VEREENIGING TER BEVORDERING DER ZENDINGZAAK. VEREEN. TER BEVORDERING VAN CHR. NATIONAAL ONDERWIJS TE GOUDA. 37 36 i Bibliotheek van 500 A. Haverkamp. M. C. W. du Chatenier. H. A. Toen, Penningmeester. I Penningmeester. G. C. van der Want. GUSTAAF- ADOLF-VEREENING. AFDEEI.1VG GOUDA. J. H. F. Bloemers, President. J. M. Noothoven van Goor. Mr. J. C. du Pui, Penningm. D. J. A. van Kruijne. J. F. C. Prince. NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN-BOND. AFBEBLIWCt GOUDA. K. G- W. F. Ham, Voorzitter Mr. J. Fortuijn Droogleever, te Boskoop. C. Thim, Secretaris. P. de Wilde. J. Middel, Voorzitter'. J. C. Zelden rijk, Vice-Vz. iici rllUt/Vllilg IC UUllUit. ■■litI i “dlI Sluipwijk eu Beiersche, te zanien 500 kinderen. J. Fokker, Secretaris. M. van Deth, Penningmeester. Ie Secretaris. 2e ?2,50 per jaar; p. in. *20 leden. Gedurende de winter- Maandag openbare Bijbellezing, des avonds ten 7l/a ure. NEDERL. ZENDELINGGENOOTSCHAP. AFDEELIWC GOUDA. Dr. M. A. G. Vorstman, Pres. J.W. Haverkamp Begemann, J. H. F. Bloemers, Secret. Penningmeester. (Hulpzendelinggenootsehap.) Dr. M. A. G. Vorstman, Pres. G Klop, Az., Penningm. F. N. Maas, Jr., Vice-Pres. L. M. de Goederen. W. H. Polet. VEREENIGING „HEIL DES VOLKS.” AFDEELING GOUDA. A. T. v. d. Pool, le Penningm. J. Fokker, 2e M. van Deth, Bibliothecaris. J. H. Smit, Secretaris. NEDERLANDSCHE ZENDINGVËREENIGING. AFDEELING GOUDA. P. de Raadt, President. M. van Deth, Secretaris. CHRISTELIJK GEREF. ZONDAGSCHOOL. gehouden in de Bijzondere School voor Chr. Wat. onderwijs: 1«O kinderen. Bestuur. J. J. Verdries, President. J. Baartman, Jr., Secretaris. D. Bartling. C. van Dijk. P. de Raadt, President. D. van der Ben, Vice-pres. M. Ketel, A. de Leede, Contributie f2,30 maanden eiken Zondagscholen der Afdeeling te Gouda, Haastrecht, -- A. de Raadt, Voorganger. D. Katsburg, M. Ketel, President. CHR. JONGELING3-VEREEN. „DANIËL.” AFDEEL1NG GOUDA. D. van der Ben, President. J. Amesz, Penningmeester. J.E.v.DongenBoldingJr.6'ecr. R. M. van Deth. Biblioth. Vergadert eiken Zondag: ’s morgens te 8'/.en des avonds ten 7'/a ure, op de bovenzaal van bet lokaal «Heil des Volks.” Bibliotheek van 599 nummers, die gratis ter lezing gegeven worden CHR. JONGEDOCHTEBS-VEREEN. „DORCAS”. AFDEELING GOUDA. Mej. Dijksman. Presidente. N. Engelbrecht, Secret. Vergadert eiken Dinsdag des avonds te 8 ure, op de bovenzaal van het lokaal «Heil des Volks” VEREENIGING VOOR CHR. NAT. ONDERWIJS. AH>r:n.iNG Gornv. J. Middel, President. C. Hoogenboom, Agent. C. van Eeuwen, Secr.-Penn. 24 leden en begunstigers. Contributie f 5,— per jaar. 1P. M. Roosendaal, Penningm. J. J. Verdries. C. van Eeuwen, Secretaris. Aantal leden 3G en m. 40 begunstigers. De leden betalen onder-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 20