Groot Gouda, woensdag 12 juni 1946

J Vluchtig bezoek aan Amerika pen waar zij op meer gelegahseerde wijze de bezoekers door t b edw van allerlei kostbaar vermaak van de overtollige dollars s Natuurluk vindt er hog wel eens een klein Setpartijtje pllats Dat s wanneer een concurrent een nachtclub zou willen stichten op het terrein dat een nachSubSigenaar als hpt zijne heeft fen a n der terrein waarop de li en die men gewoonlijk als gangsters aanduidt zich hebben geworpen is de zwa te markt Ofschoon de zwarte markt zooals men die in Amerika kent op een Europeaan npg al een OTschuWigen indruk maakt Boter is S maal tegen den gangbaren prjs van 50 dollarcents per pond bijna niet te krijgen Maar verzekerde mi een New Yorker zwart kun je tegen 70 ïoTarcents per pond net zooveel koonen als ie hebben wilt Ik heb daar s makelijk om gelachen Dat noemt men zwarte markt in Amerika Wij in Eurooa spreken pas over zwarte markt wanneer de prijs zoo n duizend procent of zoo boven den distributieprijs ligt land waar men de cigaretten per carton 10 pakjes van 20 cigaretten tEgelijk koopt Een pakje Amerikaansche cigaretten komt op ongeveer 17 doUarcents Maar down town koopt men in sommige stores warenhuizen een carton van 10 pakjes van de populaire merken voor $ 1 40 Een gast vOn de K L M heeft den eersten trans Atlmtischen tocht naar New York op 22 Mei j l meegemaakt Dezer dagen is hij eveneens per K L M in Nederlofid teruggekeerd Hieronder worden eemge notities omtrent zijn vluchtig bezoek aan Amerika weergegeven V allstreet Een vriend neemt mij mee voor een bezoek aan de Effectenbeurs de StockExchange het financieele hart van Amerika Vanaf de bezoekersgalerij slaat men de onbegrijpelijke chaos van dien wriemelende mierenhoop gade Aan een der wanden loopt een lichtcourant die de tot stand gekomen noteeringen en transacties registreert In de verschillende hoeken de zetels rondom batterijen van telefo9ntopstellen en tickers geschaard Zoon zetel niet veel meer dan een klapbankje maakt nu niet bepaald veel indruk En dan te weten dat zooiets $ 25 000 per jaar kost Ik kan mij een goedkooper zitje voorstellen en heel wat comfortabeler In de financieele wijk van Wallstreet bevinden zich natuurlijk ook de groote Bank paleizen We loopen er een binnen de Bank of Manhaften n geweldige wolkenkrabber We naderen een paar glazen deuren die wanneerwij er op ongeveer een meter afstandvoor staan als bij tooverslag voor ons open zwaaien Dat is het werk van nfotoelectrische cel Op de benedenverdiepingen bevinden zich de recep tionoffices die op weelderige salons gelijken met comfortabele leeren clubfauteuils en bankstellen waar de vicepresidents de cliënten van de Bank in audiëntie ontvangen In de groote zalen waar de loketten voor storting en uitbetaling zijn patrouilleeren zwaar bewapende manschappen van de bank politie met een groote revolvertasch op de heup en een patroongordel om Natuurlijk zijn de loketten van allerlei beveiligingsapparaten voorzien zoodat het beroep van gangsterbankroover elke bestaansmogelijkheid wordt ontnomen I Geldtransporten vinden in pantser auto s met een zwaar bewapend escorte plaats t e gangsters zijn allemaal softies geworden verzekert een New Yorker mij Allereerste indruk Wat is nu Uw allereerste en sterkste indruk geweest bij Uw aankomst in Amerika Deze vraag die mi na terugkeer in Nederland pardoes gesteld werd heb ik eerst na eenig nadenken kunnen beantwoorden De indrukken waren na zulk een korten overtocht en na een gedwongen isolatie van bijna zeven jaren zoo overstelpend dat ik eerst eens rustig over een en ander moest nadenken Maar dan kwam dan ook al spoedig het antwoord Het was het gevoel in een geheel andere wereld te zijn overgeplaatst alsof de klok zeven jaar was teruggezet Het viel mij op hoe goed gevoed en welgedaan de menschen er uit zagen hoe eoed gekleed zij waren hoe de winkels vol lagen met alle rhande artikelen levensmiddelen enz waarvan mHj het bestaan in het beTooide Europa bijna vergeten waren Dat men desondanks in Amerika over schaarschte spreekt doet den kersversch uit Europa geïmporteerden vreemdeling onvyezenlijk aan Deze schaarschte is dan ook een relatief begrip Voor de Amerikanen die aan nog grooter overvloed in de jaren voor den oorlog en in het begin van den oorlog gewend waren is de huidige toestand waarin men niet zonder m er al zijn huishoudelijke behoeften aan suiker boter en vleesch kan dekken inderdaad een schaarschte toe stand Dat de modellen 1946 van de automobielen nieuwe electrische waschmachines stofzuigers strijkbouten enz nog vrijwel niet te koop zijn geeft den Amerikaan inderdaad een gevoel van schaarschte De vreemdeling die uit een land komt waar vrijwel geheel geen taxi s meer bestaan kijkt echter vreemd op wanneer hij de Amerikanen over schaarschte hoort spreken terwijl irt de straten eindelooze rijen automobielen drie vier dik naast elkaar voortsnellen Peukjes Paradijs Wanneer men gewend is in de straten van de steden in Nederland knaapjes met bloote beenen en op houten schoenklóssen gretig naar sigaretten peukjes te zien speuren en het zijnniet alleen de knaapjes die zich opdit lucratieve bedrijf werpen dankomt onwillekeurig de gedachte op Wat is New York een peukjes paradijs Vele Amerikanen werpen huncigaret half opgerookt weg In de hotels staan in de hall in de lobby opelke verdieping bij de liftdeuren groote emmers met zand waarin men zijn cigarettenpeukje deponeert Want inde liften mag niet gerookt worden Elk zoo n emmer bevat voor een Nederlandschen peukjes zoeker een kapitaal aan kostelijke halfopgerooktecigaretten Eén heel normaal verschijnsel in een De lichtjes van New York In New York is een z g Brown out half verduistering omdat men zünig moet zijn met de steenkool m verband met de mijnwerkersstaking Dat wil alleen maar zegden dat de groote licht reclames op imes Square en andere centra s avonds met branden Voor den New Yorker moet di nog al eenig verschil uitmaken voor Sen Eurc5 eaan die aan half verduis ïerde strTten en des avonds gedoofde winkelverlichtingen gewend is zegt dit Want alle winkels zijn stralend verlicht de straatverlichting baadt de stad in een zee van licht vele winkels zin tot laat in den nacht open sXijver dezes kocht om 12 uur des nach s in een drukke winkel een vulJJnhouder restaurants tn drugstores cafetaria s zelfbedieniqgsrestaurants vele bioscoop theatefs zijn tot laat in den nacht of zoo men wil vroeg in den morgen open en in vol bedrijf Het is niets bijzonders om naar een late show van een bioscoop te gaan die om over elven aanvangt en tegen twee uur des nachts is aigeloopen om daarna gezellig in een of ander restaurant of cafetaria waar t een drukte van belang is nog iets tt gaan eten of drinken Zwarte Markt De meeste gangsters hebben wch meerendeels op de nachtclubs gewor dat de Goudleening zou worden gevolgd door een niet gegarandeerde particuliere leening en besprekingen hierover hebben gedurende geruimen tijd plaats gevonden doch toen de Banken tot geen beslissing kwamen besloot Nederland de particuliere leenine terug te betalen waarop een rente van l j mo st worden betaald en de leening te vervangen door een leening van de Federal Reserve Bank welke 1 rente draagt Hierdoor bespaart Nederland perjaar een bedrag aan rente van 500 000 dollar Omdat Nederland aldus genoemd bla l er niet in slaagde tegen bevredigende voorwaarden met particuliere banken tot overeenkomst te komen richtte de Nederlandsch regeering zich tot de ex Importbank waarna een leeningsovereenkomst voor 200 mil dollar werd afgesloten Nieuwe overspMning voor Moerdijkbrag gereed Op een terrein van de fabriek van Penn Bauduin te Dordrecht ligt thans de eerste nieuwe overspanning van de verkeersbrug bij Mperdijk klaar om binnenkort haar reis te maken naar de plaats waar zij een schakel zal vormen in de zoo belangrijke verbinding tusschen Noord en ZuidNederland BINNENLAND Nederlandsche leer ingen j in de Vereenigde Staten De New York Herald Tribune deelde Zondag j l mede dat thans gemeld kan worden dat de jongste vervanging van de Nederlandsche goudleening welke door een Amerikaansch Bankensyndicaat onder leiding van de Chase National Bank werd verstrekt door een evengroot bedrag verstrekt door de New York Federal Reserve Bank aan de Nederlatfdsche Bank is geschied op initiatief van de Nederlandsche autoriteiten Volgens genoemd blad hadden officieele Nederllandsche kringn aanvankelijk gehoopt Belastingherziening wetsontwerp een voorstel tot verhooging la Voorts wordt een nieuw progressief tarief voor de inkomstenbelasting voorgesteld waarbij met name in het tarief voor de lagere Inkomens tot uiting komt dat er rekening Is gehouden met de stijging van de kosten voor levensonderhoud Ook de omzetbelasting zal wijzigingen ondergaan Op dl punt omvatten de voor Stellen het Invoeren van eea weeldetarlef van 75 pet voor sommige goederen en diensten en het verhoogen van het algemeen tarief met 10 pet De gotderen welke onder het weeldetarief zullen mallen worden door de Kroon aangewezen Daarentegen zullen worden vrijgesteldvan omzetbelasting leveringen door ot dernemers fabrikanten andere dan leverinöen aan partlcuHeren van noodzakelijke levensbehoeften Sommige van dezezooals aardappelen brood en melk worden ook bIJ levering door groot en kleinhandelarer vrijges eld Bg de Tweede Kamer is ingediend het aangekondigde wetsontwerp belastingherziening 1946 Het wetsontwerp bevat blijkens de toelichting voorstellen tot aanzienlijke ver mlndertng van den belastingdruk op de ondememlBgen Deze vermindering zal ten goede komen aan het herstel en de verdere ontplooiing van het bedrijfsleven Voorgesteld wordt een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 25pct over de boekiaren die eindigen na 31 December 1944 De vermogensbelasting voor Lchamen zal Ingevolge het wetsvoorstel met ingang van 1945 aanzienlijk worden verlaagd van f5 per f 1000 tot f0 50 per i 1000 voorgesteld wordt haar af te schaffen met ingang v n 1947 Voorts bevat het wetsontwerpde mogelijkheid bedragen van de winst van alle vormen van onderneming dus zoowel n eigen zaak aU een N enz in mindering te brengen ter reserveering voor a gelijkmatige verdeeling van kostenen lasten b assurantie eigen risico c het opvangen van eventneele toekomstige verliezen Met betrekking tot de rechten van suc taalt schenking jcn overgang houdt het Christoffel 1 0 List Soultanbeieff afgebr Euwe Thomas 1 0 Ekstroem Znosko Borovsky 1 0 Internationale reservegroep a Vinken Been 1 0 MeijerV Oosterwijk Bruin 0 1 O Hanlon Smak 1 0 Schoonhoven Henneberke 0 1 V d Berg Leiden Scheltinga i 2 i Schelfhout V Steenis 1 0 Dames mej Bannink mej Gré Smit i 0 mevr Peening mevrouw Jonkers 1 0 mevr v Schaik mevr Veen 2 2 De stand in de meestergroep luidt thans als volgt 1 Euwe 6V2 uit 8 2 Ekstroem 6 uit 8 3 Stoltz 6 uit 8 4 Szabo 6 uit 8 5 Christoffel 4 2 uit 8 6 Kramer 3 uit 8 7 Muhring 3 uit 8 8 List 2 2 uit 6 9 Wood 21 2 üit 7 10 Znosko Borrovsky 2 2 uit 8 11 Thomas 2 uit 8 12 Soultanbeieff l a uit 7 Wereldschaaktournooi te Zaandam De resultaten van de heden gespeelde achtste ronde van het wereldschaaktournooi te Zaandam luiden Meesterklasse Muhring Kramer O Ir Szabo Wood 1 0 Stoltz Oorlogsschade van Amerik onderdanen in Nederiand Het Amerikaansche ministerie van bnnenlandsche zaken deelt mede dat het bericht heeft ontvangen dat de Nederlandsche regeering de schadevergoedingseischen van Amerikaansche onderdanen voor in Nederland opgeloopen oorlogsschade heeft er kend De Nederlandsche regeering heeft van Amerikaansche onderdanen eischen tot schadevergoeding ontvangen tot een totaal bedrag van 2 855 282 gulden Verwacht wordt dat het eindbedrag ongeveer 25 hooger zal zijn E V C contra Staat DlDsdagmorgea zijn voor dea president der arrondiisementsrechtbank te i Graveahage de pleidooien met re en dupliek gehouden in het kort geding dat de E VC heeft aanhanging gemaakt tegen de Staat der Nederlanden en den miniiter van Sociale Zaken wegen schending der arbeidibcmtddcllngswet Optredende voor de EVC zei mr D Barmes in ti n pleidooi dat de regerlnfl zich van het begin af met de staking in de Nederlandse havens heeft bemoeid eerst door bemiddeHng en later actief omdat deze staking een bedreiging vormde voor de nationale Nederlandse belangen In de redevoering van den minister piesident aan de vooravond der verkiezingen heeft hij vrl willlgers en soldaten opgeroepen om het werk In de havens over té nemen De regering is daarin afgeweken van het tot na toe altijd door de overheid ingenomen standpont dat ilj bi conflicten tusschen arbeiders en werkgevers neutraal moet blijven De kern van het betoog van mr G 1Scholten die optrad voor de Staat der Nederlanden en de otlnlster van Sociale Zaken de heer W Drees kwa hierop neer dat het thans gaat om de erkenning der EVC bij arbeidsconflicten De stakingen zijn buitengewoon ernstig voor het gehele Nederlandsche volk hetgeen doot de tegenpartij wordt erkend De voedselvoorziening wordt er ernstig door in gevaar gebracht Er staat te veel op het spel dan dat de regering er zich niet mee zou bemoeien Daar on zijn er ook soldaten en vrijwiligers opgeroepen Het algemene belang moet in dit geval reden zijn voor een stHkte Interpretatie der arbaidsbtmiddelingswet waarbij aan de ovarheid in genen dele de pllcht wordt opgelegd zich buiten elke bemiddeling te houden Na gehouden re en dupliek werd de uitspraak bepaald op Maandag 17 Jnol Hooikoorts Is een ziekte die in dca zooer optreedt en wei van eind Mei tot clad ull De p ktlenten die hieraan lijden zijn overgevoelig oor het stuifmeel van de verschillende grassen ca van sommige andere planten dus niet voor hooi zooaUT de naam zou doen vermoeden Wanneer het gras bloeit wordt bet stuifmeel er van door den wind verspreid Doordat het zoo licht is kan het over groote afstanden meegevoerd worden zoodat het stuifmeel midden in eea groote stad in de lucht kan voorkomen alistr la het geheel geen gra ip de buort Met de inademingslncht komt het in de neus en doet daar minder goed werk dan waartoe het van na are bestemd is Enkele stuif mecikorrrls zijn al voldoet de om eea f linken aanval van hooikoorts te veroorzaken Er komen hevige niesbalen de neus gnt jeuken en raakt verstopt zoodat men er haast niet meer door kan ademhalen ea dit door den mond moet doen De oogeo tranen worden rood en pijnlijk terwQler soms nog hoofdpijn bijkomt en n jeukende huid Vaak wordt ook het slijmvlies vat de keel aangedaan het zwelt op wordt droog en prikkelt tot herhaaldelijk hoesten De zwelling van neus keel en oogslijmvlies worden veroorzaakt door vtrwijding vaa de kkinste bloedvaten de zoogenaamde haarvaten Meestal kecrea dele vcnchijnselea Itdtr Jaar weer terug De hevigheid hangtvoor een deel af van het weer Zij is t grootst bij droog weer met veel wind wanaecr het stuifmeel over groote afstanden verspreid wordt het kleinst wanneer het regent daar de regen het stuifmeel tegcÉ den grond neerslaat Een veelvuldig meestal na Jaren voorkomende complicatie is de hooiastbms waarbij de kleinere vertakkingen van de luchtpijp eveneens ontstoken rakea soodat hevige aslhma saovallen kannen oatstaan Bij ommlge patiënten treden oe genoemde verschijnselen gedurende het geheele Jaar geregeld of met tusschenpoosen op Zij xlin dan ook overgevoelig voor andere stoffen Wanneer de hooikoorts eenmaal iibegonnen t unnenplaatMlijk werkende Bkldelen verlichting geven Een tijdelijk vtrblljf in streken met weinig stuifmeel kas took helpen Verder zijn Hchaamsbewe iBi in de open lucht voldoende aachtruif sport het vermijden van misbruik van geaptmiddelen kortom een geioodelevens wljze bevarderlijk om het lichaam mtoder gevoelig te maken R ksweg Zutphen Deventer De K N A C ontving van den Rijkswaterstaat bericht dat de in aanbouw zijnde Bailey brug inden Rijksweg Zutphen Deventer ter plaatse van de vernielde brug over het Twenthekanaat bij Eefde vermoedelijk in den loop van Augustus gereed zal zijn Hierdoor zal dan de omweg vla de In zeer slechten staat verkeerende Kapperallee komen te vervallen Bezoek van Amerikaansche schepen Officieel is medegedeeld dat een Amerikaansch vloot eskader binnenkort vriendschapsbezoeken zal brengen aan NoordEuropeesche havens waaronder ook van Noorwegen Zweden Denemarken Nederland en België De lichte kruiser Little Rock en de twee torpedojagers Warrington en Perry worden Woensdag a s te Plymouth verwacht Deze schepen zullen zich voegen bij het vlaggeschip van de Amerikaansche twaalfde vloot de Houston dat thans in Europeesche wateren vertoeft en de torpedojagers Cone en Glennon voor het uitvoeren van de vriendschaps bezoeken Prof Schermerhorn vraagt ontslag als hoogleeraar Op zijn verzoek is aan ir W Schermerhorrf eervol ontslag verleend als gewoon hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft met dankbetuiging voor de belangrijke in deze betrekking bewezen diensten Een algeheele verbetering kan tot standkomen door herhaalde Inspuitiafltn metoplossingen van de stulfmeelsoorten waarvoor de patient gevoelig Is Er wordt begonnen met een kleine hoeveelheid lanozamerhand wordt dit T sterker samenstelling Zoo gelukt het B dokter vaak den patient totaal onaevo lig te maken voor stuifmeel en hem geheel te genezen fen zijn er voldoende voorradig doch bij het toewijzen van kolen aan costuummakerijen zou men aezcmoeten ontnemen aan de spinnerijenen dergelijke met als Revolg da 60 000 man op straat komen te staan Vandaar dat men op de fngeslagenweg voortging Moeilijk zal de situatie evenwel nog blijven en de textielvoorziening Kan voor de eerste drie jaren dan oo zorgelijk genoemd worden Door de staking zal de tabaksdistn butie vooreerst niet in gevaat worac gebracht Weer Suiker voor de jongste kinderen en een Ei voor volwassetKn Op 13 Juni ralde b het vo jJ zicht gestelde bon voor 400 g suiker voof de jongste kindweti t e m 4 iaar worden bekend 8 maakt Hierdoor is de distributief geraffineerde suiker voor deze tijdsgroep hervat In vertjand met de bevoorrading vjj den handel is het mog ijk jai suiker niet overal onmiddelhjK krijgbaar zal zSJn NEDERLANDSE UITVOER VOOR 900 MILLIOEN We kochten voor 21 2 milliard terug Onze uitvoer voor 1946 wordt geschat op 900 millioen gulden Daartegenover staat een invoer tot een bedrag van waarschijnlijk een kleine 2V2 milliard gulden De uitvoer van textiel naar het buitenland is van geen betekenis Vooral de vraag in t binnenland naar costumes is groot en de productie daarVan stijgt Feitelijk staat men hier voor een keuze Stof Het aardappelrantsoen voorj nen SI boven jaar is voor de w eK 16 t e m 22 Jufli met 1 kg veri daartegenover zal opr eett aajwn bon voor deze leeftijdsgrens 2W brood oer persoon verkrijgbaar j Een verrassing vormt de bon X g ei voor volwassenen die a s i dag bekend zal worden gemaaKi moeilijkheden Wj den aanvoer is als reeds eerder gemeld het rsn cacao verminderd van lüu 50 gram per persoon Leest Groot Goüdal