BEURTSCHIPPERS SCHROEFSTOOMBOOTDIENST. tusscben Gouda, Moordrecht. Ouderkerk, Capelle a/d. IJsel en Rotterdam. MIDDELEN VAN VERVOER. N. C. Wiezer, Commissaris der Schroefstoombootdienst aan de aanlegplaats op de Vest te Gouda. 65 64 5 uren en 's avonds 9'1. ure. - 0,70 -1,21) o,SO -0.40 Met de Schroefstoomboot »STAD GOUDA." Van GoudaZondag voormiddag te 6 urenDinsdag voormiddag te 5 uren 30 minuten; Donderdag namiddag te 1 uren Van Rotterdam Maandag middag te 12 uren; Woensdag voormiddag te 6 uren; Vrijdag namiddag te 2 uren Vertrek van de zeilschuit van Gouda, Donderdagvan Rotterdam, Zaterdag namiddag Alle dagen gelegenheid op Delft en Schiedam, en in connexie met ge heel Nederland. Duitschland Frankrijk, België, enz. Nadere intormatien.- te Rotterdam aan boord van den Lichter, Wijn haven bij de Duivelsbrug, alwaar de goederen dagelijks in ontvangst worden genomente Gouda Ligplaats aan de Oosthaven J, Pot, Schipper. Jac. Pot, Schipper. L. Ou wencel, F. P. de Jong, SCHROEFSTOOMBOOT-DIENST tusscben Amsterdam en Rotterdam vice versa. De schroefstoombooten «Amlcitia,” kapt. Oosten; "Jacobus,” kapt. Monté"Aurora," kapt van Dorth voor passagiers en goederen, ver trekken des zomers Van Amsterdam dagelijks, uitgenomen Maandag, des morgens te uren, van Gouda te 1 uren 30 minuten, aankomst te Rotterdam te 3 uren 30 minuten. Van Rotterdam dagelijksch, uitgenomen Maandag, des morgens te 7 uren, van Gouda te in urenaankomst te Rotterdam te 3 uren 30 minuten. Van Amsterdam naar Gouda. Kajuit 1,20. Vooronder 1,00 Gouda naar Rotterdam. o,40 - o,40 SCHROEFSTOOMBOOT-DIENST tusscben Dordrecht, Gouda en Amsterdam, in directe aansluiting voor het vervoer naar de Moerdijk. De schroefstoomboot Dordrecht. N - 1, 3 en 4 vertrekt Van Dordrecht, Zondag Dinsdag en Donderdag de< morgens te 5 uren Moerdijk, Zondag, Dingsdag en Vrijdag 5 Amsterdam, Zondag Woensdag, en Vrijdag 6 1 October tot April het vertrek van Amsterdam één uur later Van Dordrecht naar Amsterdam/1,50 I Van Amsterdam naar Dordrecht ZT,50 Gouda 0,30 Gouda 1,00 n 5 van GOUDA naar HAASTRECHT. SCHOONHOVEN. Retour één dag - 0,70 - 1,20 WAG-ENDIENST. van. Vlplien langs Bodegraven naar Gouda. Onderneming van Spollu van Alphen 's morgens ti uren, van ALPHEN naar GOUDA. BODEGRAVEN. en Gebr. Blom. van Gouda ’s namiddags 3 uren. van GOUDA naar ALPHENƒ0,80 BODEGRAVEN. -0,50 NEDERLANDSCHE RIJNSPOORWEG-MAAT- SCHAPPIJ. Zie de Gidsen voor de uren van vertrek en prijzen van vervoer. POSTWAGENDIENST- GOUD S C HOO NHO VE N. Onderneming van A. J. de Ruiter. Van Gouda, dagelijks ’s morgens 97, ure, ’s namiddags ’s avonds 9'/s ure. Van Schoonhoven, dagelijks 's morgens 4 en 12'/., ure en ’s namiddags 4 uur STOOMBOOTDIENST. tusschen Rotterdam en Gouda. Van 1 April tot l September des Maandags en Dingsdags, 's morgens te 6 uren van Gouda en te 2 uren van Rotterdam, de overige dagen des morgens te 7 uren van Gouda en des namiddags te 2 uren van Rotter dam. Nadere inlichtingen te bekomen bij C. G. v. d. Garden, Kapitein. C. Backers, Commissaris. Paviljoen 1,20 Kajuit ƒ0,60. Ruim ƒ0,40 Tarief voor Goederen. Zware goederen ƒ0,20 per loo kilo, lichte goederen ƒ0,33 per 100 kilo. Maatgoederen de loo vierk palm als 10« kilo zwaar goed Kleine pakjes ƒ0,15 tot ƒ0,25. Groote partijen bjj overeenkomst. Zware en lichte goe deren onder 50 kilo of maatgoederen onder 50 vierk palm worden bere kend tegen 100. Geen aanteekengeld Laden en lossen voor rekening der reederp. De vrachtprijzen van Dordrecht naar Gouda en van Gouda naar Amsterdam worden berekend op ongeveer en omgekeerd Na dere inlichtingen te bekomen bij van SCHOONHOVEN ƒ0,30 naar HAASTRECHT. f0,50 GOUDA. Retour één dag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 34