Groot Gouda, vrijdag 21 juni 1946

De haringprijs en het ingrijpen van de regeering BIHTENLAND De FmitvooTziening Het Centr mede dat injuni a s de vzullen worden A 028 A 029 patentbloem roggemeel A 0 rijst 930 botervet A 033 kaas A 035 vleeschvleeschzegels v appelen 933 934 eieren 910 eierea ranttoenbonnen art 37 tabrk A 036 A e37i De toeslag bedraagt voor versasperingen bloem rflst kaas vleesch war en tabak 50 en voor suiker vet en melk g 10 De toewijzingen voor boteiworda tegen inlevering van 40 punten def uitgereikt op basis van een half maal bet Aantal Chineesche slachtoffers bi het incident te Tangerang Vo geas Chlaeeschc kriagco tefiatsvia geven de getaileo die zyn tamengetteld nlt de berichtiD van overlevenden en viiicbtelingen die naar Batavia zi n overfebracht en tich bij bet Chineesche coaüti hebben laten registreeren het volgende beeld van het aantal slachtofferi dat gedurende de periode van 3 nni tot 15 Juni bij de massamoord te Tangerang Is gevallea óooótn 177 mannen 92 vrouwen 97 kinderen vermisten 59 mannen 41 vrmiwen 70 kinderen Het aantal Chineezen dat ia dien tl d aaar Batavia is gevioeht bedraagt 864 osannea 961 vrouwen 1312 kinderen deze cijfers bedragen voor de periode van 30 Mei tot 3 nnl 61 dooden 41 vermisten terwijl er 36 veülg te Batavia zfn aangekomen De getallen zijn wellicht niet juist wat betreft het nanlal slachtoffers daar men aanneemt dat vele gevallen nog niet aan bet Chineesche comité zijn opgegeven Arrestatie Mr Iksan De Nederlandsch Indische Voorlichtingsdienst meldt Inzake het berteht van RepnUikeinsche zi de gelanceerd als zon dt Indonesische burgemeester aldaar ziin gearresteerd kan worden medegedeeld dat te Semerang geen Indonesische bargemeester erkend wordt Wel werd Mr Iksan erkend als vertegenwoordiger van de Indonesische bevolkingsgroep Mr Iksan werd met enkele medewerkers op last van de iTerritorlBal commandant op 3 dezer gearresteerd In verband met het onderzoek is het nog niet mogelijk nadere bijzonderheden mede te deelen Deviezensmokkclaar Toen eenige dagen geleden de koffers van een Chineesche passagier Op het vliegveld Kemajoran gevisiteerd werden ontdekte de douane daarin een dubbelen bocfem Daarin bleek zich te bevinden een bedrag van 2513 straitsdollars 42 Engelsche ponden 1651 gulden nieuw Indisch courant en 9850 gulden oud Java bankpapler De schuldige werd gearresteerd en het geld in beslag genomen Wordt Degrelle nitgelevcrd Het blad Liberation publiceert een bericht uit Madrid waarin gezegd wordt dat de Spaansche autoriteiten de uitlevering van Leon Degrelle aan BelgiC hebben toegestaan Bgypte en Gr Brittannië zqn het in begtasel eens De Egyptische delegatie die belast is met de mogelijke herziening van het Anglo Egyptisch verdrag heeft naar uit betrouwbare bron wordt vernomen de Britsche Ambassade doen weten dat zij in beginsel accoord gaat met de nieuwe Britsche voorstellen tot het sluiten van een nieuw verdrag tusschen de twee laqden De voeding in België De Nieuwe Standaard schrijft dat de calorische waarde van de Belgische voedselvoorziening te gering is Een arbeider heeft 3100 è 3600 calorieën per dag noodlg een vrouw 2600 en kinderen naar gelang van den leeftijd nog minder Het blad acht een gemiddelde van 2500 calorieën voldoende In 1941 vertegenwoordigde de rantsoeoeering 1300 calorieën in 1944 1659 en in juni 1945 2000 Thans bedraagt deze 1984 Hoewel de fruitteelt zich in het algemeen nog niet volledig van de tijdens den oorlog door inundaties en gevechtshandelingen geleden verliezen heeft hersteld zijn de verwachtingen voor den oogst van dit jaar niet ongunstig In de oorlogsjaren heeft de bezetter veel van ons fuit geroofd en ook het vorig jaar was het voor velen slechts bij mondjesmaat verkrijgbaar Het is begrijpelijk dat het publiek thans uitziet naar deze kostelijke producten van onzen eigen grond Door de groote vraag naar fruit zoowel van de zijde der consumenten als van de verwerkende industrie zal het evenwel niet mogelijk zijn om dezen zomer volledig in de behoeften aan fruit te voorzien De zeer belangrijke vooroorlogsche invoer van buitenlandsch fruit zooals Amerikaansche appelen sinaasappelen en bananen kan door onze precaire deviezenpositie nog niet worden hervat Ook zal het herstel van onzen vroegeren export zooveel mogelijk bevorderd moeten worden Hoewel men thans te kampen heeft met een tekort aan sproeimachines en ander materiaal zooals ladders alsmede aan bestrijdingsmiddelen en kunstmesten kan dit jaar meer zorg worden besteed aan de verpleging der gewassen dan in het vorig jaar De huidige opbrengst aan fruit is evenwel nog niet gelijk aan die van vóór den oorlog Een distributie van versch fruit heeft groote bezwaren nu de handel in groenten is vrijgegeven en het apparaat van deze distributie is opgeheven levert een aparte distributie op bon van fruit ernstige moeilijkheden op waartoe ook de aard van het product bijdraagt Een distributieregeling zou bovendien alleen kunnen woden ingevoerd op basi van vaste prijzen Hierin ligt evenwel een groot gevaar voor het ontstaan van een levendigen zwarten handej die slechts door een enorme uitbreiding van het controle apparaat bestreden zou kunnen worden Het is gebleken dat de vraag naar fruit in belangrijke mate in de groote steden is greconcentreerd waar zij bovendien gevarieerder is dan op het platteland Bij een normale distributie zou hiermede vrijwel geen rekening kunnen worden gehouden Door een vrijer verloop zal een regelmatiger voorziening verzekerd zijn die beter op de uiteenloopende veriangens van het publiek is afgestemd Hoewel de vraag in het algemeen het aanbod zal overtreffen zal er zoo nu en dan voldoende fruit verkrijgbaar zijn Om de vorming van te hooge prijzen te voorkomen dient het publiek een meer afwachtende houding aan te nemen en geen genoegen te nemen met abnormale prijzen Een dergelijke houding van het publiek zou ongetwijfeld een redelijke prijzenontwikkeling bevorderen Op de veilingen waar de telers hun producten moeten aanvoeren zullen bepaalde hoeveelheden uit de markt moeten worden genomen om tegen vaste prijzen aan de conservefabrieken te worden verkocht Door dezen maatregel zal o m de jamdistributie gewaarborgd blijven en zullen de jam prijzen op een redelijk peil gehandhaafd kunnen worden terwijl op deze wijze vruchtenpulp voor de zoo noodzakelijke export beschikbaar komt De maatregel van de Overheid om den haringprijs plotseling en ingrijpend te veriagen heeft veel stof doen opwaaien en tallooze vragen doen rijzen waarom dit moest geschieden Als samenvatting en nadere toelichting van reeds verstrekte mededeelingen deelt men ons van bevoegde zijde hierover nog het volgende mede Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de haring tot 1 Juli a s als primeur te beschouwen en den prijs vrij te laten In verband hiermede hadden de reeders maatregelen genomen die een vangstbeperking beteekenden daar zij niet alle schepen die beschikbaar waren ter haringvangst uitzonden en tevens haden verkregen dat in plaats van met het normale aantal van 120 tot 150 netten slechts met 60 netten per vaartuig mocht worden gevischt Daardoor werd de aanvoer van waardevol voedsel beperkt hetgeen onder de huidige omstandigheden in ieder geval ontoelaatbaar is De besommingen waren totdat de haringprijs werd verlaagd zeer hoog In de eerste weken hebben de reeders zeer groote winsten gemaakt Op grond van een en ander werd het noodzakelijk een maximumprijs vast te stfc len die de reeder voor de haring zou mogen berekenen Dat deze maximumprijs belangrijk lager werd vastgesteld dan de prijs welke aanvankefijk werd gemaakt behoeft geen verwondering te wekken wanneer men bedenkt dat pnjzen van ƒ 350 en ƒ 400 en soms zelfs nog hooger per kantje geen uitzondering waren Bij den nieuwen thans vastgestelden maximumprijs van ƒ 37 50 ontvangt de reeder nog een behooriijke opbrengst wanneer de vangst niet kunstmatig wordt beperkt Het ligt voor de hand dat na de prijsstelling voor de reeders ook maximumprijzen voor groot en detailhandel moesten worden bepaald De consumentenprijs van 8 cent per stuk is naar de berekening van de directie voor de prijzen ruim voldoende De detailhandelaar betaalt ongeveer 5 cent per stuk zoodat hij bij verkoop tegen 8 cent plus 2 cent voor schoonmaken een vergoeding van ongeveer 5 cent heeft hetgeen een zeer ruime marge js in vergelijking tot de marges die kleinhandelaren in andere levensmiddelen mogen berekenen Dit blijkt ook wel uit het feit dat voor den oorlog de winstmarge van haring bij straatverkoop ongeveer 2 cent bedroeg waarbij toendertijd geen kosten voor schoonmaken afzonderlijk in rekening werdet tebracht Dat de kleinhandel zich zoo heftig tegen de vastgestelde prijzen Keeft verweerd komt voort uit het feit dat de kleinhandelaren in visch aan zeer hooge verdiensten gewend zijn en het is niet gemakkelijk hiervan afstand te doen Het is niet verantwoord den detailhandel iets extra s te geven alleen maar om den lieven vrede te bewaren omdat de winstmarge toch reeds naa verhouding zeer hopg is en omdat in dat geval ondere kleinhandelsbedrijven terecht eveneens een verhooging van hun marges kunnen eischen Indien de kleinhandel weigert tot verkoop van de haring tegen de vastgestelde prijzen over te gaan en indien geconstateerd wordt dat men te hooge prijzen berekent dan zullen maatregelen van de Overheid niet uitblijven en kunnen gevoelige straffen worden verwacht Weigert men de aangevoerde haring te koopen dan zal de Pverheid ook niet terugdeinzen voor de laatste consequentie en zelf de distributie in handen nemen Het i trouwens reeds meermalen voorgekomen dat gemeenten zelf den verkoop van de visch ter hand namen Het is echtemte hoopen dat het zoover niet zal komen want met aller medewerking zal er voor iedereen rijkelijk haring tegen lage prijzen beschikbaar zijn Het vertrouwen is dan ook gerechtvaardigd dat ieder in dezen tijd van voedselschaarschte het groote belang van de door de Overheid genomen maatregelen inziet NIEUWS IN HET KORT Tijdens de tornado in 2Sontarlo ea Mi chigan werd het stadje Ojibway geheel weggevaagd ook Windsor werd zwaar geteisterd Honderden zijn gewond duizenden dakloos bet aantal dodcsbcdraagt thans 20 In de changi gevangenis te Singapore zijn vannacht Japanners opgehangen onder wie vice admlraal Elzo Hara ex bevelhebber der vloot op de Andamanen Afifa Pasja die zijn tQdeliike functie vaa voorzitter van den veiligheidsraad heeft beëindigd beeft bij zijn vertrek naar Caïro gezegd dat hij zeer optimistisch is over de geheele toekonist van deze organisatie Officiecle publicatie DE DISTRIBUTIE VAN BRANDSPIRITUS De distributie van b randspiritus zal met ingang van 1 Juli 1946 een verbetering ondergaan De toewijzingen aan de handelaren en winkeliers zuilen n l worden verhoogd van 20 tot 40 van hun omzet in 1939 waarmee het peil van het vorig najaar weer is bereikt Zooals bekend moesten de toewijzingen gedurende den afgeloopen winter ti elijk tot 20 worden verlaagd WERKSCHOENEN Het Centraal Distributiekantoor deelt ons mede dat wederom bij den distributiedienst een bon voor een babypakket aangevraagd kan worden De diensten zullen deze bonnen afgeven baby textielkaart Men m et deze bon nen bij een textielhandelaar inleveren Het origineel daarvan ontvangt de klant het duplicaat zendt de handelaar tezamen met de bon aan het voor hem aangewezen centraal magazijn Van het centraal magazijn ontvangt de klant bericht wanneer hij het babypakket tegen inlevering van het origineele ontvangstbewijs bij zijn handelaar kan afhalen Naar het Centraal Distributiekantoor ons mededeelt kunnen tot en met 29 Juni wederom aanvragen voor werkschoenen worden ingediend bij de plaatselijke distributiediensten Voor werkschoenen komen in aanmerking zij die deze ook volgens de oude regeling konden aanvragen alsmede arbeiders bij waschketel ophaal T schoonmaakdieii§ten abattoirpersfe neel employe s bij een openbaar slachthuis houtarbeiders creosoteei bedrijven veekeurnpesters kleime gers arbeiders kleifabrieken ktinstmestverwerkers ontsmetters paarl denstalpersoneel gem reiniging arbeiders in steenfabrieken straatvegers veedrijvers en arbeiders in veeteeltbedrijven Arbeiders in bedrijven met 10 arbeiders of minder moeten hun aanvraag individueel indienen Voor arbeiders in bedrijven met meer dan IQ arbeiders moet door het bedrijf e t collectieve aanvraag worden ingediend In dit geval kan volstaan worden met één aanvraagformulier waarbij een lijst gevoegd wordt met namen en adressen van de betrokkenen De tweede distributiestamkaarten moeten hierbij worden overgelegd Slechts zij die na 1 Augustus 1941 geen bon voor werk of beroepsschoenen hebben ontvangen mogen een aanvraag indienen NIEUWE AARDAPPELENBON Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de bonnen 244 en 744 aardappelen tot en met 29 Juni a s geldig blijven Voor de week 23 tot en met 29 Juni a s zijn voorts aangewezen de bonnen 251 en 751 aardappelen elk voor 1 kg aardappelen Bij deelneming aan maaltijden van de Ce trale Keuken moet aldaar de bon 251 aardappelen voor aardappelen worden ingeleverd In de plaats van het tijdelijk verlaagde aardappelenrantsoen wordt voor personen geboren in 1941 en vroeger op bon 252 aardappelen 200 gram brood beschikbaar gesteld Personen geboren in een der jaren van 1926 tot en met 1931 kunnen gedurende het tijdvak 23 Juni tot en met 6 Juh a s op bon B 65 reserve 2 kg aardappelen koopen Nam wijziiigeii ributiekantoor deelt van 23 t m 29 ummercoupmct ersneperingca brood 926 921 aantal ingeleverde rantsoenen vermindeid met 20 o toewijzingen voor margarlse op basis van tweemaal het aental iDjc leverde rantsoenen De bonnett249 voor meat and vegetables moeten doorslag op afzonderlijke opplakvellen wordei geplakt en met een afzonderlijk ontvaaffBl bewijs worden ingeleverd Andere detsfl llsten in vleeschwareo kunoen de boon 249 tezamen met de overige vleeschboniw inleveren Bovenstaande toewijzingen behalve die voor melk en ardappe en 8 geldig voor de detaillisten t m 13 Juli voor grossiers t m 27 Juli a s De toewijzingw voor aardappelen zijn geldig f m 6 oll as De toewijzingen voor melk zijn geldig van 30 Juni t m 6 Juli a s De reduct bonnen zijn geldig van 23 Juni t m W Juli a s Vrijdag en Zaterdag VOLOP Schoongemaakt 10 ct per stttk FILLEKES VISCHBEDRIJF Kleiweg 95 Telefoon 2363 Stlesmaosliip Vetkoop Advertising rrec eme C The British Institute of Sales Promotion Londen met filialen in alle deakn vaa dc wereld leidt U in korten tijd op voor diploma Salcsinanship off AdYertlslng HoUandsche ciusas Examens in Den Haag Zorgt dat ook U In het bezit komt van dit wereidb É nde diplooM voor verbetering van Uw positie of om in aanmerking te konml voor leidende functies Gratia inlichtingen frjf BE O Beter Engelsch Onderricht Pott ImalB JDen Haag DANKBETUIGING aan onzen Huisarts Dr J G W F Bik en aan H H Doktoren en Zusters van hetSt Josephpaviljoen alsmede aan allen die zoo hartelQk Btt ons medeleefde tijdens de ziekte tn bij het overlqden van onzen oavergetelijken UevcUng JOPIB GROENENDIJK Namens illen G J DERNEE Nieuwe Haven 163 Gevtaagd woning off ongenMyblI kamers voor echtpaar zonder kinderea te Gouda of omgeving Adres te bevragen bij J Scheer Adv bnr Haastrecht C 139 SPOED Wie helpt jong echtpaar z k aan oBioo it iiiiilti iiinifl met gebruik van keuken Br onder no 8238 bar v d blad Gevraagd een fUakc seboflniErskniE G BEH Schoenmakertj Schoonhoven Net kosthuis aangeboden In de Korte Akkeren te Gouda Br onder no 82S4 bur v d bl CAMBRIDGE UNIVERSITY B Binnenkort z llen de Cambridge examens tot het verkrijgen van Profficl llcy Cttrllficate Vaardigheidsdiploma Engelsch in Den Haag gehouden worden door Cambridge examinatoren Gratis inl J A Lammers Adelheldstraat 33 Den Haag of The British Council Laat Fa G L s Bloemen Uw tolk zijn WONINGRUIL HuisteDen Haag de Heemstraat 12 è f6 50p wedi benedcahuis met tuin ruilen voor een dito huls in Gouda ookevent te koop Brieven De Heemstraat 12 pf W Tombérgstraat 33 te Gouda Gevraagd door een leerares N verheidMcbiool een iiiMi ni uuniiKi zonder pension OMthavea 68 GEVRAAGD KANTOOR PERSONEEL Mnl of Vr N V P J Endenburg Vccrstal 18 ADVERTEEREN DiOÉt VERKOOPEN D V P tfes TE KOOP AANQEBOOEN bcUtcdc wltg b coamodc Coracli KtttUtraat 3 ahaagwaetatjc leet gnchlkt voor H H Wiakdlcn Koalagla Wilfaclalnavca 233 radio gramofoon la lonlcatt Weth VcDUwtg IM ioag Bon i f tt Iwop S maaadtn vaa dtt Palattraat 12tpriaia itodalgfT a t toabthoorca f 6S 2 pit gaitci Pr HtadrUutraat J07 BtfÜuaaidi kladctfietije model paardjt Rctawijktcbe brag B 13 blauw pak 50 52 ca cca paar boog bctica clMeata alcaw Maat 39 Vtrlcagdc IlMcUaaa 227 3 pcnooai kaao met pcaefcllg j Te baw JoaberUtra eca vm bl daB ficho iea aleow tcenodcl P C Botbatraat W Typeautcbiae mtk Royal D f Stofialger 1 g et 0 d t de BooH pl TE KOOP GEVRAAGD Ma radio la prima ilaat zqodt Bricvca aadct a 266 bmea 1 aameafleta In goedea itaat jbd Br oader ao 8240 baieau raa dH DIVERSEN Coitnamnaaittcr aeemt weer werk y Brlevea ood o 8173 bm ♦ ttritond gcTfaagd cca net korf man op leeftijd P G U 4 Brlevea onder ao 8234 bureaa