A. A. de Vries. VEREENIGING NEDERLANDSCH METTRAY. 43 42 J. N. Scheltema. J. N. Seheltema, Secretaris. TE ZETTEN. W. D. de Lange. G. J. de Jong. G. A. Muller. J. F. M. Temminck. J. Kortenoever. C. S. B. Smelt. J. Klem. J. M. Noothoven van Goor. T. P. Viruly. INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN TE GRONINGEN. Direteiireii van dit Departement. W. J. Fortuijn Droogleever. A. Smits. INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN TE ROTTERDAM. Correspondent. T. P. Viruly. INRICHTING VOOR HET ONDERWIJZEN VAN SPRAAKGEBREKKIGEN TE AMSTERDAM. Correspondent. D. Ruijter. HET GESTICHT „BETHEL’ Correspondente. Mevrouw S. M. van Ameron, geb. Koppeschaar. Het doel is om verwaarloosde meisjes boven de 18 jaren tot dienst boden te bekwamen, of op eenige andere wjjze in staat te stellen in eigen onderhoud te voorzien, tegen betaling van f 104,— ’s jaars. J. W. Haverkamp Begemann, President. H. C. N. van Ameron, Secret. MDBELIHG GOUDA. W. J. Fortuijn Droogleever, Thesaurier. INSTITUUT VOOR BLINDEN TE AMSTERDAM. Correspondent. HET GESTICHT „TALÏTHA KAMI” te ZETTEN. Correspondente. Mevrouw J. C. Vorstman, geb. Perier. Het doel is om verwaarloosde en verlatene meisjes beneden de 16 jaar op te nemen tegen betaling van ƒ104,— ’s jaars. HET ASYL „STEENBEEK” BIJ HEMMEN IN GELDERLAND. Correspondent. J. W. Haverkamp Begemann Het doel is opbeuring en terechtbrenging van boetvaardige gevallene vrouwen, die zich vrijwillig ter opneming aanbieden, of door anderen worden aanbevolen. NED. GODS. TRACTAATGENOOTSCHAP. Correspondent. J. W. Haverkamp Begemann. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN DEN JAVAAN. AFDEEUIAG GOUDA. Correspondent. Mr. W. J. Fortuijn Droogleever. ALGEMEEN VREDEBOND. AFDEELING GOUDA. C. Lunenburg, Correspondent. FONDS TOT AANMOEDIGING EN ONDER STEUNING VAN DE GEWAPENDE DIENST. Correspondent. J. Droogleever Fortuijn. LEIDSCHE KWEEKSCHOOL VOOR ZEEVAART Sub-Coniniissie. T. P. Viruly, President. ij. N. Seheltema, Secretaris. W. J. Fortuyn Droogleever, H. Boonders. Penningmeester. Jongelingen van 12—18 jaren kunnen geplaatst worden op genoemde inrichting Het hoogste bedrag der onkosten is ƒ35,— i ƒ45,— voor de geheele verpleging en opleiding, zakgeld hieronder mede begrepen. On- vermogenden worden voor rekening der subcommissie opgenomen, waar toe ouders of voogden zich bij den secretaris hebben aan te melden. NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT AF SCHAFFING VAN STERKEN DRANK. AFDEEL1XG GOUDA. L. A. de Rochefort. F. N. Maas Jr., Penningm.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 23