Groot Gouda, dinsdag 18 juni 1946

Met het Deensche Roode Kruis naar Oostenriik 5 De medewerker van het groot Deensch dagblad Poütiken vergezelt een Deensch tevensmiddelerKonvooi op diens tocht door het stukgeslagen Duitschland naar het uitgehongerde Oostenrijk Een convboi is op weg door Europa Het is een convooi als zoovele andere van het Deensch Roode Kruis Het bestaat uit 17 wagens en telt 40 mannen Er zijn 12 vischvervoerwagens met aanhangwagens zoo groot als zomerhuizen 2 gewone Kopenhaagsche vrachtwagens en 3 luxe auto s En doodgewoon convooi maar het doel is nieuw Het geldt Weenen dezen keer het kapotgesagen Weenen dat om hulp smeekt Tot nu toe reikte het Deensch Roode Kruis vooral aan West Europa en Polen een helpende hand maar nu is het Oosterijk en Hongarijt die in het zoeklicht staan op de Europeesche kaart Denemarken wil de menschen helpen die in nood zijn en het zijn flinke kerels die aan het stuur zitten als een convooi uittrekt Onder gedreun van de machtige Dieselmotoren bulderen de wagens in rij en gelid de grens over Een Duitsche douane slaat aan voor de witte karavaan snel verdwijnt ze voor hem achter de heuveltoppen op weg naar Flensburg Als een witte slang kronkelen de auto s over den steenweg en het is alsof men zand in de oogen krijgt van te staren naar een ongekend doel ver ver weg Weenen wenkt in de verte en niets kan ons tegenhouden Stuk voor stuk winnen we veld onomstootelijk zeker We brengen eten en medecijnen 90 ton eten is er in de volgepropte wagens versche boter van prima kwaliteit vleesch melkpoeder en conserves Voldoende levensmiddelen om 5000 Oosten rij ksche kinderen te voeden een maand lang In de voorste luxe auto zit de jonge bekwame convooi leider luitenant Funder samen met den Deenschen geneesheer Dr Aage Kirgegaard wiens vi ouw een Weensche is Hij zal een half jaar dienst doen bij het Deensche Roode Kruis te Pölten In een andere auto zitten jonge vrouwen leden an het Verbond Redt het Kind Hun oogen stralen van verwachting Zij weten dat zij den strijd zullen opnemen tegen onbeschrijflijke smart en ellende zij zijn vast besloten de mouwen op te stroopen en zooveel goed te doen als ze kunnen De wagens hollen voort naar Hamburg Het is een kostbare vracht waarmede ze rijden maar de reusachtige vischauto s zijit bijna nog kostbaarder 100 000 Deensche kronen voor een wagen met nieuwe ban den en alles sis nieuw Niemand wenscht onnoodige vertraging Het zou duizenden kronen kosten indien het convooi een paar dagen stil moest liggen voor reparatie en alle wagens moeten gezamenlijk door dé Russische zone rijden naar Weenen Dien dag zal er feest zijn in de stad Dat weten de chauffeurs maar er is nog een afstand van 1800 kilometer 1800 kilometer door een kapotgeslagen land De steenwegridders van de 20ste eeuw De chauffeurs zitten hoog hoog verheven bij een stuur zoo groot als een molenrad Ze hebben allemaal bijnamen ze kennen elkaar van kindsbeen Het zijn ijzerharde Esbjergmannen die een taak óp zich kunnen nemen waarvan ieder ander omver zou vallen maar zij houden stand In een van dg wagens zit Piet spitfire hij is klein en tenger gebouwd maar hij slaat een zevenduimschen nagel in een plaak met zijn bloote vuist In een anderen zitten groote Laurits en kleine Martin en in een derden de kameraden Bij den werktuigbak liggen Engelsche cigaretten en lieve hemel die mannen hebben ze verdiend Het zijn de steenwegridders van de 20ste eeuw met pek en olie in hun gezicht en eelt van het stuur op hun handen Er is geen romantiek over hen neen ze zitten daar maar en dan rijden ze Ze rijden met een doorsnede haastigheid van 35 km per uur maar af en toe zetten ze de vaart op tot 75 km per uur Dan beeft geheel t autogeraamte t kraakt in de voegen het stuur zwaait alsof het eraf ging tuimelen Een convooi is op weg Het witte kruis op roodcn achtergrond Deensche vlag en het Roode Kruis op witten achtergrond R K Het buldert op den steenweg stof en vuiligheid schieten omhoog achter de bijna manshooge wielen Olierook hangt dik in de lucht hij walmt uit de ontlastingsbuizen die af en toe een zoo scherp ontploffingsgeluid laten hooren dat zelfs de Duitschers gewoon aan oorlogslawaai verschrikt omkijken De chauffeurs krijgen hun betaling per kilometer en als ze hun bestemming niet bereiken op den vastgestelden tijd dan rijden ze den geheelen nacht door In het pikdonker op omgeploegde modderige wegen Vooruit Het doel moet bereikt worden en liever zichzelf doodrijden dan het convooiplan doen zwichten We leggen de steden Schleswig Rendsburg en Neumünster achter ons Er is hier bijna geen spoor van den oorlog te bespeuren Maar in de deemstering komen we dichter bij de voorsteden van Hamburg en daar doemen de eerste werkelijke oorlogsruïnen op voor onze oogen De benauwdheid bekruipt onze harten In n uithoek van Hamburg overnachten we irt hotel Zum alten Gasthof De visch auto s staan in een kring rond het hotel als levende wezens die zich geluidloos ter ruste gelegd hebben voor den nacht en nu slechts op het teeken van hun meester wachten om weer op te trekken En den volgenden morgen rijden we verder door de eentonige Lüneburger Heide De slaap zit ons nog in het lijf het duurt wat voor de motoren warm en soepel worden We gaan nu recht naar t Zuiden door de Britsche z6ne door de steden Buchholz Soltau en Celle naar Hannover De autostrada van Hamburg is onbegaanbaar we moeten den ouden landweg volgen De lucht wordt zachter hier en daar zijn er groene vlekken in de bosschen De beuk trekt zijn groen kleed aan We rijden de lente zelf tegemoet Hannover is volkomen onherkenbaar Het was de belangrijkste nijverheidsstad en nog geen 20 van de fabrieken en huizen zijn onbeschadigd gebleven De inwoners staren onverschillig en apatisch naar onze auto s Zij lijken een grauwe massa tussche mi urbrokken en kalkstof We ma en een oogenblikje halt de kinderen komen wat eten en cigaretten bedelen Kleine vuile handjes werden door de vensters gestoken en werpt een chauffeur een cigaretstompje weg dan vechten efen half dozijn magere jon gens om dfen buit Sommigen van hen diagen nog de droevige resten van een HitlerJugend Uniiorm zon er hakenkruis Op geen enkele plaats zitt men teekens van heropobuw niet eens van opruiming en toch zijn de bombardementen nu meer dan 1 jaar oud Ten Zuiden van Hannover komen we in de Harzen De natuur verandert Het is blakende zon wij trekken de jassen uit en rijden verder in hemdsmouwen De lente is nu dicht bij ons gekomen Alles is groen en glimlachend De oorlog schijnt ver ver weg Geen een van de kleine steden Alfeld Einbeck Nordham zijn getroffen door bommen Langs de wegen staan bloeiende kerselaren en de lucht is geurig en zacht We passeeren kleine idyllische beekjes en middeleeuwsche huizen we zien vroolijke zingende kinderen op de wegen Is dit werkelijk het vernielde Duitschland deze wonderlijke omgevingen waar alles vrede en rust ademt en het leven zoo schoon en zoo goed schijnt Het is niet te gelooven en nog eens wordt het ons duidelijk dat de stedelingen veel meer geleden hebben dan de boerenbevoliking Op den buiten is ook vandaag eten genoeg en daar leeft men zonder de duistere sporen van den oorlog Wórdt vervolgd DE CONFERENTIE TE PARIJS De ministers van Buitenlandsche Zaken der Groote Vier zijn gistermiddag om vier uur voor de tweede maal te Parijs bijeengekomen De Amerikaansche minister Byrnes was voorzitter tijdens deze vergadering Van gezaghebbende zijde wordt vernomen dat het ontwerp verdrag met Italië dat den ministers door hun plaatsvervangers is voorgelegd Italië s betrekkingen met China op een lijn wil stellen met die van de WestEuro peèsche geallieerden De Groote Vier zijn reeds tot overeenstemming gekomen over de clausules dat Italië afstand zal doen van alle voordeelen en voorrechten welke het volgens het accoord van Peking in 1901 heeft verkregen dat het pachten van de Italiaansche concessie te Tientsin te niet wordt verklaard en dat Italië afstand doet van alle rechten vervat in de Internationale regelingen te Shanghai en Amoy Reuter voegt hieraan toe Het accoord van Peking dat geteekend werd na de ontzetting van Buitenlandsche legaties te Peking door een Internationale strijdmacht tijdens den bokseropstand stond den legaties toe zich met de wapenen te beschermen en legde China schadevergoeding op China verbrak de betrekkingen met Italië nadat dit land de door de Japanneezen gesteunde marionettenregeering te Nanking had erkend 1 juli 1941 Van gezaghebbende zijde wordt vernomen dat de Italiaansche regeering den ministets gisteren een memorandum heeft doen toekomen over de wijziging der Fransch Italiaansche grens De conferentie is naar Reuter thans meldt ten aanzien van vier van de zeven punten van het economische gedeelte van het ontwerpvredesver drag met Italië tot overeenstemming gekomen De overige punten zullen morgen ter sprake komen De Groote Vier zijn heden in beginsel tot overeenstemming gekomenover Vergoeding voor oorlogsschadeaan geallieerde eigendommen in Italië Italiaansch bezit op het gebiedder Vereenigde Naties Afstand van Italië van eischenten aanzien van de Vereenigde Volken Algemeene economische bepalingen in verband met den handel Morgen wordt behandeld Herstelbetalingen Het teruggeven van eigendommen der Vereenigde Naties Italiaansch eigendom in afgestane gebieden Byrnes verklaarde dat de Vereenigde Staten bereid waren om Italië te helpen afstand te doen van alle eischen op Italië met inbegrip van herstelbe talingen Bevin en Bidault verzetten zich hier tegen terwijl Molotof zich naar geen van beide zijden wilde bii den Bidault verklaarde dat Frankrijk zijn eischen op herstelbetaling nofrschatte op 110 000 000 gulden Bevin en Byrnes konden nog geen schatting opgeven hoewel Byrnes ver klaarde dat een voorloopige Ame rikaansche schatting 275 millioen guC den beliep Het is echter niet uitgesloten dat het bedrag tenslotte niet meer zal blijken te bedragen van 5 vaa deze schatting Molotof was van meening dat het onmogelijk is de herstelbetaling van Italië te bespreken voor men de vraajr heeft beantwoord of Italië deze wel kan opbrengen Hij herinnerde er aan dat men de vorige maand had verklaard dat Italië te arm was om herstelbetalingen te kunnen opbrengen Hierom aldus Molotof had de Sow jetUnie haar eisch tot een twintig ste van de aangerichte schade terug gebracht en hij achtte het redelijk om in dit geval hetzelfde beginsel te aanvaarden Hij stelde voor dat de ministers zouden besluiten genoegen te nemen met een gedeeltelijke schadevergoeding terwijl zij het aan de tw kundigen zouden overlaten het juisfe bedrag van de schade te bepalen Op dit moment bood Byrnes aan alle eischen tot schadevergoeding tegett Italië te laten vervallen De ministers besloten een speciale commissie in te stellen waarin ook Italiaansche vertegenwoordigers zouden worden opgenomen die alle eischen tot schadevergoeding op Italié zou behandelen Molotof stelde ten aanzien van Italiaansche eigendommen op geallieerd gebied voor dat niet meer dan een derde gedeelte daarvan in aanmerking zou kunnen komen voor herstelbetalingen Bevin verzette zich hiertegen op grond van het feit dat de Italiaansche bezittingen in Engeland precies voldoende waren om de Italiaansche schulden aan Engeland uit hoofde van normale handelstransacties te voldoen Indien het Russische voorstel zou worden aanvaard zou dit beteekenen dat men Italië twefederde van zijn bezit schonk als een belooning voor het feit dat het den oorlog tegen ons begonnen is Men besloot dat ieder land de Italiaansche bezitthigen zou houden terwijl de details zouden worden beslist door een commissie van deskundigen Ten aanzien van de twee volgende punten van de agenda de Italiaansche eischen tegen de geallieerden en het toekomstig handelsverkeer met Italië kwam men snel tot overeenstemming in beginsel zal Italië al zijn eischen tegen de geallieerden laten vallen en Italië zal onder meer m zijn handelsverdragen met de geallieerdeneen clausule van de meest begunstigde natie opnemen Ue vergadering werd hierop verdaagd tot Dinsdag VBKLORBN op Distributiekantoor 18 Juni te 9 15 uur 4 snoepkaatten 1 gemengde kaart 1 tabakskaart Terug te bezorgen tegen belooning F W Reitzstraat 62 Net KINDERMEISJE GeUoawd ARIE SLANGEN ea TG MOONS die mede naaens wcderzijdiche familie hartelijk dank zeggen voor de vele blljkea van bclangstelliog voor en bij hun huwelijk ondervonden Gouda 18 Juni 1946 Gouwe 32 Heden ontsliep ten huize van zijn schoonouders onze geliefde Man Vader Zoon Stiefzoon Behuwdzoon Broeder Pleegbroeder Zwagei en Oom Hendrikus Karel Snoe in den leeftijd vanbl Ui31 aar N SNOEIJv RIJN Condolatie adresseo Pr Hendrikstraat 23 W veen tn Crabethstraat 5 Gouda De teraardebestelling vindt plaats Donderdag tusschcn 12 en 1 uur te Waddinxveen Willem Hülsmann Organist van de St Janskerk vraagt zoo spoedig mogelijk zit slaapkamer met volledig pension Br m prijsopg onder no 21 aan F Bijlsma s Boekhandel L Tiendeweg 5 Gouda Gevraagd voor direct FLINK MEISJE voor hulp in den winkel en een NETTE JONGEN Fillekcs Vischbcdriif Kleiweg 95 GOUDA KLEIWEG 25 Vulpenhouders f A 75 m vcro l l atalen pen hefboom ▼ nlsyateca Gevraagd een WINKEUUFFROUW G C Y d HONDBL LcTeBUÜddelcnbedr f WaleKraat 17 Ve oren een blauwe regenfas 2de Pinksterdag tusschen Stolwiikersluis en Bieekerssingel Tegen bcloonisg terug te bezorgcii J H de Keijzer Heerenstraat 96 Gevraagd een FLINKE WINKEUUFFROUW boven de 20 jaar MAISON VERHOEFF Hoogstraat 83 f CUP Stoomen Heerencostuums Japonnen Mantels Regenjassen Uitsluitend t De betere bewerking Nu weer X Vlugge aflevering DE PELIKAAN Stoomerij en Ververq vanaf 1907 Telefoon 3066 en 3076 Kantoor Amerika 21 GOUDA Goederen worden ook aangenomen door Haguuk Ds Kliw OotthaTsi 14 Tsl 2753 V Tc koop gevraagd H P HERFST Lange Tiendeweg 43 beden en bovenhuis verhuurd voor f 5 per week Br onder no 8135 bur v d bl Op goeden stand aangc boden KHMER met pensioi en gebruik v badkamer Br onder no 8171 bur v d bl Te rail leeren DamesschoeMB sleehak maat 39 voor Meiil schoenen m 35 of schoeoenbo Gouwwcg DUS Stolwijkersluls Wij vervaardigen alle soorten breiwerk Aanb Heerenstraat y H H MclkhandeUren Ondcrget bericht hiermede dat hij van werkkring veranderd is en das nietmeet voor de melkhandel dtspo nibel is A J J de Mol StfeljMstr Gooi Prima LEG KIPPEN Voofwfllw te koop VONK Poelier p v p tigt TE KOOP AANGEBODEN mool aodtrn wl fl Stolwijk nloli D H H K PP Hnkd k V g eat klok t Umftn FlttW ii B W Uor td b id o radio of JTjlT bcklteda baak m t J ktuaen radio ioté oarrlbaldl b oo 7 9 B Marte al fl l 60 UMchea 7 e