Groot Gouda, woensdag 19 juni 1946

evacuatie van geïnterneerden enR A P W I personeel tnsschenbeide komen Zij verhinderen Akf hun eigen landgenooten in veihgheid worden getracht Het A N P heeft het volgen bencht opgevangen van den zender van het fndonesisch Republikeinsche persbureau Antara Sedert het begin van de evacuatie per vliegtuig op 20 Mei tot 13 Juni zijn in totaal 4590 geallieerde krijgsgevangenen en geïnterneerden uit het binnenland van Java naar de geallieerde zone overgebracht Dit resultaat is te danken aan dedaadwerkelijke medewerking van hetIndonesische Nationale leger in overeenstemming met den oprechtenwensch van de Republikelnsche regeegenenring om de geallieerden behulpzaam te zijn bij zoo snel mogelijkeevacuatie van de krijgsgevangenen en geinterneerden RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG HILVERSUM ƒ 301 m ARA 17 35 Kwartet Jan Corduwe Lr 18 00 Nieuws 18 15 Orgelspel j nr lohan Jong 18 30 Programma ie Ned Stfijdkrachten 19 De vakopleiding in het stücadoorsbednjf ül5 Liedjes van vroeger en nu VPRO19 30 Uit de Psalmen VARA MOO Nieuws 20 05 Weeroverzicht fW Het gesprek van de week 20 15 Sntieorkk 21 00 De wijze kaS 2215 Sylvestre trio 22 45 Geesteli ik leven 23 00 Nieuws 23 15 Dansmuziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 4J5 m NCRV18 00 Pianorecital 18 15 Mandoïinata RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Gifhandel 19 30 Eng les voor beïïers 20 00 Nieuws NCTV 20 05 Orcelconcert 21 00 Het Nederlandsche Bijbelgenootschap in de toekomst 21 15 Radio Philharmonisch Orkest 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws 22 30 Radio Philharmonisch Orkest 23 15 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 De Poolsche gedele dr Lange deelde mede dat hij zijn oorspronkelijke voorstel volgens hetwelk de Veiligheidsraad den leden van de V N aanwijzingen zou geven om de diplo matieke betrekkingen met Spanje te verbreken wilde liernieuwen De voorzitter had tevoren verklaard dat de aanbevelingen van de subcommissie welke de Spaansche kwestie had bestudeerd niet waren aanvaard daar een van de voorname leden van den Raad er zijn stem tegen had uitgebracht De Veiligheidsraad verdaagde de bespreking van dr Lange s voorstel tot a s Maandag 20 uur zouden worden uit de kampen zijn ontvlucht doch al deze deserteurs zijn f der uitzondering opgespoord en gevoegd aan de Japanneezen die ie verschillende zeehavens zijn terkgesteld Het cynische van deze leugens noemden zij het feit dat de Nederianders zelf 2 000 Japanneezen in Bandoeng en 7 000 te Batavia vasthielden oogenschijnlijk als arbeiders doch in feite om te vechten tegen de Indonesiërs te Bandoeng Er werd de nadruk op gelegd dat dit ongewenschte verschijnsel had kunnen worden voorkomen indien de evacuatie der Japanneezen in zijn geheel was opgedragen aan de Indonesische Republikeinsche regeering INDIE De Indonesiërs over de evacuatie van geïnterneerden Welingelichte kringen te Djokjakarta hebben medegedeeld dat naast de evacuatie van geintetneerden per vliegtuig met ingang van 20 Juni ook treinen voor dit doel zullen worden ingeschakeld Zij zeiden echter verder dat dit plan wellicht kan worden uitgesteld daar de route die de treinen zuUen nemen over Bekassi loopt welke plaats thans door de Nederlanders is bezet Zij merkten daarbij op dat het wel merkwaardig is hoe de Nederlanders op iedere manier bij de Vonnissen tweede proces BergenBelsen Men deelt ons mede dat in het tweede proces Bergen Belsen ter dood veroordeeld zijn Heinz L Heidemann Walter Quackernack en Heinrich Red Voorts zijn de volgende gevangenisstraffen opgelegd Theodor Wagner Roemeen 20 jaar Oertrud Elli Reise en Kart Schmidt 15 jaar Marta Anna Linke 12 jaar en Annalise Kohlmann 2 jaar Hongarije krijgt gestolen goed uit Duitschland terug De Hongaarsche Premier die zich opjhet oogenblik in Washington beviipt heeft via de radio zijn volk toegesproken en o a medegedeeld dat Hongarije de reserves van de Hongaarsche Nationale Bank alsmede der Hongaarsche Industrieele installaties uit de Amerikaansche z6ne in Duitschland terugkrijgt De overdracht zal zeer binnenkort plaats hebben Uitspraken in tweede Bergen Belsen proces Thans zijn ook in het 2e procesBergen Belsen de vonnfssen uitgesproken Drie bewakers werden veroordeeld tot den doodstraf één Roefneentot twintig jaar een manlijke en eenvrouwlijke bewaker beide tot 15 jaar een vrouwlijke bewaker tot 12 jaar terwijl een andere bewaakster er mettwee jaar afkwam Geen Russisch Joêgo Stavische troepen bij Triest De eerste onder premier van Joegoslavië heeft verklaard dat berichten Uit Amerikaansche bron als zouden zich Russische en Joego Slayische troepen in de buurt van Triest veiplaatsen met het gevolg dat er in de stad een paniekstemming zou heerschen volkomen uit de iucht zijn gegrepen Veiligheidsraad zet debat over Spaansche kwestie voort De Veiligheidsraad is weer bijeengekomen om het debat over de Spaanfche kwestie voort te zetten Johnson de afgevaardigde van de V S verklaarde dat hij zich zou onthouden van stemming over Sir Alexan3er Cadogan s amendement betreffen de verwizing van de apaanscne kwestie niar de algemeene vergadering zonder eenige aanbeveling van den Veiligheidsraad Dr V Kleffens zeide zich van stemming over de ontwerp resolutie te zul n onThouden doch voegde daaraan toe dat hij voor het Britsche voorstel zou stemmen Gromyko antwoordde oP iet ver zoek dat dr Evatt hem had gedaan om niet het recht van veto te gebruiS n S nDt verzoek is niet gebaseerd op een juiste waardeering van de Dr oscor Lange de Poolsche gedelegeerde verklaarde zich tegen hrt Britsche amendement en Öogan z efdf S Gromyko iVlijn amendement wil de behandeling van drSptSe kwestie zelfs geen dag Het doSr Sir Alxander Cadogan voorgestelde amendement werd verwoP en met zes tegen twe stemmen drie onthoudingen Cadogan yerklaar dp dat hij geen gebruik zou makenvan zijn vitirecht tegen het voorstel van Evatt doch er voor zou stemmen Het voor tel van Evatt verwierf daarop negen stemmen bij een onthouding eS de stem van Gromyko tegen De vSofzitte deelde mede iat het voorstel n i et was aangenomen daar GromykS er zijn veto tegen had uitgesproken zlJ het een holle spier waar het kloed doorheen stroomt dat dan verder door het lichaam gepompt wordt Door Jhet intensief bewegen van de andere spieren die door het bloed worden gevoed moet het hart vlugger gaan werken ea het bloed sneller gaan stromen U begrijpt dat dit voor een gezond lichaam niet erg is dat het hart dan Juist krachtiger wordt en de bloedsomloop verbeterd maar dat het voor een ziek hart een hart met gebreken of een gestoorde bloedsomloop zeer schadelijk kan zijn Doordat u uw ademhaling moet beheersen om geen water naar binnen te krijgen en buiten adem te raken bereikt u twee dingen ten eerste leert o er zelfbeheersing door en ten tweede verstrekt het uw longen het U als het ware een ademhalingsgymnastlek die vanzelf gaat Natuurlijk hoef ik U niet te zeggen dat het kannen zwemmen vooral In een waterrijke plaats als Gouda zeer nuttig U Het water heeft meestal een lagere temperatuur dan het lichaam Dit is een vaa de oorzaken waardoor het zwemmea verfrUsend is Het lichaam staat warmte af aan het water en koelt daardoor by langdurig zwemmen teveel f wat vporal voor bloedarme e nerveuze personen schadelijk Is Bfl normaal zwemmen word de huid echter Juist gehard tegen temperatuurswisselingen en hierdoor wordt het lichaam sterker en vat men minder gauw kon Sommige mensen springen hoe kood het water ook is er liefst zelf warm en bezweet direct In Het hele lichaam küfflf dan in rep en roer om die plotselinge sterke afkoeling te verwerken U begrijpt dat dit overwerk schadelijk is u gaat s winters toch ook atet uit de warme Kamer In uw badpak naar buiten I Natuurlijk water bevat vele stoffen dl een prikkelende werking op de huid uiloefenen Van de genezende kracht hlervaa wordt in de badplaatsen gebruik gemaakt Het zwemmen vlak na het eten Is af te raden Voor de vertering van het voedsel l veel bloed nodig in de omgeving van de maag Zoals ik al verteld heb gaat het bloed bij het zwemmen sneller door het lichaam stromen Hierdoor wordt het voor de spijsvertering nodlqe bloed weggevoerd Als o zit te eten hebt u het graag rustig en vindt u hft vervelend s re om heen lopen te draaien Zo is het met de mttag ook Dat men na het zwemmen honger krijgt weet ledereen maar dat Is bij elk Intensief gebruik van de spieren zo Gaat u maar tens een eind wandelen I Het II gezonde honger Ik hoop dat hetu duidelijk is geworden dat het zwemmen voor gezonde mensen waaneer het op de Juiste manier gebeurt een heel goede sport is die hen beschermt tegen verdrinken hun lichaam sterker maakt en hen zelfbeheersing en zelfvertrouwen leert v D Zwemmen Nee ik ga geen reclame maken voor ean of andere sportvereenigiag Ik wil alleen even met U de betekenis nagaan van bet zwemmen voor onze gezondheid de voor en nadelen er van bespreken Laten we eerst eens even de geschiedenis van het zwemmeiv In korte trekken bekijken De Romeinen badden al grote openbare badhoixen Maar met het verval der Romeinse beschaving verdwenen ook de badhulzen In da Middeleeuwen en ook nog later had men zelfs een grondige afkeer van water Als de oadc versleten waren trok men schone kleren aan parfumeerde zich spmi eer dan eens per dag en waste zich zo na en dan ook nog eens Aan het eind van de ISde eeuw kende men nog geen badkuip alleen een heel klein Waskommetje waarin men gezicht en handen een beetje afspoelde zonder gebruik van zeep Waagde een enkeling zich er aan een bad n een rivier of een beek te te nemen dan liep hij kans aangeklaagd te worden wegens vrijdenkerij Eten eeuw later waren de waskommen al groter en kende men zelfs een lampetkan En nu heeft ieder stromend gereinigd water velen een badkamer oud en Jong zwemt baadt of ploetert In zee rivier plas sloot of zwembad Zwemmen is gezond hoort men zo vaak Maar dat is niet zonder meer voor ledereen en onder alle omstandigheden van toepassing Ik zou U nu een droge opsomming kannen geven van de vooren nadelen er van maar hel is beter eens te kijken wat er In en met het lichaam gebeurt wanneer het zich In het water voortbeweegt wanneer het zwemt In de eerste plaata moet U Uw spieren gebruiken als U dit niet doet zinkt U gelijk de welbekencle baksteen Nu weet U natuurlqk dat spieren door herhaald qebrulk sterker en steviger worden Als U zonder dat gewend te zijn in Uw tuin gaat spitten voelt U het gauw genoeg in Uw rug maar wanneer U het aeregeld dnet hebt U er geen last van Zo worden ook blJ het zwemmen alle spieren die dan gebruikt worden en dat zijn er nogal wat versterkt Zoals U weet is het hart ook e€n spier HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Is Ir S L Louwes naar de Vereenigde Staten Naar wij vernemen is ir S L Louwes secretaris der F A O gisteren e r K L M vliegtuig i The Flying utchman naar New York vertrokken Het Wapen der Provincie ZuidHolland Het Wappn der provincFe ZuidHolland dat omschreven wordt als n klimmende leeuw van geel In een veld van goud getoomd en genageld van glazuur gedekt met een kroon van vijf bladeren en vier paarlen is tot dusver als zoodanig niet door de Kroon vastgesteld Thans bestaat de toestand aldus berichten Gedeputeer de Staten a de Provinciale Staten dat de provincie formeel niet gerechtigd is bedoeld wapen te voeren Zuid Holland zou aan H M de Koningin overeenkomstig het Kon Besluit van 23 April 1919 het verzoek kunnen doen in het gebruik van dit vapen te worden bevestigd c q een zoodanig wapen te bekomen Ged Staten verzoeken machtiging een zoodanig verzoek aan de Kroon te mogen doen Etfectenkoersen Beurs van Amsterdam 17 6 18 6 Tape Fondsen Staataleeningan 4 Ned 41 101V 101 Vg 3V2Ned 4l 101 i §l01Vi 3 Ned 37 100 s 100 i 33V Ned 38 10lV8l0t i 2 Sp cert lOO sS lOOVs 3Ned In 37A 983 98V i Bank en Crcd Inat Kolon Bank N In Ha ba 887 J 85 121 120 17 6 18 6 Jap lijn Kon Boot 167 164 Ned Scheepv Unie 151 151 17 6 18 6 Hypotheekbanken 3 FrtGr H b IOIV4 100 3 Alg H b 1003 100 3ViWl H b IOOV4 Aandéelen Bank en Crediet Inat A bank 135 V 134 R bank 141V4 Tw Bank 146 147 Indastr Oud v d Bergh 267 259 6 Pr Lev Br 140 1393 111 364 § 276 § Rnbber M4 en Adam Rub 180b Bandar 120 bDell Bat 120b Serbadjadi f5 b WICO 115 b Suiker Ondcm H V A 269 Java Cult 117 Nlsu 122 185 133 133 Ned Han mij Induatr Ondern Aku 162 vanBerkel 119V Caivé 173 Lever Bros Philips Petroleum Kon Olie 260 116 120 V Gelder Ned Gist Ned Kabel Blcctr M4 Anlem N Bez N lnd Ga8 Handel MQ BorsumiJ Carac H mlJ 3 L S miJn 3Vi Bat Olie b = bieden 1 = laten § = gedaan en bieden = gedaan en laten Koersen medegedeeld door M J Ogier ö Co 158 116 160 278 304 427 154 274 136 129 Tabaka Oadem Dell Bat mij 146 Dell mij 156 Senembah 153 Pro en Geos Lg 3 A dam 37 lOlV 3 R dam 37 lOl 1401 1501 1461 140 129 288 3155 Ond 444 V 94 232 I4IV4 101V45 101 102 ri 102V lOiVi 100 Scheepvaart Mi HoU Am L 160 dat pCt rhlkti reig 3 intelc o Dg voor werd nlljke s tf gees t bet brek tock BUITENLAND Br Indiërs schenken textielgoederen aan Indonesië Het Repubtikcinsche Ministerie van VoorllchtiDg bericht dat Sjahrlr op 15 ani een telegram van Nchru heeft ontvangen waarin deze laatste mededeelt dat Br Indiërs te Bombay door bemiddeHag van de Br Indische regeering 200 balen textielgoederen als geschenk van het IndofRsiKhe volk per Khip hebben afgezonden Onrnst in Athene In de Grieksche hoofdstad is het in vcrbaad met de politieke spanning en de ttaklngsplannen onrustig geworden Er vonden eenige botsingen van geringen omvang plaats waarbi vijftien personen gearresteerd werden Leger en politie patrouilleeren in alle stadsdeelen Een arbetdersdeiegatie die een brief aan den ministerpresident wilde aanbieden werd bl het parlementsgebouw tegengehouden Tijdens een parlementszktting werd het rumoerig toen afgevaardigden van de regeerings partij en royalisten begonnen te juichen toen den naam vaa Evangelos Manganas genoemd werd Deze wordt verdacht van moord tijdens de recente opstand te Kalamata Dit onlokte heftige protesten aan den linkervleugel van de zijde der republikelnsche oppositie Toen de rechtschen tot handtastelijkheden over wilden gaan werd de zitting van het parlement geschorst In Rusland worden de bioscopen druk bezocht In de Sovjet Unie zijn thans oageveer 15426 bioscopen die regelmatig films vertoonen Het aantal bezoekers in 1945 wordt op 525 000 000 geschat Thans bestaan plannen om nog 5000 aieuwe bioscopen in te richten Rusland beschot over 16 filmstudio s De wereld snikerprodttctie Het bureau voor de bultenlandsche landbouwbetrekkingen van het ministerie van landbouwbetrekkingen raamt de wereldsuikerproductie van den oogst 1945 46 welke op het oogenbllk aan de markt wordt gebracht op 27 2 mlUioen ton d i 75 000 ton minder dan het vorige seizoen en 7 3 milÜoen ton minder dan het gemiddelde der jaren 19Q5 39 De verminderde productie In bepaalde gebieden van Europa doet de 1 milUoen ton grootere opbrengst op het Westelijke halfrond meer dan te niet Broodschaarschte in de tVereenigde Staten Tijdens een persconferentie gaf Minister Kronacker een voorbeeld van de graanschaarschte in de Vereenigde Staten Toen hij ztch in het begin van deze maand te New York in een groot restaurant bevond zoo zei hlJ kon hij geen stuk brood krijgen Dat artikel zoo werd hem geantwoord is In dit res aO rant reeds weken onbekend Jackson ontkent het neerleggen van z n functie Robert Jadkson de eerste Amerikaansche aanklager te Neurenberg heeft nadrukkelijk de berichten tegengesproken dat hij zijn functie had neergelegd of het plan had dit te doen Von Papen in de verdediging De verdedigers van Franz von Papen hebben allerlei stuiken oyergeleed waaruit moet blijken dat Von pipèn in nauwe betrekking heeft gestaan tot degenen die Hitler in Juli 1944 wilden vermoorden Bovendien zou hij herhaalde malen getracht hebbefi contact met de geallieerden te krijgen voor het voeren van vredesonderhandelingen Ddjarkeering Johan de Witt Het s s Johan de Witt zal hedenmiddag om drie uur te Amsterdam an de repatrieeringsloods meeren ue debarkeering zal onmiddellijk aanvangen Tengevolge van de late debarkeering zullen vooral zij die ver weg wonen eerst laat in den avond de Plaats vaft bestemming bereiken Dit heeft echter het voordeel dat in niet meer op het schip behoeven te overnachten Het Lortdon Philharmonic Orchestra komt Het Londensch Philharmonisch Or Von Papen zou de functie van ambassadeur te Ankara slechts aanvaard hebben ten einde voor den vrede te kunnen werken Daarbij ondervond hij steun van Nederiandsche zijde hi heeft een voorstel van den Nederlandschen gezant in Londen inhoudende heVstel an den vrede met ga nt e voor de onafhankelijkheid van Polen en bespreking van de kwestie van den corridw aan Hitler overgebracht Na Sngrad was het Von Papen d deliik geworden dat vrede met het regiem n Hitler een onmogelijkheid v as Zijn de Japanneezen geheel geëvacueerd Het bericht van den Nederiandschen radiozender te Bandoeng dat zich in de door de republikeinen gecontroleerde gebieden van Oost Java nog nnSveef 17 000 Japanneezen zouden Sen wordt te Djokjakarta door gezaghebbende kringen als en leugn bestempeld om da alle JapanSezen sededt 16 Juni uit Midden en Oost Java zijn geëvacueerd Dezelfde kringen geven toe da e J Het Londensch Philharmonisch Or LJ eime m s j vernemen ïtesc zal waarschijnlijk September a s aantal Japanneez j gy ueerd € en tournee door Nederland maken Ivan het nieuws ua