Groot Gouda, donderdag 20 juni 1946

I POLITIEK LIBERAAL ECONOMISCH SOCIALISTISCH Benedetto Croce de bekende Italiaansche filosoof en historicus oudminister en voorzitter van de Liberale Parti in Italië deelde bij een ophoud dat wordt weefgM even m EtóC viers Weddriad het vofeende mede Niets is toevalliger dan de ver binding van het begrip liberalisme met dat van economisch liberisme Inde tweede helft der 19de eeuw hebben politieke vrijheid en vrijheid van handel tezamen gebloeid Vandaar verwarring In waarheid is het liberalisme nóch gunstig nóch vijandig jegens het liberisme Het houdt zich bezijden er van Het was nooit absoluut het erkende steeds tusschenvormen tusschen liberisme en statisme fusschen vrijhandel en vormen van bescherming Als er gesocialiseerd moét worden zal onze partij dat aanvaarden het is een zaak van opportuniteit niets meer en mets minder BAOïOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301m n i nn Nieuws 18 15 utor IQOO En nu naar bed S SP rtSraaie 9 20 Musette19 UD ap H Regeerngsvoorhch SS enst 1o S NieuVs 25 05 Weer Sht 2008 Film en TheaterSnda2Ö 15 Non Stop programnia ffl De verkochte echo 21 35 Om nrtiit 22 00 De onderwijsmoge iXJervan Uw kind door 22 15 ÖgOmroeporkest 22 45 ActuahS 23 00 Nieuws 23 15 De SkymSrs 23 45 Caspar Cassado 24 00 Sluiting HlLVERSmn f5 m Mpov1800 The Travellers 18 30 S enSbouw 18 45 Vervolg The SeSrs 1900 Nieuws 19 15 Wat wH de Federatie van kunstenaars Tg 30 Met band en plaat voor U pa ra 19 40 De vaart der volken 20 00 Si4 05 NCRV Ojlf 2045 Holland bouwt 21 30 et J orkest 22 00 Nieuws 2215 ZuidAfrika inen na den oorlog 22 30 Zangrecital 23 00 Avondconcert 23 50 Schriftezing 24 00 Sluiting VOO VRipAGJ Roode Kruis ambulance wagens voot Indië De Oost Indische Kamer van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis heeft reeds vele teams naar Indië gezonden Gisteren werden de eerste vervoermiddelen verscheept Het waren twee Roode Kruis ambulance wagens voor den dienst in Indië keurig wit geverfd De direc teurgeneraal van het Nederlandsche Roode Kruis de heer H P J van HET POLITIEKE DEUCT Gedachten van Prof Mr Duinstee ontleend aan Je Maintiendrai Vooreerst hebben vooroorlog sche economische wantoestanden zonder eenige twijfel n zeer groot aandeel gehad in het opkomen ook van die revolutionnaire gezindheid welke in t vrijwillig lidmaatschap van Nat Soc organisaties tot deze baêis naar verdere overeenstemming zott worden gezocht Het irfotseling loslaten van het gdeJdeUjk bef rfkte doet nu de hoogst ernstige vraag rijzen of de gesprekpartner der Nederlanders wel in een OsHie verkeert waarvan moi zidi resultaten mag voorstellen De regeering bestudeert de thans ontstane tuaitie van I S ai ouc organisaiies loi iKooae arms ae neer n f uitdrukking kwam En vervolgens Kefwich Verschuur stelde zich op de t Ki oi io 1 hoogte van de uitrusting en de afwerking der wagens waarna hij en generaal Boerstra namens de OostIndische Kamer een Roode Kruis BUITENLAND het publieke leven van voor den oorlog was niet doordrenkt van n geestelijke kracht die zedelijk vormt het was integendeel globaal en massaal bezien gekenmerkt door genotzucht neutraliteit en platheid Een gemeenschap die niet zedelijk vormt misvormt Het is farizeïsme van het ergste soort om lieden die zich nimmer om het geestelijk lot der massa hebben bekreund of die door hun houding hoogstens tot den afbraak van het geestelijk kader van het publieke leven en dus dat der massa bijdroegen thans met domme verbetenheid te zien manifesteeren tegen Engeland steunt het v o w VU V v Roode Kruis vaantje aan de wagens hechtten Installatie Adelborsten De plechtige installatie van adelborsten van de verkorte opleiding tot beroepsofficier bij de Koninklijke Marine zal Maandag 24 Juni om 14 00 geschieden door den Commandant Zeemacht Nederland Schout bij Naclit J A Gauw in het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord Ir S L Louwes naar de Vereenigde Staten Naar wij V ernemen is ir S L Louwes secretaris der F A O gisteren per K L M vliegtuig The Flying Dutchman naar New York vertrokken Amerikaansche plan voor atoomenergie Sir Alexander Cadogan heeft in een rede voor de atoomcommissie van de Vereenigde Naties het plan der Ver Staten voor atoomontwapening ondersteund Namens de Britsche regeering zegde hij allen steun toe aan dit plan om een internationaal instituut tot ontwikkeling van de atoomwetenschap op te richten welk instituut de macht zou beziÉten INDIË Besprekingen over de rijstlevering aan Indië De Nederlandsch lndische Voorlichtingsdienst deelt mede dat op uitnoodiging van Lord Killearn op 10 en 11 Juni te Singapore besprekingen zijn gehouden over de mogelijkheden van levering van rijst door Java aan Indië en onder geallieerde controle staande gebieden van Nederlandsch Behalve Lord Killearn werd aan de conferentie deelgenomen door den vertegenwoordiger van de BritschIndi sche regeering den heer K L Puniabi graaf Van Bylandt en mr Van Hooogstraten als vertegenwoordigers van de Nederlandsch lndische regee dc besprekingen hebben een yoorloopig karakter gedragen en er is biJ de deelnemers een wederzijdsch begrip voor eikaars moeilijkheden geweest De resultaten van de conferentie zullen eerlang aaj de verschillende regeeringen worden overgelegd De politieke toestand op Sumatra Ban te Langsa Sumatra s Westkust gehouden vergadering van de Pesindo Indonesische Socialistische leugdorganisatie heeft besloten over te gaan tot de vorming te Medan van een leidersraad onder voorzitterschap van het volksfrontlid Soetardjo Het Indonesische blad Soeloeh Merdeka verneemt uit semi officieele bron dat verschillende van de zoogenaamde leiders hebben samen gezworen om het republikeinsche bestuur op Oost Sumatra omver te werpen Het blad is van meening dat deze leiders zoo spoedig mogelijk worden geliquideerd Een ander artikel wijst er 00 dat vele Indonesische ambtenaren en employe s van ondernemingen thans doelloos buiten Medan rondzwerven de kantoren daardoor leeg achterlatende Deze menschen zou men naar Medan moeten terugdrijven daar zij dan de republiek kunnen helnen Het blad valt op een woedende manier de politieke avonturiers op Sumatra aan Zij zijn vermomde vijanden en gevaarlijker dan de Nica slachtoffers van de innerlijk geestelijk verval kwekende sociale T Dg Tijgerhaai nOg nietzedelijke ontbinding En dan vra Nederland gen wij ons af of het eerlijk is naar Nederland Naar de Marinevoorlichtingsdienst ons mededeelt is het in eenige dagbladen gepubliceerde bericht dat H M onderzeeboot Tijgerhaai uit Nederlandsch Indië zou komen onjuist Het Wapen der Provincie ZuidHolland HILVERSUM I 301 m vara7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbiit 800 Nieuws 8 20 Vandaag begint de zomer 8 50 Voor de huisvrouw 900 HILVERSUM n 415 m NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 om de eene ziekte waarin dit ver val zich uit zoo radicaal te willen wegzuiveren als men er blijkbaar niet aan denkt om andere geestelijke ziekteverschijnselen van soortgelijken revolutionnairen aard publiekelijk als ziekteverschijnselen te qualificeQren Het is niet waar dat de doorsnee NSB er e d zwart en de rest wit is Het is slechts waar dat de onzuiverheid van N S B er3 e d een meer principieel karakter droeg en die van veel anderen meer opportunistisch van aard was Doch in de concreetheid de gevallen kan aan ve e N S 5 ers drf meer principieele gedrag met zoo zwaar worden aangerekend als opportunistische onzuiverheid van memgen Het Wapen der provincie ZuidHolland dat omschreven wordf als n klimmende leeuw van geel in een veld van goud getoomd en genageld van glazuur gedekt met een kroon van vijf bladeren en vier paarlen is tot dusver als zoodanig niet door de Kroon vastgesteld Thans bestaat de toestand aldus berichten Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten dat de provincie formeel niet gerechtigd is bedoeld wapen te voeren Zuid Holland zou aan H M de Ko De Russische gedelegeerde Gromyko sprak onmiddellijk na Cadogan Hij deed een beroep op de wereld de atoomenergie slechts te gebruiken voor het verhoogen van den levensstandaard en het verbeteren van levensomstandigheden Hij beschreet de ontdekking der atoomenergie als een voorbode van nog grootere wetenschappelijke ontdekkingen Gromyko legde een plan over voor een internationale overeenkomst waarbij de productie en het gebruik van atoomenergie voor destructieve doeleinden verboden zou worden en waarin ook de vernietiging van voorraden van atoombommen en de bestraffing van overtreders opgenomen zou worden Deze overeenkomst moet gevolgd worden door andere maatregelen tot verzekering van het strikte nakomen van de overeenkomst met sancties tegen een onwettig gebruik van atoomenergie aldus Gromyko Qromyko leverde voorts critiek op de politiek van geheimzinnigheid die ten aanzien van de wetenschappelijke ontdekkingen op dit gebied gevolgd is en die een sfeer van wantrouwen tot gevolg heeft gehad Ook het uitwisselen van wetenschappelijke inlichtingen heeft hieronder te lijden aldus Gromyko ningin overeenkomstig het Kon Besluit van 23 April 1919 het verzoek kunnen doen in het gebruik van dit wapen te worden bevestigd c q een zoodanig wapen te bekomen Ged Staten verzoeken machtiging een zoodanig verzoek aan de Kroon te mogen doen DE INDONESISCHE TEGENVOORSTELLEN De Regeerings Voorlichtingsdienst deelt mede Op den 17en Juni zijn aan den Luit GouverneurGeneraal vanwege den heer Sjahrlr de voorstellen overtian digd waarmede hij die van Ned quasi zuiveren Nederlander Doodstraf tegen Ptot Westra geëischt Gisterenmorgen eischte de procurwir fiscaal voor het bijz fl 7 Haag de doodstraf tegen prof WwUa hl schetste hem 1 PP T S onbekwame en zwakke figuur H heeft gedaan wat de partij van hem verlangde de kameraden aa baantjes helpen aldus spreker De vijand had dergelijke menschen noodlg omdat zij zijn knechten waren Westra voerde een laag bij den grondsche NSB partijpolltiek De verklaringen van getuige Velders waren wel vernietiaend Het personeelsbeleid Is wel de cigena k u m Mti rschaD BIDAULT TOT PRESIDENT GEKOZEN Bidault is tot president van Frank rijk gekozen met driehonderdvieren tachtig stemmen voor Er werden 545 stemmen uitgebracht Er waren 167 onthoudingen waaronder die van de communistische afgevaardigden en andere linksche groepen Een annbod ann Laurence Olivier Een contract van meer dan 1 000 000 dollar Is aan Laurence Olivier en zijn vrouw Vivien Leigh aangeboden om met da Old vice company in de film This wide of Innocence welke vervaardigd zal worden naar een roman van Taylor Caldwell te komen optreden De Russische gelegeerde verzette zich tegen het Amerikaansche voorstel om ten aanzien van de atoomenergie het vetorecht der groote mogendheden te doen vervallen Naar zijn meening waren pogingen om de eensgezindheid der leden van den Veiligheidsraad te ondermijnen in zaken van belang tegen de beginselen van het Handvest Joh de Meester treedt in het httwelqk p neelsbeleid f llfZlc l nt Zrérbe o Sg T i idr in h idzaakS de facto erkemiing van het gezag d regering van de Republiek Indonesia over Java en Sumatra en de sameiv we kiig met die regeering tot de v tieing van een Indonesischen Vnjai Staat die met Nederland hi een bondgenootschap zal treden Vandaag zal de bij het Residentie jn t van Westras burgemeesterschap w tten het sluiten van eei looneel zoo beKenae regisseur jonan te Meester in het huwelijk treden met mej N Salomonson dochter van dsn overleden schrijver en journalist Herman Salomonson Tooneel zoo bekende regisseur Johan de weest Wel heeft Westra nu geheugen m inhoudende in hoofdzaak wi ftjt u k iiii m f mei at e maar deze blijkt alleen op vt s Q gezac de ïr den wanneer dit in zijn belang is zoo ToTh7thtm duidelijk geweest zijn da de uuscher kwaad in den zin hadden me B£E ctcii Het Centr Bureau voor effectenregi ratie deelt mede dat blnnenlandscheeffecten welke zich buiten het koninkrijk bevinden en toebehooren aan nietlnge xetenen doch ttn name van een ingezetene aldaar bernkten door tusschenkomst van en ioleverlngskantoor moeten worden aangemeld Hieruit volgt dat zoodanige aanmelding hier te lande dient plaats te vladen Tronwe duif Zes jaar geleden Het de heer J M te Bome zijn postduiven meevliegen van Belgig naar Borne Bij deze wedvlucht kwam echter een van de duiven niet in rriwarT hitst ha Mt 1 Sl 1 h telkMt dct vo rko en LS aVweemijden geen ürt eestaakt en van weerszijden ge uit Sding wonlen gegeven aan de in genomm posities en aanwezige troe PX ï woordigers der Buttengewesten zullen deetaemen aan de onSSdeSÏgen over de vestiging van ffi olïK vïhS di g Sa of n t oï S2rK Sr lijk der Nedcdande nrrfen eeschaoen voor die geoieosSef iTb aren maken tegen onvoorwaardelijke tod edmg er deze verhouding zal na dne jjS vader bij volksstemming wor if tS en vormen een n lt ZA t fTeoï deeling zijn voorgelegd Deze laatste toch voojvoorgeicgu Intreden van de Re 5 1b U V J ï V 18 6 19 6 Hypotheekbaakcn 3V FnGr H b 100 lOOV 3VaAlg H b lOOV 3VaWl H b 101 Aandèelen Bank en Crcdict lait A bank 134 131Vi R bank 141 HO Tw Bank 147 141 Indnatr Ond vd Bcrgh 259 256 6 Pr Lev Br 1393 4 138 V Gelder Hl Ned Gist 364 § Ned Kabel 274 Blectr Mi Aniem N Bez 136 N Ind Gas 129 Handel My Borsumij Carac H mij 225 1 3 L S mijn 101 V4 § Etfectenkoersen Benrs van Amsterdam 18 6 19 6 Tape Fondsen StMtaleenlngan 4 Ned 41 101 Vs lOlVg 3V2Ned 41101 ifl § 101 3 Ned 37 lOO ViB 100 3 3V2Ned 38101Vi 101 2 Sp cert 100V8 § 100 s 3Ned In 37 A 98 98 Bank en Crcd Inat Kolon Bank 87 N In Ha ba 85 § Ned Han mij 120 HS j Indnatr Ondcra Aku 158V 58V vanBerkel 116 115 Calvé 161 165 Lever Bros 278 280 Philips 304 301V Petroleum Ond Kon Olie 427 5 18 6 ap lijn Kon Boot 164 2 Ned Scheepv Unie 151 Rubber M4 co A dam Rub 185 Bandar 133 Deli Bat 133 Serbadjadl 81 WICO 110 Suiker Oadcrs H V A 260 Java Cult 116 Nlsu 120 Tabaka Ondem Dell Bat mij HOI Dell mij 1501 Senembah H6 prov en Gem I fl 19 6 162 146 Verblindende verlichting 178 127 127 78 108 255 114 117 kwam echter een van de duiven niet in VerDimucu Borne aan Dezer dagen kwam de 6 jaren gen nog S d m en der lang vermiste duif echter plotseling weer yj keersfout is het f op zijn plaats terug Vermoedelijk Is de duif a dien tijd ondergedoken geweest 1 de k lichten voor tegenlgger waar dt SchTAargez en in dit opzicht verblind door snelheids verm ö minderen Al 7 = r ten van anrekenlng ouden met toute t n eluïUnt3taan doordatmendoor eS tegenligger wordt verblind Onder en bovénkleeding rnK deelt ons mede dat voor Het CDK k talaemeen Hommerson in vrijheid gesteld Naar wij van de PRA vernemen Is de bekende kermis exploitant Hommerson die de vorige week met enkele van zijn vroegere compagnons als verdacht van collaboratie door de PRA was gearresteerd tezamen met zijn medeverdachten weer in vrijheid gesteld Hoewel hier van collaboratie mag gesproken worden is deze niet van zoo erastigen aard dat Jionimerson c s In at wachting van bun berechting langer in arrest dienen te worden gehouden De collaboratie van déze kermis exploitanten i beperkt gebleven tot een betrekkelijk klein tijdvak in het begin van den oorlotf erwqi zq ielf een eind hieraan hebben ema kt 112 271 134 126 90 218V v e vuldigdeverkee veiHflhidingev 136 144 142 3V A dam 37101 8l01 i6 3i A dam 37 1Q178 1W1 16 Scheepvaart MJ 3V R dam 37 1003 mVi Holl AmL 154V 147V 1 3V2Bat 011c 102 102 b = bleden Inlaten § = gedaan en bieden = geda n en laten Koersen medegedeeld door M Ogier 6 Co SïSg van h de 0 gez u rnK deelt ons mede aai Pennine van het Ue laciu g s Lvenkeeding in het algemeen JSek over Sumatra hetwelk in onder f rkSnuen gorden InF I jbl e de feilen r enTS Sng 1 verkrijgbaar sWjJJ S j gorden dat op Sp derpunten der textielkaart