Groot Gouda, donderdag 20 juni 1946

GROOT GOUDA j U ASTBA BnAker Drukkerij Vertel Ooada f gSï ALGENOJ DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSS SSS RcdKtie ea adaiBUtraUe NUMMER 257 DONDERDAG 20 JUNI 1946 Bur Markt 7 Gouda Teleiooa AboMt p w 27 c Losae naam W m moeilijk te scheiden van dit echt eigen werk samen hebben wij het gebouwd en met alle fouten toch mogen volhouden Het had haast onwillekeurig zijn eigen breede wat gemoedelijke vlotte geest Er leefde iets in van den achtergrond dat wij ons als Nederlanders één weten Temeer raakten we aan de krant verknocht omdat ons meermalen bleek hoezeer onze lezers zich bij onze krant thuis voelden en haar trouw waren Wij danken U 0ie U telkens onze vrienden getoond hebt voor Uw medeleven en nemen aan dat U nu lezers wordt van de Goudsche Courant In den kop daarvan zal ook de naam van Groot Gouda vermeld worden en ons Nederlandsche en Goudsche wapen met de zinspreuken blijft daarin Jvan onzen geest getuigen Ook ver I schillende van onze rubrieken zullen in de Goudsche Courant worden voortgezet zooals het Gedicht van de week het contact met eenige correspondenten en de door ons opge Wcmvcrwachtiiig mcdtBcdMli door het K N M I tot rgcMVMi Heldere k oacht Morg overd wtu bew m l h O v h landplaati bcw nog een enkele bnl Overd B wlnd touchcn W en Z Iets wwrmer 21 anl2 oa op 4 19 oader 21 03 Mun op 00 47 oadcfjlll 01 Wat Is r In Gouda f do nl Donderdag 20 Jonl Ned Herv V r Calvijn Turfmwkt H2 7 30 aar Df H A Licnmnns v n Ede Idem Blenwe KiuU 7 30 uor vcrgadtrlag Ooderraad Spreker de heer NiMWhoi over Wanro een oaderraad O midcrcomniUsie bil U L O Idem Leger dei Hells 7 30 aar Op bare Samenkomtt Idem Daniël 8 15 aor Vergadeitafl longe Hdmaten Ned Herv Kerk Vrijdag 21 Juni Chr Lag Landboow chool 8 uur Verg Ned Herv Maancnvcreeniglng Idem Concordia 7 30 uur Vergadertafl Coöp Boerenleenbaak Gouda en Omstreken o Vrijdag 21 uni Pretoriaplein 8 oor Concert van Per Aspera ad Astra Vrijdag 21 Juni Kunstmin 8 oor Caberetavond voor gerepatrleerden te verzorgen door De kouwe Potatoes en bnurtver Krugerlaan De tijd verstreek en na zes weken bleek het noodzakelijk te zijn een abonnementsgeld te gaan heffen daalde inkomsten van de zegelopbrengst de drukkosten niet meer dekten Weer verstreken er eenige weken en de perszuivering liet mets van zich hobren In de kop van De Vrije Pers stond nog steeds vermeld dat dit blad een gemeenschappelijke uitgave was van verschillende oud illegale bladen waaronder ook eenige die eveneens met een Goudsche editie uitkwamen Dit leverde moeilijkheden op en De Vrije Pers werd ontbonden De band met het verleden werd afgesneden Wat m te doen Bij de redactie van de ontbonden Vrije Pers had de meening postgevat dat Gouda behoefte had aan een plaatse ijk blad Groot Gouda werd zooals in het eerste nummer werd medegedeeld als overbruggingsorgaan geboren Ue gedachte bleef voorop staan dat Groot Gouda voor iederen Gouwenaai aanvaardbaar moest zijn en deze geest heeft orts altijd bezield Maar naast de theorie stond de practiik De moeilijkheden werden dageli ks grooter Machines voor het tijdig gereedmaken van de courant waren niet te krijgen Omdat Gouda dicht biJ Den Haag waar het A N P zetelt lag kwamen wij niet m aanmerking voor een telex de nieuwsverzending per trein stagneerde nog wel eens en zoo bracht elke dag zijn nieuwe moeilijkheden Er zat echter mets anders op dan deze het hoofd te bieden er moest nu eenmaal een plaatselijk dagblad zijn waarin de Gouwenaar allereerst over zijn eigen stad op ruime schaal werd ingelicht n A rh9 Eind April verscheen de Goudsche Courant doch de besprekingen die wij voordien met de directie van het gezuiverde Rotterdamsch Nieuwsblad hadden veriiepen niet naar wensch Een tweede besprekmg verliep vlotter met als gevolg dat Groot Gouda de taak die zij zich bü haar geboorte had gesteld nu ten einde ziet loopen hoezeer dit ons ook ter harte gaat Maar er zijn nu eenmaal sterkere wetten dan de liefdewetten Er is een tijd van komen en er is een tijd van Nooit werd er gemopperd al zal t eten s middags wel eens koud of aan gebrand geweest zijn als de kranrfaat was Altijd werd er aangepakt en gewerkt zoolang als noodig geoordeeld werd Wij weten dat zij het jammer vinden dat zij Groot Gouda met meer kunnen verzorgen een werk dat hun na aan het hart lag Ook onzen collega Mallon en diens mederwerkers onzen dank voor de prettige samenwerking en voor dehulp bij het zetten van Groot Gouda Een mijlpaal in de geschiedenis van onze zaak ligt achter ons Medewerkers kijkt niet achterom ziet vooruit en werpt U weer met enthousiasme op de taak die U wacht B A H H VERZIJL Drukker van Groot Gouda Nieuwe Boonenlijst vaa 23 Juni t n 6 loli 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van 1 Boakaartcn ka kb kc 606 340 3 44 algemeen 800 gram brood 400 gram brood 200 gram kaas 100 gram bloem 100 gram gedroogde zuidvrvchtea 1 ei 1600 gram brood 800 gram brood 100 gram kaas 250 gram boter 125 gram margarlae algemeen algemeen algemeen algemeen a 64 reserve b 64 reserve 64 reserve b 66 reserve Bonkaartcn kf 606 BMV BMV Bonkaarten la Ib Ic 606 200 gram vleesch 300 gram vlceach 2 liter melk 3Vi Hter melk 255 256 a 32 melk b 52 c 52 melk Bonkaarten kd en ke 606 840 841 algemeen 800 gram browl algemeen 100 gram kaas algemeen 100 gram blown algemeen 100 gram gedroogde zuldvrochten d64 reserve 800 gram brood e 64 reserve 500 gr rflst kindermeel of kinderbiscaits Bonkaarten kg 606 BMV algem 250 gram boter BMV algem 125 gram margatiae Bonkaarten ld en Ie 6©6 755 756 100 gram vkesch d 52 e 52 melk 6 Ltter melk Tabakskaarten enz 33 2 rants tabaksartikelen naar kcaze geen import y 33 100 gram chocolade of solkerwerken X 33 2 rants tabaksartikdca naar keuze geen import MM GOUDi wordt opuBBomen in de CdïïisGlie Courant Dit hadden wij twee maanden gele L drukkeni den niet gedacht al deelden wU reeds orn tj l Te Suïïe tewó rr£a a mhqe S sF4 lrferve r werkers van de drukken ffnlriöf t oe voor u werl Daaraan KisleTanken dat de krant er a a Wij hebben onze taak volbracht en wil hopen zoo niet geheel dan toch gedeeltelijk naar den zin van onze lezers OpenlUk woori Tai dtik Groot Gouda gaat heen in dit nummer een var e laatste welke van onze persen komt willen wij niet nalaten dank te zeggen aan hen die altijd en ongenoemd achter de schermen hun best hebben gedaan Daarom dank aan onze zetters en drukkers voor wie geen moeite te veel en geen dagtaak te lang was Verschillende malen werkten zij een nacht door vooral verleden jaar towi bij gebrek aan gas voor de zetmachines de geheele krant met de hand ge t moest worden en kortgeleden bij de verkiezingen teneinde den lezers zoo vlug mogelijk de uitslagen te doen weten ook al waren zij van oor P ïiVm oTl a7het ons toch I verkoo p AFSCHEID Groot Gouda de opvolgster van de Vrije Pers was slechts cüs t édijk gedacht Slaar denkende aan dit blad kwam bij ons wel eerts de gedachte op aan het Fransche spreekwoord il n y a que Ie provisoire qui re e d w z slechts het tijdelijke blijft Terwijl dit gezegde meestal als een vermchting klinkt konden zeer velen onder de lezers van Groot Gouda zich er zeer wel mede vereenigen dat dit blad met zijn roemrucht verleden en zijn vele irissche artikelenreeksen en aardige denkbeelden het lijfblad zou blyven van den Gouwenaar die in het bijzonder aan het ptaatsetijk meuws zijn aandacht wil geven Het is niet aldus gegaan Groot Gouda staat nu voor het einde van zijn loopbaan als zelfstandig blad en ztd opgenomen worden in de sedert kort weer verschenen Goudsche Courant Dit stemt tot weemoed Hiermede glijdt uit ons dagetijksch leven een herinnering aan een der meest aantrekkelijke zijden van het z g illegale werk tijdens de bezetting Dat het verliest daartoe beperkt blijve is een wensch welke ik als Gouwenaar onder Gouwenaren moge uitspreken Ik kan slechts uiting geven aan de hoop dat de courant waarin Groot Gouda wordt opgenomen ook de gelukkige initiatieven van deze moge overnemen en menige jonge maar aardige traditie zal voortzetten Groot Gouda heeft er naar gestreefd een eigen stijl en lijn te hebben en tevens in haar berichtgeving alzijdig on partijdig te zijn Wie zal beweren dat deze moeilijke combinatie steeds is vdgehouden Zeker niet de redactie die lettende op den voorloopigen opzet van het blad met bescheiden riemen moest roeien Maar dat b v tegen de verkiezingen de vertegenwoordigers der meest belangrijke richtingen gelegenheid kregen hun kijk op verschülende actueele vraagstukken te geven getuigt van een ffrisschen geest welke enkele tekortkomingen veroorzaakt door amateurisme sfraag deed vergeven Laat ons dus hopen dat nu het onvruchtbaar is om twee kranten lumt elkaar te handhaven welke beide pretendeeren speciaal Goudsch te zijn laat ons hopen dat de Goudsche krant welke wij voortaan in de bus zullen vinden het gedegen vakmanschap van hetj groote bedrijf dat daarachter staat zal weten te paren aan den geest welke door Groot Gouda woei en welke het tot een welkome gast m onze huiskamer deed zijn Deze regelen mogen niet eindigen zonder een woord van dank aan hen die Groot Gouda maakten en verzorgden Mr Dr K F O James Wanneer artikelen in Groot Gouda soms uiting gaven aan een soort Erasminiaansch humanisme en een tegemoetkomende verdraagzaamheid dan was daaraan uiteraard niet vreemd de persoon van ten eersten redacteur die ijn cultureel stempel op het blad heeft gedrukt en daarmede de lezers zeer aan zich heeft verplicht Den twee anderen leden van het driemanschap die in de Vrije Pers en daarna in Groot Gouda zulk een groote rol hebben gespeeld en dit blad tot een voor onze stad ongekenden bloei hebben gebracht komt met mirtder lof toe Wanneer aan dit jachtige werk een einde zal m gekomen zal er ook bij hen weemoed zijn om dit afgestoten stuk levenstaak Zij mogen er echter van doordrongen zijn dat wij erkentehjk zijn en blijven jegens hen die tijdens en na de bevrijding ons door kwade en goede tijden het nieuws hebben gebracht en voor ons de gedachten van vele anderen hebben geopenbaard toen mee dat ons ideaal bleef eèn goed plaatselijk blad Gouda en ziin inwoners zijn niet gediend met concurreerende bladen Alleen het feit dat allerlei aankondigingen b ichten en advertenties die van plaatselijk petang zijn in meer kranten moeten worden geplaatst is al een ongeriet Bovendien is voor de bladen zelf net aantal abonné s dan te klein om de vleugels te kunnen uitslaan het liep Maar Juist door de werkers te Gouda die daar elkaar ontmoetten werd als vanzelf weer contact gekregen Besprekingen volgden en gemoedelijk aangevat heeft het tot wederzijdsche vatte uiteenzettingen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van vertegenwoordigers van de vijf groote partyen Door een vertegenwoordiger van onze redactie blijft er ook voelmg bestaan Het abonnement is vrijwel eender per week één cent lager Ook de wensch en waardeering van de lezers laat langs allerlei wegen zijn invloed op het karakter van een krant gelden Het zal nuttig zijn als U mogelijke verlangens aan de redactie van De GotHteche Courant waarin opgenomen Groot Gouda doet hooren Wij hopen dat U zich daar spoedig goed thuis zult voelen De Goudsche Courant zal er zeker zijn best voor doen Zij heeft hier een redactie en administratie die inhet vak zijn opgegroeid en al hun kracht aan de krant kunnen geven De uitrusting die zij achter zich hebbenen die binnenkort geheel tot haarrecht zal komen zal overigens het blad aan moderne eischen doen beantwoorden HOE HET GROEIDE Bij het gereedmaken van de copie voor de laatste nummers van het zelfstandige Groot Gouda gaan onze gedachten onwillekeurig terug naar de jaren die achter ons liggen Na de invasie in Normandië op 6 Juni 1944 nam het plan van de verzorgers van De Vrije Gedachte om na de bevrijding den inwoners van Gouda en omgeving een plaatselijk blad te verschaffen steeds vastere vormen aan Hoewel het persbesluit van Min Burger nog niet van kracht was had de radio ons reeds verscheidene malen van den inhoud hiervan op de hoogte gesteld zoodat het vrijwet vaststond dat tengevolge van dit besluit Gouda van een plaatselijk blad verstoken zou zijn Plotseling kwam Dolle Dinsdag en het bleek al spoedig dat ook van de zijde van Vrij Nederland het plan bestond om Gouda van een plaatselijk blad te voorzien De plannen kruisten dus elkaar Den volgenden dag op 6 September had ten huize van den heer Verziil een bespreking plaats tusschen de Goudsche vertegenwoordigers van Vrij Nederland t w mevr Hisschemöller mr A A J Rp n en denheer th Arts en tusschen de vertegenwoordigers van De Vnje Gedachte de heeren B A H verzi en L IA V d Steenhoven Geschilpunten bleken er vrijwel niet te zijnen de bespreking liep terst vlot E zou een mededeelingenblad voor Gouda en omgeving verschijnen verzorgd door Vrij Nederland en De Vrie Gedacht De heer Hogervorst oSieVp een model voor de kop van SS blad er werden cliché s van H M de Koningin en Burgem James gemaakt artikelen werden geschreven Tn gezet en het wachten was slechts op de bevrijding Fn deze kwam maar niet Met illeealëWrk werd op dezelfden voe voortgezet totdat op zekeren dag het plan rijpte een gemeenschappelijk ilfegaal nieuwsorgaan voor Gouda en omgeving in het leven te roepen Na eenige besprekingen lukte dit en op Tn v 1944 verscheen et eerste nummer van De Vnje Pers nei n euwsblaadje dat vrijwel in lede huis in Gouda en omgeving een dagelijksche gast werd In Februari 1945 ontvingen wij het verzoek van Burgem James die ui Gouda verbannen was na de bevrijH a De Vriie Pers legaal voort te zetten Naar men ons mededeelde zou 5it waarschijnlijk ongeveer voor een i H van vier k zes weken zijn 5 Mei V945 Na eerst in den nach van Vrijdag oj Zaterdag nog het laatste legale nummer verzorgd te hebben verscheen in den loop van 5fen vérblijdenden Zaterdag het eerste legale nummer van De Vrije oé in September f f niannen werden uitgevoerd Er zou een abonnementsgeld worden gehefen Het blad zou algemeen verspreid worden en bekostigd uit vnjwiUige Sagen bijeengebracht door zegel