27 26 4". 5". E. Verhoef, iï n n GYMNASTIEK-SCHOOL. H. J. Steenbergen, Onderwijzer. n A. H. Hola. H. Robberse. n n n n n D. Ruijter. H. W. Kramers. J. Honda. S. Posthumus. J. D. Emeis. J. Middel, President. C. van Eeuwen, Secretaris. J. J. Verdries. A. J. A. v. Zuijdam, Hulpond- J. E. v. d. Klein, geb. Verhoef: Onderw. in de handwerken- M. F. Versluis, M. P. P. Wynrox, E. Verhoef, Onderwijzeres in de vrouwelijke handwerken. Wed. P. Kleynenburg, geb. A. Prins, Onderwijzers. J. v. d. Putte, Iloofdonderw. A. Haverkamp, Hulpmderrw. J. L. A.v. Poelje, Hulponderw. Schoollokaal: Lange Groenendaal. Wijk 1, N”. 19 2. Met meer uitgebreid lager onderwijs. W. T. H. Zeegers. Wed. WeurmanBelonje. III. BEWAARSCHOLEN. a. Openbare 1. Voor armen en minvermogenden. M.H.Kluitman,Ond.d.kweek. J. Tauw, Hulponderwijzeres. G. P.M.v. Leunen, Ondwijzeres. Wed. G. Heydelaar, Breivr. X. Van de R. €5. Liefdadigheid. H. A. van der Bom, Onderwijzeres. I). Bijzondere n IV. HUISONDERWIJZERS. P. C Sehriek. H. K. van der Woerd. J. van Kempen. J. van der Putte. I A. Haverkamp. V. RIJKS-NORMAALLESSEN, Deze zijn verbonden aan de Tusschenscbool. waar de praktische opleiding plaats heeft door den Heer M. H. KLUITMAN. De theoretische opleiding geschiedt door de Heeren M. H. Kluitman, Hoofdonderwijzer en Directeur. II. BIJZONDERE SCHOLEN. Niet Gesubsidieerde School voor Christelijk Nationaal Onderwijs, 1Ï5 Leerlingen. Commissie der School, J. C. Zeidenrijk. P. M. Roosendaal, Penningm. Burgerschool voor Jongens. 269 Leerlingen. H. J. W. Huber, Hoof'donderw. J. van den Arend, Hulpmdeno- K. H. v. d. Woerd, Hulpond. C. N. Kruisheer, P. C. Sehriek, H. E. v. d. Roer, 3 Tiisschenschool. 334 Leerlingen. M. H. Kluitman, Hoofdonderw. [E. de Koster, Hulponderwijzeres J. D. Emeis, Hulponderwijzer. A. van Wijland, J. Kaptijn, WHerman de Groot, 6°. School voor jonge Juffrouwen. 61 Leerlingen. S. M. Gretser, Hoofdonderw. j C. C.W. v. Amerom, Hulpond. J. W. Koorevaar, Hulpondw A. M. Goedbloed, Het onderwijs op deze scholen omvat, behalve de vakken van het gewoon lager onderwijs: op de beide Armenscholen en de Tusschenscbool de gymnastiek, het. teekenen en de handwerken voor meisjes; op de Burgerschool voor meisjes tot dezelfde vakken en de beginselen der Fransche taal; op de Burgerschool voor jongens tot de beginselen der Fransche, Engelsche en Hoogduitsche taal, die der Wiskunde, de gym nastiek en het Teekenen; en op de jonge juffrouwenschool, tot de beginselen der levende talen, de Gymnastiek, het Teekenen en de Handwerken voor Meisjes. Burgerschool voor Meisjes. 208 Leerlingen. H. W. Kramers, Hoofdonderw. M.F. V ersluis, Hulpondwijzeres. A. Schouten, M. P. P. Wynrox, E. C. L. van Echten,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 15