kliek worden thans dagelijks bij tientallen in het bedrijvige gerechtsgebouw naar de zaal geleid waar de uit vertegenwoordigers der vier procesvoerende mogendheden bestaande commissie van onderzoek het nieuwe deel van het groote proces voorbereidt AMERIKA EN RUSLAND BETUIGEN HUN WIL TOT SAMENWERKING President Truman en de nieuwbenoemde Russische Ambassadeur in Amerika Nikolai Novikov gaven wederzijds verzekeringen voor samenwerking en betuigden hun gemeenschappelijk verlangen naar wereldvrede ter gelegenheid van de aanbieding van de geloofsbrieven door Novikov bij de aanvaarding van zijn nieuwe post Novikov volgt Andrei A Gromyko op die thans Russisch gedelegeerde bij den Veiligheidsraad is Novikov zeide o m Evenals in de oorlogsperiode toen de wapenbroederschap tusschen on2 e landen zulk een groote rol speelde bij de bevrijding der geheele menschheid van het fascistische juk zijn ook thans de betrekkingen tusschen Rusland en Amerika van groot belang voor de zaak van den universeelen vrede en de veiligheid Het begrip hiervan moet iederen oprechten aanhanger van den vrede tot de conclusie doen komen van de noodzakelijkheid van een verdere en nauwere samenwerking tusschen Rusland en Amerika In zijn antwoord zeide President Truman o a De traditioneele en langdurige vriendschap tusschen onze beide volkeren werd bezegeld door het bloed van onze dappere zonen in den gezamenlijken strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden die kortgeleden zoo succesvol is beëindigd De geschiedenis van dezen stfijd legt getuigenis af van de waarde en de doelmatigheid van de samenwerking tusschen onze beide naties voor de gemeenschappelijke zaak Wij in Amerika zijn ons in het bijzonder bewust van de groote beteekenis van de betrekkingen tusschen Amerika en Rusland voor de zaak van den universeelen vrede en de veiligheid en voor de bevordering van de grondbeginselen en doelstellingen van het Handvest der Vereenigde Volke ren Onze Regeering heeft deze doelen steeds nagestreefd en het Amerikaansche volk heeft groote offers gebracht te hunner bevordering Het verheugt mij U te verzekeren dat deze regeering zal voortgaan met te streven naar verbetering en versterking van de politieke economische en cultureele betrekkingen tusschen onze landen Alle yootstellen die door Uwe Regeering oor dit doel mochten worden gedaan zullen prompt en met sympathie in overweging worden genomen en ik doe een beroep op Uw medewerking om te verzekeren dat voorstellen van de Amerikaansche regeering die voor dit doel worden ingediend in denzelfden geest zullen worden overwogen De overwinning in den oorlog tegen agressie heeft de wereld een erfenis nagelaten van honger ellende en puin die tientallen jaren van opbouwend werk zal vergen om de sporen uit te wisschen De na oorlogsche wereldproblemen zijn ingewikkeld en tegenstrijdig en hun oplossing zal groote verdraagzaamheid en geduld vereischen Ik ben er van overtuigd dat de volkeren der wereld hun bekomst hebben gehad van den oorlog en dat met wederzijdschen goeden wil volharding en gemeenschappelijke doelstelling een bevredigende oplossing van alle problemen kan worden bereikt Uwe Excellentie zal een belangrijke en verantwoordelijke rol spelen bij de behandeling van deze problemen wanneer zij betrekking hebben op onze beide landen Ik kan U verzekeren dat U bij de vervulling van Uw taak de volledige steun en hulp zult ontvangen van de Amerikaansche regeering De familie van Göbbels gearresteerd De 79 jarige moeder van Göbbels zijn zusters en zijn zwager zijn door de Oostenrijftsche mihtaire autoriteiten in het dorpje Icking ontdekt waar zij zich onder een valschen naam schuil hielden Izvestia over a 8 Roemeensche verkiezingen Volgens radio Moskou heeft De Izvestia over de Roemeensche verkiezingen o m geschreven Hoog loon Na jaren xan fascistische en reactionnaire overheersching is het Roemeensche volk verplicht vrije verkiezingen te houden De grootste gebeurtenis is de totstandkoming van eenheid onder de progressieve krachten van het land en hun verschijni de verkiezingen met een kiezingj ram Dt rtij en tionaal liberalen hebben den Ut sten tijd energieke pogingen ami wend om een wig te drijven int partijen van het democratische bloT De eenheid van de democratische Tcrachten zullen een overwinning voor de jonge Roemeensche democrat verzekeren De slachtoffers van dê Belgische verzetsbeweging Het Belgische ministerie van Landsverdediging deelt mede dat sinds de Duitsche bezetting 8000 Belgische verzetsmannen den dood hebben vonden en 3000 van hen vermist z n Een nieuwe komeet ontd De Berlijnsche astronoom dr Weber heeft in de avonduren van den Sisten Mei bij de ster Eta in Bet sterpenbeeld De Zwaan een zjcli snel voortbewegende komeet van dè 9de grootte ontdekt Op 2 Juni werd deze komeet reeds bij de ster Vromv in het ste rebeeld Hercules geziei een sterrenbeeld dat op dit oogenblik s nacht in het Zenith staat De komeet legt per dag een weg van ongei veer 12 graden tetug af In de nabijheid van de zon zal de snelheid no veel grooter worden Waarschijnlijl zal de komeet nog eenige dagen zichtbaar zijn om zich daarna aan aardsche blikken te onttrekken Zijn verdere baan loopt over de sterrenbeelden De Leeuw en De Waterslang Dr Weber heeft in 1933 als eerste de groote Saturnusvlek ontdekt Het Belgische Autoverkeer vrij Ten einde het economisch herstel van het land te bevorderen en omdat de bevoorrading van binnen en buitenlandsche brandstoffen thans verzekerd is zal het autoverkeer in Beigië op 1 Juli a s vrijgegeven worden NIEUWS IN HET KORT De delegatie van het NederlandsciiIndische Roode Kruis is gisteren mt Australië teruggekeerd Aan den commandant van de NICA te Menado J Oberman is de persoonlijke titel van Gouverneur toegekend Met de functie van waarnemend hoogleeraar in het Volkenrecht is tij deiijk belast de waarnemend Gouvernementssecretaris mr E O baron van Boetselaar Gedipl coupeuse vraagt NAAIWERK aan huls Br onder no 7997 bnr v AbW ï PEÏ A £ itedacr Ornkk Dec fwdsvi klda vsn de die ree ifln w aogmai Commi De sn Sm P W Treure Leefian Groep W Sai Donk Katholi A Hee boven Schutte Hoc os lm Pêrtij N V G M Blankei Allcbra A Ros Kers ioD M L dea Swart reng rtij p G £ Dortkia KP ee A Hoii A Mo E A I A v d e v V vai Kaptcin V d f van I roB C W T doorn M Kaï Kestlng Aan boven i K M Onze dlrlgenl l nghu ipPinkstt B eer Bei Onze Isndt l wgem Bij t den 1 thattii ren verkoel Organüi 9M ord Ngeni Hóe Hekei op de Itebben ttden Boelekc oniinig i oree Inde awea tddaa Ülen otten n te Btjd al i