CORRESPONDENT DER NEDERL. BANK. CORRESPONDENT DER .CREDIETVEREENI- GING” TE AMSTERDAM. 56 57 en van Gasmeters en Schuurpapier. W. Hoogendijk, Cosijn en C°. jGebrs. Biezenaar. N. J. C. Jeekel. P. S. van der Staal. Azjjn- en Loodwitmakerij. F. Prinee. (/7 c/ Klaverblad^) Olieslagerij. Wed. J. J. W. Mertz. Stoom-Ho ut zaai» molens Wzn. A. de Jong en Zonen. Ijzergieterij. I Jhr. Mr. H. G. C. L Jansens, Commissaris. D. W. Westerbaan, i A. Schoneveld v. d. Cloet, C. J. E. Kortenoever, Gr. Prinee, Commissaris. EXPEDITEURS. De Nederl. Rijn-Spoorweg- Van Gend Loos. Maatschappij KASSIERS. Wed. Knox en Dortland. Hoffmann en Cu. Van der Does en C°. COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN. A. Dortland 1). A. J. B van der Does. A. L. de Mooij Jr., 2). M. J. Ogier. Hoffmann C°. t) Bij wie betaalbaar zijn de Coupons der certificaten VVerkel. Schuld van de Administratie kantoren onder directie van II. Hnijghens Bak- ker H. G. Mulder. Ketwich Voombeigh Wed. W. Borski. Wed. H. F. Tjeenk c s. te Amsterdam •2) Bij wien betaalbaar ztfn de Coupons der certificaten Werkelijke Schuld van de Administratie-kantoren der heeren Ketwich Voom- bergh de Wed. W. Borski, S. O. Saportas c. ste Amsterdam. Montijn C°. I J. P. van Catz, Montijn en C°. Jan Prinee en C°. Maatschappij voor nieuwe Geoctrooieerde Gasbereiding. J. de Vries Robbé, Directeur. W. van Dam HHz., Comm. F. C. van Zeijlen, Comm. L. C. C. Kolff v. Oosterwijk, D. Lulius van Goor, te stad aan ’t Haringvliet Aaamlooze Vennootschap de Gondsehe Machinale Garen spinnerij. v. d. Kleijn, le Direct.G. Straver, Commissaris. 2e T. P. Viruly en Comp. J. van der Linden, Gz. Leerlooierijen en Leertoiiwerjjen. C. Knaap en Zoon. j L. G. van Velzen Van Helden en van Zeijlen. j FABRIKANTEN, enz. Naamiooze Vennootschap Stearine-Kaarsenfabriek Gouda. A. A. G. van Iterson, Direct. G. J. Steens Zijnen, T. P. Viruly, Commissaris. C. E. Viruly, Patent-Oliefabrieken. Hess en Comp. Zeepziederjj. T. P. Viruly, en Comp. (de Hamer.') De Gondsche Aardappelmeel- Siroop- en Sagofabriek. Dr. H. IJssel de Schepper, IA. Schoneveld v.d. Cloet, Com,’ DirecteurJBussemaker Jr. te Deventer i D. W. Westerbaan, Commies.Commissaris- Fabriek H. F. Roll.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 30