48 49 P. de Wilde Contributie voor gehuwden 12 ets en voor ongebuwden 10 ets per week- itknprin? hii ziekte ner week: bii overlijden tot /10<>,— in ééns 'er. M. H. Diepeveen. 4 J. v. d. Steen, J. Maree. M. IJsselstein. uing meester, Moordrecht. C. Verdoold, Stolwijk. van Limburg. J. T. Imholz, President. J. P. Waltz, Penningm. J. Bijff. A. van Veen. B. Laurens. S. Spruit. CtUIllI IUUUV. VWI II V» UV11 -w*. “—o- Uitkeering bij ziekte /5,— per week; bij overlijden tot /IIP1,— in ééns (voor de weduwen). Gehuwden genieten bij de bevalling hunner vrouw eene uitkeering in ééns van ƒ5,—. 273 Leden, 101 Donateurs. GOUDSCHE COÖPERATIEVE VLEESCH- HOUWERIJ. Bestuur. Dr. F. H. G. van Iterson, President. Nd. F. C. van Essen. J. Ypelaar. C. J. C. Prince, President. jo H. W, G. Koning, Secretaris, i Dr. H IJssel de Scheppe: fl C\ TT T»_—rm t -rx. D. Lulius van Goor. Contributie J 5,25 per jaar, waarvoor men tevens het Tijdschrift van Nijverheid in eigendom ontvangt. HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. AFDEEI.ING GOUDA EN OMSTREKEN. A. C. Snel, Pres.. Moordrecht. L. A. de Vreugt, Stolwijk. D. Nugteren, Secretaris-Pen- J. de Zwart, Moordrecht. W. Grootepas, Gouda. P. de Wilde, J. J. Grootendorst, Poors. J. G. van Dam, Vice- J. S. van der Sloot, le Schr. T. Wiezer. L. van der Zanden, Penningm. P. J. van Kersbergen. Het doel is gelijk aan dat der drie bovenstaande vereenigingenlaat bovendien de leden op kosten van ’t fonds begraven. De vereeniging laat slechts kleermakers als leden toe. ZIEKEN- EN WEDUWENFONDS „PBOVIDENTIA.” Aangesloten aan het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond. Bestuur. G. IJsselstein. H. C. Bongers, Commissaris. n n n SCHOENM AKERS-VERE ENIGING. P. W. van Eik, 2e Penn. J. de Bruyn, Commissaris. J. van der Geest P. v. d. Heyden, N. van der Geest, President.! J. Hoebeek, Vice-president. N. J. van Gorselen, le Secr. G. H. Flux, 2e A. Sliedrecht, le Penningm. ONDERLING HULPBETOON. Zinspreuk„Eendraclit.” Bestuur. C. M. Puyk. J. A. Handwerk. Penningmeester, i De Afdeeling bestaat uit I’S leden. 2e Sectie Metalen Kruis. Opgericht 15 September 1863 Bestuurders. A. Sparnaaij, Hz., President. I W. Blok, Penningmeester. J. Sutherland. J. Bijl, Secretaris. De Sectie bestaat uit leden. METALEN KRUIS. AFDEEUING GOUDA EN OMSTREKEN. Opgericht 14 November 1858. Eereleden. Z. K. H. Fredf.eik, Prins j A. A. de Vries, Gepens. Vice- der Nederlanden. Admiraal. Bestuurders. W. J. Fortuijn Droogleever, H. Boonders. President. W. D. de Lange, Secretaris- j Wm. Prince, Vaandeldragi MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. DEPARTEMENT GOUDA. Mr. J. Fortuijn Droogleever. - Jr C. C. H. Prince, Thesaurier, j J. A. Roest

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 26