Groot Gouda, woensdag 19 juni 1946

De distributie van bananen De aangdcondigde distributie van bananen voor kinderen geboren in 1942 of later heeft vertraging ondergaan daar het schip met bananen dat op 15 Juni in Rotterdam werd verwacht door machinestoring zi n route heeft moeten wijzigen Eind Juni wordt evenwel een tweede schip met bananen ia de haven van Rotterdam verwacht Een gedeelte van de lading zal dan zoo snel mogcl k in distributie worden gebracht =£ ension voor minder dan vqf dagen In de St crt van gisteren is opgenomen een bekendmaking van den voorzitter van Bedrijfshoreca waarbij het aan leden van de ondervskgroep pensions in bepaalere streken en gemeenten van bet land wordt toegestaan In de maanden Juni tot en met September voor korteren onafgebroken tudsduur dan vl f dagen logies te verstrekken Geschenk van Nederland aan Truman Met het Ss Dclftdl k dat vermoedelijk de volgende week naar New York vertrekt zal een fraai schilderij worden medegenomen dat op een nader te bepalen datum door den voorzitter van het NederlandAmerlka institnut den heer Herbert Cremer die reeds in Amerika vertoeft aan den President der V S zal worden aangeboden namens een groot aantal Nederlanders uit dank voor hetgeen het Amerikaansche volk tijdens en na den oorlog voor Nederland heeft gedaan Zout aangeboord bq Enschede Bij de boringen die de Bataa sche Petroleum Maatschappij In h t Luoterzand dablj Oldenzaal verricht werd op groote diepte eenig zout aangetroffen Of pe hier exploitatiemogelijkheden aanw tig zijn zal nader onderzocht moeten wq den De boringen worden voortgezet De kolenprijsvcrhooging In verband met de op 1 Juni J l toegestane verhdoglng van de prijzen van industriekolen maakt de directeur generaal van de prijzen bekend dat de daaruit voor het bedrijfsleven voortvloeiende hoogere kosten door ondernemers niet zonder toestemming aan hun afnemers mogen worden doorberekend Slechts In dieqevallen kan toestemming tot prijsverhoogjng worden verleend waarin kan worden aangetoond dat de winstgevendheid van het bedrijf bij normale bezetting dreigt verloren ta gaan zulks met Inachtneming van eventucele winsteq op export orders Verzoeken om prljsverhooging van dezen aard kunnen alleen in behandeling worden genomen Indien zij van de verelschte bescheiden zijn vergezeld Nederlandse jeugd heeft oorlog gewonnen Nieuwe telegra ftarieven Naar wij vernemen zulten binnenkort door de PTT nieuwe telegramtarieven voor het verkeer van Indië naar Nederland worden ingevoerd die op een aanzienlijke vermindering van de tot dusver geldende tarieven neerkomen Het nieuwe tarief wordt als volgt volbetaaldc telegrammen 60 et per woord uitgestelde telegrammen 30 et per woord en brleftelegrammen 20 et per woord Ook voor perstelegrammen zijn speciale tarieven vastgesteld De beslissing inzake de Invoering van het nieuwe tarief is bereikt tijdens gedachtenwissellngen welke gedurende de laatste weken tusschen het hoofdbestuur van de PTT alhier en den directeur gweraal van de N erl PTT den heer L Neher ca enkele van zijn naaste medewerkers te Batavia hebben plaats gehad De heer Neher Is Inmiddels weer naar Nederland teruggekeerd Gedurende sljn kort verblijf te Batavia konden tal van belangrijke kwesties het radio telegrafisch verkeer met Nederland betreffende besproken worden De heer Neher vertelde dat 1 vol bewondering is voor hetgeen hier door de leiding en de ambtenaren van de PTT Is gepresteerd Wanneer men bedenkt welke enorme moeilijkheden aan alle kanten moesten worden overwonnen dan moet men diep respect hebben voor de wijze waarop reeds zulk eea aanmerkelijke verbetering in de fra iO telegrafische verbindingen over geheel Indië zoowel als met Nederland tot stand is gebracht Fonds Noodgébieiden Door het Ministerie van Pinanciën is toestemming verleend bedragen uit geblokkeerde rekeningen aan het Fonds Noodgebieden over te maken Door bedrijven kunnen deze giften als onkosten worden geboekt Het gironnmmer ten name van Volksherstel Fonds noodgebieden Den Haag U 405 000 UIT DEN OfaTRBK REEUWIJK Uitreiking bonkaarten Uitgereikt zullen worden boakaarten voor voedingsmiddelen en tabaks verraaperiagen en gecombineerde kaarten De uitreiking voor zelfvcrzorgers te Reeawi k hetft plaats in het gemeentehoii van 912 30 en van 2 3 uur Op Donderdag 27 nni a s voor de letters A t m H op Vrijdag 28 Juni voor ét letters I t m P en Maandag 1 Juli voor da letters Q t m Z Het Is beslist noodzakelijk op de aangegeven data te verschenen en het xelfverzorgingsmapje mee te brengen Voor tabaks versnaperingen en gecombinferde kaarten wordt het publiek verzoent de tweede distributicstamkaiftt n te bieden met alleen het nieuwe inlegvel 605 en een papiertje waarop ge chrevcn staat welke soort tabakskaart cox men wenscht te ontvangen De uitreiking van bonkaarten voor Biet zelfverzorgers vindt plaats van 912 30 en van 2 i uur eveneens in het gemeentehoia op Dinsdag 2 Juli a s voor de letters A m M en op Woensdag 3 lolt voor de letters N t n Z Een leder is verplicht zich stipt aan de bovengenoemde data s en uren te houden en de bescheiden onmiddellijk na de InoBtvangstname te controleeren Na uitreiking op het Kringkantoor te Boskoop zal slechts in zeer bijzondere gevallen kunnen plaats hebben BestrHding coloradokeVer De Burgemeester beeft er nogmaals de aadacht op gevestigd dat zoodra de coloradokever In den tola of op het land wordt aangetroffen onmiddellijk daarvan ten gcmeentehnize moet worden kennis gegeven Ook kan men het aanvgeen bl W M Stolwijk te Reeuwljk dorp Reeuwal D 79 die door de gemeente als spuiter Is aangewezen Distributie Het agentschap Reeuwijk heeft bekend gemaakt dat vanaf 17 Juni a a Jonge moeders eo zieken niet meer voor rantspenbonnen in aanmerking komen Zij behoeven dan niet eerder te konien dan nadat zij een oproep ontvangen hebben van hetM5lstrlbutiekantoor Werk gegund Het verrichten van grond straat en rioleeringswerken met bljbchoorende werken voor het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan aan de Reeuwilkschebrug waarvan de aanbesteding heeft plaats gehad Is na bekomen goedkeuring van het betreffende ministerie gegund aan den laagsten inschrijver voor f 62 536 00 aan den aannemer de heer P de Kwaasteniet te Gouderak Kersen eten Aan den heer J Vermeulen iq de afd Randenbarg is door den Borgemeester toegestaan om gedurende den kersentijd des Zondagsmiddags kersen te jaten eten en s Zaterdagsavonds een cabaret avond te doen houden Gemeenteraad Vrijdagavond kwam de noodgemeenteraad in vergadering bijeen Aan den heer j Heemskerk werd op diens verajoek eervol ontslag verleend als opzichter van het gemeentelijk waterleidingsbedrijf wegens pensioengerechtigden leeftijd Aangenomen werd het voorstel vaa B en W om te voldoen aan het verzoek van het R K lUrkbestuur tot beschikbaarstelling van een bedrag ingevolge art 72 der LagerOnderwijswet Aan den heer H Groenendyk werd eervol ontslag verleend als lid van de commissie tot wering van schoolverzaim wegens geen kinderen meer op ichool In diens plaats werd benoemd mej S J E Verheem onderwijzeres aaa de R K School Tot commissieleden tot nazien der rekeningen der gemeente werden benoemd de heeren T van Vliet voorzitter J van Roon W Schouten eo H VergoHw De subsidieregeling voor de bewaarscholen waarover In een vorige vergadering de stemmen staakten werd nu met 5 stemmen voor en 4 tegen aangenoraefl De subsidie zal gelijkelijk over de verschillende bewaarscholen worden verdeeld Het verzoek van den heer J vanr Houwelingen tot huur van piaswater in den Plas Elfhoeven en uitbreiding van het recreatieoord hetwelk in een vorige vergadering In principe werd goedgekeurd maar waarover de stemmen staakten werd BO met 5 stemmen voor en 4 tegen aangenomen Vervolgens nam de raad een besluit tot w ziglng van het uitbreidingsplan Het botiwen aan den Platteweg mag alken plaats hebben voor vr staande woaiogen met zijtulilen van tenminste 15 m Door wljtigingen van de Verordening zal het bouwen van rfubbele woningen tact wat grootere zijtnlnen koaoen worden totgestaan Hierover werd een breedvoerige discussie gevoerd waaruit bleek dat de afstand in de voorgestelde wijziging te groot werd geacht Het Voorstel werd ia stemming gebracht en met 6 stemmen tegen en 3 voor verworpen Het gevolg hiervan is dat nu maar enkelvoudige woningen mogen worden gebouwd met een tusschenrulmte van 30 meter Dt voorzitter deed mededceling dat prijsopgave was gevraagd voor den bouw van een brug aan de Groene Reede uit tevoercn in eiken hout kosten ruim f6000 Ook hierover ontspon ziehen een levendige discussie Het werd bcte geacht een betonneti brug te bouwen hetwelk zeker niet duurder zou uitkomen en toch vaa langeren levensduur Deze aangelegenheid werd verdaagd Op het verzoek van de begrafealsver Rehobotli om waterleiding op t nieuwe kerkhof aan te doen leggen was door B en W bereids gevolg gegeven Op het verzoek om een oliedruk apparaat tot neerlanat van de kist in het graf kon nog geen aanschaffingsprijs worden verkregen zoodat dit later ter sprake zal worden gebracht v Gemeentewerken van Gouda rapporteerde dat naar aanleiding van een verzoek van den schoolartsendlenst het noodzakelijk werd geacht dat aan de openbare school B In de afd Sluipwljk handwaschbakken en waterspoeling op de closets werden aangebracht De gezamenlijke kosten bedragen f 1600 00 Aangenomen onder goedkeuring van Ged Staten Het technisch toezicht op de gemeentelijke waterleiding werd voorloopig voor een Jaar aan de Goudsche waUrleldingsmaatschappij opgedragen Een rapport van de commissie van de waterleiding was Ingekomen behelzende onderzoek van het hoofdbuizennet Hier was gebleken dat maandelijks 5000 M water verloren ging een bedrag van f 400 00rper maand uitmakende Deze gebreken waren nu hersteld De voorzitter bracht dank aan de commissie voor haar initiatief Bij de rondvraag vroeg de heer v Roon of JA B en W bekend was dat aan de zuidelijke kant van de nieuwe begraafplaats in den Tempel ccn verzakking van den grond plaats had Niet bekend maar hiernaar zal een onderzoek worden ingesteld Dan vroeg spr of B en W het ook niet gewenseht achten om langs de paden een afscheiding te doen maken ter voorkoming dat over de graven geloopen wordt Ook hiernaar zal een onderzoek worden Ingesteld De heer Schouten vroeg om ook een sportterrein bij het uitbreidingsplan te maken De voorzitter zal deze vraag aan Staden Landschap doorgeven Öe voorz deelde mede dat hij eenlge polderbestoursleden bij zich had gehad uit welk gesprek naar voren was gekomen om te komen tot overname door de gem2ente van de polderwegen den s Gravenbroekschenweg en Nieuwdorperweg Behandeling later Hierna sluiting BINNENLAND PARTIJRAAP VAN DE PARTIJ VAN DEN ARBEID BIJEEN Samenwerking in parlementair kabinet met de katholieken Met een oncjerbreking van een half uur heeft gisteren in Bellevue te Amsterdam de Partijraad en het Hoofd bestuur van de Partij van den Arbeid onder voorzitterschap van den heer K Vorrink een geheime vergadering gehoude j van 10 uur des morgens tot na vijven des middags Na afloop werd het volgende communiqué verstrekt De Partijraad van de Partij van den Arbeid hééft heden kennis genomen van het resultaat der besprekingen die namens de Tweede Kamerfractie met den heer Heel zijn gevoerd over de vorming van een Parlementair Kabinet steunende op de Partij van den Arbeid en de Katholieke Volkspartij De Partijraad oordeelde dat wat de grondslagen van een program betreft de voorwaarden voor een Afooruitstrevend bewind aanwezig zijn Wanneer de samenstelling van het Kabinet hiervoor de noodige waarborgen biedt en wanneer dit program en dit Kabinet ook van de zijde der K V P in progessieve geest wordt gesteund zoo meende de Partijraad zal een constructieve welvaartspolitjek in Nederland mogelijk zijn De Partijraad verzocht de fractie hierop niet alleen thans maar ook tijdens het optreden yan het te vormen Kabinet het oog gericht te houden De heer Vorrink weigerde met gtroote beslistheid eenige aanvulling op dit communiqué te geven Ook mini sterpresident Schermerhorn wilde zich over de vergadering met geen enkel woord uitlaten en volstond glimlachend met het afwijzende antwoord mijn naj m is Haas Alles rustig in kamp Duindorp Het Directoraat Generaal van de Bijzondere Rechtspleging deelt over het kamp Duindorp het volgende Mts is rustig en iedereen is weer aan h t werk Maandagavond is echter nog een schot gelost waardoor evenwel niemand getroffen is Het werd door de buitenbewaking gericht op een klapperend dakraampje Het bewegen van het raampje werd door deze bewaking aangezifen voor het geven van lichtsignalen Verder is door de gedetineerden louter nit zucht om sensatie te verwekken nog een stroozak in brand gestoken H M Kanonneerboot Van Speyck Gistermiddag is in Den Helder de kanonneerboot K 3 door het hijschen van vlag geus en wimpel plechtig onder den naam Van Speyck m dienst van de Koninklijke Marine gesteld Daarmee is voldaan aan de wensch van Koning Willem I die nadat in 1830 Van Speyck met zijn schip de lucht in was gevlogen het verzoek uitte dat in de toekomst ter nagedachtenis aan dezen Nederlandschen held steeds één der schepen van de marine zijn naam zou dragen DE TABAKSTEELT IN NEDERLAND Ir L F J M van der V n Rijkstuinbouwconsulent voor tat aksaangelegenheden heeft Maandagavond voor de radio gesprojcen over de tabaksteelt in Nederland Daarin zei spr o m dat het tempo waarin de ama teursteelt zal verdwijnen gelijken tred zal houden met het tempo waarin de import van overzeesche tabakken zal geschieden terwijl hierbij de prijs van die tabaklcen ook een rol zal spelen Vermoedelijk kan de beroepstabaksteelt zich in ons land een blijvende plaats veroveren doch dan zal een allereerste eisch zijn dat de planters een kwlaliteitstabak op de markt brengen De beroepstabak die de officieele instanties in de afgeloopen jaren te zien hebben gekregen behoorde werkelijk niet tot het beste wat onze beroepsplanters vermochten aan te bieden aldus spr Als gevolg van de vastgestelde prijzen verdween de beste tabak in den z g vrijen handel en werd dadr niet alleen vanwege de schaarschte met graagte afgenomen Voorts gaf spreker als Intelligentie op hoog niveau De lichamelijke conditie van de Ned jeugd is na vijf Jaar bezetting weinig of niet achteruit gegaan Nummeriek heeft de lichting 1945 op eens volle sterkte van 79 000 man niet vee geleden Intelligentietests hebben uitgewezen dat de Nederl soldaat in het algemeen wat de Intelligentie betreft op een hoger niveau staat dan de Engelsche Tommy Onze jeugd luistert niet naar holle leuzen Ze is realistisch vaak materialistisch Er heerst een goede geest onder de recruten Er is weinig neigieg tot lanterfanten en lijntrekken De eetlust Is door de zware oefening dermate groot dat het militaire rantsoen dat toch reeds hoger ligt dan het burgerrantsoen moest worden vergroot Na 6 weken is onomstotelijk komen vast te staan dat de Ned recruten uit prima hout zijn gesneden Dit waren enkele opmerkingen en conclusies welke Lt Kolonel A H L Flevez gisteravond voor de radio uitsprak in een korte causerie waarin hij vertelde van de ervaringen opgedaan bij de Indeling van de lichting 1945 Z n relaas kan in enkele woorden worden samengevat De Nederlandse Jeugd heeft de oorlog gewonnen Het was tot voor kort onbekend welke Invloed de vijf oorlogsjaren op de lichting 1945 hadden gehad door wegvoering in gevangenschap tewerkstellingen enz Het eerste werk betrof het regüitreren v an de nieuw onder de wapenen te roepen lichting De moeilijkheden ontstaan doordat vele bevolkingsregisters overhoop lagen werden in één slag overwonnen De lichting werd gu egistreerd op hét zelfde ogenblik dat de stamkaart controle aan de gang was Cénadees Éystetm De nieuwe lichting bleek 79 000 man sterk waaruit kwam vast te staan dat ze numeriek niet veel door de oorlog had gleden Het volgende grote werkobject was deze lichting te keuren niet op een wflie zoals dit vroeger gebeurde waarbq het cindsaldo slechts gésdbiktca zijn meening te kennen dat hij het mogelijk achtte om voor de inlandsche tabakken een loonende prijs te maken Het is dan echter een gebiedende eisch dat niet op kwantiteit doch op kwaliteit wordt geteeld Ter stimuleering van deze teelt zou dan de overheid haar medewerking kunnen verleenen door de inlandsche tabakken geheel of gedeeltelijk van accijns vrij te stellen zooals dit ook in andere landen is geschied Ook voor den export zag ir Van der Ven mogelijkheden waarbij hij er op wees dat er in Europa een vrij groote vraag naar tabak vooral bladtabak bestaat Er is hier een mogelijkheid om té trachTen een afzetgebied te winnen Het verschil in kwaliteit tusschen Sigaretten van inlandsche tabakken en die van buitenlandsche tabakken vindt zijn oorzaak in het feit dat de inlandsche tabakken meer sigaren en kerf tabakken zijn Verder speelt het melangeeren een groote rol evenals het sausen van de tabak De lichte kleur van de Virginia sigaietten wordt veroorzaakt door het speciale droog en fermenteerproces het z g Flue Cu redproces Er bestaat een mogelijkheid een dergelijke Flue Cured tabak ook in Nederland te telen Voor dit jaar zal de beroepsteelt ongeveer 100 ha bedragen terwijl de amateursteelt evenals in vorige jaren een veelvoud hiervan is Men is reeds druk bezig regelingen te treffen oor den amateursoogst 1946 Opnieuw een ei en meer vleesch Op 20 Juni zal een bon worden b kend gemaakt waarop personen geboren in 1925 of vroeger opnieuw een ei zullen kumien koopen Met ingang van 23 Juni zal het vleeschrantsoen voor de leeftijdsgroepen boven 4 jaar worden verhoogd van 150 tot 200 gram per persoon per week Tevens zal op 20 Juni voor verbruikers boven 4 jaar een extra bon voor 100 gram vleesch worden bekend gemaakt wek ke van 23 Juni af 14 dagen geldig blijft Zooals reeds eerder is aangekondigd tracht de Regeering de beperkirigen die het levensmiddelenpakket o a door de verlaging van het broodrantsoen heeft ondergaan aan tevuUen met andere producten Het ligt in het voornemen om indien mogelijk regelmatig boven dit nieuwe rantsoen een extra bon voor vleesch aan te wijzen opdat het vleeschrantsoen behalve voor de kinderen van O tot 4 jaar in dat geval gemiddeld 250 gram per week zal bedragen of ongeschikten opleverde doch volgwi het Canadese systeem waardoor dt huidige militaire keuring uitgebreider 1 daa die voor een levensverzekering te keuren persoon wordt doorgell Hierdoor werden bij de lichtinpea 19 en 1946 talrijke gevallen van t b c ont dekt Ongeveer twee procent van de lichting 1945 had t b c waarvan ongeveer de helft open longtubcrculose Grote aandacht wordt ook besteed s de gebitszorg Er is geen soldaat die de dienst zal verlaten zonder in het bezit zijn van een deugdelijk gebit Men B druk doende den recruut de nodige mondhygiëne bij te brengen Ons volk aldus lult kol Flevez heeft nog te weinig gevoel voor hygiëne In algemeen hetgeen een gevaar bettkwt wanneer zoals thaiw het aantal besn t telljke ziekten tot ongekende hoogte gestegen Behalve de medische keuring werd de soldaat ook onderworpen aan een p y sche keuring De psychische gevolgen door de oorlog zijn groter dan de lichn melijke In het algemeen geven de jonge mensen blijk van een grotere onrust dient hieraan onmiddellijk toegevoega dat de gelovige Jongensan psycbiicD minder Is aangetast Hachelijke onderneming Het resultaat van de keurieg was dat 77 pCt geschikt werd verklaard 21 pw ongeschikt en 2 pCt tijdelijk ongeschiK Er waren 5000 principiële dienstweigeraars Van de gekeurden werd o pCt afgekeurd wegens verminderde inw ligentle 2 pCt wegens long t bc 1 VjpCt wegens neurotische aandoening Vijfduizend personen kregen uitstel vo studieredenen Aan duizend recruten w vrijstelling verleend wegens persoonlij onmisbaarheid Tot slot maakte luit kol B es tf melding van dat er een goede ge heerst onder de recruten Mcnmoe m denken dat we er reeds IJa X Nederhmdse leger maar wat nie flf7 kige middelen werd bereikt ieders bewondering afdwingen