Groot Gouda, woensdag 12 juni 1946

bil Mn van na aat lg de lok che Oor P GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EM OMSTREKEN EENDRACHT MAAKT MACHT WOENSDAG 12 JUNI 1946 STEMMEN UIT DE GASTHUISKAPEL Hzt werk der inventarisatie Ids de che t den iet MCb de erd iw len 3 ik ko gf bij lüg lijk htrd er el g de rij stel dat UI I i er lel lel len IK I en iS 0N sl9 edactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen toikker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS eandldaatstsUlBg Yoor i 6oDdseIi8 fismeaiiteraad De candldatenlliiten voor de gemeentenadaverklrzingen van 26 Juli zl n gister Iddag officieel vastgesteld Dt lijsten van de K V P P v d A en P v d V die reeds eerder In ons blad gepubliceerd a worden hieronder volledigheidshalve nogmaals vermeld CommmntMtische Party Nederland M Dt Waarheid jaa Snel Korn de Jong Joh T Kempers P W van Lint F Stolk P Kiene M Treuren J Bolk P F Rondellap KLeeflang Groep Smndera W Sanders C Schoondcrwoerd M J Donk B Jacobs J v d Heuvel KtthoUeke Volkspartij A Heerkens M A Engelhard C Sevenboven N J Fennet W F Imbens G Schnttelaar J Th ImhoJz J W deVos A Hoonhout M W G M v Loon os Imholz J C Blom Partij van den Arbeid N V Dantzlg Melles C H Hagedorn G M Nederhorst G J Buenk J W Blankere P den Edel J v Ooijen Th Aliebrandi G M W Gardenier Schultz A Roskam H de Wilde W Amesz Kersbergen A A de Mink H de joof Maasland J v Straten P Tak L den Blijker D Kraai enbrink G J Swart J M Kwinkelenberg W H renger E Akkerman hrtij van de Vrijheid E G Suikel N Brttl nié A A v Reedt Dortlandde Kar J F W Torion H H Yl PVceging J C Jonker J J Spek A A Hnismanv Aalst G W Abcrson A Mogendorff Protentantach ChrUtelijke Party E A Polet Alb V Wqk J K Begeer A v den Berge F K v Wingerden G W F Bik D C vaa Esschoten e van Vliet S Swaneveld B W Kaptdn A Heogcndljk J Bot W G I V d Linden A J van Vliet Mr J I van Ooornlnck A Meter T C Repa roa C Vink J Versluis B A de Jong W T J Abbena M Both H Hoogen doorn Czn C Heikoop v Die C M Kamphuizen v d Bank C J Kesting A Verboom Geslaagd Aan de Rijkskweekschool te Schoonboven slaagde voor onderwijzer de Heer K M van Dijk te Gouda Pr 8 Zangconconrs Onze stadgenoot de heer P J en dirigent van het Mannenkoor Die Gouwe Sanghuis te Boskoop behaalde op 2den Pinksterdag te Wassenaar met zijn koor eersten prijf Benoemd tot Burgemeester van Bmmen Onze oud stadgcnoot Mr K H Gaar odt burgemeester van Gasselte is met jagang van 16 Juni a s benoemd tot wgemeester van de gemeente Emmen Wel kijken niet betalen B j de op Tweeden Pinksterdag ver tden Ronde van Gouda waren naar dwttiag ongeveer 8000 bezoekers er ren echter slechts 2800 plaatskaartrn Verkocht zoodat deze ronde voor de organisatoren een groote blHegger is orden daar goede renner dure en zi B Hóe dit komt 7 Wel massa s menschen Hcktfi Ineen familieleden of kennissen P den Bleekerssingel of Boelckade te hen Verder bleek dat men via den den spoordijk en de woningen aan de oelekade gemakkelijk zij het dan dat nlge personen een kwartje vroegen u I i doortoch J4pQ 4rtq woning le Boelekade kon komen Als alle wezige Gouweaaars nog eens een WjldBg van een ronde van Gouda zouden J n genieten dan zullen ze toch beter 1 betalen een voetbalwedstrijd ziet wn tenslotte ook niet gratis fl de zevende ronde van Gouda be dns allemaall NUMMER 250 Wie is ztin baas langnaar Door de politie Is een zwarte harige bouvier opgevangen van schatting ongeveer een jaar oud Inllchtlnjjen te bekomen bij de recherche alhier Trnbinaal Op de zitting van Maandag 17 Juni e k zullen de navolgende zaken worden behandeld Adrlaan Ecgdeman nit Gouderak Joh Blom uit Gouda DirkRenes uitStolwijk terwijl uitspraak zal worden gedaan in de zaak vao Maarten Eegdeman en Hoig van Vliet sport V Goede inzet van Gouda s 40 jarig bestaan Op 7 September van dit jaar bestaat de bekende Goudsche voetbalclub Gouda 10 jaar Dit is dan de derde club die dit jaar zijn oprichting herdenkt Begin Mei bestond de roemruchte Goudsche Zwemclub 60 jaar 1 Juni was Olympia in het diamant gestoken en 7 September a s bestaat Gouda 40 jaar Als inleiding op de festiviteiten die in September gehouden worden is op tweeden Pinksterdag een junioren tournooi gehouden waaraan deelnamen Gouda Olympia Ona GS V Doalc RFC en Feyenoord Met eeo jeugdig élan hebben de jongens gestreden De wind was helaas wel eens iets te hard voor de jongens hun enthousiasme werd er echter niet miqder door De uitslagen waren Groep At Goada Feycaoord2l RFC Ona 10 Ona Feycnoer l 1 0 RFCGwida IO RFC Peyenoord 1 0 Ona Gouda 10 Ie prijs RFC 2e prijs Ona Groep Bi Donk Olynrpia 2 2 GSVGouda 03 Olympla Gonda 2 1 Donk GSV 30 Donk Gooda 1 1 Olvmpla GSV 21 Ie prijs Olympia 2e prijs Donk Groep Cl Feyenoord Gouda 10 0 RFCOna 1 Ona Gouda I O RFCFeyenoord 02 RFC Gouda 3 0 OnaFeyeaoord 02 Ie prijs Feycnoord 2c prijs RFC Jubileum Tonrnooi van Jodan Boys Tweeden Pinksterdag organiseerde de Chr Sportvereen jodan Boys op het Olympia terrein een jubileum tournooi ter gelegenheid an het 12 Vj jarig bestaan van deze sportvtreeniging De uitslagen van dit tournooi waren Klasse 1 senioren TOGZwaluwen 31 WIA Gr Wit 1 0 HBS Jodan Boys 01 Zwaluwen Gr Wit2 1 TOG WIA 11 na strafsch 2 4 Zwaluwen HBS 3 5 Finale WIA Jodan Boys 0 0 na strafsch 2 1 Ie prijs WIA 2e prijs Jodan Boys 3e prijs HBS 4e prijs Zwaluwen Klasse 2 senioreni Gr Wit 2 Jodan Boys 2 1 1 na strafsch 2 1 HBS 2Jodan Boys 3 1 0 TOG 2 OIympia 4 01 TOG 2 Jodan Boys 2 0 0 na strafsch 03 Olympia 4 Gr Wit 2 1 0 Jodan Boys 2Joaan Boys 3 0 0 na strafsch 12 Finale Olympia 4 HBS 2 1 0 Ie prijs Olympia 4 2e prijs HBS 2 3e prijs Jodan Boyi 3 4e prfls Jodan Boys 2 Klasse 3 junioren A TOG Jodan Boys 30 HBS Gr wit 2 3 na strafsch Jodan BovsHBS 3 0 Finale TOG Gr Wit 3 0 Ie prijs TOG 2e prijs Gr Wit 3eprijs Jodan Boys 4e prijs HBS Klasse 4 junioren B Gr Wit TOG 21 HBS Jodan Boys 3 0 TOG Jodan Boys 21 Finale Gr Wit HBS 1 2 Ie prils HBS 2e prijs Gr Wit 3e prijs TOG 4c prijs Jodan Boys Dit tournooi Is uitstekend geslaagd mede dank zij de welwillende medewerking van de G C en F C Olympia en de scheidsrechtersgroep Gouda Kortom een waardige Inzet van de festiviteiten voor het 12Vi jarig bestaan der orgaalseerende vereeniging 2 De uitslagen van de Zaterdagmiddag competitie wareht Jodan Boyi Zwaluwen 2 3 JOö Jodan Boys 2 0 6 Bedrqfsvoetbalwedstrqd Het bedrijfselftal van de N V P J Endenborg Zeilmakerij en Scheepstulgerlj behaalde gisterenavond een 5 1 overwinning tegen het elftal van den Hoothandel de Hoop HANDBAL Goede prestatie van Excelsior 2 ndag speelde Excelsior dames een vriendschappelijken wedstr d tegen OWS dames De Schiedammers die ongeslagen het kampioenschap van de 2de klas hadden behaald hebben geen kans gezien om Excelsior met een nederlaag naar de Pljpenstad te itnrrn Bij Excelsior blonk vooral keeper v d Hoogea uit die zeer verdienstelijk werk verrichtte Na 10 min spelen wist DWS met 2 O de leiding te nemen A Prevoo wUt het tot den gelijkmaker te brengen zoodat de rust Inging met 2 2 Na de rust pakte DWS flink aan waarbij ze na 13 min spelen de leiding nam 3 Excelsior neemt dan het initiatief in handen toen er nog 4 min te spelen waren lostte v d Koster een prachtig schot waar de keeper van DWS geen kijk op had Verdere doelpunten blijven uit zcodat het einde kwam met een gelijk spel 3 3 De Excelsiordames spelen 23 Juni haar promotiewedstrijd op het ONA terrein om een plaats In de 2de klas van het Handbal Veibond De vorige maal hebben wij gezien dat bat vo rca v adccorrcspondéatie alco ik de mondelinge voorlichting van het publiek tot de belangrijke taken behooren welke in een Gemeente Archief te verrichten zijn Er zijn daar echter nog meer werkzaamheden te volbrengen Het zou ongetwijfeld een gelukkige omstandigheid zijn als de deelen portefeuilles liassen en omslagen alsmede de losse stokken welke door de verschillende Bestuurscolleges als neerslag hunner werkzaamhedeii aan het Gemeente Archief werden overgedragen alle In de juiste zakelijke en chronologische volgorde ons ten deel vielen Helaas la dit achter meestal niet het geval Wij hebben goede hoop dat met de stukken uit den Interen tijd dit wel het geval zal zijn In onze dagen wordt behoorlijke bewaring en ordening van het nieuw archief door vele gemccnien gelukkig als een eerezaak beschouwd En dit komt dan later als het nieuw archief oud archief wordt aan laatstbedoelde instelling ten goede omdat dan het moeizame werk der herordening geheel of gedeeltelijk achterwege kan blijven In vroeger jaren was men echter niet zoo scrupuleus met de bewaring en ordening van het bestaande archief Het werd soms op den zolHer of in den kelder neergesmeten zonder dat er verder veel naar werd omgezien Slechts wanneer een onderzoeker een stuk naodig had werd dt boel overhoop gehaald en dan soms hopeloos in de war gebracht Als gevolg daarvan vinden wij nu in het oud archief stukken van den meest heterogenen aard door elkander liggen In één portefeuille vindt men som bijeen Mlddeleeuwsche charters roet stukken uit den Franschen tijd terwijl in denzelfdeo omslag glldebrleven met cohleren van de belasting en hypothcekbrieven met proces stukken elkaar afwisselen Het Is duidelijk dat in een dergelijke chaos niemand den weg kan vinden Het behoort dus tot de groote taken van het Gemeente Archief in dit alles orde te scheppen De onderzoeker moet bq zijn navorschingen niet genoodzaakt zijn alle deelen en portefeuilles van het Archief na te slaan doch hij moet voorgelicht door een behoorlijken Inventaris die voor hel Archief is wat een Baedeker ia voor den toerist althans in groote lijnen weten waar hij het één en waar hij het ander zoeken moet Er zal ook dan nog genoeg werk voor den speurder over blijven want men vindt details soms in registers waar men het niet verwacht zou hebben Doch er is al veel gewonnen als bv alles wat op de gilden betrekking heeft in één inventaris is bijeengebracht dan weet Iemand die op dat gebied een onderzoek gaat beginnen althans welke registers hij hoofd zakelijk moet raadplegen UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Partq van de Vrijheid Voor den Gemeenteraad zljncandldaat gesteld I 1 P van der Linde aftredend 2 C W Oskam 3 Andr Bakker 4 J Brouwer de Koning 5 T D Both 6 T Brouwer de Koning lÉEUWIJK Inbraak Door het opschuiven van een raam hebben onbekenden zich onopgemerkt toegang weten te verschaffen tot het magazijn van den kruidenier N de Bruin te Reeuwijk Dorp en hebben kans gezien diverse hoeveelheden goederen die nog betrekkelijk schaarsch zijn te ontvreemden Alhoewel de omvang van den diefstal nog niet bekend Is bleek reeds dat de dieven een kaas zes snijkoeken een theeservies en twee doozen kwatt reepen hadden meegenomen Groene Kruis De plaatselijke afdeeling van het Groene Kruis alhier hield een ledenvergadering onder voorzitterschap van Dr J Betelsen Uit het jaarverslag van den waarnemend secretaris den heer J de Kerper bleek dat het ledental in het afgeloopen jaar De behoorlijke Invcntarlseerlag van een archief Is dus wel de hoofdtaak vanden Archivaris Ons Goudsche Gemeente Archief heeft een inventaris welke indertijd is samengesteld door Ds J N Scheltema en Dr C A Tebbenhoff Deze Inventaris is In vele opzichten verouderd doch doet nog steeds goede diensten omdat hij althans In groote trekken de verschillende onderdeelen aangeeft waaruit ons archief bestaat Naast dezen gedrukten Inventaris zijn er door latere archtefbeheerdcrs nog meer in het licht gegeven Deels waren deze Inventarissen nadere uitwerkingen van bepaalde nummers uit den eigenlijken Inventaris welke daarin niet voldoende tot hun recht waren gekomen deels gaven zij den inhoud weer van later in het GemeenteArchief gedeponeerde archieven Zoo hebben wij thans gedrukte invrntarisien van de archieven van de St Janskerk vöör de Hervorming 1901 van de St Janskerk na de Hervorming 1913 van het VereenlQd Wees Aelmoeseniershuts 1910 van de beide Gasthuizen 1912 van de Protocollen derGoudsche Notarissen 1927 en van de Doop Trouwen BegraafbOcken 1929 Daarnaast zijn er getypte inventarisien aanwezig der archieven van de Goudsche Weeskamer van het Pijpmakers en Chirurgljnsgilde van Krijgsraad eo Schutterij van de Evangelisch Luthersche Gemeente van het Leproos en Proveniershuis en van de Scholastrie Latljnsche school Tenslotte is er nog een door Dr L J Kesper keorlgln elkaar gezette inventaris van het Rechterlijk Archief der Gemeente aanwezig jammer genoeg echter slechts in één geschreven exemplaar Aan zulken inventaris had meer publiciteit gegeven moeten worden zocdat hij ook in ruimer kring bekendheid gekregen bad Van later gedeponeerde Archieven zijn door mijn voorgangster een aantal op klad fiches aangebrachte inventarisien achtergélateif welüe dus vroeg of last tot gedrukte of gestencilde inventarissen zullen dienen worden verwerkt In Eindelijk en hier ligt m l dc naaste en meest voor de hand liggende taak er zijn nog altijd een aantal doozen en portefeuilles met geheel ongeardende of ilechts zeer oppervlakkig geordende stukken Deze te ordenen en bij de rubrieken onder te brengen waar zij thuis behooren lijkt mij dringend noodzakelijk Want zoolang nog niet alles wat op een bepaalde rubriek betrekking hec ook de facto bij de rubrfek is ondergebracht heeft een onderzoeker geen garantie dat hll omtrent het object van zijn studie volledl g wordt gelicht Drs J Taal Redactie en administratie Bur Markt 67 Gouda Tdefooo 3008 Abonn p w 27 c Losse nutnm 10 tL t r K cecUdM Weersverwachting medcgcdaali door bet K N M I tot mvrgeaavaaJ PI buien Hier en daar met onweer zwakke tot matige wind tuKSchen W en Z Ongeveer de zelfde tempcratuor 13 Juni Zon op 4 20 onder 2100 Maan op 19 55 onder 3 37 Mat Is r In Gouda ta dean f Reunie Vrijdag t ra Woensdag Kerels van de Kustwacht Toeg lederen leeft d SchouwburgBioscoop Vr dag t m Woensdag Gekooide Jeogd Toegang lederen leeftijd Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Hoe langer hoe gekker Toegang voor lederen leeftijd Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting ven 2 4 uur en tevens Woensdagavoo d van 7 9 uur Woensdag 12 Juni bovenzaal Reunie 7 uur Ds Borger De mensch van morgen Bureau Groot Gouda 7 8 30 oor spreekuur voor uit Indië gerdpatrleerden Donderdag 13 Juni 1 30 uur aankomst kinderen uit Zwitserland Blauwe Kruis 8 uur Vrouwengroep P v d A spreker D DuUemond over Geestelijk misdeelde kinderen N Schouwburg 8 uur 2e concert Ifi de Beethoven cyclus uitgevoerd door het R Ph O weer was gestegen De rekening van den penningmeester sloot met een batig saldo Blf de verkiezing van bestuorsledea werd de heer J de Kemper Mza die aftredeod was bij acclamatie herkozen terwijl in de vacature der heeren Dr P J Noord hoek W J Blom en W Mattop bq stemming werden gekozen de heeren Dr van der Goot Dt C S de Lint en P Verkerk la verband met de verhooging van de wedde van de wijkzoater en belangrijke aankoopen van materiaal voor het magazijn stelde het bestuur voor de contributie met f 1 te verhoogen en daardoor de mlnimum contrlbutie van f 2 op f 3 te brengen welk voorstel werd aangenomen WADDÏNXVEEN Geboren Pietcr zv CTiele en H de Vlieg Jan zv H Alphenaar en H Relnders Robert EduBrd zv HL Maat en JG Prins WUhelmiDB Maria Francisca dv W C M van Stijn en M A H Lamping Gerrie Maria Hcndrlka dv T de Man en H de Redelijkheid Leopoldtna Catherina dv D Oskam en S de Jong Trijntje dv K van Tilburg en C van der Linde Frieda Maria dv F van der Krans en A Wijdenes Getrouwd A F Spoel en C M Bresser M A de Wit en C M van Rhijn FHA J Aarts en A M van Vliet Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden 1 geruite sjaal 1 sleotel 1 jas 1 witte sjaal 1 armband I ketting Komen aanloopen een hond Verloren 1 pak flanel 1 duimstok Officieele publicatie Drop en Hoestartikelcn Voor de periode van 8 Juni t m 20 Joli 1946 zijn geldig verklaard de bonnen van serie U van de namens het Rijksbnreao voor Geneesen Verbandmiddelcn verstrekte aankoopvergunnlB en voor dropen hoestartikelcn ca ciumpepermont en anijstabletten De eenheid is bepaald op ééA kilogram De e v bonaankondiging vindt püats op 6 Joll a s Bon 09 voor Schoetireparatie Het C D K deelt mede dat bon 09 der Lederkaart is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met leder zolenmateriaal Het aantal voor elke reparatie benoodigde bonnen is vermeld op een bij den schoenhersteller aanwezige lijst Hou 09 blijft geldig en kan in combinatie met reeds afgewezen bonnen worden gebruikt