Groot Gouda, vrijdag 14 juni 1946

NIEUWS IN HET KORT De vergadering van anti fascistische partijen te Berlijn heeft eenstemmig een resolutie aangenomen waarbij den geallieerden verzocht wordt de zonale economische grenzen op te heffen en een centrale Duit sche regeerinf te vormen meldt de Britsche nieuwsdienst in Duitschland Twee Nederlanders Herman Meijer en Hendrik Tiecken die dienst gedaan hebben in het Duitsche leger zijn te Sunbury on Thames uit een kamp voor krijgsgevangenen ontsnapt Zij werden in het kamp vastgehouden in afwachting van hun overlevering aan de Nederlandsche autoriteiten De Engelsche politie is nu op zoek naar de vluchtelingen Gedurende de jaarlij ksche feestenvoor Poolsche boeren is met Pinksteren in de buurt van Lublin een stoetvan boeren door een bende terroristenaangevallen waarbij eenige boerengedood werden Te Parijs is gistermorgen eenFranschJoegoslavische handelsovereenkomst geteekend Tengevolge van de ongeregeldheden die zich gisteravond te Triesthebben voorgeÖaan moesten 23 personen in een ziekenhuis worden opgenomen De politie heeft gebruikmoeten maken van vuurwapens entraangasbommen De Britsche Nieuwsdienst inDuitschland meldt dat de communistische Staatssecretaris van Beieren Fischer door het Amerikaansche mili taire bestuur ontslagen is omdat hij zonder vergunning in Februari de Amerikaansch Russische zone overschreden had teneinde de communistische conferentie in Berlijn bij te wonen Onderscheiding bij verjaardag Engelschen Koning Op de lijst van onderscheidingen die heden ter gelegenheid van den verjaardag van den Engelschen Koning verscheen staat vermeld dat de vak véreenigingslej der sir Walter Citrine tot baron is verheven George Shipherd labour en sir William Beveridge liberaal kfijgen een zetel in t Hoogerhuis Veldmaarschalk Vis count Aianbrooke en admiraal Viscount Cunningham alsmede graaf Halifax ontvangen de Order of Merif Luchtmaarschalk sir Cyril Ne wall wordt baron Sir Alexander Ca dogan permanent Britsch vertegenwoordiger bij de V N wordt privy councillor evenals sir Hartley William Shawcross De echtgenoote van Winston Churchill en van sir Stafford Cripps ontvangen het Grootkruis voor Vrouwen yan het Britsch Imperium Aan tal van vooraanstaande leden van de burgerlijke en militaire diensten worden voorts onderscheidingen van lager rangen uitgereikt Veroordeelingen te Madrid Zes van de dertien Republikeinsch gezinde militairen en burgers die be schuldigd worden van poging tot nii litaifen opstand zijn door het militaire Gerechtshof te Madrid vrijgesproken Daaronder bevindt zich de secretaris generaal van de Spaansche Centrale Bank Federico Corral De overige zeven verdachten werden tot gevan Igenisstraffen veroordeeld Nog mee Chineezen bevrijd De voorlichtingsdienst van het K N I L deelt mede dat behalve de 3000 Chineezen die op Maandag jx te Maoek zijn bevrijd en die thans te Tangerang verblijven nog 2000 Chineezen ten Zuidwesten van Tangerang bevrijd zijn Dezen zijn tijdelijk ondergebracht in Serpong en naar verwacht wordt zullen zij heden te Tangerang riveeren PEl Dnki P Z tttdag 15 jonl 19 16 zal het 2 jaar geleden zijn dat de Heer ANT JOH DB GRÜIJL als Jakspuiter in onzen diei f trad Gelegenheid tot ellclteeren vaa 11 1 unr In achtcrxaal van E e BcBfsklok JOH DB GSUIJLcaZa lIctaalwarcnfalMriek Nictiwc Hay 83185 Gottda AFWEZIG C van Elk Aris ioi 25 JUNI Tandarts Hadderus Oosiingh AFWEZIG tot 1 Juli Voor spoedgevallen de aanwezige collega s Nafioline Schubben Moiballen Luchiververschers Drogistérl GRABETH D L DIJKXHOOKN Apoth am Crabcthttraat M Tdcfoea 2133 Miniaiuw Horlensia de PAREL onder de Horlenaia Fa G L Te koop gevraagd 2 pers kano ilefst In goeden ttaa Br onder no 81 08 bar v d bl Wiakeller zoekt BIJVERDIENSTE Br onder no 80 97 bur v d bl Gevraagd een WERKSTER voor 2 ochtenden per week VAN BUREN Markt hoek Groenendaal Mevr GOEDE WA AGEN Io ker Reg Plantsoen 16 vraagt een NEFTE HULP voor heele oi halve dagen MEISIE GEVRJllieD voor lichte werkzaamheden Hoog loon Aanm Sigarenftbr Raam240 Gebr Kattelein Te koop aan patticalier bl eiken ameublement beitaande uit 1 tafel buffet 4 stoelen 2 armleonlngitoelen met vooroorlogsche bekleeding Te bevragen Erven A van Mears Oosthaven36 cia ei rtgeamaatci Ift 13 vo r I k 3 jaar Nieuwe Havca vooroorl Eng wandelwagent c op k lagere voor luchtbandca prima mod vooroorl kladerwagea j j karpet of HecrcndemI R v Ca 1 pr i g a n damcaaahoencn j Net meisje 25 j vraagt Thuiswerk onverschillig wat Br onder no 8083 bar v d bl Gevraagd Huishoudster beslist Chr beginselen ong 35 in Jdorp m de Betowe Boerenbedrijf Howelijk niet uitgealoten Br onder no 8066 bur v d blad 36 voor m 35 SplerJngetr vooroorl kindcrledikantjo voor 4 M 1 9 gaagloopcr ratiat wintcr aa I voor vitrage d W nderledikantia voor t 50 cM breed Vooroorl a irjaa xaar gcachlkt voor Brievca onder no 8063 bweaa v DE ROTTERDAMSCHE BANKVEREEN N V kantoor Gouda vraagt een BOEKIOÜDER EN lOfiGSTE BEDIENDE Goede vooruitzichten Aan adelden ten kantore der Bank o u4 MAANDAG 17 JUNI tot nader aan te kondigen datum kunnen regelmatig STOOMGOEDEREN in bewerking worden gegeven VERFGOEDEREN IN BEPERKTE MATE Door uiibreiding van ons bedrijf kunnen wij Sioom oederen in ongeveer iwee weken afleveren Goodach Chcatlackc Waaadicr Stooaicril ca Verver aiada 1876 FIRMA J P MUL Korte Tiendeweg 4 Gouda Telefoon 3257 na 5 aar 3294 ZATERDAGMIDDAG 2 uur verkoop van Vischconserven a Sarditn 25 et Sardien 70 et Pilchards 70 et Makreel 70 et Gebr Visehgehakt 34 et Alles per blik Op het gebied van ZEEVISCH hebben wij de grootste sorteering en e e r s t e soort Wf óHs U u aUtfd woi mu it doiccluun Wij werwachtcn volgende week de goedkoope Nieuwe HolL Haring Fillekes Viscliliedrüf l KLEIWEG 95 Telefoon 2363 ALLES GRATIS THUIS Wij moffeleo en verchromen at Uw fHóioc CH JUfwietoHdeedetUh RIJWIEL EN MOTORHUIS GOUWE L VAH OEL Gouwe 81 83 Tel 3630 Meubelmakers bekwame Timmerlieden machinale Houtbewerkers alsmede HALFWASSEN en JONGENS bij MOPDERKOLK EN DUS Meubelfabriek Waddlnxveen Woninginrichting jm k éSi GOUDA KLEIWEG 25 Eiken salons 4 fantenila ea tafel f 395 50 Eiken Schniftafels f 84 Eiken Huiskamers 2 armfattUnÜB 4 stoelen f 170 W Eiken Theemenbels 198 Voor alle cliënten hebben wij den komenden winter pyma AANMAAKTURF beschikbaar Brandstoffenhandel A VINGERLING vM S D Boon 6 Co RegenteMeplantsocn 7 Telcf 3336 Gevraagd Schoenmaker halfwas Bchoedmaker leerling schoenmaker J Swart Boichweg 60 Gonëa Gevraagd door Dame en Heer met veel vrijen tijd wordt thuiswerk gevraagd onverich wat ook bnlten GÓnda Br onder no 8079 bur v d bl Kantoor Houthandel vraagt lankomend bediende Brieve onder no 8061 bnrean van dit blad MEVR VAN HOORN Nieuwe Park 2 vraagt voor drie halve dagen een WERKSTER Aangeboden een lieht motorrijwiel Prima banden Gerevlteerd 98 cc Br onder no 8065 bar v d bl Jong meisje G G zoekt dito meisje om bij haar op kamers te wonen Br onder no 8075 bur v d blad M€d óudateui Groot Gouda j rn vJi Chr v Dtm Voor BETER Stoffffeerwcric K Tlend wf 13 Tal 2387 d Mu TE KOOP AANGEBOqEN Kofftrgr mofooa pUtta Hl Ptklagcit 3 jaar oud leef Bram K r mclkjl beige Khoeaea aleehak ai Wittj m 40 Br m b c aollem m 29 Wal vil 2p noowi kaao T bavragca Bntg Marteaetlagtl 28 ia 7 Jk D bl wlndfack b 40 2 ca 3 D Um t g a a m 41 43 Goawt 51 kindentoal ▼ d Palmtttul ü 2 peri kaao Ond Recuw4kD20 Rc a r k Vier elkea itoelen lood pluche tafel ea buffel Briavcn no 8033 bar vaa dit kU 1 Pblllpi radiotocatel I paar danet bceakappen 1 gcaoltonncerde dametoadefluk Vrijdag na 8 aar ZoutnaautreM U 1 paat zwarte daaewcbocBca 3 4 hak 3t Sle okadc X oageaeflati 26 z 11 of rnllea voor braikfc HeeranBeta Walviulraal i £ xoo goed aia altawe ilag Hawailaa glto a et rciarve laareo Te ba va v Mlddèllaatilraat 14 Geadft Brnla malelOl en eea paar xwarte daaaaaeboeaca kooge hak 40 Pe Jaag Ueaellaaa 100 ia goadaa itaat Utaaa Hccftadeail voor Heer op leafllfd m 48 Crabethatraat 13 Z g4i n reoklafcl et ntckrooBd rookrtd Brtcvca oadtr ao 807 n v d blad 3 paar i g a n Amaf aaicha m H 3fa 3 Tetloaw Wiaterdllk 19 1 driewiclig kiaderBetile f IJ Ikrnlwagai I 7 50 1 paar dameeKhoeaea 36 f 7J0 Bricveaoadar no 8081 bareau v d blad bUnw aaatalpak 42 vooraorl kwal Barg MartaaMiagel 19 1 Hetrcacoitaaat a 1 broek ca 2 vcaica wart lakea Willem Tombergatraat 15 1 bekicede wieg ea commode Brieven oadcr ao 8101 bartaa vaa dit bladgrlfa heercn coataam brulo heetta coaloiiai ea bl H jfkkcr bearea polahork g ateowe lage achoeacn m 42 klompachoeaea m groeae en grilxe hecreahoed Ook te r llo Boge 29 een paar EagcUcbc rflwielbaadea ea e a loagenapakje leeft 7 Ook Ie raüea De Grnil Saoyatraat iwart colbcrtlaa met ve t groote maat Onder de Baomptti licht grila oagena plai faar lecfltid 15 U 14 laar aieuw v d Palmalriat 1 TE KOOP GEVRAAGD i g al ï atohttigcr A v d Wolf Zwarteweg B 67 Rec V PERSONEEL AAN EBO0EN Hulp in de huUbonding 1 voord Brieven onder no 8055 bureau v d Drie Jonge damea vragen vaat JJ Brieven onder ao 8031 bur v d WM Winkeljuffrouw biedt xieh aan Brieven oadcr no 7980 bw vaa dit M DIVERSEN Mciate zoekt vriendin Haachcn W Brieven onder no 8025 bureau van dit W PERSONEEL GEVRAA6D Net dienatmciate van half 9 tot 12a van 2 pera Br met vcri aal eic oadcr 8093 bureau van fit bUd TER RUILING een paar Icarca xomerachacnen m 39 een paar leercn moliércam39 Turfmarkt Tweed rcgcnjaa Ut 12 voor cca Kt 18 laar Zwaruwcg laga xwarte hccrcnachoenen m 40 41 ig voor achaeacabon Gcnxcnatraai kooge joageaaachoenen x g a n m 38 damcaacbocaen m 40 of achocaenboa Weatkavca 5 x g a n tongenaaahocaen a J7 voor o achoeacn maat 36 Gocjanverwcllead t nieuwe daacaachocnen m 57 voor vj ichocnen m 37 nie wcdameaacboeoea voor kiadariaafajea m 33 19 Ift Karacmclkaloal voor cape Ko Duyn Mam bleer Daar verse fake socia woec in SC man ande j vriju zijn ieene He het over kan ieder afdoi eisch omd die blijft echtf een van kam droc In stee ciere tot c de b stelli rechj Duyi geva kom vrijh dooi Bizc twei In rech jarei O ZWfl wil wilU als mee van rech vooi van In drul bun bere ophi bes N het Gou que daa het mer der vrijl erf naa tal ong naa gez één gev ech zitti ken daa in ku Dat we tem ide C spr lev inki aan V reel is liio vol lijk