Groot Gouda, woensdag 12 juni 1946

jrtI K PROGRAMMA VOOR WOENSDAG jjjLVERSUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Sweetness a d rhythm 18 30 Programma voor ï Nederl Strijdkrachten 19 00 Po Wat wacht de Nederlaodsche lodustrie 9UiTBH£AND Oud president Menzies over de Piet Hein R G Menzies leider van de oppositie in Australië heeft gisteren verklaard dat hij het volkomen eens was met den Nederlandschen buitengewonen gezant en gevolmachtigd minister G C Baron van Aerssen Beyeren van Voshol Het is nutteloos voor de Australi sche regeering om van haar vriend President Truman Spreekt veto schap voor de Nederlanders te spreken indien zij toestaat dat de Australische politiek tegenover Nederland van een dusdanig beschamende vijandigheid is De behandeling van de Piet Hein vormt slechts het hoogtepunt van een reeks gebeurtenissen waarbij de Australische regeering heeft geduld dat de betrekkingen met de Nederlandsche regeering werden beheerscht door de communistische havenarbeiders Ongeregelheden in Italië Volgens Radio Rome hebben de Italiaansche monarschisten op de Qulrinalis voor het Koninklijk Paleis Dinsdagavond een demonstratie gehouden Tegelijkertijd hielden de Republikeinsche Partijen van verschillende schakeeringen een massademon stratie op het Piazza del Popoio waar Romita de Minister van Binnenlandsche Zaken de menigte verzekerde dat de Regeering erop zou toezien dat de wil van het volk wordt verwezenlijkt Ook te Florence had een Republikeinsche demonstratie plaats Uit Napels wordt gemeld dat een razende menigte monarchisten met zelf vervaardigde brandbommen Dinsdagavond na gedurende 2 uur een gevecht op grooten schaal met de politie te hebben geleverd gepoogd heeft het 6 verdiepingen hooge gebouw Jer Communisten te Napels in brand te steken De Italiaansche Ministerraad bevestigde Dinsdag opnieuw de wettigheid van de Republiek en garandeerde de overwinning van het Volk Volgens de laatste berichten van heden zijn er bij de onlusten in Napels 8 personen gedood onder wie eenige politieagenten velen zijn gewond Proces tegen Mihailowitsj Generaal Mihailowitsj de voormalige Joegoslavische minister van oorlog en leider van de Tsjeknieks is gisteren voor het gerechtshof verschenen beschnHj cl Van verraau én collaboratie Het proces wordt gevoerd in een zwaar bewaakt militair kamp in de omgeving van Belgrado Mihailowitsj wordt er van beschuldigd persoonlijk de Tsjeknieks die aanvallen deden op de Partisanen gecommandeerd te hebben gecollaboreerd te hebben met de Duitschers en de Italianen en in het geheim te hebben samengewerkt met de regeering van Neditsj alsmede zijn goedkeuring gehecht te hebben aan gewelddadigheden en maatregelen ter uitroeiing van de communisten In de tenlastelegging worden de troepen van Mihailowitsj voorts beschuldigd van terreur en wreedheden het platbranden van dorpen het afslachten van vrouwen kinderen ouden van dagen en Katholieke priesters het platbranden van hospitalen met gewonde Partisanen en het vermoorden van duizenden Mohammedanen Effectenkosrsen Beurs van Amsterdam 7 6 11 6 Kon Boot 183 173 Ned Scheepv Unie 166 161 ap liin 127 § Snikcr Oadero H V A 278 Vj § 274 JavaacheCult 120 § 119 N ln Suiker Unie 121 § 118 Tabaka Oadern Dell Bat Ta 141 145 Deh Mij 153 154 Senembah 152 152 Prov en Gcm Lg 3 A dam 37 101 101 3 2R dam 37 101 8§J01Vi Hypotheekbankca 3 Fr Gr H b 101 101 3V Alg H b 100 8 lOO i 3 Wl H B 101 2 § 101 Y 7 6 11 6 Tape Fondsen StaatalecBlBflen 4 Ned 41 101 § 101 i 3V Ned 41 101V 10P i t 3 Ned 37 1007 101 Vi 33 Ned 38 101 Vs 01 2 Sp ctrt 100 8 § lOO i 3NedIn 37A97 97 Baak ca Cred Iaat Kolon Bank N Ind H B 92 Ned H ndels Mij 129Va § 126 ladttatr Ondcrn Aku 165 van B rkel 120 167 125 172 286 314 Calvé 175 Lever Bros 283 Phll Gloell 320 Petroleom 0ad ICon Petr 43 § 434 Scheepvaart Mi Hol Anr L 160 15 gerantroe netrd en dat de kinderen iet meer op bloote vo eten op traatl gaande zaljjet du a De verbindingen zijn nog slecht Al I zal zijn leen het spoorwegtraject tusschen I b = bieden 1 = laten 5 = gedaan en bieden = gedaan en laten Kocrien medegedeeld door M J OgieröCo uitran ge vaii cd de i rsovtui ïgd pel rafli zijneen der oof zoosoeB tol k pulaire melodieën 19 15 De va4 oplei Aim in het stucadoorsbedrijf VPRO IQ Ij Uit de psalmen RNIO 20 00 Nieqws20 05 Weeroverzicht VARA 20O8 Het gesprek van den dag 2 20 Vaudevilleorkest 2100 Ver ten brieven 21 45 Radio Phüharm Orkest 2245 Geestelijk leven 23 00 Nieuws ll 5 Orgelspel 23 35 Gr pl 24 30 Sluiting HILVERSUM II 415 m jiCRV 18 00 Mandolina a 18 45 Orgel 18 55 Programma overz RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Departementale nitzending 19 30 Engelsche les voor begmners 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Collegium Musicum U trajectinum 20 50 Het Nederlandsche Bijbelgenoutsciiap in Bevrijdingstijd 21 05 Gr pi 21 20 Concert 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws het actueel geluid 22 30 Reportage van het zóngconcours te Wapenveld 23 10 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgj mnastiek 7 30 Een rhythmisch ontSijt 8 00 Nieuws 8 15 Gr pl 9 15 Morgenwijding 9 30 Vroolijk progr 10 30 Korte gesprekkert van vrouw tot vrouw 10 36 Piano recital 11 00 Nutèg en noodig 11 10 Pierre Palla orgel 11 45 Familieberichten uit Indië 12 00 Om en om programma 12 30 In t spionnetje 12 35 Gr pl 13 00 Nieuws 13 15 Ensemble Bandi Balogh 14 00 De vrouw binnen en buiten haar huis 14 20 Kamermuziek 15 00 Sterren en sterretjes 15 20 Confetti 17 00 AVRO Kaleidoscoop 17 30 The Skymasters HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Gr pl 8 00 Nieuws 8 20 Gr pl 8 55 Vrouwenspiegel 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden 9 50 Gr platen 10 00 Philh Orkest van New York i0 15 Morgendienst 10 45 Gr pl il OO Radioziekenbezoek 11 45 Pianotecital 12 15 Het brandend braamboscïi van Amsterdam 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 15 Vervolg concert 13 45 Katholieken en Protestanten NCRV 14 00 Gedeeltelijke uitzending van den bondsdag van meisjesver op G G in Nederland in de Apollo Hal ta Amsterdam 15 40 Het NCRV koor 16 00 Nachtvorstvèrwachting 16 02 Bijbellezing 16 45 Arnhemsch Blaaskwartet 17 00 Gr pl 17 30 Blaaskwartet 17 50 Het nijk flver zee Mr Webster neemt afscheid van ons land Mr Claudius B Webster die dooi fiet Amerikaansche Roode Kruis naar Nederland was afgeva ardigd heett I gisteravond afscheid genomen van I zijn Nederlandsche collega s in het I hoofdkwartier van het Nederlandsche I Koode Kruis te Den Haag B Voor het afscheidsceremonieel bej gon hadden wij gelegenheid den heer Webster nog een paar vragen te stelten Mr Webster zal naar het hoofdVwartier van het Amerikaansche Roode Kruis te Parijs gaan Het is hem echter nog niet bekend waarheen hij van daaruit zal worden gezonden Hij ver wachtte echter niet dat zijn Europeesche missie al ten einde is Mr Webster zeide hier zijn oogen goed den kost te hebben gegeven en gedurende den langen tijd dien hij hier geweest is meende hij genoeg S gezien te hebben om de snelheid Waarmee Nederland zich herstelt uit volle overtuigme verbazingwekkend te kunnen noemen Als Nederland op deze wijze voortgaat aldus zeide mr Webster verder kunnen wij van een wonder spteken Onze Goodwill In een hoofdartikel schrijft Ra jat e m datn a v de verklaring van SjahTir aan de U P het Indon volk zeer verlangend is de Indon zaak zonder interventie van anderen op vreedzame wijze en zoo spoedig mogelijk op te lossen Het verzoek om interventie van de UNO is geen teeken van zwakte integendeel voor de oogen inj neemt Indonesië voor de 0 de plaats van eischer in Indonesië heeft zijn goodwill genoeg gewond het staat nu an de Nederlany fs te kiezen welken weg zij willen inslaan Het grimace werk een verwoest land te herstellen Een dezer dagen wijdde het vooraanstaande Eng dagblad j The Times een uitvoerige beschouwing over Nederland Wij achten het van belang de Engeische visie op ons land onder de oogen van onze lezers te brengen en laten hierom de vertaling er van hieronder volgen 4 Verloren Europeesche afzetgebieden De onlangs gehouden verkiezingen in Nederland vielen juist iets meer dan een jaar nadat het land verwoest geplunderd en uitgehongerd was bevrijd Eind April 1945 leefde de bevolking van de steden op een rantsoen van 650 calorieën per dag de dagelijksche portie bestond uit twee sneetjes brood twee aardappeltjes en ongeveer één derde suikerbiet Onder deze omstandigheden moest het sterftecijfer wel hoog zijn ongeveer vijfmaal het normale maar het tempo waarin de gemiddelde burger zoowel jong als oud zijn gezondheid hersteld heeft is frappant Slechts bij één groep blijkt eenig blijvend ernstig kwaad te zijn aangericht n l bij de jongemannen die onderdoken om deportatie naar Duitsbhland te ontloopen Bij dezen komt als gevolg van de doorstane ontberingen een zeer hoog aantal gevallen van t b c voor Thans is het rantsoen 2200 calorieen Voedsel in restaurants is zonder bon vleesch uitgezonderd Visch en gevogelte zijn te koop doch tegen hooge prijzen De recente verlaging van het broodrantsoen wordt aangevuld door extra zuivel doch dat beteekent dat de uitvoer van boter en kaas moest worden beperkt waardoor Nederland wordt beroofd van zijn dringend noodige deviezen Toen de hongersnood afgeloopeif eo de levenskracht vorigen zomer weer hersteld was werd het mogelijk aan den herbouw te beginnen van een land dat door de Duitsche plundering alleen al ongeveer tweemaal zijn jaarlijksche nationale inkomen verloren had De beste aajiwijzing voor wat gepresteerd is wordt geleverd door de kolenproductie die in het afgeloopen halfjaar gestegen is tot 51 a 55 van de vooroorlogsche Deze zal nooit weer ten volle worden bereikt want de Nederlandsche regeering is tot de conclusie gekomen dat vroeger onredelijke eischen aan den mijnwerker werden gesteld Tekort aan arbeidsicrachten In de Nederlandsche mijnen heerschen dezelfde sombere toestanden als elders tekorten aan arbeiders verouderd materiaal enz Voor den oorlog kon Nederland met een dagproductie van ongeveer 55000 ton zoowat in eigen behoeften voorzien dus zal invoer van steenkool nog langen tijd absoluut noodzakelijk zijn om onze industrie aan het werk te houden Tot heden verloopt deze invoer niet erg vlot slechts heel weinig is uit het Ruhrgebied ontvangen als herstelbetaling en de Amerikaansche kolen zijn van een kwaliteit die ongeschikt is voor gebruik in Nederland Maar zoo het steenkolentekort bet herstel al belemmert de schaarschte aan arbeidskrachten kan spoedig nog een ernstig probleem vormen Er zijn thans slechts 80 000 werkloozen en verschillende regeeringsplannen voor openbare werken moesten opgeschort worden om aan de vraag der industrieën naar arbeiders te kunnen voldoen De thans voorradige grondstoffen overtreffen de productiecapaciteit Dit Reldt in het bijzonder voor de katoenindustrie In Februari bedroeg de productie ondanks groote voorraden grondstoffen slechts 33 van 1938 hoofdzakelijk door gebrek aan brandstoffen Het aantal arbeidsuren was in die maand 65 van het vooroorlogsche De wolindusfrie was er iets beter aan toe met 84 van het normale aantal en de schoenfahneken kwamen aan 74 Hoe teleurstellend deze getallen ook zijn zoo beteekenen zij toch dat er weer kleeren ofschoon streng Amsterdam en Rotterdam werkt normaal Overigens neemt men genoegen met reizen in goederenwagons die twee a driemaal zoo lang duren als voor den oorlog De bruggen worden hersteld en overgenomen Britsche en Canadeesche vrachtwagens hebben geholpen maar er is nog een enorme achterstand in te halen Zoo zal er b v voor de recontructie van de spoorwegen ongeveer 1 500 000 dwarsliggers en 200 000 ton spoorstaven noodig zijn Bovendien werd bijna de geheele bovenleiding van het sterk geëlectrificeerde spoorwegnet door de Duitschers weggenomen De meeste ontzaglijke taken waarvoor Nederland thans staat zijn aangepakt met een energie welke succes belooft Twee werken zijn tenminste al met succes voltooid de drooglegging van de geïnundeerde gebieden op Walcheren en in Noord Holland en de zuivering van het geld Deze laatste heeft de circulatie van begin 1945 gehalveerd doch is nog ruim het dubbele van 1940 De prijzen stijgen snel en zijn gemiddeld bijna twee en een half maal zoo hoog als in 1939 een omstandigheid welke groote bezorgdheid wekt bij de Autoriteiten De handel met België Nederland hing vroeger grootendeels af van den buitenlandschen handel en de pogingen die weer op gang te brengen zijn uitgeloopen op twee opmerkelijke overeenkomsten op het terrein der economische diplomatie De eene is de tolunie met België die omgezet zal worden in een totale economische unie de andere de handelsovereenkomst met Frankrijk geteekend op 26 April Volgens de voorwaarden van dit accoord zal Nederland in ruil voor textiel chemicaliën en ijzererts schepen leveren aan Frankrijk die gebouwd zullen worden met Fransch ijzer en voorts zorgen voor machines landbouwproducten en faciliteiten bij het herstel van de oorlogsschade in de Fransche havens De economische unie België Luxemburg heeft op zich genomen den Nederlanders flinken steun te verschaffen bij den wederopbouw Daar de Belgische export nèar Nederland groqter zal zijn dan de invoer üit Nederland is besloten dat de monetaire overeenkomst van October 1943 aanrgegaan in Londen tusschen de drte genoemde landen in werking zal treden Men verwacht dgt tusschen 1 Juni 1946 en 31 Mei 1947 het handelsverkeer ƒ 500 000 000 zal bedrogen en de noodige deviezen ter betaling van het verschil tusschen de Nederlandsche invoer en uitvoer zullen door België ter beschikking van de Nederlanders gesteld worden Daartegenover verbindt de Nederlandsche egeering zich het Belgische crediet niet te gebruiken voor den opbouw van nieuwe industrieën die reeds in België bestaan Van 1 November af zullen de douanetarieven van beide landen dezelfde zijn op een ad valorem basis De nieuwe tarieven zullen vrij laag zijn doch door de stijging der goederenprijzen zal de opbrengst hooger zijn Tijdelijk uitgezcyiderd zijn Unrra goederen Einde 1947 zal de tolgrens tusschen Nederland en België Luxemburg geheel verdwijnen op welk tijdstip alle accijnzen en vervoerkosten in beide landen met elkaar in overeenstemming zullen zijn gebracht Verloren Duitsche markt De Europeesche volkshuisvesting waarin voor den oorlog Nederland een h eel bijzondere plaats innam is volkomen verdwenen Door den ondergang van Duitschland is er nu feitelijk geen afzetgebied voor de landbouwproducten en geen vraag naar de vervoersmogelijkheden welke Nederland een betrekkelijke weelde verschaften Het komt den Nederlanders waarschijnlijk voor dat deze toestand door de overeenkomst van Potsdam blijvend zal worden en het wekt dan ook geen verbazing dat zij ziqh geraakt voelen door het feit dat zij totaal niet geraadpleegd zijn bij eèn regeling dit voor hen bijna een kwestie van leven of dood is Men hoopt dat krachtiger industrialisatie op den duur t evenwicht zal herstellen en Nederland misschien in staat zal stellen een aandeel te verwerven m de afzetgebieden welke open zijn gekomen door de nederlaag van Duitschland en Japan maar uit al het vooraf Alleen a eheele oiiafhankcl heid der Rcpi Hck Ra jat bericht dat in een op 27 5 te Koetowinangoen Keboemen gettouden algemeene vergadering waar leiders van de B P R I verzetsbeweging legervoorlichting politie en B B spraken aan het slot der vergadering unaniem besloten tot het plegen van verzet indien de algeheele onafhankelijkheid der republiek niet wordt verkregen uit over de Wet c Art eidsgeschillen President Truman heeft zijn veto uitgesproken over de Wet op de Arbeidsgeschillen die voorziet in een raad van bemiddelaars bij het departement van arbeid teneinde bij geschillen bemiddeling te verleenen Als reden noemde de president dat de wet in een vredesdemocratie zou dwingen tot werken voor particuliere ondernemers Staking zou niet kunnen plaatsvinden dan na 60 dagen n de bemiddeling De wet bepaalt tevens dat werkgevers en vakvereenigingen gerechtelijk kunnen worden vervolgd als zij inbreuk maken op collectieve arbeidscontracten De president zeide dat hij de wet had beschouwd van het standpunt van algemeen landsbelang Hij hernieuwde zijn pleidooi voor zijn eigen voorstellen inzake stakingen die een algemeenen noodtoestand veroorzaken Men verwacht dat het veto van den president tot heftige debatten aanleiding zal geven De zaak zal het eerst ter prake komen in het Huis van Afgevaardigden Indien deze instantie t veto zou vernietigen hetgeen verwacht wordt gaat de kwestie naar den Senaat In beide kamers is een meerderheid yan twee derde noodig om het veto terzijde te stellen Maatregelen tegen toenemende ongereldfaeden ten Oosten van Batavia Volgens een officieele Britsche verklaring zijn de ongeregeldheden in het gebied ten Oosten van Batavia toegenomen Doch thans is een overeenkomst tot stand gerfcomen tusschen het hoofdkwartier van de AFNBI en de republikeinsche vertegenwoordigers die aan de TRI instructie hebben gegeven om zich ten Oosten van de rivier de Bekassi terug te trekken 7Anfia KoorHp troepen tot aan de ediit w rivier zouden kunnen oprukken Ofschoon de TRI in overeenstemming met de verstrekte orders wel zou terugtrekken bestond de mogelijkheid aldus de republikeinsche vertegenwoordigers dat enkele ongeregelde en ongecontroleerde benden zich tegen het oprukken der geallieerden zouden verzetten In overeenstemming met deze afspraak zijn de geallieerde strijdkrachten gisterochtend in drie colonnes in Oostelijke richting opgerukt De Zuidelijke colonne bereikte de riviei zonder eenigen tegenstand De middelste en de Noordelijke colonne echter hebben zwakken tegenstand ontmoet en trekken nog voorwaarts Enkele slachtoffers zijn gevallen in de mijnenvelden die op den spoorweg ten Oosten van Kiender waren aangelegd Deze beweging verzekert een duidelijke afgebakende scheidingslijn tusschen de geallieerde en republikeinsche troepen 7 6 11 6 Aandcelea Bank ea Crediet Iaat A Bank 131 130 R Bank 1343 4 135 TwBank 149 4 140V 115V 365 265 139 132 124 973 4 943 4 230 225 107V4 106V 185 ladaatr Ond v d B Ju g 253 6 Pr Lev Br 139 van Gelder 117 Ned Gist 370 Ned Kabel 265 Blectr My AntemN Béz 145 N Ind Gai Handel Mij Borsumij Curac H Ned Wol qew Byenk 3V L S mijn 103 § 104V 3 2Bat 011e 103 104