Groot Gouda, zaterdag 15 juni 1946

Joliot Curie over het plan van Barnch Frederic Joliat Curie leider der Fran sche delegatie voor de commissie voor de atoomenergie der V N heeft op een persconierentie te New York verklaard dat een staking van alle atoom deskimdigen over de geheele wereld verwacht kan worden tenzij overeenstemming wordt bereikt betreffende de internationale controle der atoomenergie Curie zeide dat hij het plan van Baruch aanvaardt als een uitstekende basis voor bespreking maar hij had in twee opzichten critiek op de atoompolotiek der V S Ten eerste is hij erover verontrust dat de uitslagen van het atoomonderzoek geheim worden gehouden omdat er groot gevaar is dat dat het geheim houden van de resultaten van een werk op wetenschappelijK N ebied een precedent zou kunnen scheapen voor een soortgelijke handelwijze op andere gebieden Ten tweede zeide Curie ten aanzien van de Bikini Atolleeilanden dat t verlieslijk zou ijn een meer opbouwende soort van proef te nemen waaruit het publiek kan leeren welke meer vredelievende resultaten men met atoomenergie kan bereiken Volgens Curie zijn de inlichtingen over de proef op Bikini zoo schaarsch dat het niet mogelijk is iets te zeggen over de wetenschappelijke waarde van het experiment Britsqhe pressie op Soeltaneh Een correspondent van Pravda te Tifiis meldt dat Le Rougetel de Brit sche ambasadeur in Perzië onlangs een bezoek heeft gebracht aan Soeltaneh den Perzischen premier Volgens wehngelichte personen in Tifiis heeft hij toen druk op Soeltaneh geoefend en intimidatie als middel gebruikt Le Rougetel gaf volgens den correspondent zijn misnoegen te kennen over het feit dat Soeltaneh tot een overeenkomst met de Volkspartij was gekomen Soeltaneh antwoordde dat hij geen Britsche inmenging in Perzische binnenlandsche aan gelegenheden kon toestaan en legde er den nadruk op dat de Perzische regeering de onafhankelijkheid van Perzië hoog zou houden zoo besluit de correspondent Hamburg centrum van Engelsche afdeelinj geallieerden Bestuursraad Duitschland Uit Herford meWt Reuter dat er plannen zijn gemaakt de voornaamste gebouwen van het Engelsche hoofdkwartier van den geallieerden bestuursraad voor Duitschland te Hamburg te vestigen Dit hoofdkwartier ligt op het oogenblik verspreid in het gebied tusschen Minden Herford Lübeck en Detmold Het project zal in den herfst van 1947 voltooid zijn Het terrein dat men voor het hoofdkwartier heeft uitgekozen beslaat een verwoest gebied in het Noordwesten der stad aan den oever van de Aussen Alster Aanslagen op Taxibestuurders Ten einde aan de talrijke aanslagen op taxibestuurders het hoofd te kunnen bieden zullen alle huurauto s voorzien worden van een alarmtoestel Dit sein wordt met de voet in beweging gebracht en eens in werking kan het niet irteer stilgezet worden Het met tusschenpoozen gegeven alarm moet door een ieder die zich in de omgeving van de taxi bevindt opgemerkt worden Amerikaansche munitiefabrieken gaan kunstmest maken Teneinde de verschaffing van kunst de fabricage van stikstofkunstmest mest aan de wereld te verhoogen en daardoor de productie van voedingsmiddelen in de met hongersnood bedreigde gebieden te stimuleeren zal het Amerikaansche leger als een tijdelijke noodmaatregel 15 van zijn munitiefabrieken laten overschakelen van de productie van springstoffen op Smokkelen per Pullman Het kan in de grensstreek wel eens gebeyren dat een auto of autobus onverwachts staande wordt gdioudes en het vehikel aan een nauwkeurige inspectie wordt onderworpen Het resultaat is meestentijds verrassend Dezer dagen deden de douanebeambten te Roosendaal hetzelfde met een Pullmantrein Een der wagen werd afgehaakt Onder de zitbanken vond men een groote hoeveelheid smokkelwaar ais njwielbanden tabak en textiel De eigenaars bleven liever onbekend De buit werd in be lag genomen Zwitsersche tounMê van het Amsterdamsch Concertgebouworkest Het Amsterdamsch Concertgebouw orkest zal van 13 Juli tot en met 28 Juli een reeks concerten te Interlakeageven Makelaarskantoor K Ticfldewtf 10 TcK no 3509 belast zicjTlBet Vlerkoop VerAnar Taxatién AMMurmntiin Hypotheken Alle verzekeringen HtturIncasBO Df Heer en Mevrouw P ROND v d VEER geven met groote bli dschap kennii van de geboorte van hun Zooa BOUKE Gouda H funi 19 46 loubertfttraat 5i Tijdelijk Dlaconesseahuii De Wijk Kam r 61 D Heer en Mevrouw P I DllKXHOORN WIESER danken mede namens wcderzijdKbe Ouders voor de vele blijken van bclangstellfng bij hun Huwelijk ondervonden Gouda 15 Juni 1946 Voor Uw zeer gewaardeerd blijk van deelneming bij het overlijden van onzen besten zorgzamenMan Vader Pleeg Behuwd Grootvader Broeder en Behuwdbroeder den Heer Marinus de Gans betuigen wij U onzen hartehjken dank Uit aller naam L de Gans Nieveld Gouda uni 1946 Peperstraat 26 Geidcrcéitteii f 800 5 pCt sondar borg I dar n protpaclui Br nWr porto Spaarcrad intt Mathan w 110 Rottardam W Ciiiictiifilr Ui IriekniDi mraagi Naaisters en LeerlinsMaaisters Aanm Kaatoor Peperstraat 11 Reiskosten worden vergoed VBIJZ NED HBHVOKMDBN Kleine Kerk Peperstraat 128 A 9 Zondag 10 30 a v m mej DsX P Thomseo Gel aagd een SCHIPPEISKIIECliT b W J ▼ Eiik Gouwe 87 ElectrO Techniseh Bureau J F W Toeloa K Tiendeweg 24 Tel 2U5 vraagt voor direct eenige bekwaine Monteurs Laat mij UW BONTJAS vakkundig bewaren TBGBN MOT en zoo noodig fUparcerea ea Moderalsccrea O BASS SEDIPL BONTWERKER FInw Singel 28 Gouda Tel 2298 Weduwnaar 48 Jaar flink postuur met goede vaste positie ea met aardig zoontje van 10 Jaar met weduwe of nette vrouw Br ondi so 8080 bur v d bl AaagebodenV r Heer frissche zit sllapkainer met volledig pen ca Br onder no 8137 bur v d bl TAXI RITTEN Dag en nacht geppend EMTIX Z8i0iitr 4 Tel 2500 Aa Ryies verschillende merken TABAK SIGAREN SIGARETTEN KOFFIE EN THEE in het êinds 19S0 bekende Tabak en Sigarenmagazijn van W VIRBLAAUW Spieringitraat 15 Gouda Jubileum FOTO STUDIO Dank aan allen die ons op 1 Juni blijken van belangstelling gaven FOTO STUDIO Wettliaven 1 Gouda Wegens omstandigheden te koop een zaak in Aardappelen Groeoteo eo Fruit in arbeiderswijk Brieven onder no 8141 bureau van dit blad Qevraagd voor Gouda en Omstreken a eenige AGENTEN op provisiebasis als bijverdienste b n HOOFDVERTBGENWOORPIGER Uitefst te5prd f Rekfyn gestreken MltfSO ter opleiding door cca Lcvcaavcrz M Br onder no 8138 bur v d bl feiefoon Gouóe 2084 H Gevraagd AUTO MONTEUR HALFWAS AUTO MONTEUR Garage Fa W den Haag en Zn Gouwe 64 Uitgeversbedrqf in Zuid Holland zoekt ERVAREN TELEFONISTE Eigen Telefooncentrale Mulo of H B S opleiding Beschaafde omgangsvormen Vlug begrip Administratieve kennis strekt tot aanbeveling Sollicitaties worden ingewacht onder no 9000 bureau van dit blad STOP ïo dat onze reparatie inrichting voor alle merken naaimachines is werplaatst van Zoiitmanstraat 4 naar St Anthoniestr 10 Gouda Th Ricken 8 Naaimachinehandel Het adres voor vakkundige reparatie CONCORDIA Dinsdag 18 Jnnl 8 uur 2de optreden van den in geheel Nederland bekenden Telephaath en Psychometrist PETER HURKÖS Voor inlichtingen betreffende personen foto of ander voorwerp medebrengen Toegang f 1 25 en f 1 50 plus belasting Plaatsbespreken dagelijks aan de zaal Gepraald Naaisters Leerling naaisters Af werksters Afwisselend werk Zaterdags vrij Reiskosten worden vergoed Aanm Coafectiefabr BOBGHSTIJN Ridder ▼♦ Cataweg 65 Goada Naar de Reeuwiiksche Plassen met de MQTORDIENST ROHDVAART voorheen V V V Des Wocnadaga i Vertr van Gouda Bleekerssingel bij de Kleiwegbrug 3 uur n mi Dca Zaadaga Vertrek van Gouda Karncmclksloot bij de Stelnkade 2 uür en 4 uur n m Danr van dca tocht circa 2 uur Wijilging der dlcaitrcgcllBg voorbcfaoudtn OOK Te HUUR VOOR CLUBS KN VERCENlelNGEN D Ond roe r J HILGBRS Cofii Ketelfltr 33 Tel 3195 Goods Schoonheidsspecialisi e Opleiding in 6 maanden door schriftelijke privé leMen tot medisch gedipl Schoonheidsspecialist e met volledige vakbekwaamheid Het beroep van heden met oifgekende toekomstmogelijkheden Aan dezen prettlgen cursys is verbonden een 7 tot 10 daagsche practische oefening in onze opleidingsschool te Zandvoort Vraagt zonder verpl toezending van de getUastr prospectus No 216 Weienschappelijk Insiiiuui Ever Young and Gracious MAARLIHHERSTRAAT S TC ZAHDVOORT Verhaizingen door bit elieelg land Vakkundige bediening J HoOg doarO Bogen 23 Telefoon 2818 Go da Bruin lederen Actelasch VERMIST EEN BRUIN LEDEREN ACTETASCH üit D K W Anto Vrijdagavond 11 15 uur op de Rijksweg Den Haag Utre cbt bij brug Waddinxveen Papieren zijn voor eigenaar van groote waarde Verzoeke deze terug te zenden aan L VAN ESSEN Stcncakaoicr 40 te DEN BU T Tel 28198 G d eniasch kunnen behouden worden Middenstaii4s cursus Gelegenheid tot aanmelding van nieuwe leerlingen voor opleiding middenstandsdiploma examen 1947 T VUUK OBderdeBoofflpjeii Td 3797 NBD HBRV VBRBBNIGIN6 CALVIJN TMfaMikti42 Donderdagavond 20 Juni half acht hoopt voar te g ft B ds H A Leeoffliiis vaa Ecb TB KOOP beoediB Bnboïiiihflit Verhuurd voor f 5 per week Br oader no 81 3S bur v d bl Prima LEG KIPPEN te koop VONK Paelicr VoarwUlcas 24t Te koop BOUVIBBS 10 weka oud f 50 Tevens te koop 1 tafel 4 stoeleo 2 fauteuils old fiinls alles oieuw J DE RUITER Moordr Tiende weg 1 Gouda Huishoudster 53 Jaar zoekt betrekking llefatb oudere Heer alleen Br onder no 8106 bur v d bl Gevraagd door een leerares Hniihoudschool een g st fftterdc zit slaapkamer zonder pension Oosthaven 68 DAMESl Wij VEDVODMEN Ihan Siroo en Villhoeden en maken van tweo hoaden een groot model Maison Van Eifck Groeaeadaal 12 Goods D V P tjes TE KOOP AANGEBODEN Z s a B i ntelp k t ittit i 16 20 jMl Brieven onder no 8132 battta v d WM 9 dc llg koa nenhok m ilnkeo Woa i Radio mtt accB complect met kul f iO Fl wcel l Konlfncniiok 1 dccllg Relgcrttr Il a 2 per oon kans P C Botlutt TO 2 crapeaada en 4 itoclett A G de Vf Mtrt goede merk radio j Brieven no 81 JO bnrcaa o oi TE KOOP QEVRAAGD een wandelwagent e j l Brieven onder ao 8125 bnrenu v d een waachwrlager In goedea taal vaor eaa paar swarte dameuchoe xg a n Br onder no 8l3é bar v d n TER RUIUNQ i g a n coatuna maat 54 voor 52 Brieven onder B 064 bureau d Hceren wlaterondargoad nianw voor P lap Banel Groeaew xomermantel v o voor een moderne ki wagen Kindcrackoantjaa m 26 voor Staringtti Kinderachocnea maat 2 voor n 20 21 Dameaacbocaco pampa m 38 voor bcefO cboenen41 Dr Leijditr Z gan achocMn m M tegen 35 of choe bon Eraamusetraat 15 korte kapperi aa maat 48 nienw voof ï xwarU salet Af andere donkere ot Groeaeant DIVERSEN Br wordt weer naaiwerk aangeaomen i Me van Braam Gedipl Caituomlère Nirawe Haven 45c BrandweukaW Net melW joekt dito vriendin P J J Br ondcrlK 8150 borcan van d t V iInnKt y II lil kM