Groot Gouda, dinsdag 18 juni 1946

Bevin s buitenlandsche politiek crJtrseerden voorwaardelijk de binnenlandsche politiek van Labour gesteund De communistische verklaring zegt de vijandige gezindheid tegenover de communisten en de afhankelijkheid van het Amerikaansche kapitalisme in plaats van vriendschap met de Sowjet Unie en de democratische landen van Europa kan slechts leiden tot verraad aan het socialistisch program waarop het land bij de algemeene verkiezingen heeft gestemd Reeds is tengevolge van de buitenlandsche politiek van de regeering een volle ineenstorting van de geallieerde eenheid tot de mogelijkheden gaan behooren en wordt het gevaar van een nieuwen oorlog aan ieder duidelijk De communistische partij neemt op zich het volk er toe te brengen de huidige buitenlandsche politiek van de regeering te wijzigen voor het te laatis De communistische partij zal vechten voor eenheid tusschen de Groote Drie vriendschap tusschen Engeland de SowjetUnie en het democratische Europa de politiek om Engeland achter de wagen van het Amerikaansche kapitalisme te spannen zal worden bestreden De verklaring besluit aldus De strijd voor eenheid in Engeland of internationale eenheid is niet geëindigd en wij doen een beroep op alle arbeiders zich bij ons aan te sluiten om het kapitalisme te bestrijden en het socialisme te winjien Waarnemers die goed op de hoogte zijn van de communistische politiek zien de verklaring als een aanwijzing dat de communisten voorloopig nog niet zullen trachten door middel van de vakvereenigingen een actie tegen de regeering te ondernemen doch zich zullen toeleggen op het bevestigen van hun positie in de vakvereenigingen door middel van propaganda zijn gisteren in beginsel tot overeenstemming gekomen over de vergoeding van oorlogsschade aan geallieerde eigendommen in Italië Afstand van Italië van eischen ten aanzien der Ver Naties Algemeene economische bepalingen in verband met den handel Vandaag wordt behandeld Herstelbetalingen het teruggeven van eigendommen der Ver Naties Italiaansch eigendom in afgestane gebieden Byrnes verklaarde da t de Ver Staten bereid waren afstand te doen van alle eischen op Italië met inbegrip van herstelbetalingen om Italië te helpen Bevin en Bidault verzetten zich hiertegen terwijl Molotoff zich naar geen van beide zijden wilde binden Valsche 50 Dollarbiljetten Ih Amsterdam bleek een zeeman in het bezit te zijn van valsche 50 dollarbiljetten Toen hij bemerkte dat deze biljetten valsch waren heeft hij de politie hiervan in kennis gesteld Deze biljetten maken deel uit van een partij welke in Duitschen bezettingstijd vermoedelijk in het buitenland vervaardigd is en waarvan talrijke exemplaren in Nederland in beslag genomen zijn De persoon die deze valsche biljetten in handen van den zeeman gespeeld had is aangehouden en ingesloten JE MAINTÏENDRAI Het symbool der vrijheid Het was reeds Willem de Zwijger de Vader des Vaderlands die deze spreuk van het huis van Oranje in zijn wapen voerde Je maintiendrai ik zal handhaven En ziet door alle eeuwen heen bleef dit devies gehandhaafd Er waren vaak donkere tijden voor ons vaderland ïijden waarin het scheen of land en volk ten onder zouden gaan Maar telkens kwam er redding en uitkomst Ook nu Vijf jaar lang was Nederland onder vreemde dwingelandij Maar de oude wapenspreuk bleef bewaard onder ons volk Ik zal handhaven wij zullen handhaven in ons verzet in onze tiaie Nederlandsche onbuigzaamheid De ketenen zijn verbroken Wij vieren het feest der bevrijding Je maintiendrai De traditie blijft bewaard Nu en in de toekomst De Nederlandsche ondernemingsgeest bleef gelukkig ookbewaard Meer dan een eeuwwas het streven van De Gruyter het beste te leveren tegen voordeelige prijzen En De Gruyterblijft handhaven het devies bétere waar en 10 procent Ookdeze traditie is gelukkig bewaard gcblevei Ingetonden mededeaiivg BADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG uilVERSUM 1 301 m S 18 15 De Skymasters 18 30 PfOgramma voor de Ned Strijdkrach riQOQ En nu naar bqd 19 05 5 waarheid over Java 19 20 Zang tal 19 45 Departementen spreken i Nieuws 20 05 Weeroverzicht nR Bonte Dinsdagavondtrein 21 30 soel 22 00 Contact 22 15 BuiEdsch overzicht 22 30 Contact gS Nieuws 23 15 miVERSUM 11 415 m KRO 18 00 Dinermuziek 18 50 Des avonds ais ik slapen ga 19 00 Nieuws 19 15 Causerie 19 30 VOOR WOENSDAG i mVERSUMI 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 OchtendWmnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 20 Gramofoonmuziek 8 50 Voor de huisvrouw 9 00 OrpL 9 30 Kwartet VPRO 10 00 Morgenwding VARA Voor de vrouw 10 55 Uitzending voor de arbeiders in de Continu bedrijven 11 45 Familieberichten uit Indië 12 00 Ensemble George Frank 12 30 Kalender 12 35 The Ramblers 13 00 Nieuws 13 15 Vaudevilleorkest 14 00 Voor de vrouw 14 15 Cello en piano 14 45 HILVERSUM II 415 m NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Het NCRV koor 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Morgenconcert 9 15 Ochtendbezoek 9 30 Waterstanden 9 50 Concert voor cello en orkest 10 30 Morgendienst 11 00 Fluit recital 11 45 Dameskoor 12 00 Staf muziekcorps 13 00 Nieuws 13 20 Populaire orgelbespeling 13 45 Espressivo 14 30 Vlijtig Liesje en de geranium 14 50 Symphonie orkest 15 00 Deux Improvisations 15 30 Hedendaagsche Nederlandsche Kamermuziek 16 00 Nathtvorshrerwachting 16 02 Het NCRVorkest 16 15 Kinderkoor 16 45 Voor jongens en meisjes 17 30 Pianorecital 17 45 Het Rijk Overzee BUITENLAND Nieuwe Britsche nota aan Roemenië Na de Britsche nota van Mei aan de Roemeensche regeering waarin geprotesteerd werd tegen het in gebreke Wijven van Roemenië voorbereidingen tot algemeene verkiezingen te treffen is Zaterdag een tweede overïiandigd waarin wordt gezegd dat het antwoord van Roemenië op de eerste nota niet alleen onjuistheden oevat maar een totaal onvoldoend en verdraaid beeld geeft van den toestand en dientengevolge als volfïOraen onbevredigend wordt beschouwd n de nota wordt de hoop uitgesproken dat Roemenië onmiddellijk stappen zou ondernemen de vroeger gedane beloften na te komen Geen Fransche Socialistische Premier Vierentwintig uur nadat de communisten een resolutie hadden aangenomen waarbij zij zich voorstanders verklaarden van een driepartijregee ring met een socialist als premier heeft de secretaris generaal van de Fransche Sociali stische Partij Deniel Meyer verk laard dat zijn partij bij haar besluit bleef onder deze omstandigheden de leiding der regeering niet op zich te zullen nemen Honderdste vliegtuig uit Batavia terug Gisteravond op den vastgestelden tijd 19 10 u landde op Schiphol het 100ste retourvliegtuig uit Batavia In de repatrieeringsloods werden de inzittenden alle repatrieerende landlandgenooten begroet Namens de directie van de K L M bood 4e heer Tfiomas den passagiers ter herinnering het boek Wings Across Continents aan welk boek reeds bij het vertrek van het 100ste toestel naar Batavia was aangeboden Spanje ift den Veiligheidsraad De Veiligheidsraad had gisteravond voor zich de gewijzigde resolutie van dr Evatt den Australischen afgevaardigde en voorzitter van de sub commissie V Spanje Zooals men zich zal herinneren stelt deze resolutie vooi dat de algemeene vergadering welke in September a s bijeen zal komen de Vereenigde Naties aan te bevelen de diplomatieke betrekkingen met het Spanje v n Franco te verbreken of een dergelijke andere actie te ondernemen als de Algemeene Vergadering geschikt en doelmatig acht De Britsche afgevaardigde sprak als eerste en zeide Mijn regeering betwijfelt in hooge mate de justitieele rechten van den Veiligheidsraad om zich te mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van een land tenzij er een klaarblijkelijke bedreiging van het behoud van de intern ionale vrede en veiligheid is Sir Alexander stelde n amendement voor volgens hetwelk de Spaansche kwestie naar de algemeene vergadering zou worden verwezen waarbij echter geen bepaalde aanbevelingen zouden worden gedaan Fransch Siameesche geschil voor den Veiligheidsraad Het Siameesche Parlement heeft de Regeering gemachtigd het Fransch Siameesche geschil over de grens incidenten aan den Veiligheidsraad voor te leggen De Siameesche delegatie zou binnenkort naar Washington vertrekken Het verkeer tijdens de Victory week De Victory week te Lo nden is één der drukste weken geweest in de geschiedenis van London Transport de groofe onderneming die met haar ondergrondsche met haar bussen trams en trolleybussen het vervoer m Londen behartigt Ongeveer 90 mililoen personen zijn in die week door de verschillende diensten dezer maatschappij vervoerd De Ministerconferentie behandelt Italië De Conferentie van de Ministers van Buitenlandsche Zaken is naar Reuter thans meldt ten aanzien van vier van de zeven punten van het economische gedeelte van het ontwerp verdrag met Italië tot overeenstemming gekomen De Groote Vier Half Augustus nog geen Rijksconferentie Gezaghebbende Nederlandsche krin gen in Batavia zijn van meening dat het onmogelijk zal zijn om de Rijksconferentie medio Augustus bijeen te roepen zooals door regeeringskringen m Nederlaftd was verklaad De politieke besprekingen te Batavia gedurende welke o a de vertegenwoordigers voor de Rijksconferentie zullen worden gekozen zullen eerst in de tweede helft van Juli een aanvang nemen Men acht het onwaarschijnlijk dat deze besprekingen voor medio Augustus zullen zijn beëindigd en dat de afgevaardigden voor dien datum naar Nederland zullen kunnen vertrekken Zwitsersche activa in de V S vrijgegeven Volgens de overeenkomst die tot stand gekomen is tusschen Zwitsersche economen en vertegenwoordigers van de Vereenigde Staten Engeland en Frankrijk zal de regeering van de Ver Staten onverwijld de beperkende bepalingen ten aanzien van de Zwitsersche activa in de Ver Staten ter waarde van 1 500 000 000 dollars opheffen De geall regeeringen zullen de zwarte lijsten van Zwitsersche organisaties n personen inttekken De Britsche communisten na de beslissing te Bournemouth De Britsche Communistische Partij heeft gisteren een wijziging van haar politiek aangekondigd In een verklaring van het bestuur wordt geklaagd over de weergalooze lastercampagne tegen de communisten in binnen en buitenland Deze verklaring dat nu het verzoek tot aansluiting van de communisten bij de Labourpartij op de conferentie te Bournemouth met overweldigende meerderheid is verworepn maakt het duidelijk de communisten de binnenlandsche politiek van de Britsche socialistische regeering zullen aanvallen gecombineerd met scherpe critiek op de buitenlandsche politiek Tot nu toe hebben de communisten hoewel zi Eerbïeci alBeen is niet genoeg Stad of dorp overal ïijn de gedenkteekens voor de gevallenen Voor de velen die tijdens de bezetting het kostbaarste gaven voor ons Maar zijn hun nabestaanden geholpen wanneer wi niet wat nneer doen dan in t voorbijgaan enzen hoed afnemen Er moet materieel gesteund worden ij gaven aljes r geeft U maandelijks iets 1 1 POSTGiRO 194011 m Heeft U het woord op den achterkant van Uw bonkaart ter harte genomen Ganzevles ter dood veroordeeld Over Q J N Ganzevles uit Hilversum die in 1942 en 1943 aan den S D inlichtingen verschafte over de verplaatsing van ondergedoken joden naar andere adressen of naar het buitenland tengevolge waarvan 38 Joden gearresteerd en weggevoerd werden werd gistermorgen door het bijzonder gerechtshof te Amsterdam het doodvonnis uitgesproken zonder recht van beroep in cassatie VULPEN binnen 2 x 24 uurgerepareerd indien de onderdeelan voorradig F B A VERZIJL VtttpenhaW K Tiendevreg 1 Tel 2176 1 No 24 Feuilleton Het geheim van den insesneeuwden slaapwagen Hector MacQueen boog zich geïnteresseerd naar voren Werkelijk vroeg hij Ratchett zooals u al dacht was maar een schuilnaam Ratchett was Cassetti de man die aan het hoofd stond van die bekende ontvoeringen ie herucbte zaak van de kleine Daisy Armstrong Een uitdrukking van uiterste Verbazing verscheen op MacQoeen s gezicht roen betrok het Die schoftl riep hij Had u hier eenig idee van mijnheer MacQueen Neen mijnheer zei de jonge Amerikaan beslist Als ik dat gehad i zou ik liever mijn rechterhand hebben afgehakt vóór dat ik t baantje had aangenomen U drukt zich nogal sterk uit mijnheer MacQueen Daar heb ik een bijzondere reden voor Mijn vader was de Officier van justitie die de zaak behandelde mijnheer Poirot Ik heb mrs Armstrong meer dan eens ontmoet Ze was een goede vrouw Zoo zacht en wan zïin gezicht versomberde Als ooit een man verdiend heeft wat hij kreeg dan is dat Ratchett of Cassetb U voelt het haast alsof u de daad zelf wel had willen doen la Ik Hij zweeg kleurde toen eenigszins schuldig Het lijkt wel of ik mezelf verdacht maak Ik zou meer geneigd zijn u te ver denken mijnheer MacQueen wanneer bui énspirig verdriet had getoond om het overlijden van uw patroon Ik geloof dat ik dat niet zou kunnen afwas het om mezelMe redden vin den electrischen stoel zei MacQueen grimmig Toen voegde hij er bij A s het niet ongepast nieuwsgierig s hoe hebt u dit uitgevischt Casset ti s identiteit bedoel ik Door een stukje van een bnet gevonden in den coupé Maar dan ik bedoel dat was nogal nonchalant van den ouden haas Dat hangt er van af zei Poirot De jonge man scheen deze opmerking nogal mysterieus te vinden m staarde Poirot aan alsof hij trachttehem te doorgronden Mijn taak zei PoirOt is me te Vergewissen van de gedragingen van alle personen in den trein Niemand heeft het kwalijk te nemen begrijpt u Het is maar een kwestie van formali teiten Zeker Dat begrijp ik Begint u maar en laat ikmijn onschuld bewijzen als ik kan Ik hoef u niet het nummer van uw coupé te vragen zei Poirot glimlachend daar ik hem een nacht met fgedeéld heb Het is de tweede klas coupé nos 6 en 7 en na mijn vertrek had u hem alleen Dat is zoo Nu mijnheer MacQueen verlang ik een beschrijving van uw doen en laten gisterennacht van het oogenblik af dat u den restauratie wagen hebt verlaten j Dat is heel makkelijk Ik ging terug naar mijn coupé las een beetje ging in Belgrado op het perron vond dat het te koud was en ging weer naar binnen Ik praatte een poosje met een Engelsche jongedame die den coupé op één tia naast de mijne heeft Toen kwam ik in gesprek met dien Engelschman kolonel Arbuthnot inderdaad geloof ik dat u ons passeerde terwijl we stonden te praten Toen ging ik naar Ratchett en zooals ik u zei nam ik een paar brieven op die hij geschreven wou hebben Ik wenschte hem goedennacht en verliet hem Kolonel Arbuthnot stond nog in de a fig Zijn coupé was al klaar gemaakt voor den nacht dus stelde tk voor dat hij mee zou gaan naar den mijn Ik bestelde een paar whisky s en we zetten een boom op We bespraken de wereldpolitiek en de regeermg van Indië de opheffing van het drankverbod en de Wall Street cnsis Ik bemoei me gewoonlijk niet met Engel schen stijve lui maar dezen mocht ik wel Weet u hoe laat het was toen hij u verliet Tamelijk laat Tegen tweeën denk ik Merkte u dat de trein stil stond O ia We schrokken even keken uit en zagen de sneeuw heel dik liggen maar we dachten niet dat het ernstig was Wat gebeurde er toen kolonel Arbuthnot u tenslotte verliet Hij ging naar zijn coupé en ik riep den conducteur om mijn bed op te maken Waar was u terwijl hij het opmaakte Ik stond voor de deur in de gang een cigaret te rooken En toen En toen ging ik naar bed en sliep tot den morgen Bent u gedurende den avond nog den trein uit geweest Wordt vervolgd