G. B. VAN GOOR ZONEN, Bo6k-,Kantoor-enHani81sdrukk8rij. s KLEIWEG E 91, GOUDA. UITGEVERS, PERFOREER-INRICHTING. INHOUD. I92 Rijksinstellingen Bladz. 82 84 84 85 87 87 88 no in 112 115 116 118 120 121 121 123 127 129 135 183 i8t> 188 Rechtswezen Nationale Militie Garnizoen Dienstdoende Schutterij Plaatselijke Belastingen Rijks-Ambtenaren en Genootschappen Handel en Nijverheid Kassiers en Commissionairs in effecten Fabrikanten Bleekerijen Waarborg-Maatschappijen Begrafenis- en Zieken-Soci√ęteiten Publieke Verkoopingen Publieke Lokalen Bizondere Middelen van Vervoer Telegraphic Brievenposterij Naamlijst van Ingezetenen Tarief van het Zegel Kiesdistricten Verbeteringen onder het afdrukken

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 115