Groot Gouda, dinsdag 18 juni 1946

P GROOT GOUDA m ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN X Bedactie L J A v d Stpenboven Mr A A J Ruisen Dnkker Drukkerij Verzijl Qouda NUMMER 255 DINSDAG 18 JUNI 1946 Redactie ea adBialstratic Bur Markt 67 Qouda Tclefooa SOPf AboDB p w 27 c LoBse nvagm 10 il TRIBUNAAL GOUDA Weldoener van het Nederlandsche volk voor de groene tafel APPLAUS VERSTOORDE E STILTE kon verbeteren slechte tiyd sloeg op voor den oorlog E was n l in 36 al lid Daar hij echter te veel had gezwartepiet was hij geroyeerd zon dat tribunaal waar we hem binnenkort nogmaals zullen zien verschijnen verdediging voor C de Man uit W veen ijn in leeftijd varleerend tuischtn 50 r 1 1 A 1 l JA a L KL a £ t Jl B jkvr aawaia ntQVA a Ma dlt n trg7 ded van de avond iFraatv eg 68 te Reeuwijk kwam de ontspanning in velerlei vorm 1 272 STADSNIEUWS Vifwrom dit jaar geen kermis Onder vrij groote publieke belaagstelling had gisteren wederom een zitting van de Vijfde Kamer van bet R damsche Trubiaaal te Gouda plaats Voor de behandeling van de nieuwe gevallen een EcB onzer plaatscii ke bladen heeft vorige week het kermiavraagstuk opgefK rpai Destijds is de kennis In onze Gemeente definitief afgeschaft dus moest betover een wederlavoerlag hiervan gaan Het aantal stemmen berekenend In de GcÏMCnteraad komt dit blad tot slot tot d coadoiie dat daar de Christelijke Part o er tegen zi n de KVP niet daverend üjen er tegen zijn de KVP net daverend l d uitspraak ge Othonslut ver een dergelijk voorstel Ij j zaken die twee weken geledenion zijn maar r toch niet tegen zou i itemmen de P vd A de doorslag zou moeten geven De P vd A bleek er afwijzend tegenover te staan ea zoodoende wordt dit jaar tot teleurstelling van Jong Gouda geen kermis gehouden Wij hebben hierop blJ de P vd A eens enkele Inlichtingen Ingewonnen waarbij Ucck dat men zich daar op het volgende itandpunt stelt Evenals de KVP is men la P vd A kringen niet daverend enthouilBit over het houden van een kermis 2 1s vooral uit de statistieken blijkt die dea laatsten tijd zijn gepubliceerd gaan de aankoopen die momenteel een gemiddeld arbeidersen mldjdenstandsgezln te doen heeft hun draagkracht te boven Zij kunnen dus beslist niet aan een kermisvermaak dat toch altijd een tamelijk dure aangelegenheid ts deelnemen Het zal dus een feest worden voor bepaalde groepen die wel over de noodige contanten beschikken Ook waren la overweging genomen de voordeelen die de middenstand eventueel uit het houden van een kermis zou trekken Maar reeds vroeger was het tijdens de kermisweek een bekend feit dat met name de levensmiddelenleveranciers vaak op hun geld moesten wachten Thans bij de huidige loonsverhoudlngen zal dit zeker zoo zijn Voornamelijk éaa om deze redenen die haar Inziens on sociale verhoudlagen zoo scheppen heeft de P vd A gemeend het aan de orde stellen van de wederinvoering van de kermisweek tot 1947 te moeten opschuiven Hopelijk liggen dan de verhoudingen auders en wel zoo dat de Wethouder van FlnandCn ten bate van de Gemeente een post krijgt te boeken die niet ten koste van de Gemeentenaren zou gaan Hond versjacherd De zakkenstopper N A van de Raam lokte op den Weth Venteweg het rashondje van D uit Reeuwijk mee en verkocht het beest voor f 15 aan mej Jde I achter de Vlschmarkt Proces verbaal werd o pgemaakt voor zijn geweest In de zaak Eegdeman wordt een onderzoek buiten Se zitting Ingesteld om de mate van Eegdeman s vrijwilligheid bij het rcpareeren en keuren vaa auto s van en voor de Daltsche weermacht na te gaan H V Vliet uit Ouderkerk werd veroordeeld tot een interneering van l i jaar met aftrek vaa het voorarrest zoodat de Interneering duurt tot 23 juni 47 omdat hij lid der N S B is geweest en een zekere Ottespeer 2 weken In arrest gezeten door verraad van v V Hierna voerde Mr v Mechelen de Deze zaak Is twee weken geleden behan deld Mr v Mechelen was toen echter niet staat de verdediging ter voeren Mr V M begon zijn dankbaarheid te uiten niet voor de ruime betaling door den Staat der Nederlanden voor een een verdediging toegekend maar wel voor het feit dat het Tribunaal hem in staat gesteld had alsnog de Man te verdedigen Hl behandelde achtereenvolgens de verschillende punten van de dagvaarding waarbij hij tr de nadruk oplegde dat het werken bij de Ned Oost Comp een gevolg was van het feit dat de Maa als hulpagent weigerde deel te nemen aan razzia s Het feit dat verdachte daar met pet of muts gewerkt had waar op de zitting nogal eenlge aandacht aan besteed was achtte Mr v M van weinig belang zelfs als het werk met beogen hoed was uitgevoerd vond de verdediger dit nog niet belangrijk Tot slot voerde de Man s raadsman nog enkele feiten aan ten gunste van zijn cliënt om het redden van de machine Inventaris van een meubelfabriek het afraden van personen lid der N S B te worden uit dien hoofde vroeg hij directe InvrijheldsstelHng Merksigaretten Naar aanleiding van ons bericht vanJ aterdag over het distribueeren van merksigaretten ontvingen wij van n grossierte dezer stede het volgende bericht Opde Vrijdag a s geldige bon zullen alleen Igaren beschikbaar zijn De offlcieelebeglndatum van den verkoop van merk aretten is Maandag 24 Juni Geslaagd Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht laagde voor het examen apotheker onze stadgenoot den heer J L van Wijk Beethoven cydns In een gedeelte van onze oplaag van gisteren stond onder bovenstaand bericht dat a s Donderdag P A v Moer het R tt Ph Orkest zou dlrigeeren dit moet oal vele lezers wel begrepen zullen hebben zijn Piet van Mever Vergeet II niet dat U morgen aan het distributiekantoor aan de Peperstraat nieuwe levensmiddelenkaarten en tabaks en versnaperingenkaarten moet halen als Uw naam ligt tusschen Grood tot Hoyng U moet medcnemen Uw tweede distributiestamkaart en de thans in gebruik Inde Inleg vellen GA GB GC GD of GE 605 U kunt terecht van 9 12 en van 2 3 30 Voor verdere bljzonderhedea lemende raambiljetten Nadat het trublnaal zich In de raadskamer had teruggetrokken daed het direct uitspraak waarbij de Man onmiddelijk direct zijn vrijheid terug kreeg Met een welgemeend Goeden middag heeren verliet hij de zaal nadat door een applausje dat gauw den kop ingedrukt werd orde en rust lichtelijk gestoord waren Zwarte Plct n geen leden der N S B Hierna werd overgegaan tot de behandeling van de volgende gevallen t Als eerste zagen we Adr Eegdeman uit Goudcrak die lid der N S is geweest echter In Aug 42 zgn ondanks was afgevoerd Op de vraag van den president Ur v Bronkhorst waarom hij lid geworden was antwoordde hij t Omdat het zoo n slechte M 2 f boeren en hij hoopte dat de N S B dit Autonttminers inanie moet worden tegengegaan Den laatsten tijd heeft men kunnen constateeren dat in verschillende d elen van ons land een ware manie is ontstaan om aan de verkeerswegen autonummers te noteeren De lijsten soms fantastische aantallen van deze nummers bevattende worden dan toegezonden aan de Kon N d Toeristenbond ANWB en aan de KNAC in de veronderstelling dat daarvoor geschenken worden beschikbaar rv ANWB en de KNAC deelen ons eï dS door hen nooit dergelijke volkomen dtllooze wedstrijden zijn georganiseerd en de oorsprong van deze neruchten volkomen een mysterie moet Sen geacht Daar in vele geva en het verkeer belemmerd wordt en de kin zelf ernsti Hievaar loopen bij deze z nderl nge llefXri doen belde bonden n klemmend beroep op ouders en rpVedeTdeze zlnlooze bezigheid tegen te gaan met alle zwarthandelaren gebeurd zijn Het volgende punt was het W A ild maatschap hij was hier echter lid vaa geworden omdat dit verplicht was voor alle N S B ers op de oefeningen was hij echter een aandachtig toeschouwer geweest De tenlasteleggingen omtrent agrarisch front resp Landstand werden allen ontkend Toen Mr v B vroeg of E wel eens wat verkocht had antwoordde E Als ik neen zeg geloof je het toch niet Maar zoo bruin heb Ik het niet gebakken Waarop Mr v B repliceerde Niet bruin het U twart geworden Vercfer had E omgang met Dultschers gehad Ter zitting bleken dit Wachtmannen te 6Ó jaar die op excursie waren Ze wilden wel eens graag een boerderlj zien Mr Rutjjers die E verdedigde voerde enkele verzachtende omstandigheden aan waarop hij verzocht de interneering te beperken tot den tijd in voorarrest doorgebracht hij wilde niet op directe invrijheidstelling aandringen Uitspraak over 14 dagen f 53 000 in 7 maanden geen woekerwinst Vervolgens stond terecht Joh Blom uit Gouda In de omgeving van Rooztndaal had h tankvallen aangelegd en daarmee binnen 7 maanden ruim f53 000 verdiend Ter tercdrtzMting ontkende verdachte alles hij had alleen maar gronden geëgaliseerd zoodat de boeren er weer op konden werken Dit moest hij doen omdat hij zijn Khuld niet meer kon betalen Het geld had hij moeten deelen met zijn zoon Hij had van dit geld veel aan de ondergrondsche gegeven appelen gekocht voor zijn arbeiders enz enz in één woord alles wat hij maar kon doen ter ondersteuning van het verzet en ter leenlging van den nood der Hollanders bovendiea kwam in zijn boekhouding voor privé nog een rekening van groot f 13 000 waar hij niets van wist Hij had echter volgens zijn zeggen nooit woekerwinstea gemaakt en ondanks dat heeft hij nog f 2500 overgehouden Mr V Mechelen vroeg uitstel van verdediging daar hij pas l i uur te voren een verzoek ter verdediging gekregen had Mr v Br vond dit eenigszlns vreemd daar de man niet gedetineerd is en de dagvaardiglng reeds 8 Juni verzonden was Volgens Blom kwam dit omdat hij In Zeeland werkte en van ochtend toevallig thuiskomend vernam wa er aan de hand was De bewuste brief had niet doorgezonden kunnen worden daar thuis zijn adres onbekend was 1 Mr v Br schorste toen het onderzoek om nader navraag te laten Vloen Daar de diverse feiten Met Ga i mee tot zijn vrouw verliet Blom het Wij draaien weer De PDV t Centrum hield Zaterdag middag weer haar eerste concours na 6 jaar Door verschillende winkeliers waren aardige artikelen beschikbaar gesteld welke werden verzameld door den heer H Burger Den heer C J Boer Fluweelensingel schonkeen mooie plaquette Aan de schenkers onze dank Met eerste treffen na den oorlog Is evenals vroeger etn gezellig concours geworden Resultaten Middenstandsexamen Vöor het te Gouda afgenomen Middenstandsexamen hadden zich totaal 331 candldaten aangemeld Na schriftelijk examen werden 95 candldaten afgewezen 2 Ziln niet opgekomen op het mondeling examen Op het mondeling exainen werden 44 candldaten afgewezen Zoodat het aantal geslaagden 197 bedraagt Tiie Happy End Als laatste betrad Dirk Itcncs uit Stol wijk de zaal Hij was lid geweest van N S B en W A had zijn radio mogen houden terwijl zijn zoon lid van den Jeugdstorm geweest was Renes was eerst van 34 tot 36 lid der N S B geweest Was echter tijdens de oorlogsdagen daar zijn heele familie uit N S B ers bettond ook geïnterneerd en was na een vergadering van ex gelnterneerden wederom toegetreden en daardoor tevens bij de W A aangesloten geweest Hij werd echter In 1942 de W A ultgekegeld omdat hij weigerde gehoor te geven aan oproepen en bevelen spoedig hierop was hij ook als partljlld geschrapt daar hij een slecht lid was omdat hl geen propaganda maakte en diverse andere dingen ook niet deed De Jeugdstorm had hij als een soort sportorganisatie beschouwd en dan ook geen bezwaar gemaakt tegen het lidmaatschap van zijn zoon Van het niet inleveren van zl n radio had hij weinig plezier gehad diverse malen waren landwachters bij hem komen kijken en tot slot was zijn radio nog meegenorfen Mr Rutgers die er op wees dat zijn familieleden die steeds N S B ers waren gebleven op last van den procureurfiscaal letds waren vrijgelaten verzocht onmlddelljke Invrijheidsstelllng Het Tribunaal direct uitspraak doende stelde Renes direct in vrijheid ontzette hem uit de kiesrechten en legde hem een boete op valhJ 500 Dqjers geïnterneerd De heer Dijjers gerant van de Sociëteltf KJns Genoegen wiens zaak na de behandeling voor het Trublnaal aan een nader onderzoek onderworpen zou worden Is Vrijdag op last van den commissaris geïnterneerd in verband met zeer verzwarende getuigenissen die bU dit onderzoek naar voren zijn gekomen t Gaat Goed Ter Gonw Voor de voorstelling van de revue t Gaat Goed Ter Gouw op Woensdag 19 Juni a s zijn nog enkele kaarten bij de Schouwburg verkrijgbaar Dr Montagae neemt afscheid als docent van de Transportcolonne Ned Roode Krnis afd Gonda Maandagavond 17 Juni hoorden wr ia Concordia bij monde van vele sprekers onder welke Dr K F O James over het grote en voortreffelijke werk dat Dr Montague ab docent van het Roode Kruis heeft verricht ten voordele van ons land in het algemeen ea de stad Gouda in het bijzonder Niet alleen bepaalde hij zich tot Gouda zelfs sprekers uit Bodegraven en Schoonhoven kwamen hun oprechte en hartelijke dank uitspreken aan degene die het mogelijk maakte dat ook in deze plaatsen thans bloelende onderafdelingen van hel Ned Roode Kruis bestaan Meer dan 20 jaar heeft hij dit opbouwend werk verricht met toewijding en bescheidenheid Een der principes welke hij altijd huldigde was Recht door zee als z n uitspraak omtrent een oefening gunstig luidde kon men ervan verzekerd zijn dat het goed was Zijn moed valt te bewijzen met vele voorbeelden o a in de eerste oorlogsdagen van 1940 op het station met beichietingen zelfs al waren de vliegtuigen nog in actie Dr Montague was te vindan waar gewonden vielen Hem werden verschillende blijken vaa erkentelijkheid overhandigd o a Dr L Cordozo secr verleende een zilveren dingetje met oorhonke de transportcolonisten een bronzen plaquette ontworpen door dhr v Leeuwen Jr de Goudse politie d m v dhr Beekman Iets UutUciM Waerivcrwachtlng mcdegcdMÜ door het K N M I tot m rgeaavM4 Wisselende bewolking met enkele buien koel weer Matige tiidel k krachtige W wind 18 Juni Zon op 4 19 onder 21 02 Maan op onder 07 22 Wat il er In Gouda te do Bt Reunie Vrijdag t m Woensdag Blokkade Toegang boven 18 jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woensdag Serajewo Toegang boven H Jaar Thalla Theater Vrijdag t m Woenadaa Vrouwen gevangenis Toegang b 18 j Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 utir en tevena Woensdagavond van 7 9 uur Dinsdag 18 Juni Concordia 8 uur Peter Hurkos telepaath en psychometrist Idem Spaardersbad 7 S0 uur GZCMeeuwen Woensdag 19 Juni boveuK Reunie 7 uur Ds Borger De Mensch van morgen Bureau Groot Gouda 7 8 30 Spreekuur voor gerepatrleerden Idem Nieuwe Schouwburg 8 uur Olympla Jublleumrcvue Het gaat goed Ter Gouw Idem Markt 3 uur Brandweer wedstrijden Idem Beursklok 8 uur Feestavond Huls Prraat Idem Vrije Evang Gem 7 30 uur Gebedsuur Idem Ned Geref Gem 7 30 uur Di Joh V Welzen Donderdag 20 Juni Ned Herv Ver Calvijn Turfmarkt 142 7 30 uur D H A Lienmans van Ede Idem Blauwe KruU 7 30 uur vergadering Ouderraad Spreker de heer Nieuwhof over Waarom een ouderraad en ottdercommlssie bij het U L O Idem Leger des Hells 7 30 uur Openbare Samenkomst Idem Daniël 8 15 uur Vergadering jonge lidmaten Ned Herv Kerk Vrijdag 21 Juni Chr Lag LandbouwschooL 8 uur Verg Ned Herv Mannen vereeniging Idem Concordia 7 30 uur Vergadering Coöp Boerenleenbank Gouda en Omstreken Als eerste trad op het strijkorkest o l vi dhr van Manen welke verdienstelijk speelde daarna nam Djalak Wajang de teugelp over en het beestje dé zaal kwam dan ook een behoorlijk eind in de goede stemming vermeld dient te worden het zusterkoor van de Wijk o l v dhr Peerdeboom welke eveneens z n beste beentje voorzette De stemming in de zaal was uitmuntend De avond werd besloten met een gezellig bal Het was een geslaagden avond Rotterdamsch Philh Orkest Het programma van het 3e concert op Donderdag 20 Juni In den Nieuwen Schouwburg om 8 uur luidti 8e Symphonle Bgmontliederen 7e Symphonic solisten Ankle v WickevoortCrommelln zang Voor het 4e concert op Donderdag 27 Juni in de Groote of St Janskerk om S uur luidt het programma Ouverture Leonorelll 9e Symphonle solisten Dora Llademan Annle Hermes Louis van Tnlder Willem RavelU en Koor der Mij tot Bev der Toonkunst Kaarten verkrijgbaar bij boekhandel J de Ven Wijdstraat 4 WIE HELPT Het Comité Nederland helpt Indië zoekt voor één der gerepatrieerden staf muzikant van het K N I L die gedurende de Japansche bezetting alles verloren heeft ook zijn muziekinstrumenten ter leen of te koop een klarinet of schuiftrombone Opgaven aan het secretariaat Bodegraatsche Telefoon