PLAATSELIJK BESTUUR. 9 en Dr. A. Luijten r PLAATSELIJKE SECRETARIE. In Sept. 1877. In Sept. 1881. PLAATSELIJKE GELDMIDDELEN. Ontvanger. A. Smits. Commies. Bode. H. C. Edauw. D. L. Cats. 1 J. A. Remy, Wethouder. T. P. Viruly, Wethouder. T. P. Viruly. G. Prince. Dr. A. Luijten. G. A. Muller. W. Post Drost. Marktmeester van de Varkens. L. Binnendijk. Marktmeester van de Jaar- en Weekmarkten. 1,09 12,00 Mr. A. A. v. Ber gen IJzendoorn. J. A. Remy. Mr. P. P. P. Kist. J. M. Noothoven van Goor. D. C. Samson. Mr. P. J. Snel. on Vrijdag, de» W. J. Fortuijn Droogleever. Mr. H. J. Kranen-G. Straver. burg W. Brandt van Straaten. C. Messemaker. P. Goedewaagen. F. Welter. Kantoor op het Raadhuis, (/eopend van 10 tot 3 ure Controleur der Scheepvaartrechten. P. Heijdelaar. DAGELIJKSCH BESTUUR. Mr. A. A. v. Bergen IJzendoorn, Burgem. (1 Juni 1864) 1882. J. A. Remy, Wethouder. 1878. 1881. GAARDERS VAN PLAATSELIJKE INKOMSTEN. W aagmeester. GEMEENTER A’A D. Orde van aftreding. In Sept. 1879. Marktmeester van de Bloem-, Groenten-, Aardappel-, Turf-. Hout- en Vischniarkt. T. Kruisheer. Gecommitteerden tot de zaken van den Burgerlijken Stand- Burgemeester en Wethouders en twee Leden van den Gemeenteraad, W. Post Prost en G. A. Muller. Zegel- en Legeskosten der Extracten uit de Registers van Geboorte, Huwelijksafkondiging of Overlijden, ongelegalïseerd f 0,94 Idem van Huwelijk en Echtscheiding, buiten de kosten van Regis tratie of Legalisatie Trouwen op buitengewone dagen of uren. J. Droogleever Fortuijn, Secretaris. Personeel der Secretarie. C. J. G. L. van Sternbach, Hoofdcommies. W. Kromhout, Jr., le Commies. B. Vallet, 2e Commies. J. K. Krom, 3e Commies. B. Begeer, Adjunct-Commies. Commissie belast met het ontwerpen van en het herzien der Plaaiseljjke Verordeningen, tegen wier over treding straf is bedreigd. De Burgemeester en vier Leden van den Gemeenteraad. (W. J. Fortuijn Drooglever, Mr. P. P. P. Kist, Mr. H J. Kranenburg Hu rgemeester en Wethouder» vergaderen Dinsdag middag» ten 12 ure.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 6