HERVORMDE VEREENIGING „ORANJE EN NEDERLAND.” VEREENIGING „ORANJE EN NEDERLAND.” 38 39 Commissaris. F. A. Stam, Bode. G. Schaap, Comm. v. toezicht. L. van den Berg, Penningm. n n n ii n n n n |er Kuffeler. H. W. Otto, President. J. Hornes. A. J. van Vliet, G. Belonje Chz., Commissaris. H. J. Begeer, n L. Broere, J. de Bmijn, H. Vos, 160 Leden en 10 begunstigers: Volks Contribntle ƒ1,per jaar. Maandelijks: Algemeene Vergadering. Bestuur. P. J. v. d. Want, Az Pres. G. M. Worminghous, le Secr. A. Groenendaal, 2e J. de Jong Wz., le Penningm. J. de Jong, 2e MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID. AniEELlXC GOEII4 D. Lulius v. Goor, Penningm. Commissaris. J. Hornes, K. Jonkheid, J. C. v. d. Bruggen, Bode. bijeenkomsten in 't lokaal «Heil des T. P. Viruly, President. D. Lulius v. Goor, Penningm. J. N. Scheltema, Secretaris. GENOOTSCHAP VAN MOEDERLIJKE LIEF DADIGHEID. De vereeniging beoogt: verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen. Mevrouw Vorstman, geb. Perier. Fortuijn Droogleever, geb. Nijhoff. van Goor, geb. van Haren Noman. Droogleever Fortuijn, geb. Blanken. Haverkamp Begemann, geb. Caldemeij Roest v. Limburg, geb. v. d. Meer v. Klaus, geb. Boon van Ostade, de Jong, geb. Evekink Busgers. Lulius van Goor, geb. Romeijn. Draijer, geb. Strobel. Schooneveld v. d. Cloet, geb. Schouten. VEREENIGING TOT HULPBETOON AAN EERLIJKE EN VLIJTIGE ARMOEDE. Mejuffrouw M. de Visscher, Presidente. S. Kolff van Oosterwijk, Fice-presidente. ling het eventueel jaarlijks tekort van de Chr. School Zij kiezen uit hun midden hel bestuur der Chr. School. Begunstigers geven jaariyksch eene vrijwillige bijdrage. 2CENTS-VEREENIGING TER BEVORDERING VAN CHR. NATIONAAL ONDERWIJS ONDER MINGEGOEDEN. Bestuur. D. van der Ben, President. J. Baartman Jr., Penningm. R. M. van Deth, Secretaris. I De vereeniging betaalt gedeeltelijk of geheel het schoolgeld voor 40 kinderen van mingegoeden, die op de Christ Nat School onderwijs ont vangen. Contributie 2 of meer cents per week. P. m. 170 leden. VEREENIGING VOOR CHR. GEREFORMEERD ONDERWIJS. AFDEEIANG GOUDA. J. Baartman, Jr. President. C. Kluis, Penningmeester. P. Hazebroek, Vice-Pres. D. Krijger, Secretaris' 20 leden of begunstigers. Contributie der Leden ƒ2,— per jaar. NEDERL. VEREENIGING VOOR ISRAËL. IFDEELIXG GOUDA. G. van der Zwalm. Poorz. P. S. v. d. Staal, Secr.-Penn. Contributie per jaar; p. in. 20 leden BIDSTONDEN. In 't lokaal «Heil des Volks” door rechtzinnige leeraars. Bestuur. C. van Aken. H. van Vliet. L. van der Wolff, Secretaris. Opgericht 10 Juni 1872. Getal leden 120. Begunstigers 50. Bestuur. J. F. C. Prince, Eere-Lid. P. C. Doesburg, Voorzitter. A. Lafeber, Bïbliothekaris. L. Lafeber, Secretaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 21