Wed. .1. F. HASENKAMP, R O T 'I' K B D A JI. Itiwa irttli HÓ WHti P BlïFfïMÏÏI lÏHl- sïh1 Ibwhfli- VERSCHE VISCH. ■«lil» a |r a Versche Levende Kreeften en Garnalen. NIEUWE BERGEN-OP-ZOOMSCHE ANSJOVISCH. 1 H' lip tut I O' liiA'ZAW-’ ^ïihsïfïte a If tl 105. Hoek KEIZERSTRAAT. VISSCIIERSDIJK, 100. Handel in alle soorten van DAGELIJKS VERSCHE en GEROOKTE ZALM. Z E E TT ‘W S C H E OESTEES. iff I iFp i Sgf&ifS.S 3 S g 's sis g r° S V f |^g =g ^-^ssê-as.2 s- g S >^7»g.5=: S?h«»S-lerfy? - z SssasSsssE SSSsSSEiïSEïjis S*é srgsV 1| §s-v <a N> - 5o='5-gB pcJSSSS-^. g S g. ?-§SS- p s 2 322 Êi;x3ssiKÈ;3 1 1 =S^P?->r-p>H.-C X 3 Jr^g.g§.a.a5g51 X ,cz>?;<?-as g s=Js=§,= 3“5.g3P5 Mr Wïsl(*||:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 29