BRIEVENPOS TERI J. TELEGRAPHIE. 62 63 a. Telegraphist Markt. d. Steen, Adsistent. 11 11 Tivoli, Spoorstraat. Het Schipperstuis, Veerstal. Café Belvédère, Markt. Grottendieck, Restaurateur Ambtenaren. D. J. A. van Kruijne, Direct. J. L. C. von Sternbach, Surnum. Ljjsten van de dienstregeling voor winter of zomer en verdere inlich tingen zijn te bekomen aan het kantoor, tegen betaling van 10 cents, i Geopend gedurende de werkdagen van ’s morgens 8 tot ’s avonds 9 uur. LOGEMENTEN EN KOFFIEHUIZEN. De Zalm, De Pauw, De Harmonie, De Romein, Spoorstraat. Ambtenaren. J. T. van Schouwenburg, Di- G. de Mooij, recteur. Onderling; Ziekenfonds „Gouda". Bestuurders. Dr. J. C. Th. Gandvuurder, voor Genees- en Heelkunde. J. C. W. Ter Bruggen, Jr Apotheker. W. M. de Knoop, géb. van Wierst, Vroedvrouw. J. Bik, G. Jue en P. Rond, Roden. Consulteerend Heel- en Verloskundige Dr. A. Luijten VERHUURDERS VAN LIJKKOETSEN. A. J. de Ruiter. W. J. Vos. Gebr. Blom. PUBLIEKE LOKALEN. Nut en Vermaak, Haven, Concert- Kunstmin, Boelekade. Tivoli, Spoorstraat. Vrede-Best, Markt. De Harmonie, Markt. en Schouwburgzaal idem, idem. Ie klasse G. J. de Jong, Klerk 2e kt. Voornaamste bepalingen met betrekking tot het tele- graphisch verkeer binnen Nederland. De ambtenaren hebben zich bij eede tot geheimhouding verbonden. De toegang tot de seinkamers der telegraafkantoren is gesloten. De berichten moeten in den tekst zonder verkortingen of met het taal gebruik strijdige samenvoegingen, duidelijk en in verstaanbare taal ge schreven zijn en den naam van den afzender, alsmede den naam en de woonplaats van den geadresseerden bevatten. Het adres is aan het hoofd van het bericht, de onderteekening aan den voet daarvan te plaatsen. Ten opzichte der berichten naar de grootere steden en in het bijzonder van die naar Amsterdam, Londen en Parijs, is het, ter voorkoming van vertraging, noodig dat in de adressenstraat, gracht of plein en het huisnummer worden opgenomen. De gevolgen van een onvolledig adres komen ten laste des afzenders. Het gebruik van geheimschrift wordt toegestaan. De kosten van overseinen van een bericht in het binnenland van 1 tot 20 woorden bedragen f0,30. Voor iedere 10 woorden daarenboven wordt de prijs met ƒ0,15 verhoogd. Zie voor verdere inlichtingen: De Telegraafgids, benevens supplement. b. VAN DE RIJNSPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. Bureau aan het Station. Geopend van 'smorgens 6}10} ure ’s avonds doorloopend Depêches door liet geheele Rijk, gelijk aan het tarief van den Rijks- Telegraaf, uitgenomen die voor het Buitenland, welke ƒ0,40 hooger in prijs zijn PUBLIEKE VERKOOPINGEN van roerende goederen, gehouden wordende door de IMotarissen WJ. Fortuijn Droogleever, op de Peperstraat, K 237. P. M. Montijn en Mr. P. P. P. Kist, in de Nieuwsteeg, F 16/17 bij den Kleiweg. VAN HET RIJK. Bureau op de Westhaven. Op Zon- en Feestdagen: Van 8 tot 9 uur ’s morgens Van 1 tot 3 uur ’s namiddags. Van 7 tot 9 uur 's avonds F. Grendel Jr., Apotheker. J. C. W. Ter Bruggen, Jr., Apotheker. W. Kromhout, Boekhouder. Van der Bruggen en Van der List, 'Boden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 33