47 46 n J. N. Scheltema. Penningmeester. begunstigers en 41 leden. Mr. P. P. P. Kist, Pres. C. Knaap, Vice-president. Mr. J. Fortuijn Droogleever. J. J. Braggaar. P. de Jong. AMBACHTSTAND-VEBEENIGING. Bestuur. C. M. Borsteegh, President. M. Woerlee. T- C. de Moor, Secretaris. W. H. Polet, Penningmeester B. Boer. H. J. Wennekes. C. C. H. Prince. Jhr. M. F. C. de Rotte. J. A. Roest van Limburg. D. Ruyter, Boekh.-Secr. A. H. Kulik, Penningm. P. Roosestraten, le Comm. Het doel is dat der vereenlging voor timmerlieden. J. A. Roest van Limburg. II. W. G. Koning, Secret. J.jM. Noothoven van Goor. W. J. Fortuijn Droogleever. J. N. Scheltema. j Penningmeester. VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS AANGAANDE ’s LANDS VER DEDIGD AARHEID. AFDEELINCl (.Ol Dl, H. W. G. Koning. J. G. A. Ingenluyff, Secr. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ’t ALGEMEEN. DWABTEUI XT GOIDA. Dr. D. Terpstra, President. Mr. P. J. Snel. LEESBIBLIOTHEEK VAN HET DEPARTEMENT. Commissarissen. J. W. Haverkamp Begemann, J. M. Noothoven van Goor. T. Draper. {President. C. C. H. Prince. Dr. D. Terpstra, Secr. D. Lulius van Goor, Pres. N. H. A. Camp, Vice-pres. G. P. H. Zimmerman, Penn. Het doel der Vereenlging is, om door het verkrijgbaar stellen van goedkoope en populaire geschriften, maar bovenal door het houden van openbare leesvergaderingen, meer kennis te verspreiden aangaande de verdedigbaarheid van Nederland. Contributie 1,— per jaar; de leden ontvangen de brochures en boekwerken, door de vereeniglng uitgegeven wordende. SPAARBANK. Commissarissen. B. M. van Leer. J. M. Noothoven van Goor. J. F. M. Temminck. G. C. Fortuijn Droogleever. D. Ruyter. Boekh.-Secr. Wekelüksche zitting van CommissarissenInleg Zaterdagavond ten 8 ure, Teruggave Maandagavond ten 8 ure. Inleggers genieten 3% rente. HULPBANK. Commissarissen. Mr. J. Fortuijn Droogleever, President. Dr. W. Julius, Vice-pres. A.. A. Koek, Penningm. D. Lulius van Goor, Vice-penn G. C. Fortuijn Droogleever. Wekeiyksche Zitting van CommissarissenZaterdagavond van 6'/.—1'/2. SPAARKAS. Beheerd door het Algemeen Burgerlijk Armbestuur. VEREENIGING VOOR TIMMERLIEDEN, onder de Zinspreuk Zorg voor de Toekomst.” Bestuur. P. Hoogerwaard, President. IC. Groenendal, Penningm. H. Vermeulen, le Secretaris. J. de JongAz le Commissaris. J. F. Welter, 2e |J. Krijgsman, 2e Het doel is: onderlinge geldelijke bijstand in geval van ziekte, Contri butie 10 et. per week. 40 leden. De secretaris woont op de Groeneweg. METSELAARS-VEREENIGING ONDERLING HULPBETOON.” Bestuur. JA. Nieuwveld, President. J. F. de Koning, le Secretaris. J. C. Brandt, Vice-president. B. Verschut. B. Snaterse, 2e Commissaris. C. v. Wingerden. Telt thans 14 Commissaris. A. Gravesteijn,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 25