CHRISTEL FEESTDAGEN. I s. I N K K O Mi®»»»!®!, sm ioi. 1 n 25 Jugustus. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik, Tweede zoon des Konings 4 September. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Prins van Oranje, Kroonprins der Nederlanden Het jaar 1877 telt 365 dagen en komt over een met: ,,kLi-±21w”„ K E H VERJAARDAGEN u de zon Eclipsen voor het jaar 1877. 166 5 285 27 25 in H j- 29 84 164 314 d. 20 u. 23 n 20 15 8 5 37m. NY 8 .April. Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Zuster des Ko nings, Gemalin van Kabel Alexandeb Jan, regerende Groot hertog van Saksen Weimar Eisenach 17 Juni. Sophia Frederika Mathh.ua, Prinses van Wurtemberg Koningin der Nederlanden Juli. Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Mabia, Prin ses der Nederlanden, Dochter van Z K H. Prins Frederik, Gemalin van Prins Willem Adolph Maximiliaan Karel, Vorst zu Wied •fc Jupiter loopt ij Saturnus 23 u. 17 6 17 aarvan er i1/. en 67'l0 28 Februari. Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, Oom des Konings 87 d. 224 365 19 Februari Z. M. V\ illem HI, Alexander Paul Fredebik Lodewijk, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxem burg, beëedigd en ingehuldigd als Koning der Nederlanden, binnen Amsterdam den 12den Mei 1849 VAN HET 192'2 296 178 1817 1797 de in zon om T) n n n n n n 1824 n n om m 1810 n n Willem Frederik Hendrik, Broeder des Konings 1820 13 Juni n d n n 1818 n 1841 1851 1840 f 9 Mei Wilhelmina Frederika Louisa Charlotte Marianna, Tante des Konings, gehuwd geweest met wijlen Prins Albert van Pruisen Driekoningen Asclidag Palmzondag Witte Donderdag Goede V rijdag Paschen Hemelvaartsdag Pinksteren H. Sacramentdag Sint Jan Maria Hemelvaart Aller Heiligen Aller Zielen Kerstmis der Juliaanscho Tijdr. 27 Febr. Maansverduistering, bij ons zichtbaar. 15 Maart Maansveidulsterlng, bij ons onzichtbaar 9 Aug Zonsverduistering, bij ons onzichtbaar 23/24 Aug. Maansverduistering, bjj ons zichtbaar. Grieksche Joodsche Mahomed. Er zijn verloopen Sedert Christus dood, op standing en hemelvaart ISiijaren n aarde om hare as Sedert de kerkhervorming 360 de invoeringvan den Juliaanschen kalender I Sedert de invoering van den Gregoriaans, kalender Sedert de invoeringvan den I verbeterden kalender 6 Januari. 14 Febr. 23 Maart. 29 Maart :io Maart 1/2 April in Mei. 20/21 Mei 31 Mei. 24 Juni 15 Aug 1 Nov. 2 Nov. 25/26 Dec. g Merkurius loopt Venus S de Aarde Mars Tusschen Mars en Jupiter bewegen zich kleine planeten, jaren bedraagt. Uranus ip Neptunus Q de Maan de Zon draait DE VIERJAARGETIJDEN. De lente begint 20 Maart des midd. ten 1 ure. Dag en nacht even lang. De zomer begint 21 Juni des morg. ten 9 ure. Langste dag en kortste nacht. De herfst begint 22 September des nachts ten 12 ure. Dag en nacht even lang. De winter begint 21 December des avonds ten 6 ure. Kortste dag en langste nacht. tot nu toe 130 bekend zijn, en welker omloopstijd' tusschen 3'/, en 6- jaar 6590 7385/86 5637/38 - 1293/94

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 4