Groot Gouda, zaterdag 22 juni 1946

Makelaurskantoor A W voH mi K Tlndewifl 10 Td so 3509 belaat zich met Verkoop VerAssr TaxmtOn AMaufnti n Hg othektn AUe veritkningtn HatU ItKOMMO bopea cnu geliefik 7 uU BJ Ottdcrs P Mtyer ca P MtijtT V d Mik étn dag te herdenkeo dat zi voor 25 aar ia den echt werden verbttideai Dat God hm nog laag moge sparen U de wentcfa vaa hüi Üftdcrea Pré Wim Haas Gelegenheid tot felidteeren 2 Jali s avonds vu 7 tot 9 nur Gonda Juni 1946 aa Lnikenstraat 16 j Geld cn4ictea t 800 5 pCt zondar borg Iad r n protpuehn Br nlw porto SpaareraHl init MathM w 110 R tt rdam W Mttiiekbandel Bes Gouw Ikg Gouda Telefoon 2f26 Wij ontvingen een prachtige collectie Klassieke Mtziek BngaUche tdtgaven Bat hftt Boita Op 1 Jali hoopt de heer TH STRAVER Bodekade 64 den dag te hcr ka keoii waarop hl voor VIJFTIG JAAR ia dlcfist trad bi de N V de GoodscAe Machinmt GartnMpbiner Openbare Verkooping t a overstaan van Nc arlsG v WILLIGEN te Goada op Maandag 24 Juni 1946 des avonds half acht in Hotel De Zalm aan de Markt te Gouda van de volgende alle te Gouda gelegen onroerende goederen 1 WlBkcl ciWo Blittii LMigc Grocacadiil 38 Vrij vaa hour 2 Wooatmii met Khanr Derde Rade 166 Verhnurd voor f5 per week 3 Wcrkpl m afz bovcnwoiing H seadttl 28 ca Parades 2 Verhaard ben voor f 3 25 p w en boven voor f 3 25 p week 4 Woodiais Jsn Kotteatteef 3 Verhttord voor f 1 50 per week Bexichtlglng de laatste 3 werkdagen v6ör en op den verkoopdag van 1012 ea 2 4 a Betaald 24 juli 46 IbI m aotlli a en kaatorc dta aotuli Ooithavu 39 Te koop aaagebodcn geheel com pleet een klelnbeeld vcrgrootlagS apparaat 1 ontwikkel doos tevens 1 spoeldoos 1 Fixrer doos tevens poeldoos 4 pakjes Agfe Brovlre vergrootings papier 1 doos A B cmtwikkelaar 5 bassen ontwikkelaar 2i liter speciaal geschikt voor kleinb camera Contact ofLeicha Tevens nog Ibagee vergrootlngsapparaat met 9 x 12 fototoestel èiet 4 5 lens Bih onder no 9700 bur v d bl Te koop aangeboden ongeveer 25 Meter vooroorlogsche Rubberkabel vier aderlg Kattenslngel 44b Woningruil gevraagd Waddinxveen Gouda Vrijeeerste étage pim f 7 p week nieuwbouw Liefst centrum der Stad Brieven onder No 8324 Botkh Veldwyk te Waddinxveen VBBLOKBN op Distributiekantoor 18 Juni te 9 15 uur 4 snfxpkaarten 1 gemengde kaart 1 tabakskaart Terug te bezorgen tegen beiooeing F W Reitzstraat 52 Gevraagd KOST EN INWONING door Joageman Liefst Boelekade ef omgeving Br met condities A PAUW P Paalt esstraat 44 Den Haag Heden onlvingen wij weer de nieuwsle modellen Gep Schoolhoofd vraagt SCHRIJFWERK lie t thuis corrigeerea drukproeven bijhouden van boeken enz Tevens privaatlessen ook Fransch en Duitsch Br cmder no 8242 bur v d bl Vili en Siroo hoeden Zie onze etalage Maison ANNY Hooge Gomve 9 Goada £ 1 Aangeboden Zitk slaapkamer Op eerste stand zonder pension 8r onder no 8325 bur v d bl Ter overname gevraagd Groot uniform der Mariniers laken of alleen broek G REVET Kon Wilhelmiaaweg 294 Gouda füT y Jnefe Luxe autoverhuur BIKenHOOIMEIJER Spoorstraat 11 DAMES Wii V DVODMEN Ihana Siroo en Vilthoeden en maken van iwee hoeden een groot model Matton Van Hick Groenendaal 13 Goodal Net persoon zoekt werkzaamheden voor de ochtenduren vaa 8 30 tot 11 30 u Verlangd salarU f 15 per weck Br oader ao 8205 bur v d bl Met spoed gevraagd Stallingsnsimte te Gouda voor 8 paarden met gelegenheid voor opslag van fourage Br onder ao 8311 bnr v d bl TE KOOP SEVRAA6D Pri H d ik t at 92 Gwli TER RUILING Bla w iiUdt acho iH draoca Toor aehotBenboa Kralagio WUI I 1 1 M r x wn wUdUderen da t tho m 39 voor 38 of ehoeBenbo De Gruil N Ma x g a B kladtrwageft wor wandeUragMj f takoop gevraagd Rh Bvi Feltb tf donk bla w d a fe J J 46 xomannaatel maat 10 Uf Wi niUt n B bed h l j C BtnMi vOO e B vtU bovcohuU ccattnm Bilivra OBde BO 292 bwo VKIJZ NBD HBRVOHHDBN Kleine Kerk PepetMtraat 128 A a Zondag 10 30 n v m Ds C de Jongh Gorinchcm Nette jongelni die trouwplaaaen hebbea zoeken kamers met of evt gebr v keuken Brieven Markt 55 Gratis kmllen balen Cirfietiifilir Eli Irnkiini vraagt Naaisters en LeeriingNaatsters Aanm Kantoor Peperstraat 11 Reiskosten worden vergoed Te koop tegen eik aannemelijk bod B M ZEILBOC r in prima staat wil ook ruilen tegen pr mottHrrijwiel minstens 250 cc Bloemendaal 16 Meubelfabriek Borsje Vest 15 Ilirfst rie van Landbouw Vliicherli n V dielvoorxicnin9 Hei kanioor van de Direciie van den Pijksdienst v Laadbouwherslel vraafii voor spoedige ïodieDslirediat TYPISTES en administratieve AMBTENAREN Sollicitaties met aitv opgave van opl vorige werkkring enz tej richten aan bovcngcn dienst Hooge Nieuwstr 6A Den Haagl Bel op 2480 DE THALIA TAX van GEBR HUIDEN Kleiweg 101 Gouda PLASM UIS TE KOOP t ooi raim plashois aan de Elfhoevca plas voorzien van ilectr licht Zeer geschikt voor bewoning Tevens ZeUboot BM 12 M geheel compleet ook afzonderlek Br onder no 8273 bar v d bl B I EJ D British Institute of Engineering Technology London Canada Australia Africa India Egypt and Palestina the largest Institute in the world Zlj die een EngeUch Engineering Diploma wcnschen te behalen ook Plastics onder garintle no pass no fee gelieven zich voor gratis tnl te wenden tot B E O Beter Engclsch Onderricht Postbus 28 Den Haag ipÉfla GOUDA uni 1946 3e Belangrijke Meubelweiling op Woeaadag 26 Jnni 1946 des voor middags 10 u in het Vcilinggcb Blcckerssingcl 40 te Gouda waarbij o m zullen worden verkocht Karpetten Ameublementen benevens schitterend slaapkamer ameublement groot vastkleed groote Stofxulger zeer geschikt voor zalen lichtdruk pers en hetgeen verder ten verk zal worden aangeboden Kijkdagen 2 erdag 22 Maandag 24 en Dinsdag 25 Juni a s van 912 uur en vaa 2 5 aur Voor de verkooping van 10 Jali a s kennen tot ea met Donderdag 4 Juli a s dagelijks goederen van welken aard ook wordca bijgebracht en op verzoek afgehaald Deurwaarder S VAN BLOKLAND Krugerlaan 42 Gouda Telefoon 2886 N V De Landbonwbank Ptrecht NEEMT GELDEN è DEPOSITO Verstrekt credieten ook aan niet landbouwers onder hyp verband of borgstelliog dai wel andere zekerheid Agenten de Heeren J F de With te Goada Bodegraafachcafaat cg 107 G W C van Dortland Kroon te Waddinxveen Aannemersbedrijf vraagt een 82�971 Keiliaas en een Handelsman voor haar werkea in Ierland Brieven onder oo 25 aan F Bijlsma s Boekhandel L Tiendeweg 5 Gonda GEVRAAGD Bekwaam Broodbakker SM IIOODIEZOIBEI in fliike jonp l eenland bij poor de Bakkerij Aanm Kantoor Nieuwe Haven 1 Leert een vak Met iagsng vaa Avgnattia wordt aan jongens en meisjes gelegenheid geboden om opgeleid te worden tot DELiïS BUeW SÉIder of Schilderes Zeer deskundig onderricht kleine groepen Aanvangsloon per week f7 Leeft 15 jaar Spoedige Inschrijving gewenscht Brieven onder ao 2021 Advertentie Bureau Houtman Bwg MartcnsMraat 6 Gouda OPLEIDING BOEKHOUDEN Staatsprakt k en Praktijkexamen Middenstandsexamens 1947 A G DE RPIJTER Accountant ea Leeraar Boekhoodcn M O Leeraar Rijkstulnboni school Boskoop GRAVIN JACOBASTRAAT 48 GOUOj In ét laatitt 8 aar ilaagdcn mt t étm 200 caadldatca American Cleaoing Service Couwe 3 Telefoon 8986 Heerenhoeden Chemisch reinigen en opnieuw vormen Desgewenscht in 24 uur Boorden Overhemden en Uw Fijne en Huishoüdwasch worden prima verzorgd dooi Stoomwasscherij Fa H SCHRAVE Zn Boelckade 171a 173 Tel 2003 IGondi Tevens kunnen goederen worden afgegeven bQ t D HANEMA Snoystraat 14 Gonda Voor het examen 1946 Mldd nstandsdlploma Algcm Handeiskennis slaagden de Dames G de Boer N van Dijk M Janssen A Kamperman N Schoatci en A Teekens benevens de Heeren P van den Berg W vanden Berg G Janssen L de Jongh A de Jonge J J Mul W C Plomp J H van Vliet C Verdouw en G de Waal allen te Gouda C A OLIEMANS Accountant Leeraar M O Boekhouden Gravla lacobaatraat 34 Goada Scholen Cor van Leeuwen Eersie Nederlandsche Oploidinösschool in Huidverzorging voor hei behalen van hel diploma Schoonheidsapecialisie Wij beschikken over iropenervarinfi De prndische lessen worden gegeven door schoonheidsspec levens verpleejslers anaiomie en physiologie door een aris Laan pan Meerdervoort 53één Den Haag Tel 391341 f In de SCHILDER EN DECORATIE ATELIERS van de N V KoBiükl ke Plateelbakkerij Zold HolIaBd te Goiid kunnen JONGENS en MEISJES worden gcplaatat voor de opleiding in het vak Er wordt eeé goede vakopleiding gegarandeerd tegen zeer beh lijke arbeidsvoorwaarden Aanmelding op lederen werkdag bij den Portier Verlorenkost nr 7 te Gouda BAKKERIJ WEVER voor nu en in de toekomst UW BAKKER in alle soorten GEBAK KOEKJES etc etc Kleiweg h6 en Nieuwe Mafkt S D V P ties VfONINGRÜIL Aanpeboden riant benedenhais omge ving Zuiderpark te Den Haag voor woonhuis aan den rand van de stad Goada Brieven onder no 3495 Adver tentiebureau Houtman Burgem Martensstraat 6 Gouda ZEILEN zeiljachten e d te huur per dag week of langer aan de Gem Haven te Warmond Inh Tel 335715 393705 Den Haag