BERICHT. G. B. VAN GOOR ZONEN. KLEIWEG E 91. GOUDA, Maart 1888. De Uitgevers, Bij de verschijning van den jaargang 1888 moeten wij ver- schooning verzoeken voor het feit dat het adresboek dit jaar eenigen tijd later verkrijgbaar is gesteld dan andere jaren. Alleen daardoor echter was het ons mogelijk reeds in de zen jaargang in de alphabetische naamlijst op te nemen de namen van hen die in dit jaar het kiesrecht hebben ver kregen. Dat deze uitbreiding de kleine prijsverhooging ten volle waard is (het adresboek kost nu 0,90 bij- en /l,5O buiten inteekening) zullen wij zeker niet behoeven te zeggen. Gaarne stellen wij alles in het werk om het adresboek zoo juist mogelijk te doen zijn, en van daar dan ook dat wij ons voor opgaven van onjuistheden zoowel als van veranderingen gedurende dit jaar ten zeerste aanbevolen houden en de vrij heid nemen daartoe vooral de welwillende medewerking van de Besturen der alhier bestaande vereenigingen enz. beleef delijk in te roepen. Vele ingezetenen zoowel als firma’s in andere plaatsen maak ten dit jaar bij vernieuwing gebruik van de gelegenheid om in het adresboek te annonceeren, wel een bewijs dat de resultaten daarvan ruimschoots opwegen tegen de geringe kosten daaraan verbonden.

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 116