Groot Gouda, maandag 17 juni 1946

PADIOPROGRAMMA VOOR MAANDAG ILVERSUM I 301 m VARA18 00 Nieuws 18 15 Pianoduo 1830 Progr voor de Ned Strijd Vrachten 19 00 Amsterdamsch Strijk wartet 19 30 Het Ziekenfondswezen Nederland RNIO Rubriek ten be irtpve V d landbouw 20 00 Nieuws 2005 Weeroverzicht VARA 20 08 Italiaansch Opera conc 20 40 Hoor el 21 00 Vervolg Opera conc 21 40 fhe Ramblers 22 25 Orgelspel door inhan Jong 22 45 Geestelijk leven S Nieuws 23 15 Gr pl 24 00 Sluiting HILVERSUM U 415 m NCRV18 10 Gr pl 18 25 Rhapsodia sextet 18 45 Sportpraatje 19 00 Nieuws 19 20 Met band en plaat voor U paraat 19 40 Onder de NCRV leeslamp 20 60 Nieuws 20 05 Volks ransr 21 10 Causerie 21 30 Stichtsch Kamerorkest 22 00 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 22 30 Moeilijke teksten uit het Oude Testament 22 50 Piano recital 23 20 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m rAVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtend ffvmnastiek 7 30 Een rhytmisch ont hiit 8 00 Nieuws 8 15 Gr pl 9 15 Morgenwijding 9 30 Een vroolijk programma 10 30 Korte gesprekken van vrouw tot vrouw 10 36 Piano recital 1100 Sprookjes van overal 11 15 Lyra trio 11 45 Familieberichten uit Indië 12 00 Ensemble Bandi Balogh 12 30 Ons Platteland 12 40 Pierre Palla orgel 13 00 Nieuws 13 15 Musette orkest 14 00 Met naald en schaar 14 20 Het Radio stnjktno 1500 Wat vinden vrouwen van de politiek 15 15 De zomer is op komst 15 35 De Kwintetspelers 16 30 Kindertijd 16 45 Gr pl 17 00 Dat kun jijook 17 30 De Skymasters 17 45 Het Rijk Overzee HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Het Scala Orkest van Milaan 8 00 Nieuws 8 20 Gr pl 9 00 Vrouwenspiegel 9 05 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden 9 50 Gr pl 10 30 De luie kluizenaar 10 45 Gr pl 11 00 Piano recital 11 25 Herhaling van een speech van Mgr Mutsaerts 12 00 Angelus 12 05 Arnhemsch Blaaskwartet 12 30 Metropole orkest 13 00 Nieuws 13 20 Lunchconcert 13 45 Vormen van Grafische Kunst 14 00 Le Quatuor en D Majeur 14 50 Gr pl 15 00 Voor de vrouw 15 30 Zangrecital 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 De Zonnebloem radio ziekenbezoek 16 30 Muzikale beschouwingen 17 00 Strijkkwartetten van Mozart 17 30 De ont wikkeUng van het lied BUITENLAND Meyer Schwenke gearresteerd A Meyer Schwenke tot 1944 directeur van de Vereenigde Pers bureaux is gearresteerd Door publicatie van zijn antecedenten in de pers werd Meyer Schwenke die zich vrij bewoog den grond blijkbaar te heetionder de mvoeten hij dook onder De heer H P Huysman chef van de recherche te s Gravenhage slaagde er na ijverig speuren in Meyer Schwenke op te sporen Meyer Schwenke had inmiddels een doktersattest weten te krijgen dat hi 2enuwziek zou zijn waardoor hi weer boven water kon komen Na de arrestatie van dr Goedewaagen in Duitschland dook Meyer Schwenke weer onder De opsporing werd hervat Er kwam vast te staan dat l eyer Schwenke zich in de buurt van Oors sel tusschen Zutphen en Deic ent r bevond Vrijdagavond ging de heer Huysman met eenige politiemannen tot arrestatie over De onderkoning van Britsch Indie Lord Wavell heeft een aantal vooraanstaande Indiërs uitgenoodigd zitting te nemen in een voorloopig Indisch kabinet dat zich zal bezig houden met het ontwerpen van een grondwet in overeenstemming met de verklaring van de Britsche regeenngsmissie Tot de uitnoodigingen behooren Pandit Djawaharlal Nehroe en Mohammed AU Dzjinnah De officieele verklaring uitgegeven door den onderkoning en de Britsche regeeringsmissie zegt dat de voorïoopige regeering uit veertien leden zal bestaan Daar de onderhandelingen tusschen congrespartij en Moslems over een coalitiekabinet mislukt zijn of althans weinig voortgang vertoonen zien de onderkoning en de Bn sche regeeringsmissie alleen heil in De Observer over de buiten landsche politiek der Sowjet Unie Het Zondagsblad van de Observer heeft een rapport van zijn correspondent te Moskou gepubliceerd die er den nadruk op legt dat Molotot naar Parijs is gegaan met het vaste voornemen de grondbeginselen van de overeenkomst te Potsdam te verdedigen en dit verdrag door de Westelijke gealheerden bevestigd te krijgen ue correspondent zet uiteen dat Molotot het waarschijnlijk niet eens zal zijn met de voorstellen voor een spoedige ontruiming van Oostenrijk In een vraaggesprek dat de Moskousche correspondent met een diplomatieken m waarnemer die in de gelegenheid is geweest zich van de heerschende opvattingen te Moskou op de hoogte te stellen heeft gevoerd bleek dat zorgvuldige analyse aan Byrnes en Bevin s laatste redevoeringen waarschijnlijk somige Sovjetrussen tot de veronderstelling hebben gebracht dat de Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken op de conferentie te Parijs er op voorbereid is niet noodzakelijkerwijs als Molotof s uiterste tegenstander op te treden maar eerder indien hij daar de kans toe krijgt als de eerlijke makelaar tusschen Molotof en Byrnes Verder gaf deze diplomatieke waarnemer te verstaan dat de Russen het voorstel tot het overdragen van de regeling van het vredesverdrag met Duitschland aan de otganisatie der V N zou beschouwen als een inbreuk op artikel 2 van het verdrag van 42 volgens hetwelk Engeland en de Sow jetUnie op zich hebben genomen niet dan met wederzijdsche instemming eenig wapenstilstands of vredesverdrag te sluiten met Duitschland of eenig ander land dat bij agressie in Europa met Duitschland is verbonden geweest Dat dit voorstel oorspronkelijk van Amerikaansche zijde kwam is een schok geweest voor de Sowjet regeering Haar politiftk was gebaseerd op de veronderstelling dat zij een betere samenwerking met de V S dan met Engeland kon verwachte n Daarom wasi de SowjetUnie in het Verre Oosten verzoeningsgezinder dan in Europa Zij nam genoegen met een practische uitsluitend Amerikaansche controle over Japan en stemde toe in het terugtrekken der Sowjet troepen uit Mandsjoerije Toch kan men verwathten aldus deze diplomatieke waarnemer dat de RiKsen eventueel zullen toestemmen ih de oprichting van een exportimportbureau voor Duitschland en hun zone deel zullen laten nemen aan het financieren van voedselimport in Duitschland Fred Rose door de jury schuldig bevonden In het proces tegen Fred Rose het eenige communistische lid van het Canadeesche parlement die beschuldigd wordt van medeplichtigheid inzake de Canadeesche spionnageaffaire heeft de jury hem schuldig bevonden Het Engelsche broodrantsoen Men verwacht dat de Engelsche minister voor de voedselvoorziening John Strachey alvorens morgen naar Canada te vertrekken een kabinetszitting zal bijwonen waarin het broodrantsoen zal worden vastgesteld Aangenom en wordt dat dit zal vastgesteld zal worden op 8 oz per dag en p 10 oz per dag voor de opgroeiende jeugd en a s moeders Het rantsoen vbor zwaren arbeid zal naar verwacht wordt van 12 op 14 oz per dag worden gebracht Duitsche Christen Democraten voor Federaal Duitschland lacob Kaiser de leider van de chris telijkdemocratische Unie in Duitschland heeft in een rede te Berlijn verklaard een federaal Duitschland te verkiezen boven een indeeling van Duitschland in aparte staten Dit was de eerste maal dat een leider van éen der groote Duitsche anti fascistische partijen zich voor een federatie uit oseph Miller de leider van de Beier scilrcListelijksqciale Unie verklaarde dat het eenige geschilpunt tusschen zijn partij en de christelijk democratisthe Unie de kwestie van een federalen staat was geweest Nu Kaï ser de gedachte van een federalen sSat had aanvaard waren de twee partijen het eens De GauUe houdt een rede De vroeere Fransche leider generaal Charles de GauUe heeft een rede gehouden op het Marktplein van het stadje Bayeux het eerste plaatsje dat dooTde Litsche troepen na e an S van D dag bezet werd Hij waarschuwde voor het gevaar van dictatnnr waartoe de felle partijstrijd naar Sn m eni licht zou kunnen leiden De Gaulle verlangd een krachtige Vo gens het rranstiic ïS oteï om buiten den pa strHd te blliven maar ook om te voor EftieiSkTTefS dï zouden schaden JlewhdcukkcH uil iH tlMad De directrict van dé Leeszaal die terug is van een reis naar Engeland van enkele weken vertelt hiervan Slot The Help Holland Comcif Uit het bovenstaande kunt U al wel opmaken wat het doel van deze organisatie is Op verschillend terrein werd hulp verleend zoo werd verleden jaar o m een collectie van duizenden Engelsche boeken aan Holland geschonken Teneinde versnippering te voorkomen werd toen besloten de boeken over zes groote Openbare Leeszalen te verdeden Hoewel er natuurlijk wel iets goeds in deze regeling stak wekte ze groote teleurstelling op bij alle andere O L B s overal verlangde men immers naar nieuwe Engelsche boeken Sommige klaagden en protesteerden luid en kregen toen nog iets Gouda hoorde daar niet bij en kreeg dan niets Toen ik in Londen was zocht en kreeg ik de gelegenheid om een bezoek te brengen aan The Help Holland Council Ik vernam daar dat weer een nieuw boekgeschenk voor ons land wordt samengesteld Een boekinkooper is bezig door het geheele land boeken op te koopen Het is heusch niet eenvoudig om eenige duizenden boeken op allerlei gebied en vooral nieuwe uitgaven Ibij elkaar te krijgen Wanneer dit geschenk in den loop van den zomer verzonden zal worden is het werk van The Help Holland Council dat uiteraard een tijdelijk karakter droeg beëindigd Latenwe hopen dat de teleurgestelde O L B s van deze volgende collectie ook haar deel zullen krijgen U N E S C O treft zullen de bevrijde gebieden en dus ook ons land bij de werkzaamheden betrokken worden Lezer U denkt of zegt natuurlijk Wat beteekenen deze letters nu weer Zoo ging het mij ook toen iemand op een officeele samenkomst onverwachts vroeg of ik al iets wist van het werk van U N E S C O Het was wel even pijnlijk te moeten bekennen dat ik er nog niets van gehoord had temeer daar de vrager tevens de voorzitter was van de U N E S C O een organisatie die ook werkt ten behoev van de bevrijde gebieden Ik kreeg een uitnoodiging om op het Min van Onderwijs te komen om meer over deze organisatie te hooren Denkt U vooral niet dat het Min vaq Onderwijs een mooi gebouw was Zelden zag ik een mef r vervallen verveloos gebouw Ik zal U eerst de oplossing van de letters geven U nited N ations E ducational S ocial C ultural 0 rganisat on Deze instantie die pas kort geleden geïnstalleerd is houdt zich met allerlei zaken bezig op opvoedkundig en cultureel terrein en o a ook met boeken Wat dit laatste be Bij mijn bezoek aan verschille nde leeszalen had ik al gehoord over de boekinzamehngen op groote schaal door het geheele land gedurende de oorlogsjaren Het was toen de bedoeling de daarvan geschikte boeken naar de strijdkrachten te zenden en de waardelooze te vernietigen zoodat er weer grondstoffen voor nieuw papier vrij kwamen De stroom die binnenkwam was zoo overweldigend dat de Leeszalen die met de sorteering belast waren handen te korf kwamen Heele bibliotheken van particulieren die evacueerden of i d kwamen binnen Bij het te snelle werken dikwijls ook door ondeskundigen dreigden waardevolle boeken naar de vernietigingsafdeeling te gaan Om d te voorkomen werd een centraal depot gemaakt Dit werd te Londen gevestigd in een leegstaand gebouw van een van de groote kranten in Fleetstreet een gebouw met stevige vloeren en zolders Een staf werd aangesteld stellingen werden gemaakt en de boeken die binnenkwamen werden er grof gesorteerd naar de rubrieken gerangschikt Ik kreeg de gelegenheid om dit werk van nabij te bekijken Langzamerhand zijn daar nu ruim II 2 millioen boeken verzameld en og steeds komen zendingen uit alle hoeken van Engeland binnen Het is een representatief beeld van de Engelsche literatuur over eeuwen Van de bekendste schrijvers vindt men dikwijls wel 20 ex van eenzelfde boek Het is eenigszins overweldigend Ruim 80 km boekplank is al bezet De bedoeling van dit depot is nu om de getroffen Britsche bibliotheken zoo spoedig mogelijk te laten uitzoeken Daarna komen de bevrijde gebieden aan de beurt Zeker zal er dan nog wel een belangrijke verzameling overblijven Maar deze afwikkeling zal nog wel eenigen tijd kosten Tulpen en andere dingen U begrijpt wel dat ik ter afwisseling ook nog heel wat andere plaatsen heb bezocht en dingen heb bekeken De National Gallery was pas sinds betrekkelijk korten tijd weer open gedurende de oorlogsjaren was maar één zaaltje met afwisselend een paar schilderijen toegankelijk De tentoonstelling van de Royal Academy waar de leden iederen zomer hun nieuwe schilderijen exposeeren stond in het midden van de belangstelling ofschoon er volgens de kritiek weinig verrassend nieuws tentoongesteld was Juist één van die dagen hadden enkele moderne kunste Prinses van Braganca gestorven De 36 jarige prinses Nadejda de Braganca een kleindochter van Aartshertog Franz Jozef van Oostenrijk viel uit het raam van de derde verdieping van een Londensch ziekenhuis hetgeen haar het leven kostte Zij is een lid van de vroegere Portugeesche koninklijke famihe Haar vader was prins Miguel van Braganza die in 1909 na afstand gedaan te hebben van de troonopvolging in Portu gal met miss Anita Stewart huwde de dochter van een bankier uit New York die een fortuin van 3 ÜÜU UUU Vrinses Nadejda huwde in 1942 met den Franschman luit Philippe Millet een vlieger die uit Duitschland had weten te ontvluchten kerto de rivier de Porong en de kust onmiddellijk worden gestaakt zullen de concentraties bhinen 24 uur en zonder verdere waarschuwing uit de lucht worden aangevallen Legevoorlichtingsdienst K N I L en de gebeurtenissen te Tangerang Naar aanleiding van het door radio en itt de dagbladpers in Nwlerland verspreide bericht volgens hetw in een officieel legercommumqué zou zijn medegedeeld dat de T R L aansprakelijk is voor de gebeurtenissen te Tangerang wordt door de in die berichten geciteerde instantie uitdrukkelijk verklaard dat een dergebjk communiqué nimmer is uitgegeven De voorïoopige regeering van Voor Indië INDIË Britsch ultimatum aan de Indonesiërs bij Soerabaja Britsche vliegtuigen hebben rondom het gebied van Soerabaja pamfletten met het volgende ultimatum uitge Sesische stiJidkrachten worde thans in de nabijheid van Soerabaja geconcentreerd Dit js m stnjd t de door uw leiders gegeven verzTkering dat alles zou worden gedfarom een gewapend conflict tusschen geallieerden en Indonesiërs jden dl voortgang van deonderh delhicen te vermijden indien met aue SSSbewegingói en verdere maat eS in t gewed i de Kjn Pangkott Lamongin Modjo naars in deze eenigszins plechtige terttoonstellingszaleij een relletje gemaakt door in spreekkoor te protesteeren tegen het conventioneele van deze tentoonstelling De rustverstoor ders werden natuurlijk oogenblikkelijk verwijderd Ik bezocht ook een boeiende t n toonstelling van moderne woninginrichting Alle nieuwste snufjes om het huishouden voor de vrouw zonder hulp te vergemakkelijken waren te bewonderen Huishoudelijk pereoneel is er in Engeland net zoo i aJs hier De Engelsche huisvrouwen benijden ons nog wel dat brood melk groenten kruidenierswaren weer worden thuisgebracht Je ziet in de ochtenduren de huisvrouwen altijd sjouwen met alle mogelijke artikelen Natuurlijk zag men op die tentoonstelling het nieuwste op het gebied van plastics zoowel alle mogelijke voorwerpen als wel stoffen van plastic materiaal voor gordijnen voor keuken en badkamer en voor tafelkleedjes ons tafelzeiltje zeer veredeld en zelfs ook wel stof voor het vervaardigen van regenjassen Behalve de nieuwste dingen op woninginrichtinggebied waren er ook compleet ji erichte modellen van prefabricate houses Deze standaardhuizen die makkelijk in elkaar te zetten zijn en die ook al met duizenden naar ons land zijn uitgevoerd ziet men overal Ze zijn natuurlijk practisch en goedkoop maar ze verhoogen niet het schoon van stad en landschap Tooneel concert en film was er natuurlijk te kust en te keur Stukken die ook hier al vertaald zijn van Noel Coward Thornton Wilder en du Maurier trokken de belangstelling Typisch is het dat de schouwburgen om half 7 beginnen en vóór negen al weer uit zijn Dit is nog een nawerking van de oorlogsjaren toen iedereen door de black out verduistering vroeg naar huis wilde Bij de muziekliefhebbers hoorde men nog enthousiaste verhalen over het optreden van het Concertgebouworkest Vergelijkingen met Engelsche orkesten vielen altijd ten voordeele van het Concertgebouworkest uit Tot slot nog iets over tulpen Tulpen waren er overal in de winkels in de huizen in de tuinen in de parken en niet te veigeten in Kew Gardens Deze tulpenweelde en overvloed in Kew Gardens zonder tulpen al zoo n prachtig terrein waar men geniet van de natuur na het geroQs van Londen was het groote Nederlandsche geschenk Croydon b v had een stadspark vol met de mooiste tulpen een geschenk van Arnhem dat door Croydon geadopteerd was Het scheen dat Nederland en de Nederlandres al hun dank overal in tulpen hadden uitgedrukt Maar het was steeds en overal toch weer even mooi en fleurig en met een zeker genoegen heb ik er een ontelbaar aantal vriendelijke woorden over aangehoö rd een krachtig voorloopig bewind Behalve Nehroe en Dzjinnah zijn o m uitgenoodigd de voorzitter van de Liga der Paria s Depressed Clas ses de congresleider Tsjakravarti Radzjagolapatsjariar en het beroemde congrespartijlid Sardar Val labhai Patel voorts de grootindustrieel dr John Maththai uit Bombay De portefeuilles zullen in overleg met de leiders van de twee groote partijen verdeeld worden Als men het eens kan worden zoo gaat de verklaring verder hoopt de onderkoning tegen 26 Juni a s de voorïoopige regeering te installeeren In een brief aan de voorzitters van het Indische Nationale congres en van de all Indische Mohammedaansche Liga zegt Wavell voorts o m dat de voorïoopige regeering zal bestaan uit vijf leden der congrespartij vijf leden van de Mohammedaansche Liga een Indisch christen een Sikh een Paria en een Parsi VULPEN binnen 2 x 24 uur gerepareerd indien de onderdeelen voorradig F B A VERZP Valpenhais K TIendewea 1 T 2176