W AARBORG-M A ATSGH APPIJ EN, enz. 52 53 J. G-. Aikema, Amsterdam. f de Algemeene voor gebouwen van Goor, Penn. J. Baabtman, Jr., Agent der Nederlandsche Verzeke- ringbank, te Amerongen. Agent der Brandwaarborg- Maatschappij voor alle gebouwen en roerende goederen, te Amsterdam, onder Directie van A. Kalft'. H. J. van der Ben, Agent der onderlinge Brandwaar- horg-Maatschappijdirectie van - LEESGEZELSCHAP (Juridisch). Bestuurders* W. J. Fortuijn Droogleever, Mr. P. P. P. Kist, Secretaris. President. Contributie f 3,— benevens eene entree van 3,- voor binnen Gouda wonende nieuwe leden; 8 binnen, 13 buitenleden LEESGEZELSCHAP „ASPASIA.” Mr. J. Fortuijn Droogleever, tijd. Bestuurder. Contributie ƒ0,— Hel leesjaar begint I December. Meer dan 17 le den worden niet aangenomen Aanmelding bij den directeur. LEESGEZELSCHAP VOOR BUITENLAND- SCHE TIJDSCHRIFTEN. Bestuurders. Dr. D. Terpstra, Pres. D. Lulius J. A. Roest v. Limburg, Beer. Maximum der leden 30. Contributie 7,— Aanmelding bij het bestuur. LEESGEZELSCHAP „WORDT IN ’T VER STAND VOLWASSEN.” Bestuurders. J.W. Haverkamp Begemann, J. N. Seheltema, Secretaris. President. Alleen Hollandsche werken. Contributie 3,20. Het. leesjaar vangt aan l Januari. Aanmelding bij het bestuur. THEOLOGISCH LEESGEZELSCHAP „RING VAN GOUDA.” J. N. Seheltema, le Bïblioth. J. W. v. Maanen, 2e Biblioth Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, Correspondent, der Bataafsche MaatschappijDirectie van Mr. Faber van Riemsdijk, te ’s Hage. P. de Boer, Agent der Spiegelglas-Verzekering-Maat- schappij „Fortuna” onder directie van A. Pleyser, te Amsterdam. N. van Buuren, Agent der Nederlandsche onderlinge Bran d waarborg-Maatschappij A. H. van Dillen, Agent der Nederlandsche Spiegel- i glas-Verzekering-Maatschappij, te Rotterdam C. van Dillen Zonen, Agent der Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden, te ’s Hertogenbosch. A. J. B. van der Does, Agent der Brandwaarborg- maatschappij „Imperial” te Londen. Hoofd-directie voor Nederland, de heeren Megen Verweij, te ’s Gravenhage. W. J. Fortuijn Droogleever, Correspondent der al gemeene Brandwaarborg-Maatschappij, te Rotterdam. Correspondent der Hollandsche Sociëteit van Levensver zekeringen, opgericht in den jare 1807 te Amsterdam. Mr. P. P. P. Kist, Jan Prince Cie., Corresponden ten der onderlinge (en tegen vaste premie) Brandwaar borg-Maatschappij, onder directie van de Jong Co. te Amsterdam. Wed, Knox Dortland, Correspondent der Arn- hemsche Brandwaarborgmaatschappijvoor gebouwen, meu belen, koopmanschappen, winkelgoederen, enz; en assu rantiën tegen rivier- en zeeschaden, volgens beurscon- ditiën te Amsterdam. H. P. N. Koemans, Correspondent van Brandwaarborg-Maatschappij te Utrecht,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 28