Groot Gouda, vrijdag 21 juni 1946

1 de m ning t ge van dat itge eiio pERASPERJ AD ASTCA ttie Redactie Bnriücer New dat omst tie Hende wille icing xe dm k GEN itm In tYa rl Incite BR W Vt I van j ons ikulp DA I is iHeM osif B ë GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN L j A V d Steenhoven Mr A A J RJksen Drukkerij Verzijl Gouda RedKtle en administratie NUMMER 258 VRIJDAG 21 JUNI 1946 Bur Markt 67 Gouda Tdelooa Abonn p w 27 c Losse ouma w m Besluit van 01ympift jnbiienm Voor de tweede maal werd gisteren voor een goedgevulde Schouwburgzaal opgevoerd het jubileumspel der G C en F C Olympla Het gaat goed Ter Gouw Thaas was de netto opbreogst voor de Goudsche Gezondheidskolonièn De opvoetlng is één groot succes geweest Stuk voor stuk waren alle medewerkenden voor hitn taak berekend De schetsjes werden uitmuntend gespeeld n wij brengen geuirne hulde voor de wijze waarop èn Mevr Sla èn v Hulzen tuigen Daarbij doen zijn hoekige gebaren cealgszina vreemd aan zij wekken den indruk dat hij niet gewend is veel voor orkest te staanv Mede dank zij den goodwill der musici het zeer juiste en duidelijke aangeven van den dirigent kan men toch allerminst van een slechte uitvoering spreken Het was eea gelukkige gedachte Beethoven s ecraie symphonie met klein orkest te spelen Daardoor werd het geheel veel Ikhtcr en soepeler van klank wat de uitvoering zeer ten goede kwam Moge mevr v WickevoortCromme lin s stem al niet bij uitstek geschikt zijn om de Egmont liederen te vertolken waardoor haar zang het stralende miste dat een sopraan zoo aantrekkel k kan maken haar weergave was artistiek zuiver verantwoord In het Freudvoll und leldvol kwam dit het beste tot uiting Van Mever besloot het concert met de zevende Vooral het laaUte deel kreeg dank zij het frlssche tempo waarin het gespeeld werd een goede vertolking Het laatste concert van 27 Juni a s wordt uitgesteld De abonnementen behouden hun geldigheid De voor dit concert eventueel reeds gekochte losse kaarten worden door boekhandel de Ven teruggenomen Nadere mededeeliagen worden t z t gepubliceerd G J SI STADSNIEUWS KfeeeMM Wcersverwachttag medcgcdcdl door het K N M I tot margcaavaai Heldere nacht Overdag vrij zoanig weer Overwegend droog Veranderlijke wind leu warncr 22 Juni ZoB op 4 19 onder 21 03 Maan op 1 05 onder 12 21 DE ROODE HAAN De bruidweerverecBl lng Steeds Paraat orflanUeerde Woensdagavond ter o gelegenheid van haar lO Jarlg bestaan een cabaretavond die verzorgd werd door het geielschap De Roode Haan De mannelijke leden van dit geselschap zija allen leden van de beroepsbrandweer Gravenhage de vrouwelijke bun PREDIKBÉURTEN KerkdicaateB op Zondag 23 ani Nedetl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds Ger Huls 5 uur n m Ds M C Kook Westerkerk 10 onr v m Ds M C Koole Jeugddienst 5 uur n m Ds C A Korevaar Mat II er In G uda t Reunie Vrijdag t m Woensdag DePare visfcbers van Macazzar Toegang boven 4 Jaar SchouwburgBioscoop Vr dag t m Woen dag De laatste kans Tocg boven H jr Thalia Theater Vrijdag t m Wocasd B ril be your Sweetheart Toeg alle leeft Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrfldag zitting van 2 4 uur en tevens Woensdagavond van 7 9 aar Vrijdag 21 Juni Chr Lag Landbouwschool 8 uur Verg Ned Herv Maanenvereenlging Idem Concordia 7 30 uur Vergadering Coöp Boexenleenbaek Gouda en Omstreken Vrijdag 21 Juni Pretoriaplein 8 uuf Concert van Per Aspera ad Astra Vrijdag 21 Juni Kunstmin 8 uur Caberetavond voor gerepatrieerden te yerzorgcn door De kouwe Potatoes en bnurtver Krugerlaan vrouwen of erfoofden zoodat het eigen k Sp 7 jj lijk maar amateurs xijn We kunnen u ui u echter niet anders zeggen dan dat het Vereen van Vrijz Ned Hervormden Kleine Kerk Pepcrstr 128 10 30 nurv ds C de Jongh Gorlnchem rollen hebben vertolkt Over de geheele Unie waren de prestaties vergelekea bij de eerste opvoerfaag gestegen er was zelfvertrouwen en beheerschlng Jammer genoeg ontbrak L Duys de solozanger by het mooie tafereel Mijn Holland Mej Sjaaatje Binnendijk heeft hem echter op buitengewone wijze vervangen Wtj zullen thans niet in extenso het heele stuk weergeven omdat wij dit bij de eerste opvoering hebben gedaan Nog meer dan de eerste keer hebben we echter genoten van het fleurige ballet de uitstekende muzikale illustratie en de artistieke decors Alleen daarom al zou het zonde geweest zijn wanneer dit spel slechts één keer was opgevoerd De dienaressen van Terpsichore hebben laten zien dat dansen een schoone kunst Is welke niet moet worden opgediend als jazz en wat dies meer zij Hoe strelend voor het oog was het decor van Koning Voetbal en hoe grootsch het imposante Olympia Stadion Co mmère en comperes hadden contact met de zaal wat het spel van dat drietal ook ten goede kwam Olympla sluit hiermede haar feestprogramma op waardige wijze af en kan 1 op dit feest met voldoening terugzien Na de pauze faleld de Heer Scharloo in plaats van de voorzitster Mevrouw James eea kleine toespraak waarbij bij het werk van de Goudsche vereeniging voor Gezondheidskolonlën uiteenzette en vooral aandrong op finandeele medewerking van de Ingezeten Onze zwakke kioderrn moeten naar de Bijsterbosch en daarvoor Is veel geld noodig De firale werd door de geheele zaal meegezongen waarna Mevrouw Mulder onder applaus bloemen werden aange boden Een gezellig bal dat tot twee uur duurde besloot dezen uitstekend geslaagden avond programma op een enkele hapering na goed werd aifgewerkt Het gehalte van de nummers was goed eo ofschoon niet alles origineel was konden het brandweerpersoneel en de getioodlgden dezen avond zeker hun zorgen voor een poosje op zij zetten Er werd dan ook hartelijk gelachen en geapplaudiseerd wat de leden van bet gezelschap zeer zeker verdienden Namen noemen is zoo goed als onmogelijk toch zouden we een uitzondering willen maken voor den regisseur en leider Jan v d Pauw Gouwenaar van geboorte die de diverse nummers met n toepasselijke tekst verbond en enkele aardige liedjes ten gchoore bracht al of niet met assistentie van Stien v Maastricht die over een behoorlijke stem beschikt Daarnaast zouden we willen noemen Wally V d Meulen de man aan den vleugel in casu de piano die de zangers en de zangeressen zeer verdienstelijk begeleidde Het meeste succes boekte Jan v d Hoek met Schoolmeester waarbij de leerlingen de leden van de Goudfcbe brandweer waren en v d Pauw met Canadeesche koorts waarbij het refrein uit alle macht door de aanwezigen werd meegezongen Tot slot zouden we nog willen noemen de Twae meisjes met een guitaar den Govoiittiaars welbekfnd van het kront ong geze1a hap j TBhitr Voor den aanvang had de voorzitter van Steeds Paraat de heer Wlezer de aanwezigen welkom gekeeten waarna de opperbrandmcesters van der Meer en Overste Roos van de beroepsbrandweer nog enkele toepasselijke woorden spraken In de pauze dankte de heer v Schelven de heer Wlezer voor het vele werk in het belang van de brandweer gedaan Na afloop werden de leden van het gezelschap door den heer Wiezer bedankt enwerdenhen als blijk van waardeering enkele specifiek Goudsche artikelen overhandigd Na afloop van de revue bleef het gezelschap nog tot diep in den nacht of desgewenscht vroeg In den moraen bij elkaar om m m v The Rhythm Players enkele dansjes te maken Een waardige viering van het 10 jarig bestaan van Steeds Paraat Remonstr Geref Gemeente 10 30 uur Ds H W Melhuizen Doopsgezind predikant s Gravenhage Evang Lnthersche Kerk 10 uur Ds J Simon Oud KathoUeke Kerk 10 30 tt en 6 unr Pastoor Giskes Gereform Kerk 10 uur v m en 5 uur Ds M A Boukema van Zaandam Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstertrschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 jaai Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Ongelnk met doodel ken afloop in de St Janskerk Gisterenmorgen te ca 11 uur is de 47jarlge opperman J dej uit de Chr de Wetstraat die In de St Janskerk werkzaam was aan de herplaatsing van de gebrandschilderde ramen van een hoogte van 13 m gevallen De ongelukkige kwam terecht op een kerkbank en was onmiddelljk dood Het slachtoffer verrichtte werkzaamheden in een zgn werkbak die met behulp van t ee katrollen óp verschillende hoogten wordt gehangen De balk die dwars voor een dakvenstei geplaatst isen waaraan een der katrollen la bevestigd Is op onverklaarbare wijze gaan verschuiven met het noodlottig gevolg dat op een gegeven moment de werkbak kiepte en het ongeluk plaats vond Het slachtoffer laat eei vroaw en vier kinderen achter Gereform Kerk art 31 IndeRemonttrantsche Kerk 8 30 u vm en 5 30 n m Ds G Koenekoop Geref Gem Stationsweg 10 uur v m en 5 uur n m leesdlenst Christelijk Gereform Kerk 10 uur v m en 5 uur n m Ds A Dubois Bekendmaking De Burgemeester van Gouda brengt ten vervolge op zijn publicatie dd 27 Mfij l ter openbare kennis dat in verband mc de weersgesteldheid de einddatum van de periode waarin de eerste verplichte bespnlting van het nardnppelgewas met een oplossing van den coloradokever uitgevoerd diende te worden Is uitgesteld van 15 Juni 1946 tot 26 Juni 1946 Waarschuwing De Hoofd CommUsarls v Politie t Amsterdam vestigt de aandacht op Vermetj Laurens Frederik Wilhelm geb te Amsterdam 119 1885 kraandrijver wonende aldaar Havikslaan 38 boven die beweert voor een zeer groot bedrag deelgerechtigd te zijn In de erfenis van een gravin wier leven hij destijds gered zou hebben Zijn aandeel zou ingebracht zfln In de Zwltsersch Nederlandsch N F Stichting van Geslacht op Geslacht Deze Stichting gegrondvest door Vermey spiegelt het publiek voor dat het tegen betaling tot de Stichting willen toetreden vaste betrekkingen Vermeij wenscht geen inlichtingen over zijn erflastster en zijn stichting te geven en uit geen enkele omstandigheid Is de juistheid van zijn beweringen kunnen blijken Nederl Gereform Gem Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evang Gem geb Zeugestr 38 9 10 30 en 5 uur Ds H C Leep Woensdag 26 Juni 3 uur Gebedsuur Leger des Hells Zaterdag 7 uur n m Bidstond 730 u straatzang Zondag 10 anr Heüiglngsdlenst 3 30 u Openluchtsamenkomst N markt 7 30 n Openbare Samenkomst leiders Majoor en Mevr H Wels Woensdag 7 30 uur n m Ahcheids Samenkomst v Majoor en Mevr H Wels Donderdag 7 30 uur n m Openbare Welkomst Samenkomst van Majoor n Dokters en Apothekersdienst Bij afwezigheid van den huisarts wordt de dienst van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur waargenomen door ét artsen H Reedijk Crabethstraat 45 tel 3132 en H A M Elkman Westhaven 63 tel 2582 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst Weljer Gouwe 131 telefoon 3337 Mevr G S Jouwenaar Plannen Comité Vacantie 1946 Vertrek en intrede Leger des Heils Men deelt ons mede dat Majoor en Mevr H Wels orde hebben ontvangen om van aanstelling te veranderen zij zija nu aangesteld voor het korps Leiden A s Woensdag half acht n m zal de afscheidsamenkomst plaats hebben De Majoors danken allen met wlen zij zoo prettig hebben samengewerkt ook van bulten af Donderdaq d o v zullen Majoor en Mevr G S Jouwenaar van Haarlem hun welkom In Gouda geven Via d kindefaitMBdlBfl naar Eagelaad Donderdagmiddag vertrokken vanaf het Veemarktterrein een aantal Goudsche ïSderen naar Engeland Per autobus ging het transport tot Hoek vaii Holland en verder per boot naar Engeland De kinderen verblijven eerst zes weken in een kamp te Wakefield en daarna nog 2 maanden WJ particulieren Beethoven cyclus 3e Concert Het bericht dat Bando niet meer mocht dirtgeerea zal velen met pilo kc wbaÏÏng vervuld hebben Het RPh O heeft wel met tegenslagen te kampen Alls een dirigent als FHpse moeilijk te vervangen Baa o toonde ondanks zijn gerince orkestervaring een talentvol musicus te zjn L op den duur het o kest zoowel als het repertoire volledig zou beheerschen cStusschen stond Plet van Meve voor de ongemakkelijke taak Bando fnnetie te moeten overnemen Mever bezit Xet Wd grooten muzlkalen aan eg Hij mist evenwel de onontbeerlllke lelde oave waardoor hij de orkestkdin niet ï Me van zijn intentie kan over In de Woensdagavond gehouden vergadering van het Werkcomlté Vacantie 1946 met de diverse subcommissies is In groote trekken een programma vastgesteld Op het gebied van Klein toerisme werden o m vastgesteld diverse tochten door de stad met daaraan verbonden excursies naar Musseum Pijpenmuseum Goudsche glazen enz Haastrecht Oudewater en Polsbroek Doktersdienst Van Zaterdag 22 Juni des middags 12 u af tot Maandag 24 Juni s morgens 8 u zal de doktersdienst worden waargenomen door Dr W Pasmooy te Polsbtoek Tel K 1822 203 REEUWIJK Dag Keesje V Eenlge dagen geleden werd bij een inwoner In de afd Middelburg te Reeuwijk doorCCDambtenaren een varken In beslag genomen en weggevoerd hetwelk zonder vergunning werd gehouden In het plaatselijk blaadje verscheen ter afscheid de navolgende advertenties VoUtrekt eenige kenni$gewing Tot onze groote spijt ontnam de regeering heden ons KBBS E In den jeugdigen en mageren leeftijd van bijna 4 mnd Zijn heengaan Is voor ons een groote strop Nog lang zal hij In onze gedachten bllfvea Uit aller naam Zijn opp aser $ Geen bezoek zeer gaarae bloemea Uit medeleven van een groot aaatal Inwoners verschenen prompt een 18 tal bloemstukken ter nagedachtenii aan Keetje bij de betrokken familie Erwasxelfil een bloemstuk bij hetwelk zoodanig waa opgemaakt dat eea volledige varkensstal was nagebootst met varkensbak en kunstmatig nagemaakte kleine varkentjes Maar met dat al Keesje Is weg ea komt niet weer terug De betrokken familie denkt er ook Biet aan een ander Keesje aan te schaffen uit vrees dat de regeering bet weer in beslag neemt Ut Zwarte handel in textiel opgehelderd Een uitgebreide handel In textiel was de politie reeds ger uimen tijd op t spoor en deze zwarte praktijken kwamen dezer dagen aan het daglicht bij de ontmaskering van de samenzweerders H L v Z te Reeuwijk kocht de costuum en mantelstoffen van verschillende textlelhandeUren te Reeuwijk Rotterdam en Breda M uit Breda betrok op zijn beurt de goederen weer aan K J K te R dam welke laatste in België met zwarte francs de toffen ging inkoopen K reisde regelmatig naar België en kocht daar voor gemiddeld ongeveer i 1000 per week Nadat de goederen over de grens waren gesmokkeld kwamen ze hier in den zwarten handelt In totaal werden 88 coupons In beslag genomen welke reeds allen hun bcstemnrtng hadden gekregen en betaald waren door diverse afnemers In totaal een 30Ö meter stof De Japon loffen werden verhandeld voor 45 tot 60 gld per coupon costuamstoffen 70 tot 160 gld mantelstoffen 85 tot 125 en heerenstoffen voor 125 tot 135 gld Kleiwegbrug voor scheepvaart gesloten Vanaf a s Dinsdag 18 Juni zal de Klfiwegbrug voor scheepvaartverkeer gcslotea zija De werkzaamheden aan de brug zullea waarachiiallj c 5 dagen in beslag nemen Groo toerisme recreatie buiten de stad Boottochten naar Dordrecht en Rotterdam met bezoek aan Blfldorp tocht per boot naar Oudewater met beioek aan Heksenwaag enz verder per trekschuit door Llnschoten bosschen terug per trein of bus van Woerden tocht naar Schoon hoven zoo mogelijk per boot via Rotterdam terug bustochten naar Volendam en Marken Arnhem en Apeldoorn AANBESTEDING Door den Eerstaanwezend Ingenleur der Genie te s Gravenhage Is aanbesteed Bestek no 47 1946 betreflende het onderhoud aan militaire gebouwen en werken te Gonda en Schoonhoven Onderstaande aannemers schreven als volgt in G Plomp Schoonhoven f 9 S10 00W Bokhoven Gonda f 10 400 00 Fa Gebr Overkamp Gouda f 10 533 00A den Gaden Gouda f UOO OO p Bokhoven Gouda f l Fa NleuwveldSCo Gooda f 2 17 OT CPeltenburg Scoonhoven f 2 281 00Fa Stljland Uithoorn f 13 200 00 S leuwerk rk f 13 600 00 Noordelijk Dordrecht f 14 100 00 De biljetten van Plomp Peltenburg en v Leeuwen waren van onwaarden De biljetten van W Bokhoyen Overkamp en Fa Nieuwveld zfln voorwaardelijk goedgekeurd De gunning ie aangehouden Bovendien zal het Comité medewerking verleenen om de reisveretniginBen behulpzaam te zijn bij het organlseeren van hun bustochten Daarnaast zullen ter plaatse met medewerking van onderscheidene vereenigingen diverse ontspannlngsdagen en avonden georganiseerd worden o a doorconcerttc muziek en zang gymnastiek en sportdemonstraties terwijl nog eenlge andere plannen In voorbereiding zijn Openhchtspel Getrscht wordt op een avond een opvoering te verkrijgen door eea beroepsgezelschap van het openluch pel Marljcke van Nlmwegen Dit plan dat een zeer goede kans van slagen biedt zal duizenden In de gelegenheid stellen tegen een voor dit prachtig schouwspel xeer geringe entreeprijs vaa Iets schoons te genieten Ten slotte werd besloten In een groote oplaag een uitgebreid programma uit te aeven waarin op uitgebreide wijze een en ander zal nader worden epgenomen Voor de diverse boot en bustochten alsmede voor de excursies heeft men bereids de medewerklag verkregen van deskundige leiders sters In de commissie Klein toerisme heeft naast de reeds genoemde heeréh o a nog zitting genomen de heer J Taal